Rau hnub chiv tim 9 lub 3 hlis 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,


Tos peb lauj zias lub caij nyoog tuaj hawm Tswv Ntuj, vim Huab Tais yog peb Leej Txiv hlub peb tsis txawj tag. Tas peb lub neej, peb twb muab pauj tsis tau lub txiaj ntsim peb tau txais ntawm Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li ntawd, hwj huam peb tsis muaj, yam loj peb ua tsis tau. Tiam sis yam me peb ua tau, peb yuav tsum ua. Peb maj mam ib hnub zuj zus nco ntsoov txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Qhov peb ua tau, yog peb txoj kev tuaj koom ua pab, txoos ua pawg qhuas Tswv Ntuj thiab mloog nws lus ua ke. Hnub no, peb yuav khaws peb lo lus los ua txiaj ua ntsig txhawb peb lub neej : Koob hmoov, kev khuv leej thiab txhob ua neeg yuam cai.

Koob Hmoov. Hauv zaj nyeem ib Txoj Cai 2, Tswv Ntuj tau tshoj Tswv Ntuj tus tub txib Mai Xes kom cev Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia His Xais Lais kom txawj ua lub neej zoo nyiam. Peb hnov Mai Xes qhuab qhia tsoom tub ki His Xais Lais. Ua lub neej zoo nyiam yog ua li Tswv Ntuj cov lus qhia, tsis txhob ua li tsoom tub ki His Xais Lais txhua tus lub siab nyiam, lub siab xav, tsis txhob yoog raws li tej nom tswv los tej vaj ntxwv tus txhooj tus cai. Tswv Ntuj cov lus yog tus txhooj tus cai. Tsoom tub ki His Xais Lais yuav hloov siab ntsws kom mus raws Tswv Ntuj lus, coj Mai Xes txoj cai : Tso lub siab nkhaus pov tseg los ua tus neeg siab ncaj ; tso lub siab twm xeeb, lub siab noj kheej yuav kheej los coj lub siab dav siab dawb, txawj xav qab tog hauv nchav ; nrauj lub siab xam khib, lub siab nqaim los xyaum lub siab loj, lub siab ntev ; thim txoj kev nqaim kev tws los mus coj lub cuab lub yig, lub zej lub zos, kev neej kev tsav, lub teb lub chaw mus taug txoj kev loj, kev dav ua phooj ua ywg. Hauv lub cuab lub yig, tej niam txiv yuav sib hlub ua lub neej kom nto ntsis : Leej niam yuav vam leej txi lub zog tiv thaiv lub cuab lub yig ; leej txi yuav vam leej niam txhais tes txawj tes nquag ua noj thiab ntxiv ntxhua lub vaj lub tsev khaub hlab. Nkawm niam txiv yuav tseg ncua kev plees tsis zes, kev yis tsis thab. Nco ntsoov nkauj nyab nraug vauv daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm los sib raug, txwj li nkawm thiaj los sib sau. Nkauj nyab yuav ntim txuj ua nkauj feb, nco ntsoov nkawm txiv tuam mej koob lo lus qhub, muab pluas cawv tshoob nrom nroos rau nruab teb tuaj txhais nceb li mus ua nkauj feb, tsis tuaj nceb tsis yeem ntim txuj mus ua nkauj feb. Nraug vauv yuav ntim ci ua nraug fav, nraug vauv muab plaub txhib plaub txhais rau npua txiv tuam mej koob noj tag nrom nroos nruab plag sawv tsees nkag zws luaj thav yaj li mus ua nraug fa, tsis sawv tsees nkag zws tsis tseev ua nraug fav. Peb tau cog lus tig los ntseeg los tsob hwb Huab Tais Tswv Ntuj ua peb Leej Txiv. Peb los ua Tswv Ntuj tsoom tub ki tam zoj His Xais Lais yog Tswv Ntuj tsoom tub ki. Tswv Ntuj muab tus txhooj tus cai tshoj Mai Xes qhuab qhia tsoom tub ki His Xais Lais. Cov lus peb hnov hnub no yog hais rau peb qhib ntsej los mloog Tswv Ntuj lus, ua lub neej zoo nyiam xis Tswv Ntuj siab : “26 Hnub no, kuv tso ntawm nej xub ntiag koob hmoov thiab lus tsawm. 27 Koob hmoov, yog nej mloog Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov lus qhia kuv tau kom rau nej hnub no. 28 Lus tsawm, yog nej tsis mloog Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov lus qhia thiab nej thim ntawm txoj kev kuv tau kom rau nej hnub no, mus taug thiab lawv lwm cov tswv ntuj nej tsis paub qub qab.” Peb Hmoob yeej ib txwm qhuab qhia txheej dhau txheej, txheej laus qhia rau txheej hluas : “Yuav hwm niam hwm txiv, yuav mloog niam qhub mloog txiv hais thiaj tau koob tau hmoov…” Tus mloog Tswv Ntuj lus kuj txais koob txais hmoov ntawm Tswv Ntuj. Yog peb mloog Tswv Ntuj lus, peb lub cuab lub yig, peb lub neej yuav tsis txob tsis txhawj. Peb lub siab yuav nyob kaj lug.

Kev khuv leej. Tswv Ntuj kev khuv leej neeg tsis zoo li peb leej tib neeg peb khuv leej peb lub cuab lub yig, khuv leej peb cov txheeb cov ze. Peb leej tib neeg txoj kev khuv leej thiab txoj kev hlub yuav luag zoo tib yam. Hais txog kev hlub neeg, muaj qee leej tib neeg zoo hlub dua tej txhia neeg. Muab piv li hauv ib tse neeg : Leej niam leej txi yeej hlub tas nrho cov me nyuam lawv yug tau. Tiam sis, yog muab xyuas kom ze, niam thiab txiv yeej hlub leej puav me nyuam tshaj dua lwm cov. Tib neeg kev khuv leej kuj muaj ntsis zoo li kev hlub. Yog muaj piv rau tus tsiaj txhu, peb tib neeg txawm tsis sib hlub los peb muaj qhov sib hwm dua tus tsiaj txhu. Qhov sib hwm no, los ntawm kev khuv leej luag. Ib tug neeg muaj siab muaj ntsws, tsis yog tub sab los tus tua neeg, nws tsis lam ua phem rau lwm leej lwm tus. Tus neeg muaj siab muaj ntsws muaj qhov khuv leej luag. Tiam sis, tib neeg txoj kev khuv leej luag, zoo li txoj kev hlub neeg, nws nqaim nqaim tsis muaj zog, tsis khov. Qhov nqaim, qhov tsis muaj zog ntawm peb txoj kev khuv leej neeg, peb tsuas khuv leej tus tib neeg tsim nyog hlub, tsim nyog pab. Tus tub sab los tus tua neeg, peb tsis khuv leej txog. Tus neeg txhaum, peb tsis xav pom, tsis xav hais lus rau. Yog peb ntes tau peb tus yeeb ncuab tau ua txhaum peb, tau tua peb neeg tuag. Yog peb ntes tau, peb yuav tsis khuv leej yug mov cia nyob. Hos ntawm Tswv Ntuj kev khuv leej tsis zoo li pab xav. Tswv Ntuj kev khuv leej neeg txawv deb thiab loj tshaj qhov peb xav tau hauv nruab siab. Tswv Ntuj kev khuv leej neeg ua tau tej yam peb ceeb thiab peb tsis tau pom dua thiab ntseeg tsis tau. Huab Tais Tswv Ntuj yog Ntshiab Si. Peb tib neeg muaj txhaum, vim tib neeg lo lub keeb txhaum ntawm peb tus pog thiab yawg koob Es Vas thiab As Das. Peb tib neeg tsis ntshiab vim peb muaj txhaum, muaj qhov tsuas hauv tib neeg : “23 Tag tus puav leej txhaum muaj tsis taus Tswv Ntuj lub hwj chim.” Qhov tsuas hauv tib neeg yog peb kev ua txhaum Tswv Ntuj. Tus neeg txhaum, peb tsis xav hais lus rau. Tiam sis ntawm peb ua txhaum Tswv Ntuj, hos Tswv Ntuj tuaj ntsib peb, Tswv Ntuj tuaj khiav peb tas zog, tsis tso peb pov tseg. Peb tus yeeb ncuab thiab peb yog loj sib luag. Peb ib tug tsis xav pom ib tug. Huab Tais Tswv Ntuj yog tib neeg tus Huab Tais. Tswv Ntuj yog tus loj, tus tsim tib neeg yog tus me. Peb kev txhaum yog peb kev rov taw tuam Tswv Ntuj, los Tswv Ntuj khuv leej peb. Tswv Ntuj kev khuv leej neeg yog ua txoj tsis pom neeg rov taw tuam Tswv Ntuj. Tsis tas li ntawd, Tswv Ntuj kev khuv leej neeg yog tso tus neeg txhaum dim dawb dawb do do vim Leej Pleev Yes Xus roj ntsha ua txim txhiv tus neeg txhaum. Tib neeg yog Tswv Ntuj tus yeeb ncuab, los Tswv Ntuj tseem khuv leej npaum li ntawd tsis cia tib neeg tuag. Tus cawm tau tib neeg Tswv Ntuj tus yeeb ncuab dim dawb dawb do do yog Leej Pleev Yes Xus roj ntsha. Tswv Ntuj tsis nplua tib neeg muaj txhaum kom tuag tu noob los txhiv tib neeg thiaj zoo Tswv Ntuj siab. Hos qhov zoo Leej Txiv Tswv Ntuj siab yog nws Leej Tub Yes Xus, roj ntsha txhiv peb tib neeg txhaum. Tswv Ntuj kev ncaj ncees tsis yog tus txhaum tuag los theej cov neeg txhaum. Tswv Ntuj kev ncaj ncees yog tus Ntshiab theej tas cov txhaum. Vim li ntawd, tus ntseeg Yes Xus ncaj ncees tau, vim Yes Xus Pleev nws xav ncaj ncees li nws tus Huab Tais Pleev : “24 Tos ho ncaj tau dawb do vim kev khuv leej ntawm Yes Xus Pleev ntiag tug tso neeg dim. 25 Nws yog tus Tswv Ntuj cia roj ntsha txhiv tau tus ntseeg, 28 Peb zeem tias kev ntseeg ua tau neeg ncaj…”

Txhob ua neeg yuam cai. Ua neej nyob, peb yuav tau ceev faj, tsis txhob ua tus neeg kwv cai yuam cai. Peb twb paub tus neeg kwv cai yuam cai yog tus neeg zoo li cas. Muab piv li txoj kev sib qaws ua txij nkawm tsa lub neej nyob ntiaj teb no. Thaum tseem ua nkauj ua nraug, ib leeg ntshaw ib leeg mas ib tug niam hais rau ib tug npaum li ub npaum li no. Yog kuv tsis tau koj, yog koj tsis tau kuv ces kawg tuag, tsis xav ua neej. Ib leeg cog lus rau ib leeg mas khov thiab ruaj npaum zeb npaum tsua, yuav sib hlub qab kom nto nploog, paus kom nto ntsig. Thaum sib qaws tau los mus ua ib cuab, tau sib ceg tuaj mas tug tseev kom tug ploj thiab tuag mus, tsis xav pom lawm. Nkawd puas nco cov lus ib leeg tau cog cia rau ib leeg lawm ? Hais tau tias nkawm niam txiv no, puav leej yuam cai, hla cov lus nkawd tau cog cia thaum tseem ua nkauj ua nraug, ib tug yuav hlub ib tug mus kom txog hnub av luaj quas.
Piv txwv ob, tej laus twb ib txwm qhuab qhia kom tej tub tej ntxhais hlob zuj zus yuav xyaum nquag, xyaum xwb fab, ua noj ua haus. Tsis txhob mus loj leej, nuam yaj, quav dej quav cawv, twv txiaj yuam pov. Tub ntxhais yuav xyaum tsim txiaj thiaj ua lub neej xws teb xws chaw, muaj cuab muaj yig, vaj tse, muaj dej num ua. Lub cuab lub yig thiaj tsis txom nyem, khwv tau noj, muaj daim hnav. Tus tsis siv zog khwv ces yuav tshaib yuav nqhis. Thaum tshaib nqhis tuaj, ces yuav cev tes lauj, taug kev nyiag. Twb paub ntsoov txoj kev ua tub sab tub nyiag yog yuam cai ua, los yeej ua quj qees. Vim li ntawd, tus quav yeeb quav tshuaj, quav dej quav cawv, twv txiaj yuam pov, ua plees ua yis, tub sab tub nyiag, huab noj huab haus, tua neeg…yeej paub ntsoov tsis yog kev yog cai los yeej tseg tsis tau, yuam cai qees ua kiag. Piv txwv peb, hais txog txoj kev teev hawm. Peb yuav tig los teev, los pe, los hawm Huab Tais Tswv Ntuj, tus tseem Huab Tais tiag. Tiam sis, txhob xav qhov yooj yim raws li peb lub siab pom, raws li peb lub siab xav xwb. Zoo li, los yuav lub npe ua neeg teev hawm Tswv Ntuj xwb, lub siab yeej tsis xib, tsis rub lub siab los npuab Tswv Ntuj hlo li. Zoo li ua dev nquag thaum pib hauv paus, tsis sav kiag rau txoj kev kawm thiab kev teev ntuj. Muaj sij hawm teev ntuj npaum li cas mus txhij mus txhua. Siv zog kawm kev ntseeg kawg ; txais lub cim ntxuav tag ces ploj lawm. Yog vim li cas tsis pom tuaj teev ntuj lawm os ? Tsis khoom li, hauj lwm khuam tes khuam taw…Tiam sis, yog tub nkeeg sawv, ho muaj sij hawm mus tos nees rag tom tsev haus kas fes. Tsis tas li ntawd, kev teev hawm Tswv Ntuj, kuj tsis yog mus teev hawm Tswv Ntuj kom txhob muaj mob muaj nkeeg, txhob ua dab ntub npau suav phem, los kom txhob muaj kev txhawj xeeb. Kev teev ntuj tsis zoo li thaum tseem coj dab qhuas yuav tam tus tsiaj txhu los thaiv mob thaiv ntsaj, los txhaws dab kev looj koov. Kev teev ntuj nws muaj nws kev taug. Mob nkeeg, dab ntub npau suav phem, kev txhawj xeeb…nws muaj nws lub chaw txawb. Kev teev ntuj tsis yog tshuaj yuav kho tau tus mob tus nkeeg, yuav lom tus kab mob kom ploj kom yaj. Ua li, teev ntuj puas zoo dab tsi ? Kev teev ntuj muaj ntau yam zoo. Kev teev ntuj kho tau peb lub siab kom zoo, kom peb lub siab muaj zog, kom peb nyob kaj lug, nyob tus yees li lub pas dej. Kev teev ntuj tseem pab tau peb ua saub, txhawb zog tau rau neeg kom siab loj. Kev teev ntuj pab tau peb caum dab phem khiav hauv cov neeg raug dab ntxias. Kev teev ntuj yog laj kab tav tau dab kev txhob los auv tib neeg. Kev nteev ntuj muaj hwj huam cawm tau neeg ntawm kev tsaus ntuj kom zoo siab ua neej…Tiam sis, kev teev ntuj tsis yog teev los kho peb lub mob lub ntsaj li dej li tshuaj. Yog teev ntuj zoo thiaj xav mus teev ntuj. Teev ntuj tag los tsis zoo, ces tsis xav teev ntuj, nkim lub caij lub nyoog. Kev teev ntuj tsis yog li ntawd : “22 Hnub ntawd, coob leej yuav hais rau kuv : “Huab Tais, Huab Tais, puas yog peb twb tuav koj npe ua saub, tuav koj npe ntiab dab phem khiav, tuav koj npe ua tau hwj huam sad ? 23 Ces kuv yuav hais ncaj rau lawv : “Kuv laj paub nej ! Txav kev deb ntawm kuv mus, cov neeg yuam cai.” Yuav kom peb kev teev ntuj mus raws kev raws cai, kom peb txhob yuam cai ntawm kev teev ntuj. Txoj kev teev ntuj, yog teev dawb dawb do do qhuas Huab Tais Tswv Ntuj. Yog peb tib neeg txom nyem, muaj txhaum, tsa peb lub suab seev, suab nkauj nrog paj qeeg paj nruag cav thiab qhuas peb Leej Txiv Tswv Ntuj. Peb tuaj pe, tuaj hawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj, thov Huab Tais Yes Xus cev peb lus rau Leej Txiv nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog tshoj peb. Peb zaj teev ntuj txawm tsis pab peb los peb zoo siab teev ntuj. Txawm peb zaj teev ntuj ho pab tau peb los peb yeej zoo siab teev ntuj ua hnub ua hmo tsis qaug zog. Yog peb coj lub neej ntseeg Tswv Ntuj, tsob hwb Tswv Ntuj li ntawd, peb thiaj xyuam xim li tus txiv neej xyuam xim txhim tsev rau saum zeb saum tsua.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, thov kom cov zaj nyeem hnub no, pab tau peb ua neeg ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj zoo zuj zus raws li Huab Tais Yes Xus qhia rau peb. Thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb kev nquag teev ntuj thiab zoo siab teev ntuj tsis tos kom tau ib thooj ua peb tug, tiam sis qhuas peb tus Huab Tais Tswv Ntuj siab zoo hlub peb tsis tag.

04.03.2011              Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: