Rau hnub chiv tim 23 lub 1 hlis 2011

Tas ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

Peb nyob hauv lub lis piam 3 hauv lub caij nruab xyoo. Hnub no zoo hnub, lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tag ib tsoom ntseeg sawv daws mloog Huab Tais Tswv Ntuj cov lus hauv cov zaj nyeem no. Vim peb ua neej nyob, peb tib neeg txoj sia me me xwb. Peb txhua tus puav leej txuag zias peb txoj sia, tsis xav kom muaj yam teeb meem dab tsi tuaj raug peb txoj sia. Thaum peb noj tsis qab nyob tsis zoo, peb lub cev muaj mob, peb muaj kev txhawj xeeb. Txawm lub ncauj tsis hais, yeej ua rau peb pom kev tuag nyob ze ze nyias thiab ua rau sawv daws puav leej ntshai tuag tas txhua leej. Yuav ua li cas Tswv Ntuj cov lus peb mloog no thiaj li yuav pab daws tau peb kev ntshai tuag thiab txhawb tau peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom muaj zog ruaj thiab khov tiag tiag ?
Peb yuav tsum xub paub ua ntej txog ntawm txoj sia nyob ntiaj teb no. Peb txhua leej txhua tus puav leej ntshaw ciaj sia ua neeg nyob tsis txawj kawg hauv ntiaj teb no. Tiam sis, tib neeg tsuas xav tau hauv nruab siab thiab pom hauv tswv yim xwb, tsis muaj lub peev xwm ntes tau txoj sia los tuav ntawm tes tsis pub tu, tsis pub yaj. Txoj sia nyob muaj tsw. Yog tus Tswv tsim peb, pub txoj sia rau peb, peb thiaj muaj txoj sia. Txog caij txog thaum tus Tswv sau peb leej twg txoj sia, tsis muaj leej tib neeg twg muaj lub peev xwm tawv dhau yuav nyiag txuas tau txoj sia ib qho rau ib tug neeg kom nyob ntxiv tsis pub tuag. Peb tsis txhob lam taus lam vuag ub vuag no raws li sawv daws tej qhov muag pom xyeem tej tib neeg coj kam ua kam txheej dhau txheej tiam dhau tiam los txog niaj hnub no.
Kev cai Phus Thas hais tias : tuag mus yuav rov los thawj thiab yug dua tshiab kom mus txog thaum yus dawb thiab huv txaus. Yog yus tseem muaj txhaum, yus tseem yuav rov los thawj thiab yug ua neeg them kom tag yus tej txhaum. Thaum yus them tag yus tej txhaum, yus thiaj li mus lawm ncaj saum “Nirvana” qaum ntuj tsis rov los thawj thiab yug dua tshiab ntxiv.
Kev cai dab qhuas Hmoob, tus txiv neeb txiv yaig thiaj yog tus yuav pab kho, pab cawm tau tus neeg muaj txiab nkeeg kom ciaj tsis txhob ploj txhob tuag. Vim li ntawd, tus txiv neeb lo lus hais li cas, Hmoob ntseeg tag nrho, tsis tawv thiab tsis cav ib los kom dhau. Yog thaum tus txiv neeb saib pom ib tug neeg mob hnyav lub lav tuag loj dua lub lav mob. Tus txiv neeb hais li cas, Hmoob qi muag nti ua li cas. Ntau zaus, Hmoob mus vuag yam ub yam no : qhov loj yog poob nyiaj txiag muas tsiaj txhu, xyab ntaw, saib yaig, mus cuag saub…Muaj qee zaum, Hmoob kuj fiv lub yeem ntuj los pov saib tus neeg mob puas yuav dim nws tus txiab nkeeg. Tas tej yam Hmoob ua kam no puav leej xu kab xu kev tag nrho, piv tau tug neeg sim phiaj tua tag mos txwv npaum li cas yeej tua tsis raug daim phiaj. Tsuas muaj tes puav huam yuaj lam mus raug phiaj. Vim tsis yog tsiaj txhu, xyab ntaw, yaig…yog yam lom tau tus kab mob hauv neeg tej roj ntsha, tej siab ntsws kom xam, kom room pob tsis txhob huam. Cov neeg mem tau hauv nruab siab thiab ntseeg tias tsiaj txhu, xyab ntaw, yaig…daws tsis tau kom tib neeg lub nrog cev zoo mob huv tau. Lawv nrauj ncua txoj kev ua neeb ua yaig, muas tsiaj txhu kho lawv tej mob. Ces lawv dim plaws ib txog kev nyuaj siab ntxhov plawv.
Kev cai siv tshuaj kho neeg txiab nkeeg. Dej thiab tshuaj yog yam noj haus thiab txhaj tau kom xam mus hauv neeg tej roj ntsha. Dej thiab tshuaj thiaj lom tau tus kab mob kom txhob huam thiab tua tau tus kab mob kom tuag. Tsis tas li ntawd, yog thaum neeg tej plab hnyuv, siab tsws, plawv thiab raum mob loj txaus hloov, yuav tsum hloov ua ntej lig dhau qhov yuav kho tsis tau. Vim li ntawd, tej kws tshuaj yeej kawm txaus thiab paub txhij. Neeg lub nrog cev qhov twg mob, yuav tau noj tshuaj, txhaj tshuaj mus kho qhov ntawd. Tsis muaj ib zaug tus kws tshuaj yuav hais rau tus neeg mob kom rho nyiaj mus muas tsiaj txhu qaib npua los kho nws qhov mob. Peb tej qhov muag no puav leej pom ntsoov muaj dua los lawm ntau leej hais lawv tsis mloog, ua neeb lawm pes tsawg thaj kho tsis tau lawv tej mob tuag kus. Yog lawv lam ntxov mus thawj kws tshuaj tso siab rau kws tshuaj kho, nyaj lawv tus tib neeg tseem muaj txoj sia nyob. Xam los nrog lawv tu siab kawg li.
Thaum peb los ua tus neeg ntseeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj. Yuav ua li cas Tswv Ntuj cov lus peb mloog no thiaj li yuav pab daws tau peb kev ntshai tuag thiab txhawb tau peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom muaj zog ruaj thiab khov tiag tiag ? Peb los ua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, tsis yog peb yuav dim plaws tsis muaj mob muaj nkeeg, tsis tau mus muas tshuaj los noj los txhaj, yuav tsis raug kev txhawj xeeb, yuav tsis tuag. Tswv Ntuj tsis ntxias peb, tsis dag peb, tsis tau hais li ntawd rau peb : « 16 Haiv neeg txawm hauv kev tsaus ntuj pom ib qho pom kev loj, cov zaum hauv teb chaws raug kev tuag laum, ib qho pom kev sawv tuaj saum lawv. » Txoj sia yog yam tib neeg ntshaw tshaj dua tej. Kev tuag yog yam tib neeg ntshai tshaj dua tej. Vim tus kws tshuaj ua tsis tau txoj sia. Tus kws tshuaj tsuas txawj muab tshuaj los pab tus neeg mob kom muaj sia nyob ntev zog. Nws tsuas txawj hlais thooj siab thooj ntsws muaj mob pov tseg, nrhiav ib thooj zoo los ntxiv los txuas rau kom tus neeg mob zoo rov los kom nyob ntau hli, ntau xyoo ntxiv. Mus txog thaum tas txhua yam hauv nrog cev txheem kab mob tas, lom tsis tau, tua tsis yeej kab mob lawm. Thaum ntawd, kws tshuaj thiaj mam kawg tswv yim rub tsis tau txoj sia los qhov twg los pab cawm tib neeg lawm. Ntiaj teb tib neeg tsis muaj tug hla dhau kev tuag. Peb txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj pab tau peb cev peb txoj sia rau peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, tus tsim peb txoj sia. Peb txuag peb txoj sia npaum li cas, peb yuav txuag Huab Tais Tswv Ntuj loj tshaj peb txuag peb txoj sia. Peb yuav txuag Huab Tais Tswv Ntuj zoo li cas ? Thaum peb tseem ciaj sia nyob, peb yuav tsis txhob laug caij laug nyoog, nkim caij nkim nyoog dag. Peb nyias yuav rau siab ntso mus khwv noj txhawb nyias cuab yim neeg, nyias txheeb nyias ze thiab hlub tus mab tus sua, tus muaj tus pluag. Peb twb muaj lub caij nyoog nyob tsis muaj dej num ceev. Peb yuav huas kom tau caij nyoog mus koom kom tau Thaj Txi Ntuj 7 hnub ib zaug. Peb yuav txhib peb lub siab, txhib peb tsev neeg, me nyuam thiab tub ki los fim Tswv Ntuj, ntsib Tswv Ntuj hauv vaj hauv tsev. Peb yuav tsum paub, yog peb nkees teev ntuj tsis cuag ncua. Peb yim tos kom peb nquag mam teev ntuj, peb yim nkees teev ntuj. Thaum peb tsis teev ntuj lawm. Peb tsis txuag Huab Tais Tswv Ntuj ib yam nkaus tej neeg teev dab qhuas tsis teev ntuj. Tiam sis yog peb yuam tau peb kom nquag fim Tswv Ntuj. Peb txais Tswv Ntuj tej koob hmoov tsis txawj tag. Tswv Ntuj thiab peb txoj kev phooj ywg tseem loj tshaj ntawm yus thiab yus tus poj niam los yus tus txiv : Neb tuaj lawv kuv qab, kuv yuav ua neb cov puav tib neeg.” 20 Nkawd tso plhuav cov vas tam sid mus raws nws. 21 Mus ntxiv, nws pom ob kwv tij : Yas Kos, Ntxes Npes Dais tus tub thiab nws tus kwv Zam, nyob hauv nkoj nrog lawv txiv Ntxes Npes Dais tseem kho lawv cov vas, nws hu lawv. 22 Nkawd tso plhuav lub nkoj thiab nkawd txiv tam sid mus raws nws.” Cov thwj tim Pob Zeb, As Nres, Yas Kos thiab Zam lawv muaj cuab muaj yig li luag tej tib neeg. Lawv tsis yog neeg seem los tub nkeeg. Lawv niaj hnub mus khwv, mus puav ntses los yug lawv lub cuab lub yig. Tiam sis, vim lawv mloog Yes Xus hu lawv. Ces lawv tso tag lawv cov vas, lawv tej nkoj, lawv niam lawv txiv mus lawv Yes Xus qab. Niaj hnub no kuj tib yam nkaus, peb leej twg mloog Yes Xus hu peb. Peb kuj yuav tso peb txoj hauj lwm, peb lub vaj lub tsev, peb tej poj tej sev, tej leej tub leej roog, peb tej niam tej txi tseg mus lawv Yes Xus qab. Peb txoj kev lawv Yes Xus qab mam li yuav qhia rau peb tus kheej pom : “Tsis muaj tsaus rau tus poob hauv kev tsaus, tsis muaj tuag rau tus neeg tuag, tsis muaj ncaim rau tus tso nws poj nws se, nws leej tub leej roog, nws niam nws txiv, tsis muaj pluag vaj tse rau tus pluag vaj pluag tsev, tsis muaj tshaib rau tus neeg tshaib thiab nqhis…” Txoj kev lawv Yes Xus qab yog ib txoj kab txoj ke rau peb ntsib dheev Yes Xus ntawm tej yas kab yas ncua peb nco tsis txog. Peb txoj kev lawv Yes Xus qab kuj yuav daws tau peb txhua txoj kev txhawj xeeb thiab pub kom peb yim tuaj zog nrog Huab Tais Yes Xus tso siab rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

Tsoom phooj ywg sawv daws, thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus hu nws cov thwj tim nrov tuaj txog peb lub siab lub ntsws. Peb zoo siab hlo mus lawv Yes Xus qab tshaj nws lub Moo Zoo thiab kho tas txhua yam mob nkeeg rau cov neeg nyob ib ncig ntawm peb.

20.01.2011              Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: