Rau hnub chiv tim 30 lub 1 hlis 2011

Haiv neeg ntseeg tsob hwb Huab Tais Tswv Ntuj,

Muaj lus zoo siab rau peb cov nquag thiab kub siab mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus ua koob ua hmoov thiab ua tshuaj. Thov kom cov txiaj ntsim Huab Tais qhia rau peb hnub no tuaj nyab sawv daws txhua leej. Muaj ntau lub txiaj ntsim zoo, Huab Tais xav pub rau peb. Tiam sis, peb yuav tsis muaj caij nyoog los piav kom tag txhua yam txiaj ntsim. Peb tsuas piav ob peb los xwb:

Lub txiaj ntsim txhawb peb ua neeg kub siab. Yog peb lam ntxov paub, peb yuav tsis luaj thuam Tswv Ntuj tej txiaj ntsim nws tau pub rau peb tag txhua leej thiab peb yuav tsis ua neeg qig lus khav theeb raws dab phem xas tas tus lwj lwm. Tus mloog Tswv Ntuj lus, Tswv Ntuj thiaj tshoj nws sawv Tswv Ntuj lub npe, txib nws cev lus rau cov neeg cam thawj, muab hlob thiab khav theeb. Peb twb yeej paub qas ntsoov, tas ntiaj teb tib neeg sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj me nyuam. Hauv Tswv Ntuj pab me nyuam nyob ntiaj teb no, tus yuav zoo li cas, txawv li cas kuj muaj : nkhaus, lim hiam, twm xeeb, khav theeb tsab ntse cuag Tswv Ntuj raws li dab phem xas tas zaj ; tus yuav duj de tsis ciaj tsis tuag, tub nkeeg, tog paus tsis ruaj cag, tog ntsi ncav tsis cuag, pluag txiaj pluag ntsim raws li dab tub nkeeg thiab dab ruam zaj ; tus nquag, tus nco, tus mloog Tswv Ntuj lus ua tshuaj txhua txoj xub ke yaig rwg saib puas muaj txoj hmoo pom Tswv Ntuj ntsej muag, ntsib Tswv Ntuj txoj kab txoj lw saum daim npoo av. Yog tsis pom Tswv Ntuj qab, tsis ntsib Tswv Ntuj lw, nws siab yuav tsis nqig. Txawm nws tsis paub tsuj kab taug txoj ke twg, twb yog Tswv Ntuj tuav nws tes tshoj nws lawm tej yas ke, qaim nws npab lis num mus tej yas kab. Lo ncaj nws hais, qhov yog nws ua rau ntiaj teb me nyuam neeg twb yog rau Tswv Ntuj nws ua : “3 Tas cov me nyuam neeg saum daim av, nej nrhiav Huab Tais, nej cov ua yog li nws qhov, nrhiav kev ncaj, nrhiav ua neeg me tej zaum nej thiaj maim dhau hnub Huab Tais kev npau” Huab Tais nco thiab hlub tsis txawj tag ntiaj teb tib neeg txhua leej, tus mloog Tswv Ntuj lus, nco Tswv Ntuj ua hnub ua hmo hauv kev fim thiab teev Tswv Ntuj. Muaj tej txhia neeg, ntuj tsis tau xaiv tsis tau tshoj, lawv twb sawv lawv saub lawv tus kheej. Hos tus tseem saub, twb ho tsis muaj cuab kav ntoo saub lub kaus mom, hnav saub cev tsoos. Lawv haj tseem txhawj tsis pom qab sawv Tswv Ntuj lub npe : “Tswv Ntuj xaiv ntiaj teb cov tsis muaj qab hau kom lwv cov thoob tsib thiab Tswv Ntuj xaiv ntiaj teb cov neeg muag los lwv cov muaj zog, 28 Thiab ntiaj teb cov neeg dog dig thiab raug thuam Tswv Ntuj xaiv lawv cov tsis ciaj neej kom cov ciaj neej piam mus, 29 Kom txhob muaj ib lub cev muaj plhus khav ntawm Tswv Ntuj.” Muaj tseeb, peb tib neeg tsis muaj leej twg muaj plhus yuav cam yuav tawv dhau Huab Tais Tswv Ntuj. Kawg dab phem xas tas thiaj li muaj ntsej muag khav ntse npaum li Tswv Ntuj. Yuav kom peb maim dhau Huab Tais Tswv Ntuj kev npau, kom peb txhob poob ntsej muag, peb yuav tseg tsis txhob ua neeg khav theeb thiab ua neeg muab hlob. Tus tsis vam tsis thov Huab Tais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim pab, tus ntawd yuav tiv tsis yeej dab phem xas tas. Tus tsis pe, tsis teev Huab Tais Tswv Ntuj, nws yuav mus pe mus zwm dab qhuas, mus pe mus zwm nyiaj thiab kub los mus pe nom tswv, los mus pe kev txawj ntse, txuj ci ua nws tus huab tais…Tos peb pom, peb twb sib cav sib ceg, sib ntxub, sib thuam ua pob caus ntxhov li niab tsis paub daws. Peb yuav kub siab lug teev Tswv Ntuj ua hnub ua hmo.

Lub txiaj ntsim hwm niam hwm txiv, hwm poj yawm txwv txoob. Nyob hauv Tswv Ntuj 10 lo lus qhia rau Mai Xes kom qhuab qhia tsoom tub ki His Xais Lais. Lo lus qhia 4 : “Koj yuav hwm koj niam koj txiv” Txawm Hmoob tsis teev Tswv Ntuj, Hmoob twb ua li Tswv Ntuj qhia hwm niam hwm txiv. Yog Hmoob ua li Tswv Ntuj qhia, Hmoob kuj mloog Tswv Ntuj lus li cov neeg teev Tswv Ntuj. Hmoob kuj yog Huab Tais Tswv Ntuj me nyuam tib yam, tsuas yog Hmoob tsis paub Tswv Ntuj xwb. Txawm muaj tej yam Hmoob hais tsis txog Tswv Ntuj npe. Piv li thaum muaj neeg tuag. Hmoob qhuab ke, Hmoob qhia tus tuag ntsuj plig kom ua lub ntiaj teb ib los tsaug, vim ua neej nyob, noj tsau ntiaj teb plaj qoob plaj loo, haus tas ntiaj teb tej ntu dej, rauv lawm pes tsawg ntsug taws, yuav ua ntiaj teb tsaug ua ntej yuav ncaim ntiaj teb. Tej kab ke Hmoob poj Hmoob yawm qhuab qhia tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv txheej dhau txheej no, muaj txiaj ntsim kawg ua ntxim Tswv Ntuj siab nyiam tshaj tej txhia haiv neeg khav tias vam meej, txawj ntse, paub txuj ci. Tiam sis, tsis paub kev cai, tsis txawj ua tsaug, tsis txawj nco leej twg txiaj tsim. Tsis txawj hlub, tsis txawj tshua tus tuag. Muab kab ke thuam tso pov tseg tas, coj tej tuag mus faus li faus tsiaj, tsis paub tua siab. Puas muaj txiaj ntsim thaum zoo li ntawd ? Thaum neeg coj zoo li ntawd, rov tsis txuag tsis hwm neeg, neeg yeej tsis hwm tsis quav ntsej Tswv Ntuj tib yam li neeg tsis hlub tsis tshua tus tuag. Hmoob kev ua tsaug dej tsaug taws yog kev qhuab qhia tib neeg thiab ntsuj plig kom txhob mom luag txheej. Hmoob tej kab ke no txawm muaj lo phem, kuj muaj ntau los zoo ua rau Tswv Ntuj nyiam thiab qhuas Hmoob txawj nco lub ntiaj teb txiaj ntsim. Lub ntiaj teb, yog Huab Tais Tswv Ntuj tsim. Hmoob tsuas paub lub ntiaj teb, ua lub ntiaj teb tsaug mloog poj koob yawm koob lus qhuab qhia, ces twb yog Hmoob nco Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsha txiaj ntsim. Hmoob mloog poj yawm qhuab qhia hwm niam hwm txiv, hwm poj koob yawm koob. Hmoob ua ntxim Tswv Ntuj siab tshaj tus neeg lam ntseeg ntawm ncauj, tsis muaj siab ntsws nco leej tib neeg twg koob hmoo, tsis txawj qhuas, tsis ua Tswv Ntuj tsaug ib los. Hais ncaj ncees, Tswv Ntuj tseem dhuav siab tus tib neeg lam yuav lub npe ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, tiam sis niaj hnub tsis hlub neeg thiab siab ntsws nyob deb ntawm Tswv Ntuj : “Paj lug, Leej Pleev tus tshaj xo vim Tswv Ntuj tus hu kom mus tshaj txoj sia cog tseg hauv Leej Pleev 2 Tis Mos Tes, kuv tus me nyuam ntxim hlub kom muaj Leej Txiv Tswv Ntuj txiaj ntsim, kev nyab xeeb thiab kev thaj yeeb. 3 Tswv Ntuj tus kuv tiam kuv ua nws tsaug, raws li kuv cov poj koob yawm koob, tas siab nrho, nruab hnub hmo ntuj tsis tu ncua, kuv nco ntsoov koj hauv kuv txoj kev thov ntuj 2TMT1,1-3” Peb yuav nco ntsoov peb tej poj koob yawm koob tej lus qhuab qhia kev ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj rau peb. Peb tsis txhob nrauj Paj Lug thiab cov leej ntshiab tej lus qhuab qhia tib yam li Hmoob tej poj yawm qhuab qhia tej tub ki. Peb thiaj tsis yuam kev, ua tau zoo nyiam thiab xis Tswv Ntuj siab.

Lub txiaj ntsim mloog lus. Txij li hnub peb los ntxuav plig hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj. Peb tsis yog yuav raws Huab Tais Yes Xus qab hauv ntiaj teb no xwb ces tag. Tus mloog lus ces hmoov zoo. Tus tsis yeem, tsis kav mloog Yes Xus lus los xij peem, puam chawj nws. Tsis yog zoo li ntawd. Peb tseem yuav lawv Huab Tais Yes Xus qab kom pom dheev Leej Txiv Tswv Ntuj ntawm nws lub theej kiab saum qaum ntuj. Muaj ib tug piv txwv rau peb yoog. Tus piv txwv peb yuav kawm, peb yuav yoog thiab yuas raws kom cuag mus tag peb sim neej, yog peb tus Huab Tais Yes Xus. Peb sim ntsia nyob ntiaj teb no, tsiaj mus kev twb yuav tsum muaj kab, neeg mus kev twb yuav pom hneev. Txoj kev taug mus lawm qaum ntuj kuj zoo tib yam, peb yuav vam ib tug coj peb kev, vim txoj kev yug ua Tswv Ntuj me nyuam tsis yooj yim npaum li peb xav. Peb tsis npaj peb lub siab lub ntsws, tsis npaj peb sim neej, peb yuav ua cas raws tau Yes Xus qab taug tau nws hneev mus lawm qaum ntuj ? Peb tsis mloog peb tej poj yawm lus qhuab qhia, tsis vam tej neeg siab dawb siab huv tej koob hmoov pab, peb tsis pe tsis thov tus nqes saum ntuj los npo peb neeg txhaum coj peb kev, peb puas pom qab mus tshwm lawm qaum ntuj ? Thaum Yes Xus pib tawm Nkas Lis Lais teb mus tshaj lub Moo Zoo kev zam txhaum, kev cawm neeg. Yes Xus xub hu ib pab txiv neej los vij nws ua nws thwj tim. Nws niaj hnub coj lawv nrog nws ua ke. Hnub no, peb hnov Yes Xus qhuab qhia nws cov thwj tim thiab npoj neeg tuaj ntsauv Yes Xus saum ib lub ncov roob. Thaum peb muab phau ntawv Moo Zoo los nyeem kom hauv paus ti hauv ntsis. Tsis yog vim peb nyeem tag ib lwm hauv paus nto plaws ntsis ces peb paub tag Yes Xus lub Moo Zoo. Nej puas tseem nco thaum peb nyeem tag Yes Xus lub Moo Zoo, nej twb mam li pom tias muaj ntau zaj txhais, ntau zaj paj lug thiab muaj ntau lo lus peb tsis to taub xyov Yes Xus xav hais dab tsi. Vim li ntawd, yog vim peb to taub tsis tag tej zaj lus Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim thiab rau tej npoj neeg tuaj ntsauv, tuaj mloog Yes Xus. Peb thiaj li yuav vam txog cov xib hwb, cov txiv plig thiab cov tswv qhia coj peb kev, piav rau peb, qhia rau peb kom peb khaws tau tej ntsiab lus Yes Xus qhuab qhia. Piv txwv li Yes Xus zaj lus qhuab qhia peb hnov hnub no. Yog Yes Xus thawj cov lus hauv nws zaj qhuab qhia. Ua li peb mloog tas, peb yuav khaws Yes Xus cov lus qhuab qhia zoo li cas ? Yog peb tsis pom Yes Xus cov lus muaj nuj nqes. Peb mloog Yes Xus cov lus ib zaug tas, ob zaug tas, peb zaug tuaj. Lwm zaus peb tsis xav mloog lawm. Peb hais tias peb twb hnov txaus, paub tag, dhuav peb lawm. Tiam sis, yog peb pom lub txiaj ntsim Yes Xus pub rau peb, pab peb txoj kev ntseeg, txhawb peb lub neej, peb yuav mloog Yes Xus cov lus tsis txhawj dhuav. Peb yim mloog Yes Xus cov lus, peb yim xav mloog ; Yes Xus cov lus yim cov peb kev ua neej, pus peb mus yim ze Yes Xus lub ntsej muag kom tuav tau Yes Xus txhais tes, qaim tau Yes Xus npab : “6 Cov tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees, hmoov zoo, vim luag yuav daws lawv nqhis.7 Cov hlub neeg, hmoov zoo, vim  luag yuav hlub lawv.8 Cov siab dawb, hmoov zoo, vim lawv yuav pom Tswv Ntuj…”Yes Xus hais tias cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, cov hlub neeg, cov siab dawb…tej zaum yog cov thwj tim, tej zaum yog npoj neeg coob tuaj ntsauv Yes Xus, tej zaum yog cov tseem coj dab qhuas, tej zaum yog cov tsis teev, tsis ntseeg Tswv Ntuj, tej zaum yog cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, yog koj los yog kuv…Tsuav yog peb leej twg ncaj ncees, hlub neeg, siab dawb…tus ntawd hmoov zoo. Tiam sis yog peb tshawb ntxiv, nrhiav ntxiv, thov cov leej ntshiab tej txiaj ntsim tuaj pab peb kom to taub Yes Xus cov lus. Lawv yuav qhia rau peb paub tias kuj zoo li peb ntiaj teb kev ua nkauj ua nraug. Yog peb sib ntoj sib thuv tiag, thiaj hais tau tias peb sib hlub tiag. Yog peb kev kwv kev tij, kev neej kev tsav muaj sib khiav, sib saib sib xyuas, peb thiaj sib hlub tiag. Yog peb mus xauj mus xyuas tej neeg raug txim thiaj zoo peb siab, vim peb txhawj, peb hlub lawv. Yog peb ua dab tsi peb ua ncaj, peb hais lo twg peb hais lo tseeb, peb tsis dag, tsis ntxias leej twg noj tsis nyiag leej twg tug, peb yog neeg ncaj ncees tiag. Yob peb muaj cuab muaj yig, peb sib hlub sib pab. Peb tsis mus thab leej twg. Txawm peb nyob tab seeb, peb tsis mus zes luag txij luag nkawm. Peb pom luag muaj tej yam zoo, peb tsis khib, peb tseem nrog luag zoo siab, peb yog neeg siab dawb tiag. Tos Yes Xus pom peb yog neeg ncaj ncees, txawj hlub neeg, pom peb siab dawb…vim tus ncaj ncees, tus hlub ntiaj teb neeg, nqes lub chaw siab los nrog peb sawv sib txig, tus zam, tus thim tau peb tej nuj nqes, tej txhaum tsis nplua peb…yog Huab Tais Yes Xus. Mas Tais zaj ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no lub ntsiab, yog qhia Huab Tais Yes Xus tes qav tes num nws tuaj ua nyob ntiaj teb no cawm ntiaj teb neeg. Yog peb leej twg mloog Yes Xus lus ua li Yes Xus qhia, peb nrog Yes Xus muaj koob hmoov : “12 Kav tsij zoo siab thiab luag ntxhi, vim kev pauj loj rau nej saum ntuj” Yuav muaj kev pauj loj rau peb tshaj tej yam peb siab ntsws xav tau nyob saum qaum ntuj.
Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav vam txog peb cov poj yawm tej koob hmoov thiab cov leej ntshiab tej txiaj ntsim. Peb thiaj yuav txawj ua Huab Tais Yes Xus ib leeg tub ntxhais txib xis siab thiab zoo nyiam. Peb ua peb tus Huab Tais Yes Xus tsaug mus li tsis kawg.

26.01.2011                   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: