Rau hnub tim 13 lub 3 hlis 2011

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,
  
Hnub no yog hnub Chiv 1 hauv lub caij 40. Lub caij 40, yog 40 hnub ua ntej peb tus Huab Tais Yes Xus lub Hmoov Hla (Pâques, Passover) nws hla txoj kev tuag ciaj rov los muaj sia nyob mus ib txhiab ib txhis. Huab Tais Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Yaj hliv nws roj ntsha ua txim txi theej peb leej tib neeg kev txhoj kev txhaum muaj keeb los ntawm peb pog koob yawg koob As Das thiab Es Vas yuam cai cam dhau plaws Huab Tais Tswv Ntuj lo lus. Vim li ntawd, tas ib tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav siv lub caij 40 no kom muaj nuj nqe qee kom tau yam tsis huv, qias neeg, tsw, phem, dub, nkhaus, dag, plees, sw, liam txwv hauv nyias lub siab thiab lub neej pov tseg. Peb yuav tsis muaj zog ntaus rog yus tus kheej ib leeg tiv dab phem xas tas. Vim li ntawd, peb yuav vam txog Huab Tais Yes Xus ua peb ntej coj peb kev tiv dab phem. Peb yuav lawv nws qab, tig ntsej mloog nws lus, nrhiav sij hawm los fim los teev nws kom txais Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog pab peb.

Hauv zaj nyeem ib. Thaum Tswv Ntuj tsim tau tib neeg Tswv Ntuj zoo siab tas nrho. Tswv Ntuj tso tib neeg kav lub vaj Es Dees, thaum ntawd tib neeg tsis muaj tshaib tsis muaj nqhis, tsis muaj ploj tsis muaj tuag, poj niam thiab txiv neej sib hlub li tej nus muag, nyias nyob nyias. Tswv Ntuj hlub noob neej dhau, txuag zias noob neej hauv Tswv Ntuj lub vaj loog Es Dees. Dab phem xas tas ib txwm khav theeb, khib, xav loj, ua yeeb ncuab sawv tiv Tswv Ntuj tas zog. Qhov zoo Tswv Ntuj ua tau, tuaj rhuav kom puas tas ; lo lus ncaj ncees Tswv Ntuj hais, dab xas tas tuaj ntxeev ib zaj nkhaus vos rau ; poj niam thiab txiv neej nyob tav li no ua ke seej seej, dab phem tuaj lawv kom nkawd qus : “Nab hais rau tus poj niam : “Tiag li, Tswv Ntuj hais tias neb noj tsis tau tas cov ntoo hauv lub vaj li ?”2 Tus poj niam hais rau tus nab : “Wb noj tau cov txiv ntoo hauv lub vaj. 3 Tsuas tshwj lub txiv tsob ntoo nruab nrab lub vaj, Tswv Ntuj hais tias neb txhob noj, neb tsis kov nws, ntshai tsam neb tuag.”4 Tus nab hais tus poj niam tias : “Tuag, neb tsis tuag !5 Vim Tswv Ntuj paub ntsoov, hnub neb noj, neb qhov muag yuav qhib plho, neb yuav zoo li tej tswv ntuj, paub qhov zoo thiab qhov phem.” Nkawd tsis mloog Tswv Ntuj lus. Nkawd xav paub qhov zoo thiab qhov phem dhau li dab haub dab txw. Nkawd yuam cai cam dhau plaws Tswv Ntuj lo lus. Lub ntiaj teb to ntshua ua rau nkawd tsim dheev pom ib ncig ntawm nkawd nyob tej tsiaj txhu rag rhi log laig, paub muaj nkauj thiab lauv, muaj maum thiab muaj txiv, paub txaj muag ib leeg rau ib leeg yuav tsum tau tsoos hnav npog nkawd kev liab qab. Thaum ntej nkawd nyob tau ua ke seej seej li tej nus muag, ziag no pom tsis tau kev liab qab lawm, muaj qhov npau taws, muaj qhov nco dai siab daws yog ib tug tsis tau tug siab tsis nqig. Ib leeg txawj mob siab rau ib leeg, muaj qhov khib ntsawv siab. Kev txob kev txhawj tawm tuaj. Kev ploj kev tuag tawm los ua rau nkawd poob siab, txawj tu siab, paub chim ua kua muag poob kua muag ntws. Vim cam thawj tsis mloog lus, tsis tso siab tag, tsis ntseeg Tswv Ntuj kom ti txha ces tuag tiag, los yuav tsum ntxeem mus uv kom kawg. Thaum ntawd, mam khum xim, tsa suab seev yees paub li ! paub li txhob saj lub txiv toj txiv taug lauj ! Los twb noj ntawm ncauj, poob nruab plab, lig dhau lawm. Lub caij 40 no tsis yog yuav hem kom leej twg ntshai. Yog sij hawm caij nyoog caw txhua leej txhua tus mloog kom zoo Huab Tais Tswv Ntuj tej lus tshaj qub, tshaj niaj hnub yav tas los. Peb txhua tus neeg yuav tau ceev faj kom kawg, txhob sim, txhob pub nyias caj dab rau xas tas lub voj hlua rawm li pog thiab yawg koob Es Vas thiab As Das. Tus yuav pab yuav cawm kom peb thoob tsib txawj maim dab xas tas lub voj hluas soo yog Huab Tais Yes Xus.

Dab xas tas ntse heev, txawj haub txawj ntxias tib neeg tau yooj yim. Tswv Ntuj tsim tau tib neeg ncaj ncees ua kom nkhaus, tsim muaj pliaj plhu zoo nkauj zoo nraug tshiab khiv, ua kom hauv nruab siab puas dub txig nyoos tsia. Vim dab xas tas tib neeg thiaj phem lawm los Tswv Ntuj yuav tsum pab tib neeg kom tag Tswv Ntuj siab. Tswv Ntuj yuav tsum xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ciaj neeg. Pom li ntawd, xas tas ua zaj ua ntxeev ntxias Yes Xus tas zog. Dab phem paub Tswv Ntuj hwj huam loj, Yes Xus yog Tswv Ntuj, Yes Xus muaj hwj huam loj. Yuav tau tos zoo caij, zoo nyoog, mam tuaj ntxias Yes Xus. Dab phem paub Yes Xus txoj dej num, tuaj txhij neeg sawv tiv dab phem. Nyob lub zos Kas Fas Naus tus neeg raug dab qw nrov nrov rau Yes Xus : “Koj nrhiav dab tsi rau peb, tus Yes Xus Naj Xas Les ? Puas yog koj tuaj kom peb ploj mus ? Kuv paub koj yog leej twg, Tswv Ntuj Tus Ntshiab MK 1,24 Vim li ntawd, xas tas tos ntsoov lub caij lub nyoog zoo. Ua ntej Yes Xus yuav mus tshaj Leej Txiv Tswv Ntuj lo lus cawm tib neeg, qhia neeg ntiab dab xas tas khiav tawm hauv nyias nruab siab. Yes Xus mus sau siab teev ntuj 40 hnub hauv hav suab puam. Zoo li thaum ub, cov His Xais Lais los hla hav suab puam 40 xyoo. Tswv Ntuj kom Mai Xes coj lawv los thim dab xas tas, dab nyiaj dab kub, thim dab noj haus, thim dab tub nkeeg, thim dab raws vaj ntxwv Fas Las Oos. Lawv yuav tsum los ua twj cuab kom deb nroog, deb lag luam, pluag roj pluag ntsev, kom raug tshaib raug nqhis. His Xais Lais thiaj li yuav khaws tau Tswv Ntuj lo lus qhia, mloog Tswv Ntuj lus, npuab thiab tso siab rau Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai Tswv Ntuj muab rau Mai Xes. His Xais Lais tshaib zaub, nqhis mov nqhis dej, nqhis nqaij lub caij hla hav suab puam. Yes Xus tuaj tau 40 hnub hav suab puam, raug kev tshaib plab thiab nqhis dej ib yam cov His Xais Lais. Yog lub caij nyoog zoo rau xas tas tuaj ntxias Yes Xus :
- Yes Xus raug xas tas ntxias zaum ib : “Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, hais rau cov pob zeb no kom txia ua mov !” 4 Nws teb ntua hais tias : “Muaj lus sau tseg : Tsis yog mov nkaus ua tib neeg ciaj sia, tiam sis vim txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj.” Dab phem paub Yes Xus muaj hwj huam, xav ua dab tsi tau tag. Tau 40 hnub, tshaib thiab nqhis npaum li ntawd thiab muaj hwj huam loj li Yes Xus, cia li hais rau pob zeb txia ua mov noj txhaws Yes Xus kev tshaib. Tsis txog niam yuav yoo tshaib yoo nqhis li tus neeg txom nyem. Tiam sis, Yes Xus yim huab npuab Tswv Ntuj lo lus ruaj thiab khov. Peb pom Yes Xus ntse npaum li cas, peb yuav xyaum kom raws tau Yes Xus. Tsis txhob ua neeg ruam. Yog tib neeg tsis saib Tswv Ntuj lo lus muaj nuj nqes, neeg yuav ciaj dab xas tas qhev. Tsis yog zaub thiab mov, nyiaj thiab kub thiaj yug tau neeg txoj sia xwb. Neeg yuav tsum mloog Tswv Ntuj lus thiab neeg thiaj tsis raug txom nyem, tsis sib ntxub, tsis sib tua.
- Yes Xus raug ntxias zaum ob : “Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, caws qia koj tus kheej lawm hauv ; twb muaj lus sau tseg : Luag yuav txhib nws cov tshiab rau koj, yuav nqa koj ntawm tes ntshai tsam koj taw ntsawm pob zeb.”7 Yes Xus hais ntsees rau nws : “Tseem muaj lus sau tseg : Koj tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.” Muaj ntau zaus, xas tas ntxias tau peb yooj yim. Tib neeg, yog leej twg khaus tawv, sim mus tsaws tsua saib tseem tsis lov ceg, tsis tuag saib mam ! Tsis yog vim peb los ntseeg Tswv Ntuj lawm, peb hloov nqaij hloov txha. Peb cev nqaij cev txha tseem yog nqaij yog txha neeg, tsis yog nqaij toog los txha hlau. Vim li ntawd, ib txhia kwv tij Hmoob xav tias los ntseeg Tswv Ntuj lawm, lawv lub cev ntaj ntsug yuav tsis muaj mob muaj nkeeg. Ua cas los ntseeg Tswv Ntuj lawm los pheej mob qas ntsuav zoo li tseem heev dua qub. Hu txiv plig thiab xib hwb tuaj teev ntuj tag los heev li qub ces thim rov mus ua neeb li qub.
Hos muaj ib txhia neeg ntseeg, thaum muaj mob nkeeg hu txiv plig thiab xib hwb tuaj teev ntuj pab tag los tus mob kuj tsis zoo. Ntshai yog txiv plig thiab xib hwb tsis txawj teev ntuj thiaj tsis zoo. Tiam sis qhov tiag, qhov yuav ua kom tus neeg mob zoo los tsis zoo, tsis yog nkawd yuav ua tau. Peb yuav tsis txhob ntxias peb tus Huab Tais Tswv Ntuj li Yes Xus hais. Yus twb paub qab tsuas tob npaum li, dhia mus mam hais kom Tswv Ntuj pab kom yus txhob ntsawm pob zeb. Tsis txhob txob Tswv Ntuj rau yus kev txhoj puab no. Los yus twb teev ntuj lawm tseev kom Tswv Ntuj pab rau yus. Yuav tau ua tus neeg paub kev cai thiab.
-Zaum peb : “Kuv muab tag tej ntawd pub koj, yog koj pe hawm kuv.”10 Yes Xus thiaj hais rau nws : “Khiav mus, Xas Tas ! Muaj lus sau tseg : “Kawg Huab Tais koj tus Tswv Ntuj koj yuav hawm, nws tib leeg koj yuav teev.” Qhov ua teeb meem rau ntiaj teb neeg txhua leej yog kev nrhiav hwj chim, ntshaw muaj hwj chim. Tib neeg sawv daws puav leej ntshaw nplua nuj kom luag qhuas, xav ua nom kom luag cav yus lub npe nto moo lug. Tus xav ua nom, yuav tsum txawj ntse, nplua nuj, muaj phooj ywg, txawj ntxias pej xeem, muab qhov dag lom tau pej xeem ntseeg yus, nyiam yus, xaiv yus ua nom kav teb chaws, ua tus tswj hwm, vim luag tsa yus, tso cai yus ua luag nom. Vim li ntawd, peb yuav ceev faj rau tib neeg kev ntshaw muaj hwj chim. Vim tus nyiam muaj hwj chim tsis nyiam mloog Tswv Ntuj lus. Vim nws thuam Tswv Ntuj tej lus qhia. Mus mloog Tswv Ntuj lus qhia tej yam yus paub lawm muaj qab hau dab tsi. Yus twb txawj ntse txaus, paub qhov tob qhov ntiav. Yus tsis ua tub sab, tsis ua txhaum leej twg, tsis vam leej twg qhia yus thiab pab yus. Cov neeg mus teev ntuj twb zoo tsis tshaj yus qhov twg. Tej zaum peb ntsia kev teev hawm Tswv Ntuj tsis loj, tsis tseem ceeb. Tiam sis Yes Xus qhia peb tias yog peb tsis mus teev hawm Tswv Ntuj vim peb saib peb muaj hwj chim txaus. Yog peb saib peb muaj hwj chim txaus, loj txaus, peb poob rau xas tas zaj lus ntxias. Tus muaj hwj chim, yog tus hais lus ua tau neeg tuag thiab ua tau neeg ciaj. Tus mauj hwj chim yog Leej Txiv Tswv Ntuj thiab nws Leej Tub. Vim li ntawd, peb yuav teev Tswv Ntuj tib leeg xwb.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb nco ntsoov khaws peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus qhia hnub no. Hauv lub caij 40 no, peb mob siab teev Tswv Ntuj thiab tig los npuab Yes Xus kom zoo. Thov kom Yes Xus pab peb ntiab xas tas khiav tawm hauv peb lub siab : Yog peb xyaum ua neeg zoo, mloog lus. Ces dab xas tas yuav qaug zog ntxias tsis tau peb.

10.03.2011 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: