Rau hnub chiv tim 19 lub 12 hlis 2010

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,
 
Cov zaj nyeem hnub no hauv lub caij tos Huab Tais txhib peb kom tig los ua neeg mloog lus. Peb yuav piav ob peb los txog cov neeg mloog lus raws li Tswv Ntuj nyiam.

Tiam sis ua ntej, peb xub hais ob peb los txog tus mloog lus hauv lub vaj lub tsev. Yus niam yus txiv yug tau yus thiab yus ho mus yug tau ib co me nyuam. Sawv daws paub, ib tug me nyuam mloog lus, los ib tug neeg mloog lus. Niam thiab txiv hais li cas, tus me nyuam yuav niam thiab txiv lus. Niam txiv txib dab tsi, me nyuam ua tag. Tus me nyuam no, yog ib tug me nyuam mloog niam txiv hais, yog ib tug me nyuam mloog lus thiab tsim txiaj. Tiam sis, qhov peb xav hais txog tsis yog qhov ua li niam txiv hais  xwb. Qhov peb xav piav, yog yam hauv txoj kev mloog lus ua rau niam txiv nco thiab hlub yus tus me nyuam mloog lus dai siab qas ncuv. Hmoob hais tias yuav noj yuav hnav los nco nruj nraim, yuav pw yuav sawv los nco ntsuj ntsoov yus tej me nyuam. Dab tsi ua rau yus nco yus tej me nyuam heev npaum li ntawd ? Tus me nyuam mloog lus tsis yog ua tas puas tsav yam yus hais rau nws kom ua xwb. Txoj kev mloog lus qhib ib lub tswv yim, ib lub siab thoob tsib rau tus me nyuam. Nws paub yus ua niam ua txiv lub siab, yus nyiam li cas, yus ntshaw dab tsi nws txawj ua tag zoo thiab ntxim yus. Nws txawj huas caij huas nyoog leg qav num tsis tos yus txib, tsis tos yus hais. Nws txawj pom tej hlob tej yau, cev tes pab lawv ua rau lawv noj, kho lawv hnav. Nws sawv ua tij ua viv tam yus ua niam ua txiv, txheem tau lub toj qeeg hauv pes nphau, tiv tau lub ntuj tshav lub teb nkig. Ua cas niam txiv yuav tsis nco tsis tshua ib tug me nyuam txawj hlub niam txiv, txawj hlub tej hlob tej yau npaum li ntawd, kawg ua rau niam txiv nco thiab qhuas nws tus me nyuam tsis txawj tag.

Ntawm kev ntseeg Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus kuj tib yam li ntawd. Lub txiaj ntsim mloog Tswv Ntuj lus ua tau ntau yam zoo heev yuav piav tsis tag. Cia muab ob tug piv txwv los piav ua kev pab txhawb peb kev ua Tswv Ntuj me nyuam, ua neeg mloog Tswv Ntuj lus :

1-Peb Hmoob yeej ib txwm teev dab, peb paub kev teev dab qhuas. Peb zoo siab nrauj dab qhuas, thim dab qhuas los teev Tswv Ntuj, los hwm Tswv Ntuj. Peb yuav tsum paub cais kab cais kev kom meej, kev teev dab qhuas rau dab kab thiab kev teev Tswv Ntuj rau ntuj lw. Peb yuav cais kev teev dab qhua thiab kev teev Tswv Ntuj zoo li cas ? Dab qhuas yog yam peb teev peb tiam, ib txwv ua kam. Peb muab xyab ntaw, muab tsiaj txhu los txi, los hlawv rau fiv pov yus. Tos peb tiam dab qhuas kom zoo, tsis txhob yuam kev, vim peb ntshai dab. Peb kev tiam dab qhuas, muab tsiaj txhu tua nplij, tua kho kom dab txhob tshaib txhob nqhis, muab tsiaj ntsuj duab ntsuj plig ua txim cwb rau dab thaiv neej, kom dab coj tsiaj ntsuj duab ntsuj plig xwb, txhob los thab los looj koov rau neej auv neej ntsuj duab ntsuj plig. Neej cev thiab ntsuj plig thiaj li nyob thaj yeeb. Hmoob hais tias : “Noj qab nyob zoo.” Kheev dab lam txhob siab phem rau neej, txhob los thab looj koov yus, txhob los nkaum tom tej qab vag tsib taug, nkaum pem tej ncauj xub ke, los ua ntsuj ua xyw hla zej hla zos ntsaj haws him rau dev tom tsheej tsaug ntuj tag hmo…Neej yuav tau zoo nyob, tau zoo pw ntog noj tsis txawj txob tsis txawj txhawj. Yog kheev dab lam siab zoo, neej yuav tsis tau tiam dab, tsis poob nyiaj txiag muas tsiaj muas txhu los tua, los ua neeb ua yaig kho, muas xyab ntawv hlawv rau dab…Neej yuav puag tes puag taw nyob khoob, nyob dawb. Tos peb teev dab qhuas, vim peb ntshai dab looj koov siab phem rau peb nkaus xwb. Peb ua neeg teev dab tiam sis peb ntxub dab kawg, vim dab ntaim peb noj haus, dab nqus peb ntsuj duab ntsuj plig, auv mob auv ntsaj rau peb lub cev ib hnub zog ntaug zog thim zuj zus mus txog hnub siav tu. Yog peb cia dab tshaib, dab yuav ua rau peb txhawj xeeb tsis tag…Cia peb muab dab nrauj txhob teev, muab dab thim txhob ua. Peb los teev Tswv Ntuj tav dab kev kom dab los nrhiav tsis tau yus. Peb los siv siv zog kawm kev ntseeg ob xyoos, txais lub cim ntxuav tag, niaj hnub mus teev ntuj. Tiam sis, yus pom tias yus los teev Tswv Ntuj, zoo li yus lub cev pheej mob ntsuj ntsuav tsis nquag, pheej noj mov tsis poob plab haus dej tsis poob cev. Kom txiv plig thiab xib hwb thov Tswv Ntuj tag los pheej tsis nquag li yus siab xav. Ua rau yus xav ntau yam rau Tswv Ntuj, ua rau yus poob siab. Yog tim li cas tiag ne ? Cia mus tham qhia kwv tij neej tsa. Yus cov kwv tij neej tsa coj dab qhuas tseem hem yus ntxiv : “Vim koj pheej mus raws dab Yes Xus lawm, dab niam dab txiv tsis tau noj tsis tau haus, tshaib tshaib nqhis nqhis thiaj los ua mob rau koj. Kav tsij mus ua neeb kho…” Kev ua neeb luag tsis lam ua dawb paug kho yus. Ces yus nyiag kev rov mus yuav tsiaj ua neeb kho yus kom nquag. Vim yus tsis cais kom meej kev teev dab qhuas thiab kev teev Tswv Ntuj. Yus thiaj pheej ib taws mus tom ntej, ob peb taws thaub qab, ua tus neeg ywj fab ywj fwj, dab los ntshai dab, Tswv Ntuj los tsis tso siab rau Tswv Ntuj. Yuav tsum paub kev teev Tswv Ntuj kom khov kho.

2-Kev teev Tswv Ntuj. Yus los teev Tswv Ntuj, tsis yog los teev dua ib tug dab tshiab heev dua tej dab phem dab qus. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, yuav nrauj kev teev dab qhuas kom tu taw. Yus yuav tsum kawm kom paub teev ntuj, yoog kom tau tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus. Tus neeg los zwm Tswv Ntuj yuav tsum paub. Txij yus los teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj, dab yog tus ntshai yus. Tsis txhob ntshai dab lawm. Dab txawm raws yus ib puag ncauj xub ke, los ua ntsuj ua xyw hla zos rau dev tom tsij qees ntuj tag hmo, los nkaum tej qab vag tsib taug ua nyos pliv…Yus yuav tsum sawv mus ntsib, mus plhws dab tes. Tiam sis paub ntsoov, yus mus ze dab zuj zus, dab yim khiav poob plig cos deb ntawm yus. Vim dab tsis tau luag los ze yus, los thab yus lawm. Vim yus lees Tswv Ntuj ua yus Leej Txiv. Yus daws npe, hloov npe teev dab, teev mlom, ua neeg tsis muaj dab tsis muaj tsw los yuav Tswv Ntuj npe nroos yus pov hwm yus, ua Tswv Ntuj me nyuam. Yog qhov ua rau dab npau taws, dab yuav tsis yib yus, dab yuav ua txuj ua ci ntxias yus tas zog kom thim rov qab, hem kom yus ntshai. Yog yus siab me, rov mus ua dab qhev, ces dab yeej yus. Vim li ntawd, tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yim huab yuav khawm Tswv Ntuj kom ruaj, tuav Tswv Ntuj tes kom txhob plam, nkaum hauv Tswv Ntuj lub npe tiag tiag. Tus neeg hwm Tswv Ntuj twb paub ntsoov Tswv Ntuj kav puag dab teb thiab puag txheej ntuj saud. Nws tsis txhob txhawj, tso tag nws kev txhawj xeeb hauv Tswv Ntuj xib teg. Leej twg tso siab rau Tswv Ntuj, nws yuav xyaum tsis txhob lam twv, txhob sim Tswv Ntuj. Yam li tsis txhob ua tus muaj ntsej muag yuam kom Tswv Ntuj ua qhov yus nyiam rau yus. Yog Tswv Ntuj tsis ua, ntshai yog Tswv Ntuj tsis muaj peev xwm. Tsis txhob xav li ntawd. Yus tsis txhob saib Tswv Ntuj yog ib tug tshuav yus nqe, yuav mus hais nuj neb, tsib nuj nqes ib qho tas tsib lwm qhov ntxiv : “10 Huab Tais hais ntxiv rau As Kas : 11 “Tsa ncauj thov ib lub cim rau koj ntawm Huab Tais koj tus Tswv Ntuj puag nruab yeeb hauv tub tuag lav los saum chaw siab puag saum ub” 12 As Kas hais tias : “Kuv tsis kam tsa ncauj thov tsis xav sim Huab Tais.” Yog peb tsis tig los pom npaum li cas Tswv Ntuj lub npe muaj hwj huam roos tau peb tas txhua tsav puas yam, kev teev hawm Tswv Ntuj tsis muaj txiaj ntsim rau tus neeg ntseeg Tswv Ntuj. Yus lam los ntseeg Tswv Ntuj, yus tsis saib Tswv Ntuj muaj nqes. Yog yus tsis saib Tswv Ntuj loj, ces yus tsis xav mus teev, tsis xav mus pe, mus hawm Tswv Ntuj. Thaum peb coj li ntawd, hais tau tias, peb tsuas muab kev teev Tswv Ntuj los taj txoj kev teev dab li qub. Peb tsuas saib Tswv Ntuj yog ib tug dab heev dua lwm cov dab. Peb tuaj teev Tswv Ntuj li peb teev dab qhuas Hmoob. Peb teev Tswv Ntuj kom ntxias tau Tswv Ntuj pab rau peb npaum li peb lub siab tos. Txoj kev teev Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj txawv kev teev dab. Vim li ntawd, peb yuav tsum cais kom meej kev teev ntuj txawv kev teev dab qhuas. Kev teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj yog lees yuav Tswv Ntuj ua peb Leej Txiv hlub peb, pab peb, peb yuav mloog Tswv Ntuj lus : “3 Hais txog nws Leej Tub, yuav lub cev nqaij tawm ntawm Das Vis caj ces, 4 Tsa sawv Tswv Ntuj Leej tub muaj hwj huam hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, Yes Xus Pleev peb tus Huab Tais, sawv li tsees hauv tsoom tub tuag los, 5 Muaj nws, peb txais txiaj ntsim thiab kab xwm rau tsoom teev dab qhuas tig los ntseeg nws lub npe, 6 Nej nstia, nej yog cov Yes Xus Pleev hu los rau nws…Tus mloog Tswv Ntuj lus, ua rau Tswv Ntuj qhuas nws thiab tshua nws tas zog. Vim li cas Tswv Ntuj thiaj qhuas thiab tshua tus mloog Tswv Ntuj lus ? Tus mloog Tswv Ntuj lus, yog tus hwm Tswv Ntuj hauv nws lub siab thiab hauv nws lub neej. Tus hwm Tswv Ntuj tsis kawg tus neeg ntseeg Tswv Ntuj xwb. Piv txwv peb Hmoob tsis paub Tswv Ntuj tiag, tiam sis Hmoob paub hwm ntuj. Los piv txwv tus neeg ncaj ncees tsis ua tub qaug leej tib neeg twg, vim nws saib taus txhua leej tib neeg. Nws txawm tsis paub, los nws ua tau tej yam ntxim Tswv Ntuj siab. Tus neeg ntseeg teev Tswv Ntuj twg hwm Tswv Ntuj, yim huab ua Tswv Ntuj txaus siab rau nws. Vim tus neeg ntseeg qhib kev rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb los ua ib ke. Tus neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj yog neeg ntiaj teb tiag. Vim nws lub siab ncaj siab zoo, nws txoj kev mloog Tswv Ntuj maim nws ua qaum ntuj neeg, ua Tswv Ntuj me nyuam. Vim li ntawd, xav kom peb paub, kev mloog Tswv Ntuj lus yog ib lub txiaj ntsim loj kawg nkaus. Txawm peb tseem ua ntiaj teb neeg los xyov peb ib sab twb yog qaum ntuj neeg. Paj Lug thiaj qhia cov neeg Los Mas txheej thaud, lawv kuj yog neeg teev dab qhuas tig los txais kev ntseeg Tswv Ntuj. Lawv yuav tsum paub, tos lawv los ua neeg teev Tswv Ntuj, vim Leej Pleev Yes Xus hu lawv los ua Yes Xus cov kwv cov muam. Paj Lug cov lus nws hais rau cov neeg Los Mas thaud, kuj yog nws hais rau peb cov thim dab qhuas los teev Tswv Ntuj zim txwv no tib yam nkaus.

Ib tsoom phooj ywg, txij hnub peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb tsis txhob rov thaub qab, txhob mus khee tej kab ke, tej kev cai dab qhuas ua lawm. Yuav tsum hloov yus tej siab ntsws, tej tswv yim thiab yus lub neej qub tag nrho. Thaum yus tseem teev dab, yus ntseeg, yus hais lus li tej laus hais kam. Muaj mob muaj nkeeg yog tim dab, raug dab auv. Txij yus los teev Tswv Ntuj, muab tej qub lus ntawd xyeeb pov tseg tag nrho ntawm yus lub ncauj thiab lub siab. Txij yus los teev Tswv Ntuj, yus hais dua lo lus tshiab pib dua lub neej tshiab ua. Yog yus tau khaub thuas, tsis txhob hais ib zaug ntxiv tias yog dab ua yus mob. Txawm muaj tus txheeb tus ze hais npaum twg kom mus ua neeb saib los yus tsis txhob mloog, tsis txhob qaug lawv quav. Nco ntsoov tias yus los ua tus Huab Tais tsim lub ntuj lub teb neeg. Yus tsuas teev, tsuas hawm, tsuas mloog Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg. Kev teev, kev hawm, kev mloog Huab Tais Tswv Ntuj yog xyaum tso siab rau Tswv Ntuj ib yam txhua leej txhua tus neeg hwm Tswv Ntuj. Yus yuav nco ntsoov cov neeg hwm Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pab yus, vam lawv tuav yus tes, coj yus kev, txhawb nqa yus : «Huab Tais tus tshiab ua yog toog tshwm tuaj rau nws hais tias : “Yos Xes, Das Vis leej tub, txhob ntshai mus coj Mab Liab koj tus poj niam ; hauv nws xeeb los ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab ; 21 Nws yuav yug tub, koj yuav hu lub npe Yes Xus rau nws ; vim nws yuav cawm nws haiv neeg ntawm lawv tej txhaum. » Yus los teev ntuj, yus nrog tas txhua tus tib neeg, nrog tas txhua haiv neeg, txhua xeem neeg sawv daws tso siab rau Leej Txiv Tswv Ntuj yog tag sawv daws tus Tswv Ntuj. Cov neeg tso siab rau Tswv Ntuj muaj coob leej ntau tus : muaj cov leej ntshiab, muaj Mab Liab, muaj Yos Xes, muaj tag cov saub, cov pog koob yawg koob…Peb pom Yos Xes tso siab rau tshiab Nkas Nplias, mloog Nkas Nplias hais. Yog Yos Xes yuav nws siab xwb, nws yeej muab nws tus hluas nkauj Mab Liab tso pov tseg lawm ntxov. Vim Mab Liab ua rau Yos Xes nyuaj siab, ua rau Yos Xes poob siab tag, siab ntsws puas tag. Zoo li Mab Liab, puas ntseeg tau sib lawd ? Tiam sis Yos Xes yog neeg ncaj, neeg mloog lus. Yos Xes ua ib siab mus coj nws tus hluas nkauj Mab Liab cev xeeb tub tsis yog nws tus tub. Yos Xes ua tau ib lub siab ncaj thiab zoo heev, neeg los qhuas, Tswv Ntuj los ntshaw. Kawg Yos Xes thiaj yog tus yuav hlub taus Mab Liab thiab Yes Xus nkawd. Peb pom Yos Xes kev tso siab rau Mab Liab, tso siab rau Nkas Nplias, tso siab rau Tswv Ntuj. Hauv peb txoj kev tos Huab Tais, kuj yog ib lub caij peb xyaum ua neeg siab ncaj li Yos Xes pab txhawb nqa Mab Liab thiab Yes Xus thiab vam txog Yos Xes lub txiaj ntsim tuav peb tes coj peb kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj.

15. 12. 2010          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: