Peb tug ntxhais Hmoob mus sib tw kom txuj pov pas hauv qab ntuj

Lub 8 hli ntuj 2010 tag los no, cov thawj tswj saib xyuas txog kev sib tw pov pas hauv qab ntuj nyob fab kis teb, tau xaiv peb viv ncaus hmoob nrog rau tug ntxhais fab kis thiab ob tug tub  mus sib tw pov pas hauv qab ntuj.

Peb viv ncaus :  saib sab laug mus rau sab xis
tus hlob hu uas Kaim zuag Muas yog tus thib 2 nyob ntawm 5 tug ntxhais txhos caug
tus nrab hu ua Ziag Muas, yog tus nyob thib 3 ntawm 6 leej  sawv ntsug
tus yau hu ua Catherine Muas yog tus nyob thib 3 ntawm 5 tug ntxhais txhos caug

            Kev sib tw zaum no muaj 16 lub teb chaws hauv qab ntuj tuaj sib tw pov pas nyob hauv lub teb chaws Nos vej (Norvège) txij hnub tim 4 lub 8 hli mus txog hnub tim 8 lub 8 hli 2010.

            6 lub teb chaws nram qab no yog cov teb chaws tau yeej los mus sib tw rau hnub kawg nyob hauv qab ntuj hnub tim 8/08/2010:
            1èr      Zij pee (Japon)
            2ème   Fab kis (France)
            3ème   As mes lis kas (Amérique)
            4ème   Is tas lis (Italie)
            5ème   Kas nas das (Canada)
            6ème   Bes ziv (Belgique)

Cov teb chaws poob ua ntej, tsis tau mus sib tw rau  hnub kawg muaj 10 lub teb chaws xws li:
            1/.        As kiv (Angleterre)
            2/.        Is laj (Irlande)
            3/.        Suisse (Suisse)
            4/.        As laws mas (Allemagne)
            5/.        Nos vej (Norvège)
            6/.        Aus tas lis (Australie)     
            7/.        Hos laj (Hollande)     
            8/.        Es kos xes (Ecosse)
            9/.        Xaws laus ves nis (Slovénie)      
            10/.      Xus ej (Suède)

Txhua lub teb chaws yuav tsum tuaj txog 2 los 3 hnub ua ntej hnub yuav sib tw pos pas

            Lub teb chaws txais tos, npaj ib lub koob tsheej loj los txais tos cov tub hluas ntxhais hluas
kom lawv tau los sib ntsib, sib fim, sib paub, los sib pom ntsej pom muag ua ntej txoj kev sib tw. hmo ntawd sawv daws lom zem xauv npo ib hmos.

Hnub tom qab ces yog hnub mus sib tw kom txuj ci pov pas saib leej twg los yog pab twg ua cov tshaj lij, muaj peev xwm, nrawm thiab ua tau zoo tshaj.

Cov tub ntxhais txiav txim, muaj 10 leej,  ib lub teb chaws muab ib tug  thiab tsuas yuav cov muaj peev xwm txiav txim zoo thiab yuav tsum kom nws paub pov pas zoo thiab tau kawm tiav los txiav txim mas thiaj li ua tau tus txiav txim pov pas.

Lub sij hawm ntawm 4 hnub sib tw pov pas ntawd, cov tub cov ntxhais  txhua lub teb chaws muaj cai los sib pauv khoom coj mus saib dab muag xws li: Khoom plig, tus chij nyias lub teb chaws, xaum npiv, ris tsho, phuam, khoom pov pas, thaij duab ua ke, thiab lwm yam. Sawv daws siv lus As kiv tag nrho los sib txuas lus.
Fab kis pab tub ntxhais yog cov hnav liab thaij duab nrog zij pee  pab tub ntxhais cov hnav dub

Pab tub ntxhais tshaj lij zaum no yog zij pee (Japon)


Cov lus nug txog kev sib tw pov pas hauv qab ntuj:

Nej peb tug ntxhais hmoob thaum cov thawj tswj fab kis saib xyuas txog kev sib tw pov pas xaiv tau nej peb viv ncaus los mus nrog Fab kis pab tub ntxhais sib tw pov pas hauv qab ntuj no lawm, nej xav li cas ?

            Peb zoo siab tshaj plaws, txoj kev peb mus kawm pov pas tau 17 lub xyoo thiab peb rau siab heev vim peb xav kom muaj ib hnub twg saib peb tus npau suav puas yuav muaj tseeb kom tau nrog luag mus sib tw pov pas hauv qab ntuj no ib zaug. tab sis peb peb viv ncaus no twb tau raug xaiv  mus sib tw peb zaug hauv qab ntuj lawm.
Zaum ib nyob Japon, zaum ob nyob Italie, zaum peb nyob Norvège.

Ua ntej yuav mus sib tw pov pas nej xav li cas ?
            Peb zoo siab uas yuav tau mus ntsib dua cov phooj ywg tshiab nyob lwm lub teb chaws tuaj, yuav tau pom lawv cov peev xwm, lawv txoj kev txawj , lawv cov tes taw pov pas
yuav tau mus nrog lawv sib tham, tawm tswv yim thiab nrog lawv ntaus phooj ywg ua ke.

Thaum nej tab tom yuav nrog luag sib tw, nej xav li cas ?
            Thaum peb tab tom yuav nrog lwm lub teb chaws sib tw mas peb ntshai kawg, ntshai tsam ua tsis zoo ces raug cov thawj tswj cem, ntshai tsam ua tsis zoo ces ho poob lawm ho tsis tau mus sib tw rau hnub kawg, yuav tsum ua kom zoo xwb, ntshai tsam ho ua tsis zoo, vim peb sawv cev lub teb chaws fab kis tuaj. txhua tus tub ntxhais pov pas lub siab yeej dhia pig poog

Tom qab nej mus sib tw pov pas tag lawm ne nej ho pom zoo li cas ?
            Tom qab mus sib tw tag, sawv daws lub siab zoo hlo, vim peb ua tau zoo raws nraim li peb tau kawm, peb ua tau zoo heev, txhua tus neeg tuaj saib, sawv ntsug tag nrho, tus qw, tus npuaj teg, tus ntaus nruas los muaj, ua rau peb zoo siab tshaj plaws tsis muaj ib yam dab tsi los pauv tau, ua rau peb cov tub ntxhais pov pas kua muag poob tag nrho huv tib si, vim kev zoo siab, tsis tas li ntawd cov thawj coj los kuj quaj tib yam nkaus li peb thiab. thawj tswj tseem hais rau peb tias nej pab no mas yog pab uas ua tau zoo saib tshaj plaws  yav tag los. kuv hais li no rau nej xwb yog kuv hais txiv mas kuv kawg quaj, peb thiaj zoo siab heev. txawm tias peb tsis tau tus thib ib, los peb twb tau tus thib ob lawm thiab peb yeej qhia tau rau hauv thiaj teb cov neeg nyiam pov pas paub hais tias peb muaj lub peev xwm tes taw zoo tsim nyog sawv cev tau lub teb chaws fab kis lawm.

Thaum nej sib tw pov pas tag lawm ne, nej ho los nyob li cas lawm xwb ?
            Thaum txoj kev sib tw pov pas tag lawm, nyias rov los nyias tsev, rov los ua laj ua kam nrhiav noj nrhiav haus zoo li luag tej lawm xwb, tab sis peb pab ua ke zaum no tseem tau teem caij ntau zaus tuaj mus sib ntsib , noj mov, haus dej haus caw ua ke kom tau nco txog txoj kev sib tw pov pas qab ntuj zaum no rau nruab siab kom mus tag ib sim.

Xyoo 2012 yuav tuaj no, yuav muaj sib tw pov pas qab ntuj nyob Paris hauv fab kis teb
nej puas nrog lawv sib tw lawm thiab ?
            Qhov no yog tus thawj tswj lub luag hauj lwm, nws xaiv leej twg ces tus ntawd thiaj tau mus xwb, Ntawm peb 3 tug viv ncaus ces ntshe yog zaum kawg lawm xwb vim peb los kuj muaj hnub nyug lawm ces ntshe yuav tau so cia rau cov hluas ho los ua. Zaum no ntshe yog zaum  kawg,  khaws cia ua dab neeg rau tej me nyuam lawm xwb.

Nej  pheej hais tias pov pas no yog pov li cas tiag ?
            Kev pov pas mas yog ib qho nyuaj heev, rab pas hlau luaj ntiv tes, ntev 70 cm ob tog tws, muaj ob lub pob yas nyob ob sab, ib sab loj , ib sab me, thaum koj pov mus saum nruab ntug mas rab pas thiaj li kiv tau zoo nkauj.
            koj txawj pov ib rab lawm, mas koj yuav tau pov ob rab, txawj ob rab lawm ces koj yuav tau xyaum kom txawj pov peb rab pas tuaj, tsis tas li ntawd koj yuav tau piav cev nrog ib zaj nkauj, kom phim zaj nkauj thiab cov ntsiab lus hauv zaj nkauj, koj yuav tsum txawj seev cev zoo, dhia paj paws ntsos, ntaus nrig nphau, Kiv tsib los rau ntxees kom txais  tau qab pas tsis pub poob hauv av.Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa hmoob sawv daws, thov ua tsaug rau nej cov uas tseem tau lauj lub sij hawm los nyeem txog tsab ntawv no, peb peb tug viv ncaus hmoob lub peev xwm ua kom tau lub koob meej zoo los rau peb haiv hmoob, ces tsuas los xaus li no xwb, thov kom nej nrog peb zoo siab thiab txhawb nqa peb lub dag zog mus lawm yav tom ntej.  noj qab nyob zoo nej sawv daws.     
                                               sib ntsib dua.
 
                                                                                                         
                                  


                                                                      

Tus sau:, Ziag Muas, Catherine Muas thiab Kaim zuag muas.
chaw nyob : 226 impasse des Bourassins
45500 Nevoy  (France)

0 commentaires: