Rau hnub tim 27 lub 2 hlis 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,Cov zaj nyeem hnub no caw peb los xav txog noob neej ntiaj teb kev txhawj xeeb thiab txoj kev yuav pab tau peb daws peb tej teeb meem kev txhawj xeeb. Yug los ua leej tib neeg, peb muaj ntau yam kev txhawj xeeb nyob ntiaj teb no. Yam kev txhawj xeeb ua teeb meem rau peb ntiaj teb tib neeg txhua tus, yog yam peb ntshaw hauv ntiaj teb no. Yam peb ntshaw ntawd ua rau peb pom npaum li cas peb xav kom tau ua peb tug thiaj ua rau peb npau taws, ua rau peb khib ciaj khib tuag los ua rau peb txhawj tsis tag sim neej.

Qhov ua rau peb npau taws. Muaj ntau yam ua rau yus npau taws, peb yuav hais tsis tag piav tsis txhua, tsuas piav ob peb los xwb. Nyob li ib tug me nyuam mos, ntshaw leej niam lub xub ntiag, vim nws noj leej niam mis. Thaum tshaib tsis tau leej niam mis noj, nws yeej npau taws quaj ntxias tsis tau tus me nyuam ntsiag. Hais txog peb Hmoob kev ua noj ua haus los kuj tib yam nkaus. Peb twb pom dua hauv tej zej zog muaj lus sib cav sib ceg vim tej liaj teb : “Kuv twb hom mos phua tas rau thaj teb no lawm, koj cia li luaj cuag tsis muaj qhov muag ntsia. Koj qhov muag dig tas lawm los ua cas…yeej yog koj saib tsis taus kuv ntag…” Qhov noj qhov hnav yog loj tshaj plaws. Twb muaj noj tsis tag los yus tseem ntshai rwg tus neeg tshaib. Daim hnav twb seem los yus faib tsis tau rau tus khaub hlab thov khawv. Vim tib neeg yeej xav tau twj ywm hauv nyias nruab siab : Nyias lub plab yeej txawj txawj qhia nyias, yuav tsum khwv thiaj tau noj. Ntaus zaus tib neeg tsuas xav qhov ncaj : Tshaib yog vim tub nkeeg, ua dab tsi tsis xav siv zog, cia kom tshaib. Khaub hlab cia kom khaub, twb muaj tes muaj taw, tsis cob tsis xyaum tes taw kom txawj kom nquag thiaj khaub hlab, nyuam qhuav ntxim…Tej txhia neeg yeej tsis leem cai tiag. Thaum tshaib tuaj lawm, luag yeej tab meeg huab noj huab haus, ua tub sab tub nyiag, tua neeg ntag. Ciaj los nyob tuag los tseg. Tib neeg, yog tsis muaj noj ces kawg tuag, tsis muaj hnav ces kawg txaj muag ua neej. Tiam sis sawv daws tsis muaj noj tsis muaj hnav raws li sawv daws ntshaw, ua rau sawv daws txhawj xeeb tsam tuag tshaib. Ntiaj teb kev ua tsov ua rog kuj los ntawd kev sib txeeb ciam dej ciam av, huab qhov nyiaj qhov kub, qhov roj qhov ntsev kom muaj ua yus teej yus tug…Vim tib neeg txoj kev ntshaw noj ntshaw hnav ua teeb meem txheej dhau txheej, tiam dhau tiam npaum li ntawd tsis txawj suaj kaum.

Qhov ua rau peb khib ciaj khib tuag. Txawm yog hauv yus vaj yus tsev, hauv yus lub cuab lub yig, hauv yus tej kwv tij neej tsa, tej mab sua los lub teb chaws twg kuj tib yam. Tib neeg lub siab muaj yees ua rau tib neeg khib ciaj khib tuag. Neeg lub siab yees hlob hlob dab tsi twb tsis txhaws tau, tsis kum tau tib neeg lub yees. Neeg lub yees, tsis zoo li kev tshaib thiab nqhis noj ib thooj txawj tsau, haus ib pas yuav pov khawv. Tsis muaj yam dab tsi yuav kum tau neeg lub yees. Yus poj yus sev, yus leej tub leej roog twb hlub yus tag npaum li ntawd los yeej tsis kum yees. Vim li ntawd, yus txwj nkawm qhov muag ua tav zas rau lwm leej lwm tus poj niam los txiv neej, twb mob yus siab nthav deeg qas daws, khib yus lawm tsheej zag. Yus lub ncauj tsis hais, siab ntsws twb xav ntau ntau lawm. Yog haj tseem hais tau lo puav lus luag ntxhi rau luag lawm ces los txog tsev, koj niam thiab koj txiv yeej kawg muaj plaub dob xwb xwb. Hmoob thiaj hais tias : “Yuav poj yuav sev, nce toj yuav tau soj, nqes hav yuav tau kav.” Tib neeg lub siab khib tseem muaj ntau txoj kev : Ntawm kev kawm txuj ci, kev nrhiav nyiaj txiag…kev ntshaw ua nom ua tswv tseem yog ib txoj kev khib ua teeb meem loj, txheej dhau txheej tiam dhau tiam. Tib neeg yeej ib txwm khib xav kom muaj suab muaj npe, muaj phooj muaj ywg, ntxias thiab hau pej xeem huab hwm sawv los poog yus, tsa yus sawv ua nom ua tswv thiab ua huab tais vaj ntxwv. Vim li ntawd, tas txhua tiam neeg los, cov xav ua nom ua tswv tsis muaj yuav tsis khib. Yuav ua taus nom, yeej yuav tsum sawv sib tiv, sib rhuav ua yeeb ncuab quj qees. Tsuas yog txheej tshiab no thiaj mam tsim muaj pov ntawv xaiv npe. Leej twg muab suab ntau cia tus ntawd ua sawv daws tus nom, thiaj tseg tsis tshua pom sib tua. Tsis kav, tseem muaj ntau tus nom nyob ntiaj teb zaum rawv lawv lub rooj nom khov kho nto 30 los 40 xyoo, dhuav luag dhau los rau nws tus kheej yeej tsis kum yees. Ua nom ntev, ua rau pej xeem dhuav dhau tsis xav pom ntxiv, pej xeem sawv tiv, caum qw ntiab los yeej tsis kam khiav li. Tib neeg ces tau ua nom lawm yeej tuav ruaj ruaj tsis tso lub rooj nom. Khuv xim dhau : Ua nom muaj hwj chim, muaj cai quab yuam neeg, tuav nyiaj txiag, nto koob meej…tso tsis tau lub rooj nom tseg rau lwm tus, khib siab dhau. Cov xav ua nom los muaj coob muaj ntau ncig yuj yeev nraum zoov tos, yuav tav twg thiaj tau ua nom kav pej xeem, kav teb kav chaw. Vim li ntawd, lub sij hawm xaiv nom nyob ntau lub teb chaws yog ib lub caij nyoog ntxhov quav niab, muaj teeb meem yuav tau ceeb faj.

Qhov ua rau peb txhawj tsis tag. Peb leej tib neeg txhua tus txhawj tsam tsis muaj noj, tsis muaj hnav, tsis muaj nyiaj siv, tsis muaj tus hlub yus, tsis muaj neeg qhuas yus…Peb tsuas pom tej ntawd xwb thiaj tseem ceeb tshaj hauv peb lub neej. Peb thiaj muab tag peb lub neej los nrhiav kom tau tej ntawd txhim peb lub cuab lub yig. Rau peb tib neeg, yog peb muaj tej ntawd ua peb teej peb tug, peb thiaj yuav ciaj sia taus saum daim av. Ces peb txhawj tsis txawj tag ib hnub txog tsaus ntuj, ib hmo laj tos kaj ntug. Peb muab tas peb sim neej los peem nrhiav kom muaj tej ntawd. Tiam sis yog peb mloog Huab Tais Yes Xus lus qhia. Yes Xus hais tias : Muaj lwm yam tseem ceeb tshaj peb tsis pom yuav pab, yuav txhim tau peb lub neej nyob ua kwv ua tij, noj sib hlub haus sib ce, tsis txob tsis txhawj tag npaum li ntawd : “26 Nej sim ntsia tej me noog saib : lawv tsis nrom qoob, tsis muab, tsis sau qoob hauv txhab, nej Txiv tus nyob saum qaum ntuj pub lawv noj. Nej tsis tshaj lawv los cas ? 27 Nej leej twg kev txhawj puas rub tau nws txoj sia kom ntev ib tshim ntxiv” Tus nas tus noog, tus kab tus ntsaum yog tsav ntuj tsim muaj sia yuj ntav ntuj los nkag pem teb. Yuav kom peb yug tus nas tus noog, peb yuav yug tsis taus. Nas noog nyob nas noog zes. Nas noog cav tsis nrom noob qoob los muaj noj, tsis sau noob tsa los muaj haus. Tus nroj tus tsuag yog tsav ntuj tsim los plooj hauv toj thiab qab ha. Tus nroj tus tsuag, tsis yog nyiaj yog kub, peb ntsia tsis tsim nuj tsim nqi. Tiam sis muaj nuj muaj nqi rau tus tswv tsim tsob zoo xws tsob, lub paj tshiab tsw qab phim lub txiv ntsais tsias toj roob hauv pes, nruab tiaj nruab nrag ua ntxooj nyes. Lub paj tawg tshiab dib mos nkawj ya kaj niab, dee mos muv tsaws ntsauv zeeg tshaws. Peb thuam tsis tau txhua yam peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tsim muaj nyob saum daim av, muaj nuj nqis peb yuav tsum hwm yuav tsum txuag. Yog tsis muaj tus nroj tsuag, qab roob qab ha yuav tsis tawg lub paj txi lub txiv. Yog paj tsis tawg, txiv tsis txi, yuav kho me tsoom mos nkawj mos muv siab tsis xav ua neej. Yog tsis muaj me txiv hmab txiv ntoo, suab kab yuav tsis xiv, suab noog yuav tsis kau hauv toj hauv pes yuav txias qas to…Vim Huab Tais Tswv Ntuj twb nyiam tag puas tsav puas yam nws txhais tes tsim, thiaj muaj tsav me nroj tsuag, me paj hmab paj ntoos. Huab Tais hlub tas ib tsoom kab ntsaum, mos nkawj mos muv, nas noog npaum li ntawd. Txhua tus kab ntsoom, nas noog thiaj nrhiav tau noj tsau haus txaus tsis txob tsis txhawj. Tswv Ntuj tseem hlub peb leej tib neeg txhua tus pes tsawg npaug tshaj tej nroj tsuag, tej kab ntsaum thiab nas noog huv si. Peb tib neeg twb pom nas noog, yuav tau xyaum nas noog ua neej, tsis txob tsis txhawj peb lub cev thiab txoj sia yuav noj yuav hnav dab tsi. Peb twb pom ib tsoom pab hmab paj ntoos tawg tshiab thiab zoo nkauj yuav tau kawm. Peb yuav ua lub neej kom zoo nkauj tam zoj lub paj tawg tshiab dib tau deev tau mos nkawj mos muv siab nqig. Peb yuav hais lus sib hwm, cev tes sib pab, sib vam khom thiab sib yoog, tug txawj zam tug tam zoj pab hmab dib mos nkawj mos muv, txiv ntoo ua txhiam xws yug nas noog, suab kab xiv, suab noog kau sov zej sov zoov, hauv toj hauv pes nyob sov so.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb kev npau taws, kev khib thiab kev txhawj tsam tsis muaj noj muaj hnav, tsis muaj nyiaj muaj txiaj, ntshaw ua nom ua tswv tsis pab peb leej tib neeg noj sib hlub haus sib cev. Tiam sis, peb kev hwm thiab txuag lub sim ceeb, tseg txhob hlawv toj roob hauv pes, txhob tua me nas me noog ua tu noob, txhob thuam, txhob khib, txhob lim hiam huab noj huab haus, tua neeg, ua plees ua yis…Peb nrog Huab Tais Tswv Ntuj txuag lub ntiaj teb, pab kom tas txhua tsav puas yam muaj txoj sia nyob txhij thiab nyob txhua saum daim av : “1 Luag leej tib neeg saib peb li Leej Pleev cov tiam lis coj Tswv Ntuj kab xwm” Peb cov neeg teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj tus tsim lub ntuj lub teb, peb yuav coj lub neej kom ncaj ncees, tsis ua puas Tswv Ntuj lub npe. Yuav kom peb ua tau neeg ncaj ncees, peb yuav vam Huab Tais Yes Xus lub zog pab peb, Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj peb ua neej. Tas ib tsoom ntseeg, peb yuav niaj hnub thov Leej Ntuj Plig Ntshiab kom nyob nraim hauv peb lub neej.


23.02.2011      Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: