COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 27/03/2011
( Chiv 3 Caij Plaub Caug - Xyoo A ) 

 (Hais lus Hmoob - En Français

  • Zaj nyeem 1: Kev Tsiv 17,3-7
3 Tsoom pej xeem nqhis dej, tsoom pej xeem yws rau Mai Xes : “Tim li cas koj thiaj coj peb tawm Hais Nkws Tos teb kom tuag, kuv thiab kuv cov me nyuam thiab kuv cov tsiaj kom peb tuag dej ?”
4 Mai Xes tsa suab hu Huab Tais hais tias : “Kuv yuav ua li cas rau tsoom pej xeem, tshuav me ntsis xwb nws yuav xuas zeb txawb kuv ?”
5 Huab Tais hais rau Mais Xes : “Koj mus ua tsoom pej xeem ntej, coj nrog koj ob peb tug laus neeg His Xas Lais thiab nqa rab pas koj tau ntaus tus dej Nis hauv koj tes, koj mus.
6 Kuv yuav sawv ntawm koj hauv ntej, saum lub tsua roob Hos Les ; koj yuav ntaus lub tsua, dej yuav paim ntawm nws los, tsoom pej xeem yuav tau dej haus.” Mai Xes ua li ntawd rau cov laus neeg His Xas Lais ntsia ntsoov.
7 Nws hu lub npe rau thaj chaw ua Mas Xas thiab Mes Lis Npas, vim cov tub ki His Xas Lais tau npau taws thiab tau twm Huab Tais hais tias : “Puas muaj Huab Tais nyob nruab nrab hauv peb los tsis muaj ?”

  • Zaj nyeem 2: Los Mas 5,1-2.5-8
1 Peb ncaj ncees vim kev ntseeg, peb thiaj muaj kev thaj yeeb nrog Tswv Ntuj vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev,
2 Vim nws peb ntseeg, peb thiaj txais tau lub txiaj ntsim tseg cia rau peb, peb thiaj muaj plhus vam Tswv Ntuj lub hwj chim.
5 Kev vam yuam tsis taus kev, vim Tswv Ntuj kev hlub nyab peb tej siab ntsws vim muab tau Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj rau peb.
6 Ntxiv thiab, caij nyoog zoo, tab peb tsis muaj qhov tsim nyog, Leej Pleev tuag rau cov neeg tsis tsim txiaj.
7 Vim yuav muaj tus kam tuag rau ib tug neeg ncaj ncees ; rau tus zoo yuav muaj tus tuaj yeem tuag ;
8 Ua Tswv Ntuj kev hlub peb tshwm plaws, Leej Pleev tuag nthi rau peb  neeg muaj txhaum.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 4,5-42
5 Nws tuaj hauv ib lub nroog Xas Mas Lias hu ua Xu Kas, ze thaj av uas Yas Kos muab rau nws tus tub Yos Xes.
6 Yas Kos lub qhov dej nyob ntawd. Yes Xus hnov sab vim tau taug kev, nws thiaj zaum ze lub qhov dej kwv yees thaum tav su.
7 Ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej. Yes Xus hais rau nws : “Muab dej kuv haus yuam ! ”
8 Nws cov thwj tim mus hauv nroog yuav txhiam xws lawm.
9 Tus poj niam Xas Mas Lias hais rau nws : “Ua cas koj neeg Yus Das, nug kuv dej haus ntawm ib tug poj niam Xas Mas Lias ? ” Vim tsis muaj kev sib fim ntawm cov Yus Das nrog cov Xas Mas Lias.
10 Yes Xus teb rau nws : “Koj lam paub Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab leej twg tus hais rau koj : Muab dej kuv haus, yog koj tus yuav taij nws ces nws yuav muab cov dej muaj sia rau koj.”
11 Nws teb : “Huab Tais, koj tsis muaj thoob, qhov dej los kuj tob ; koj cov dej muaj sia nyob qhov twg ?
12 Koj puas loj dua peb txiv Yas Kos, tus muab lub qhov dej rau peb, nws tus kheej tau haus, nws cov tub thiab nws cov tsiaj ?”
13 Yes Xus teb rau nws : “Tus haus cov dej no tas tseem yuav nqhis dua ;
14 Hos tus haus cov dej kuv muab rau nws, yuav tsis nqhis ntxiv, cov dej kuv muab rau nws yuav txia ua dej muaj sia txhawv nyob mus li hauv nws.”
15 Tus poj niam hais rau nws : “Huab Tais, muab cov dej ntawd rau kuv, kom xwv kuv tsis txhob nqhis txhob tuaj ce ntawm no ntxiv.”
16 Nws hais tias : “Mus, hu koj tus txiv rov tuaj ntawm no.”
17 Tus poj niam teb hais rau nws : “Kuv laj muaj txiv.” Yes Xus hais rau nws : “Koj hais tseeb : Kuv tsis muaj txiv ;
18 Koj twb muaj tsib tug txiv, tus koj muaj niam no, tsis yog koj tus txiv. Koj hais tseeb.”
19 Tus poj niam hais rau nws : “Huab Tais, kuv pom tias saub yog koj.
20 Peb cov yawg koob teev hawm saum lub roob no, hos nej, nej hais tias Yes Los Xos Lws Mas yog qhov chaw yuav tsum teev hawm.”
21 Yes Xus hais rau nws : “Leej muam, ntseeg kuv mog, lub caij los txog, tsis yog saum lub roob no los nyob Yes Los Xos Lws Mas nej yuav hawm Leej Txiv.
22 Nej teev hawm yam nej tsis paub ; peb teev hawm yam peb paub, vim kev cawm tuaj ntawm cov Yus Das tuaj.
23 Tab sis lub caij ntawd tuaj yog ziag no, cov tseem neeg hawm yuav hawm Leej Txiv hauv ntsuj plig thiab kev tseeb ; vim Leej Txiv nrhiav cov neeg hawm ntawd.
24 Tswv Ntuj yog Ntsuj Plig, cov neeg hawm nws yuav tsum hawm hauv ntsuj plig thiab kev tseeb.”
25 Tus poj niam hais rau nws : “Kuv paub tias tus Mes Xias yuav tuaj, luag hu ua Leej Pleev ; thaum nws tuaj txog, nws yuav ceeb toom rau peb huv si.”
26 Yes Xus hais rau nws : “Kuv ntag, tus tham rau koj.”
27 Tseem hais li, nws cov thwj tim los txog, ua lawv ceeb vim nws nrog ib tug poj niam tham ; tiam sis tsis muaj tus hais : “Koj xav tau dab tsi ? Koj nrog nws hais dab tsi ?”
28 Tus poj niam tso plhuav nws hub dej khiav zoj mus hauv nroog hais rau tib neeg :
29 “Tuaj xyuas ib tug neeg saib, nws hais tau rau kuv txhua yam kuv ua ; tsam tus ntawd lam yog Leej Pleev ?”
30 Lawv tawm hauv nroog tuaj cuag nws.
31 Thaum ntawd, cov thwj tim nug nws : “Las Npis, noj mov.”
32 Nws teb rau lawv : “Kuv muaj ib cov txhiam xws noj nej tsis paub.”
33 Cov thwj tim sib hais zom zaws : “Puas yog leej twg nqa txhiam xws rau nws lawm?”
34 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv cov txhiam xws yog kom kuv ua raws tus xa kuv tuaj lub siab, kom ua tiav nws dej num.
35 Nej tsis hais tias : Tshuav plaub hlis ntxiv, caij sau qoob los txog ? Hos kuv hais rau nej, tsa nej qhov muag ntsia tej nras daj vog zoo muab qoob.
36 Tus sau qoob twb txais nqi zog thiab sau lub txiv muaj sia mus ib txhis kom xwm tus nrom thiab tus sau qoob hom khaj ua ke.
37 Zaj lus no muaj tseeb : Muaj tus nrom thiab lwm tus sau.
38 Ntawm kuv, kuv xa nej mus sau yam nej tsis tau txog siav ; luag tau txog siav hos nej, nej khaws xyeem lawv kev khwv.”
39 Ntawm lub nroog ntawd, muaj coob leej Xas Mas Lias ntseeg nws vim tus poj niam lo lus ua tim khawv tias : “Nws hais tau rau kuv txhua yam kuv ua”
40 Thaum cov Xas Mas Lias mus cuag nws, lawv taij nws kom nrog lawv nyob ; nws thiaj nyob ob hnub ntawd.
41 Tseem muaj coob leej ntxiv ntseeg vim nws cov lus,
42 Lawv hais rau tus poj niam tias : “Tsis yog vim koj zaj lus hais ua rau peb ntseeg, vim peb kheej tau hnov kiag, peb paub tias nws yog tus cawm lub ntiaj teb neeg tiag.”

0 commentaires: