Rau hnub tim 6 lub 2 hlis 2011
 
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej txhua tus,

Hnub no zoo hnub, peb rov tuaj sib fim ua ke mloog peb tus Huab Tais cov lus yog koob hmoo txhawb peb txhua leej. Txawm peb tsis muaj kev teev hawm dab tsi, txawm peb yog neeg teev dab qhuas, los peb ua neeg teev Tswv Ntuj, Huab Tais cov lus peb mloog no, yog hais rau tag sawv daws txhua leej kom ua neeg zoo. Txoj kev ua neeg zoo yog ib txoj xub ke loj thiab dav li lub ntuj loj lub teb dav, ib leeg ua tsis tag. Txoj kev ua neeg zoo txwv tsis tau leej twg kom txhob ua thiab kuj khav tsis tau yus tus kheej txawj ua zoo txhij txhua tag tib si. Huab Tais caw tag ntiaj teb neeg los ua neeg zoo, vim tshuav ntau yam peb ua tsis tau.
Saub His Xais lus qhuab qhia. Tus neeg nquag, tus neeg mloog lus, tus neeg tsim txiaj, tus hwm niam hwm txiv, hwm luag tej tib neeg muaj thoob teb thoob chaw, muab kaw tsis tau ua ib nkuag li yus ua nkuaj kaw ib pab tsiaj. Cov neeg nquag neeg mloog lus… puav leej muaj nyob thoob ntiaj teb, muaj thoob txhua haiv neeg thiab txhua xeem neeg. Tus neeg tsim txiaj puav leej muaj nyob hauv tus mab tus sua, hauv tus coj dab qhuas, tus coj phus thas los tus coj kev teev hawm Tswv Ntuj. Vim peb yuam tsis tau ib tug neeg cav ncauj cam thawj kom mloog lus thiab peb txwv tsis tau tus neeg nquag kom tub nkeeg. Cov lus Tswv Ntuj hais no, puav leej hais rau tus neeg nquag thiab tus tub nkeeg, tus mloog lus thiab tus cav ncauj qig lus, tus neeg tsim txiaj thiab neeg plhom, neeg liam, tus teev dab qhuas thiab teev Tswv Ntuj tib si. Tswv Ntuj cov lus yog koob yog hmoov txhawb peb tib neeg txhua leej, txhawb tag txhua tus neeg nyiam zoo nyob saum daim av. Peb pom daim av Tswv Ntuj muab pub rau peb tib neeg kav. Sawv daws muab faib muaj ciam dej ciam av ua teb ua chaw. Nyias muaj nyias lub vaj lub tse thiab daim liaj daim teb yug nyias lub cuab lub yig. Txawm muaj tus tib neeg zoo, los kuj muaj tej phem, cam thawj, lim hiam, thuam neeg thiab thuam Tswv Ntuj…ua rau ntiaj teb neeg tsis thaj yeeb, txhawj xeeb thiab raug txom nyem. Tej txhia muaj vaj tse, liaj teb, los muaj coob leej loj leeb thoj nam ; tej txhia muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis, los muaj coob leej tshaib nqhis, tsis muaj noj tsis muaj hnav ; tej txhia nplua nuj los muaj coob leej pluag, ua neej khaub hlab, tsis muaj chaw cob cuab, nrhiav qav nrhiav num ua hnub xam hnub : “7 Koj puas ntais koj lub ncuav mov rau tus neeg tshaib thiab coj cov pluag tsis muaj chaw cob cuab los tsev ; thaum koj pom tus liab qab koj yuav tau muab qhwv, koj twb tsis lam puam chawj koj cev nqaij. 8 Li ntawd, koj qhov pom kev yuav ua chaw kaj ntug, koj qhov txhab yuav nqawm sai, koj kev ncaj ncees coj koj kev, Huab Tais lub koob meej foob koj lw.” Peb tau daim av dawb paug ntawm Tswv Ntuj los yug peb lub cuab lub yig. Tswv Ntuj pom peb tib neeg tsis sib hlub, tsis sib pab. Tus muaj noj luaj thuam, tus pluag tshaib nqhis tuag kus. Vim li ntawd, Tswv Ntuj tshoj cov neeg nyiam zoo saum daim av nrog Tswv Ntuj cev tes daws ntiaj teb tib neeg kev tshaib nqhis, kev txom nyem pov tseg. Thaum peb faib tau peb mov rau tus neeg tshaib noj, muab tsoos hnav qhwv tus neeg liab qab tiv tshav tiv nag. Peb nco txog lub txiaj ntsim peb tau txais ntawm Tswv Ntuj. Vim muaj Huab Tais Tswv Ntuj hlub, peb thiaj muaj vag muaj tse ua peb tug, muaj qav muaj num ua yug peb lub cuab lub yig, tau kev nrog lub teb lub chaw si tw ua neej kaj siab lug thiab dim plaws txoj kev txom nyem. Tswv Ntuj hais tias thaum peb qee tau peb lub siab ntsws los hlub neeg, peb txoj kev hlub neeg tshav ntuj nrig pov kev lug ib ncig ntawm peb tam zoj nkauj hnub ci ntiaj teb kev sib ntxub, kev lim hiam tsaus ntuj nti tsis pom qab ua neej. Txawm peb raug neeg ntxub, raug neeg hiam ua nqaij ntuag, peb qhov nqaij ntuag yuav nqawm sai. Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws lub koob meej los pua kev rau peb taug. Hnub peb hu txog, Tswv Ntuj yuav mloog peb : “Kuv tuaj” pab koj.

Paj Lug lus qhuab qhia. Paj Lug, yog Yes Xus ib tug thwj tim mus thoob ntiaj teb qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau ib tsoom pej kum neeg teev dab qhuas coj lawv los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Cov neeg nyob lub nroog Kos Lis Nthos yog ib co neeg Hes Las (Neeg Grec.) Cov neeg Hes Las yog ib co neeg teev dab qhuas ib yam li peb Hmoob. Lawv kuj tau txais Paj Lug nrog lawv nyob, mloog Paj Lug tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Muaj ib txhia kuj tig los txais Yes Xus lub Moo Zoo, ua neeg teev Yes Xus. Kuj zoo li peb Hmoob ib txhia thim dab qhuas los nrog lub Koom Txoos Kav Tos Liv teev Yes Xus. Niaj hnub no, tseem muaj tej kwv tij neej tsa Hmoob thov nkag los ua neeg teev Tswv Ntuj. Muaj ib hnub, ob niam txiv Hmoob tau thov los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Kuv tau mus ntsib nkawd, nrog nkawd tham, qhia kev ntseeg mus txog thaum nkawd txais lub cim ntxuav. Peb tau sib ntsib ntau zaus ua ke. Kuv thiaj nug saib nkawd xav li cas txog Huab Tais Tswv Ntuj. Ua li, nkawd txiav siab los nrog peb teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj, nkawd puas muaj lus dab tsi nug txog Tswv Ntuj, los nug txog kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj ? Peb hu Tswv Ntuj ua Leej Txiv, peb yuav nquag tiam peb Leej Txiv Tswv Ntuj. Raws li nkawd pom, peb kev teev dab qhuas thiab kev teev Tswv Ntuj sib txawv zoo li cas ? Tus poj niam thiaj nug tias : “Yog vim li cas peb ho teev Yes Xus, ib niag neeg raug luag hiam dai txom nyem qas ntsuav saum ntoo cuam ?” Tus poj niam Hmoob no cov lus nug tseem ceeb kawg nkaus. Peb yuav siv zog nrhiav kom peb paub Yes Xus kom tseeb tseeb. Yog li cas, puas muaj nuj nqes rau peb, vim li cas peb ho muaj ntsej muag mus teev mus hawm Yes Xus, ib niag neeg raug txim, tuag dai ncuv saum ib niag ntiv ncej ? Yes Xus kev raug hiam, raug txom nyem thiab raug tua tuag yog ib yam tsiv mloog, tsis xav hnov, tsis phim peb leej tib neeg zaj tswv yim thiab lub siab nyiam. Vim peb tib neeg nyiam ua tus yeej, ua tus loj, ua tus muaj peev xwm, muaj hwj chim noj hnia qees hais hnia qees. Tib neeg thiaj xav hwm. Peb tsis nyiam ua tus swb. Yes Xus kev raug hiam, raug tua tuag ua rau peb pom Yes Xus zoo li tej tib neeg dog dig tsis muaj hwj huam, tsis muaj peev xwm dab tsi, swb tag puas tsav yam li peb tib neeg. Yes Xus kev raug luag ntxub, raug luag thuam ua rau peb poob ntsej muag. Peb tsuas txawj txaj muag rau Yes Xus kev tuag. Peb tsis pom Yes Xus kev raug hiam, raug tua tuag muaj nuj nqes, muaj txiaj ntsim txhiv peb los sib hlub ua kwv ua tij. Vim li no muaj coob leej ntau tus xib hwb cuav, sawv los qhuab qhia kev ntseeg Tswv Ntuj nyob Mes Lis Kas teb, Fab Kis teb thiab lwm teb chaws. Lawv tsis nyiam hais txog Yes Xus kev raug txom nyem. Lawv tsuas pom qhov ua rau lawv txaj muag thiab poob ntsej muag. Lawv npog, tsis kam qhia Yes Xus kem raug txom nyem muaj txiaj ntsim raws li tej poj yawm, raws li cov leej ntshiab thiab cov thwj tim ib txwm coj thiab qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo thaum chiv keeb los txog niaj hnub no. Kawg yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj qhia txhij qhia txhua thiab txuag zias tej poj yawm thiab cov thwj tim tej lus qhuab qhia tsis pub poob, tsis pub nruam ib los rau sawv daws paub. Peb mloog thwj tim Paj Lug cov lus nws hais li no : “kwv tij, kuv tsis tuaj nrog ib co lus muaj kuab lus thoob tsib tshaj Tswv Ntuj tej kab xwm puag nruab yeeb rau nej.2 Tsis muaj dab tsi kuv tos kom nej paub, tsuas kawg Yes Xus Pleev, tus raug luag tua dai ncuv…” Paj Lug hais tias Tswv Ntuj kev thoob tsib txawv deb tib neeg kev thoob tsib. Yog peb tsis mloog Paj Lug tej lus qhia, peb yuav yuam kev deb Yes Xus lub Moo Zoo npaum li tej xib hwb cuav ncauj puam suab khawv, muaj luam taw laws ib ncig ntawm peb. Nyias yuav tsum ceev faj nyias tsis txhob cia tej xib hwb cuav haub thiab ntxias tau peb mus qaug lawv qab. Peb yuav mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia. Tos lub Koom Txoos Kav Tos Liv muaj ntsej muag qhia nws tsoom tub ki teev hawm Yes Xus kev raug hiam raug tua tuag (hnub 6 ntshiab, vendredi saint) pe Ntoo Cuam, vim peb pe Yes Xus txoj ke khwv hlub ntiaj teb neeg tuag dai ncuv saum Ntoo Cuam. Peb pe no, peb thov Yes Xus pub nws cov koob hmoov kom pab tau peb sib hlub li nws hlub peb, thov Yes Xus qhia peb sib zam li nws zam peb tej txhaum, yog tim peb kev txhaum ua rau Yes Xus tuag : “4 Kuv tej lus thiab kev tshaj lus tsis muaj ceem yuav ntxias neeg thiab tsis thoob tsib dab tsi, tsuas qhia Leej Ntuj Plig thiab lub hwj huam, 5 Kom xwv nej txoj kev ntseeg txhob txawm hauv tib neeg kev thoob tsib, tiam sis hauv Tswv Ntuj lub hwj huam.” Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis yog peb tib neeg teej tug li thooj nyiaj thooj kub. Peb txoj kev ntseeg yog koob hmoov txhawb peb ua neej sib hlub, li yus niam yus txiv tej lus koob lus hmoov qhia peb ua neej. Peb txais txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm ib tug neeg los, ib yam li cov Kos Lis Nthos txais kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm Paj Lug. Paj Lug txais kev ntseeg ntawm As Nas Nis los. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis yug nrog peb lub cev los. Muaj neeg qhia txoj kev ntseeg Tswv Ntuj rau peb paub. Peb txais txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm xib hwb, ntawm txiv plig, ntawm tswv qhia, ntawm cov leej ntshiab, ntawm cov thwj tim…Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis txawm hauv tib neeg kev txawj ntse, kev thoob tsib. Peb txoj keb ntseeg Tswv Ntuj, kev tso siab rau Tswv Ntuj txawm hauv Yes Xus Pleev, tuaj ntawm Tswv Ntuj lub hwj huam tuaj.

Huab Tais Yes Xus lus qhuab qhia. Tus neeg tig los tsob hwb Tswv Ntuj, los zwm Tswv Ntuj ua nws tus Huab Tais. Nws nyob nruab nrab ib zeej tsoom neeg tsis paub tsis ntseeg Tswv Ntuj, nyob nruab nrab ib zeej tsoom neeg teev dab qhuas, los coj lwm yam kev cai teev hawm. Tus neeg teev Tswv Ntuj coj lub neej ncaj ncees, tsis nrhiav lus xaiv lus ncua, tsis ua neeg nkhaus yuam neeg, quab yuam txeeb luag tug. Nws lo lus hais nplij tib neeg tej siab ntsws, txhawb tsa tib neeg lub neej. Nws txhais tes plhws kev txom nyem, xyeeb kev iab kev daw, kev txob txhawj pov tseg. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo li ntsev qab pluas noj pluas haus, qab tais txhiam laj txhiam xws. Yog peb tig los zwm Tswv Ntuj, peb tsis mloog Yes Xus lus qhuab qhia. Qhov zoo, tsis ua tsis xyaum. Mus ua qhov phem, dhuav plhu, lim hiam, sib cav sib ceg, sib ntxub tsis sib zam. Sawv daws tseem pom tus mab tus sua, tus teev dab qhuas los tus teev mloom tseem txawj sib hlub sib pab saib taus tib neeg, coj tau dav, hlub tau leej tib neeg tshaj tus neeg teev Tswv Ntuj. Thaum zoo li no, tus neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo li thooj ntsev tsuag tsis zoo yuav, tsis zoo khaws tseg rau hauv tsev. Muab nws laim ncua nraum tshav puam rau tsiaj txhu thiab tib neeg luj taws tsis txhob khuv xim. Yog Yes Xus cov lus qhuab qhia rau peb hnov. Tswv Ntuj twb hlub peb, txuag peb npaum li ntawd hauv nws lub xub ntiag tam leej niam leej txi puag nws tej tub ki hauv xub ntiag. Peb thiaj dim plaws kev ntshai dab nplua, ntshai dab tom, los yug los xeeb dua tshiab ua Tswv Ntuj me nyuam. Peb twb ntshiab li dej, huv li txhuv, muaj Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig roos ci lam lug pom kev nrig li lub teeb txawb saum tus ncej txawb teeb kaj ib zeej tsoom neeg hauv yus lub zej zog, ntawm yus lub luag dej luag num : « kom nej lub teeb ci ntawm tib neeg xub ntiag, kom xwv lawv pom nej cov dej num zoo thiab lawv cav txog nej Txiv tus nyob saum ntuj. » Peb yuav nco ntsoov peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus txiaj lus ntsim.

Ib tsoom phooj ywg, txij hnub no lawm tom ntej, kom peb txoj kev tsob hwb Tswv Ntuj loj hlob, qhib peb lub siab lub ntsws tig los ntshaw peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tshaj puas tsav yam hauv peb lub neej. Peb txoj sia twb muaj nuj nqes tshaj nyiaj tshaj kub. Kom peb pom Huab Tais Tswv Ntuj tseem loj thiab muaj nuj nqes tshaj peb txoj sia.


03.02.2011               Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: