Rau hnub tim 24 lub 12 hlis 2010

Tsoom Ntseeg thiab phooj ywg,

Hnub no zoo hnub, hmo no zoo hmo, tas ntiaj teb ua Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb. Tsis zoo li txhia niaj txhia zaus sawv daws ua nyias tej tub ki hmoov tsuj xeeb. Huab Tais Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb, yog ib lub txiaj ntsim qaum ntuj thiab ntiaj teb los sib cuag. Peb yuab piav ob peb los txog lub txiaj ntsim no.

Tsis yog ib zaj kwv huam li Hmoob hais kwv huam, niaj xyoo tig los txog. Tsis yog ib zaj dab neeg ntxiv lwm tej dab neeg muab hais ciaj dab neeg tag. Tos niaj xyoo, tas tsoom ntseeg thoob ntiaj teb pheej nco txog Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb, vim sim neej tsis tau pom dua, yog thawj zaug qaum ntuj nrog ntiaj teb koom nqaij koom txha. Yog thawj zaug daim av pom qaum ntuj pliaj plhu hauv tus me nyuam mos, muaj npe hu ua Yes Xus (Txhais tias : Tus Cawm Seej) yug ntawm nkawm noob neej niam Mab Liab txiv Yos Xes, tsis yog dag, tsis yog cuav, muaj tseeb, muaj tiag. Yog thawj thawj zaug Tswv Ntuj tus nyob siab, ib sim qhov muag pom tsis tau, nqes los peb chaw qis, yug hauv tib neeg plab, yuav tib neeg lub cev ntaj ntsug rau tib neeg pom, tib neeg tau puag tau plhws. Tos niaj xyoo ua Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb, vim tib neeg txhob lam thuam, lam kwv, yuav nco ntsoov Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb lub txiaj ntsim mus ib txhiab ib txhis. Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb muaj txiaj ntsim dab tsi ? Muaj lub txiaj ntsim ntseeg thiab hwm Huab Tais Tswv Ntuj, nyob lub chaw siab, tus tsim lub ntuj thiab ntiaj teb ; muaj txiaj ntsim thaj yeeb nyab xeeb ntiaj teb neeg thiab muaj txiaj ntsim txhawb txhim leej tib neeg tus vam khom, khaub zig thiab tsob hwb Huab Tais Tswv Ntuj.

Lub txiaj ntsim ntseeg thiab hwm Huab Tais Tswv Ntuj. Yog peb tsis paub Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb muaj nuj nqes dab tsi rau peb, zoo tam ntua peb lam muaj qhov muag mus kev tsis rua muag ntsia kev. Muaj hmab, muaj pob ntoos, mus dawm hmab qaug pes ncoog, mus ncaws pob ntoos ntog niag teeg txha dam los nqaij doog. Yog lam rua muag mus kev, yeej tsis dawm hmab ntog, tsis ncaws pob ntoos qaug. Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb qhia peb pom npaum li cas Tswv Ntuj hlub peb kib hlo nws Leej Tub ib leeg kheej ua peb tus Cawm Seej. Puas muaj tseeb, puas tiag los yog npau suav ne ? Peb sim xav saib puas yog tiag. Peb tej poj yawm Hmoob yeej ib txwm paub tias muaj ntuj, tsis txhob lam twv ntuj, muaj ntuj thiaj muaj teb, ntuj tsim teb thiaj txawm raug los nyob…Tsis yog lam hais, tej lus no muaj tiag. Tsis yog Hmoob nkaus thiaj paub tias muaj ntuj xwb. Ntau haiv neeg nyob ntiaj teb kuj paub tias muaj ntuj. Hmoob txawm paub ntuj, luag txawm paub ntuj los nyias mus teev nyias dab qhuas, yeem mus tiam dab, tus me tus lim hiam rau yus, tso tus loj tus tseem ceeb tus hlub yus pov tseg. Piv txwv li ib txhia neeg ntseeg niaj hnub no, tsis yog tsis paub. Yeej paub ntsoov tias muaj Tswv Ntuj, tiam sis puam chawj Tswv Ntuj, tsis mob siab, xij peem tsis mus teev tsis mus hwm Tswv Ntuj. Xyov pheej ua tus tsis xeev los mloog lus. Yog yus tus kheej tau zoo tsis co tsis ua zog, yus kev paub Tswv Ntuj tsis loj hlob ntxiv, tseem yuav yaj yuav nqws zuj zus mus yam tsob qoob yuav ploj yuav qhuav saum npoo av. Hos haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, tus mloog Tswv Ntuj lus, tus neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj rau siab ntso niaj hnub nrhiav Tswv Ntuj, kom paub Tswv Ntuj. Nws txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ib hnub yim loj hlob zuj zus, yam tsob qoob ib hnub hlob mos nyoos zoo txiv : “11 Vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim twb txhawv yaws tshwm sim tuaj kom cawm tag txhua leej tib neeg,12 Qhia tau kom peb txawj cheem kev thuam ntuj thiab tso tau tseg txoj kev ntshaw lub sim ceeb no, kom tiam neej no, peb txawj cheem tau peb, ua tau ncaj ncees thiab txawj hwm ntuj tiag.” Peb zoo li tus neeg ntsu kauv, khub txhoj khub txhaum, ntsuj plig loj leeb thoob toj tuag tshaib, khuam ntiaj teb dawm tuag no nyob tsis muaj chaw. Rau tus ntseeg Tswv Ntuj, Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb yog qaum ntuj txiaj ntsim rau ntiaj teb tib neeg txhua tus, yog txiaj ntsim nqus tau peb ntsuj duab ntsuj plig. Lub hmoov Tsuj Xeeb muaj txiaj ntsim ntxuav tau peb ntsuj plig ntshiab huv mus ciaj sia saum qaum ntuj ib txhis ; tus Cawm Seej txhob txwm nqes los ua neeg tuav peb tes rub peb npab tawm ntuj txiag teb tsaus dab tuag chaw dab tuag lav mus nce nto qaum ntuj tshiab ntuj ka. Nws nqes saum ntuj los koom peb tib neeg lub neej hauv qab ntuj, coj peb kev mus nyob qaum ntuj mus ib txhiab ib txhis. Peb ntseeg tias Tswv Ntuj hlub peb tiag. Peb yuav txais tus Cawm Seej yug los hauv peb lub neej.

Txiaj ntsim thaj yeeb nyab xeeb ntiaj teb neeg. Vim nab yog tus tsiaj ntxias neeg kom ntxeev siab tiv Tswv Ntuj. Nab raug Tswv Ntuj foom, thiaj khaum tsis muaj tes taw xuas qab plab tshiav av mus kev noj plua av kom kawg. Txij neeg ntxeev siab tsis mloog Tswv Ntuj lus, neeg haj yam tsis yuav neeg lus, ua rau neeg sib cav sib ceg, ib tug ntxub ib tug. Tus tij muab tus kwv tua tuag : “Kas Ees muab As Npes tua faus suab puam” Neeg kev sib cav sib ceg, kev ntxias noj ntxias haus, kev plees kev yis, kev sib ntaus sib tua…Ua rau neeg txhawj xeeb, txom nyem ua lub neej tsaus ntuj nti. Tswv Ntuj pom tib neeg kev txom nyem. Tswv Ntuj tso tsis tau tib neeg pov tseg. Tswv Ntuj kev hlub neeg, tsis yog nyob twj ywm saum ntuj. Peb ua lub hmoov Tsuj Xeeb, yog nco txog Tswv Ntuj tuaj ntsib peb, yug los ciaj neeg, nrog tib neeg ris tag kev iab kev daw, raug luab ntxub, raug luag nto, raug luag tua tuag, raug txom nyem li tib neeg…Tswv Ntuj hlub tib neeg, yuav tau ciaj ua neeg, qhuab qhia kev thaj yeeb rau tib neeg coj. Lub hmoov Tsuj Xeeb qhia rau peb paub : Tswv Ntuj nqes los pab peb daws peb kev tshawj kev chim peb tau ua rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj pab peb tshem peb tej kev sib ntxub ntawm peb tib neeg. Tej zaum peb pom, peb tsis muaj cuab kam zam tau rau cov neeg ua tub qaug peb. Lub hmoov Tsuj Xeeb lub txiaj ntsim pab tau peb ua tau tej yam peb tsis ntseeg, tsis muaj cuab kav ua tau. Muab piv li peb tib neeg tsis txawj sib hlub : Peb cais npoj, cais xeem, cais pawg…Peb tsuas pab tus peb yuav vam ib hnub twg. Tus pluag, txom nyem, tus ruam…Peb tsis tshua quav ntsej. Lub hmoov Tsuj Xeeb, yog nco txog peb tus Cawm Seej los ciaj neeg pluag txom nyem, thov khawv peb tib neeg chaw nyob, thov khawv tib neeg vaj tse so : “Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau tsoom neeg. 11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog. Yog Leej Pleev Huab Tais. 12 Muaj ib lub cim qhia pub rau nej : Nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub” Tus Cawm Seej tsis thov yug hauv tej nom tej tsw, nyob tsev zeb tsev tsua, noj phaj tais diav nyiaj diav kub, ua qav noj nqaij txhiab nqaij ncu, noj seem noj so. Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Cawm Seej li tub ntsoj ntxhais ntsuag thov neeg hlub thov neeg tu hlob. Lub hmoov Tsuj Xeeb pab tau cov neeg pluag neeg txom nyem. Txawm tej nom tswv, tej vaj ntxwv, tej neeg nplua nuj thuam lawv, saib tsis taus lawv. Tiam sis tus Cawm Seej hlub lawv. Nws pluag li cov neeg me neeg pluag. Lub hmoov Tsuj Xeeb yog lub moo zoo, cov qaum ntuj kev thaj yeeb tuaj kho ntiaj teb kev txhawj xeeb.

Lub hmoov Tsub Xeeb txhawb txhim tus neeg vam khom khaub zig Tswv Ntuj. Txawm yog tus neeg muaj kev txhawj xeeb los tus neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tus ntseeg Tswv Ntuj, tso siab rau Tswv Ntuj txawm muaj mob dias hau, txawm raug txom nyem, txhawj xeeb hnyav luaj twg, nws txoj kev ntseeg Tswv Ntuj txheem tau nws nyob tus yees, nyob siab ntsws kaj nrig. Vim nws txoj kev cia siab rau Tswv Ntuj txhawb dag txhawb zog rau nws. Txawm luag ob cag pom nws lub neej tsaus ntuj nti, pom nws lub cev ib hnub zog ntaug zuj zus, nws lub pliaj plhu qaug zog luj luas. Txawm dej tshuaj noj tas tsis cawm, lom tsis tau tus kab mob kom ploj kom yaj. Nws kev teev Tswv Ntuj, kev npuab Tswv Ntuj muaj kuab muaj zog tshaj dej tshuaj. Tswv Ntuj yog txiaj ntsim loj dua dej tshuaj rau nws. Tswv Ntuj tej lus, yog koob hmoov, yog nws lub teeb pom kev cig lam lug : “Cov maub kev tsaus ntuj hauv tsoom pej xeem pom ib qho pom kev loj, ib qho pom kev ntsa rau cov zaum hauv teb chaws tsaus nti ” Lub hmoov Tsuj Xeeb qhia rau peb kom peb txhua tus ntseeg tso siab. Tswv Ntuj pab tau peb tas txhua tsav puas yam. Peb tus Cawm Seej tsis yog pab lub caij dhau los xwb. Niaj hnub no, peb hu txog, peb tus Huab Tais tseem yuav cawm peb dim ntawm peb tej kev tsaus ntuj lub zim txwv no thiab lawm yav tom ntej.

Thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb pub kev thaj yeeb rau peb lub ntiaj teb, pub sawv daws tig los ua kwv ua tij ua phooj ua ywg. Thov kom txhua yim neeg muaj kev sib cov nyom txais Huab Tais Yes Xus kev thaj yeeb coj lawv lub neej.

23. 12 . 2010   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: