Rau hnub chiv tim 2 lub 1 hlis 2011

Kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,

Tas ntiaj teb tau ua Huab Tais Cawm Seej Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb twb muaj ib lis piam. Hnub no, yog hnub nco txog Huab Tais Cawm Seej pub nws rau ntiaj teb neeg pom. Peb yuav khaws 3 lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no txhawb peb txoj kev ua neeg ntseeg thiab ua neeg hwm Tswv Ntuj :
1-Lub hmoov (Epiphanie, Dieu se manifeste au monde), Huab Tais pub neeg pom Huab Tais. Tos lub Koom Txoos Kav Tos Liv nco txog lub hmoov no, vim Tswv Ntuj yog tag nrho lub ntiaj teb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Lub ntiaj teb yog Tswv Ntuj tsim, yog Tswv Ntuj muab rau tib neeg saib, muab rau tib neeg tuav ua Tswv Ntuj npe. Lub ntiaj teb muaj daim av, roob zeb roob tsuas, muaj dej, muaj ntses, muaj nroj tsuag, xyoob ntoo, tsiaj txhu thiab tib neeg. Lub ntiaj teb yog Tswv Ntuj tug, yog Tswv Ntuj tsim pub rau tib neeg. Hauv cov tib neeg nyob puv ntiaj teb muaj ntau haiv ntau xeem neeg : Muaj cov tsis teev tsis hwm tus tsi ; kuj muaj cov paub ntuj, tiam sis tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj, yeem mus tiam mus teev tej yam me tsis muaj hwj chim li tej dab qhuas ; kuj muaj cov teev cov hwm thiab ntseeg tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj. Txawm lub ntiaj teb neeg sib txawv npaum li ntawd los tag sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj tub ki huv tib si. Thaum Tswv Ntuj yug los ua neeg, puav leej yug los cawm tag nrho lub qab ntuj neeg Tswv Ntuj tsim muaj txhua nrho li hais saum no. Tswv Ntuj kev cawm lub ntiaj teb, yog pub kom lub ntiaj teb noj qab nyob zoo, nyob dawb nyob huv, tau nyob nyab xeeb…Yog muaj ib yam dab tsi hauv ntiaj teb Tswv Ntuj tsim tau los noj tsis qab nyob tsis zoo, yuav ua rau lub ntiaj teb muaj mob, ntxhov siab raug txom nyem thiab piam sij ploj mus. Piv li yog tsis muaj dej, av yuav qhuav, nroj tsuag yuav siav nkig nkuav, tsiaj yuav ploj, neeg yuav nyob tsis taus ua neej saum daim npoo av…Tas ntiaj teb tib neeg puav leej yog Tswv Ntuj tsim. Tiam sis haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim : «2 Ntsia saib ! ntuj tsaus ntais qhwv tas daim av thiab teb tsaus nti qhwv cov haiv neeg ; tab sis Huab Tais sawv los saum koj thiab nws lub hwj chim ci tuaj saum koj. 3 Tej teb chaws yuav sawv kev tuaj cuag koj txoj kev pom kev thiab tej vaj ntxwv tuaj cuag koj kev kaj ntug. 4 Tsa muag ntsia ib ncig ntawm koj : tas sawv daws sib sau tuaj zom zaws » Tus tsiaj txhu tsis paub lus, nws yuav tsis txawj seev ib lo lus qhuas Tswv Ntuj ; tus neeg tsis lees paub Tswv Ntuj yuav xav tsis txog, xav tsis tawm hauv nruab siab nws tus kheej tias nws muaj nqes ntawm Tswv Ntuj. Tiam sis tus neeg ntseeg, tus neeg teev thiab hwm Tswv Ntuj yuav tsum paub tias Tswv Ntuj yog tag lub ntiaj teb thiab lub sim ceeb tus Tswv Ntuj. Txawm yog neej sab qhov muag pom xyeem thiab dab sab qhov muag pom tsis tau los Huab Tais Tswv Ntuj yog tag neej thiab dab tus Tswv Ntuj. Dab phem txawm sawv tiv Tswv Ntuj npaum li los Tswv Ntuj yog dab phem tus Huab Tais, kav dab phem tib si. Dab phem rhuav tsis tau Tswv Ntuj, tiam sis yog Tswv Ntuj xav rhuav tau dab phem. Tus neeg tsis muaj tswv yim tsis lees paub Tswv Ntuj los Tswv Ntuj yeej yog nws tus Tswv Ntuj. Vim li ntawd, thaum Tswv Ntuj Leej Tub Cawm Seej yug los ua neeg, Tswv Ntuj twb tshoj qhia tej pej kum neeg paub li cov kws txuj saib hnub qub, muab tej lub cim qhia lawv pom ua lawv paub. Lawv tuaj rhiav pe hawm Huab Tais Cawm Seej, vim Huab Tais kuj yog lawv tus Huab Tais, tsis yog cov neeg ntseeg tus Huab Tais Tswv Ntuj xwb. Cov neeg ntseeg ib txhia lam ntseeg Tswv Ntuj ntawm lub ncauj, tiam sis siab ntsws lim hiam tua neeg li tus vaj Hes Los. Cov neeg no, twb haj tseem tsis paub qab hau dab tsi : «2 Lawv hais tias : "Cov Yus Das tus vaj ntxwv nyuam qhuav yug los nws nyob qhov twg ? Nyob Toob Fab, peb pom nws lub hnub qub, peb tuaj pe hawm nws. » Lub Koom Txoos ua lub hmoov (Epiphanie), yog nco txog Tswv Ntuj yog tag lub sim ceeb tus Tswv Ntuj, Huab Tais muab nws rau ntiaj teb neeg pom.

2-Lub hmoov (Epiphanie) Huab Tais pub nws rau tib neeg pom qhia Tswv Ntuj kev ua vaj ntxwv kav lub ntuj lub teb. Tib neeg kev ua vaj ntxwv, yuav tsum yog noob nom noob tsw thiaj ua tau nom tau tswv kav pej xeem huab hwm. Leej twg yog noob qhe, yuav sawv tsis tau ua nom, ua vaj ntxwv. Tsis tas li ntawd, txawm tus noob qhe sawv ciaj nom, tej pej xeem yuav tsis zwm nws, yuav thuam nws thiab nws yuav hais tsis tau pej xeem kom mloog lus. Tus nom thiab tus vaj ntxwv yim tsiv tsaim, tus pej xeem yim hwm thiab yim mloog lus. Hes Los yog His Xais Lais tus vaj ntxwv. Hes Los yog ib tug vaj tsiv thiab neeg siab nyoos. Nws kav pej xeem nruj heev, tsis pub kom muaj leej twg tau kev sawv los nyob nws lub chaw. Nws ua ib tug vaj ntxwv txhawj xeeb ntshai rwg tsam muaj neeg muab nws tua, txeeb nws lub theej kiab zaum kav teb chaws. Nws xub tua neeg kom txhob muaj tug sawv tau los nyob nws chaw : « Hes Los hu twj ywm cov kws saib hnub qub tuaj, kom lawv qhia meej rau nws lub caij twg lub hnub qub tshwm tuaj. 8 Thiab nws xa lawv mus Npes Les Hes thiab hais tias : "Nej tau mus lawm, mus tshuaj kom meej txog tus me nyuam ; thaum nej nrhiav tau nws lawm, nej xa xov rau kuv, kom kuv tau mus pe hawm nws thiab. » Tswv Ntuj kev ua vaj ntxwv txawv deb tib neeg kev ua nom, ua vaj ntxwv kav teb chaws. Tswv Ntuj muab Tswv Ntuj kev ua vaj ntxwv rau peb pom hauv tus me nyuam mos yug nyob Npes Les Hes. Lub zos Npes Les Hes txhais tias zos Tsev Mov : « Koj thiab, Npes Les Hes, av Yus Das, koj tsis yog tus me khee tw ntawm tas cov zos tseem ceeb hauv Yus das ; vim ib tug thawj coj yuav tawm hauv koj los, nws yuav zov kuv haiv His Xas Lais » Tswv Ntuj tsis ntshaw yug hauv tsev neeg noob nom noob tsw, pw txaj nyiaj txaj kub pua txuam zooj txeeg yees, zaum nrooj kaus ntxhw daj qas rhob ci hob, pua ntaub tsuj ntaub npuag. Tswv Ntuj tuaj poob hauv ib yim me nyuam neeg nyob roob nyob hav ua liaj ua teb, cia luag qhwv khaub hlab, lam pw quav nplej quav nyab ua txuam zooj, hauv tej dab zaub dab nyuj ua txaj chaw nrog tsiaj txhu. Vim Tswv Ntuj pluag li tus pluag, Tswv Ntuj ntsuag li tus ntsuag, Tswv Ntuj thiaj tuaj ua tau neeg, thov neeg pab, thov neeg hlub. Yog peb tsis rua muag ntsia tus me nyuam mos, peb yuav tsis pom Tswv Ntuj kev ua vaj ntxwv kav lub sim ceeb. Tswv Ntuj zoo li tus pluag, zoo li tus me nyuam mos. Yog peb ceev faj tus pluag, yog peb hlub tus me nyuam mos, qhov ntawd yog nyiaj yog kub, yog xyab ntaw, yog koob hmoo, yog peb kev nsteeg, kev teev hawm Tswv Ntuj. Peb kev ceev faj, kev hlub cov neeg pluag, cov me nyuam neeg, cov me nyuam mos…yog txiaj ntsim, yog peb lub hnub qub coj peb kev ib yam lub hnub qub coj cov kws saib hnub qub kev. Lub hnub qub coj cov kws hnub qub txog ntua tus me nyuam mos : “lub hnub qub lawv pom sab Toob Fab mus ua lawv ntej mus txog thaum nws nres saum qhov chaw tus me nyuam nyob. 10 Thaum lawv pom lub hnub qub, lawv muaj qhov zoo lawv siab loj kawg.” Peb lub hnub qub yuav coj peb kev mus cob, mus ntsib peb tus Huab Tais Cawm Seej. Cov kws hnub qub caum qab lub hnub qub tuaj pe cov Yus Das tus vaj. Peb kev ceev faj cov neeg me, cov pluag, peb kev hlub tus me nyuam mos, tus neeg txom nyem, tus ntsuag nos…yuav pub peb hlub tau Tswv Ntuj, ua tau ntxim Tswv Ntuj siab, Tswv Ntuj muaj chaw so hauv peb.

3-Lub hmoov (Epiphanie) Huab Tais pub nws rau tib neeg pom qhia rau peb
cov neeg pluag neeg txom nyem tsis txhob poob siab txawm muaj neeg thuam, muaj neeg ntxub peb. Tus Huab Tais Tswv Ntuj yug los hauv cov pluag li yus, tsis tso yus pov tseg. Yog Tswv Ntuj yug los hauv cov pluag, vim Tswv Ntuj pom cov pluag muaj nuj nqes, vim cov neeg me, cov neeg pluag hlub tau Tswv Ntuj, vam txog Tswv Ntuj. Tus neeg vam Tswv Ntuj, muaj Tswv Ntuj lub zog ua txhiam xws yug nws ib yam cov neeg nyob Npes Les Hes, lub zos Tsev Mov, txais tus Cawm Seej Yes Xus yug los hauv lawv zos kom pab tau cov neeg tshaib thiab nqhis nyob Npes Les Hes. Peb yuav nco ntsoov Paj Lug cov lus no ua tshuaj kho peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom muaj zog : “6 Tsoom coj dab qhuas puav leej muaj feem hauv cuab tam, muaj feem xyaw thiab muaj feem nrog kev cog lus hauv Leej Pleev Yes Xus ntawm lub Moo Zoo” Txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, tus twg tshaib thiab nqhis txog Tswv Ntuj, tus ntawd yuav tau txais cov txhiam xws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj yug nws.
Ib tsoom phooj ywg sawv daws, lub hmoov (Epiphanie) Huab Tais pub nws rau tib neeg pom qhia rau peb paub tias peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tsis txhob thuam ntiaj teb neeg coj lwm txoj kev teev hawm, tsis txhob thuam tus coj dab qhuas.  Vim ua ntej peb los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj, peb kuj yog neeg teev dab qhuas. Zim txwv no, peb los pe, los teev hawm Tswv Ntuj ua peb tus Huab Tais. Peb tsis txhob xav yooj yim dhau tias peb ntshiab huv tag tsis muaj chaw xyeej, peb yuav tsis muaj plhus khav tias peb zoo tshaj cov neeg teev dab qhuas. Kuj tib yam rau cov neeg tseem teev dab qhuas, tsis txhob lam xav twj ywm hauv nruab siab tias cov neeg ntseeg Tswv Ntuj lam mus ntseeg xwb tsis zoo qhov twg ntxiv. Cia yus nyob twj ywm qhov qub chaw, teev dab niam dab txiv li qub, cia ua twj ywm poj koob yawm txwv txoj qub kev cai. Kuj tsis yog zoo li ntawd. Cov neeg ntseeg, cov tub nkeeg tsis teev dab tsis teev ntuj thiab cov tseem teev dab qhuas tag sawv daws tseem tshuav dej num ua, txoj kev tseem tshuav deb taug thiaj yuav los ntsib tau Huab Tais.

28.12.2010    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: