Rau hnub tim 27 lub 3 hlis 2011


Ib soom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,

Muaj lus zoo siab, rov tuaj fim sawv daws dua tshiab. Tas txhua tus tib neeg nyob thoob ntiaj teb, tsis hais poj niam los txiv neej, laus los hluas, tsuav peb tig los teev Huab Tais Yes Xus, peb puav leej yog Huab Tais Yes Xus ib leeg thwj tim saum daim npoo av. Ua ntej Yes Xus yuav hla lub ntiaj teb no mus saum qaum ntuj, nws tau kib txoj dej num qhuab qhia lub ntiaj teb neeg rau nws cov thwj tim. Lawv yog cov yuav coj kom tag lub ntiaj teb neeg los ua kwv ua tij los ua ib tse neeg, ua haiv neeg teev Tswv Ntuj, pe Tswv Ntuj. Cov sawv los taj cov thwj tim yog peb txhua tus, cov tau txais lub cim ntxuav. Peb yuav tau piav ob peb los txog cov ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no hais txog peb tib neeg txoj kev tshaib nqhis los mus txuas rau lub luag dej num peb yuav tau nqes tes ua kom txog hnub Huab Tais Yes Xus yuav rov tuaj.
Peb tib neeg txoj kev tshaib nqhis. Ua neej nyob, yam ua rau peb tib neeg ntshaw thiab txhawj loj tas dua tej yog txoj kev noj haus. Qhov noj qhov haus yog loj tas dua lwm yam. Qhov ua rau peb txhawj peb ntshai, yog txhawj qhov tshaib thiab nqhis. Vim li ntawd, nyob lub teb chaws twg kuj xij, tseem hwv thawj txoj hauj lwm kav pej xeem, yog txuag tsis pub tsoom pej xeem tshaib plab. Yog lub teb chaws twg muaj pej xeem tuag tshaib, nom tswv yuav raug hais thiab poob ntsej muag vim ua tsis taus nom, hlub tsis tau pej xeem. Kev hlub pej xeem yog nrhiav kev txhawb tsa tsoom pej xeem kom muaj lub neej nyob thaj yeeb, kom txhua tus pej xeem tau kev ua neej, muaj noj muaj haus, tau kev kawm txuj kawm ci. Tiam sis, muaj ntau lub teb chaws raug kev txom nyem loj dhau. Tseem hwv lub zog tsis koob tsoom pej xeem. Piv txwv li cov teb chaws pluag, teb chaws nqaim, muaj neeg coob, teb chaws av tsuag ciaj quav poj quav pwm tsis pom qab nrhiav liaj teb qhov twg los cog qoob loo. Cov yim neeg tseem muaj daim liaj teb, niaj xyoo mus nplawm quav nplej, nrom qoob loo rau thaj qub teb. Sawv daws pom tias ua ib cim qoob tsis ncav ib cim, vim liaj ia av tsuag zuj zus. Yog yus tsis ua daim qub teb yeej tsis muaj lwm thaj qhov twg ua tau yug poj niam tub se. Hauv cov teb chaws los nqaim, neeg los coob zuj zus, tej tub ntxhais hlob tuaj sawv ua neej twb tsis muaj xyoob ntoo qhov twg los ua lub vaj lub tsev nyob, tsis pom qab tab lub cuab lub yig. Muaj ntau pua ntau txhiab leej pej xeem neeg raug qhov teeb meem loj no nyob thoob ntiaj teb, ua rau tseem hwv kev tws tag. Peb cov Hmoob feem coob nyob sab As Xias raug txoj kev txom nyem no loj kawg kiag, lub neej nyob tsaus ntuj nti xwb.

Nyob hauv zaj nyeem ib, tsoom tub ki His Xais Lais tawm lub teb chaws Hais Nkws Tos, muaj txuj lom, muaj zaub, muaj nqaij, muaj mov noj tsis nco txhawj. Lawv los hla hav suab puam, raug tshaib raug nqhis ua rau lawv npau taws kawg. Mai Xes tsis pom qab yuav muab txhiam xws qhov twg los yug, tsis pom qab muab dej qhov twg rau tsoom tub ki haus, ua nws kav tws tag. Sawv daws yws heev tshuav qhov muab Mai Xes tua pov tseg. Lub ntsiab lus peb yuav khaws tseg hauv zaj nyeem no, tsoom tub ki His Xais Lais tshaib noj, tshaib dej npaum li ntawd, lawv ua li cas muab 40 xyoo hla dhau lub hav qhuav li hav suab puam no ? Yog His Xais Lais raug tshaib raug nqhis hla dhau lub hav suab puam, cov pej xeem raug tshaib raug nqhis thoob ntiaj teb tsis txhob poob siab, lawv kuj yuav hla dhau sawv daws txoj kev txom nyem tib yam. Tiam sis, cov teb chaws raug tshaib raug nqhis thoob ntiaj teb yuav tau yoog tsoom tub ki His Xais Lais. Lawv thiaj yuav hla dhau txoj kev tshaib nqhis, kev raug txom nyem. Sawv daws puas mloog Tswv Ntuj lus, puas ua li tsoom tub ki His Xais Lais muab Tswv Ntuj lus ua lawv tus txhooj tus cai ? Peb yuav tau tig ntsia His Xais Lais tsis yog tsis tawv ncauj. Lawv tawv kawg, ntau zaus lawv yuam kev tsis mloog Tswv Ntuj lus, tsis yuav Mai Xes qhia. Tiam sis lawv pom tias, tus twg hla Tswv Ntuj lus, tus twg tsis mloog Mai Xes qhia, tus ntawd tuag tiag. Leej twg mloog Tswv Ntuj lus, tus tawd tau noj tau haus, dim kev tshaib kev nqhis : “Muaj mov mas nas noj txuas pluas, tau nqaij noog w noj ntxuag mov, muaj dej haus cawm siav” Cov tawv ncauj, ua li lawv siab nyiam mus sau mas nas ob peb siab los zais cia hauv tsev, tiam sis thaum kawg mas nas lwj tas tsis zoo noj ; cov tsis mloog lus muab nqaij w noj ntau dhau ua rau plab ntxee tuag coob leej. Ntawm peb kuj tib yam nkaus, peb txoj kev raug txom nyem niaj hnub no, raug tshaib raug nqhis, raug mob raug ntsaj, raug quab yuam, raug ntxub raug tua tuag…Yog peb tsis tig los mloog Tswv Ntuj lus, peb kuj yuav hla tsis dhau txoj kev tshaib nqhis, kev raug txom nyem : “Koj mus ua tsoom pej xeem ntej, coj nrog koj ob peb tug laus neeg His Xas Lais thiab nqa rab pas koj tau ntaus tus dej Nis hauv koj tes, koj mus. 6 Kuv yuav sawv ntawm koj hauv ntej, saum lub tsua roob Hos Les ; koj yuav ntaus lub tsua, dej yuav paim ntawm nws los, tsoom pej xeem yuav tau dej haus.”  Ntawm cov teb chaws raug txom nyem, yog lawv tsis tig los coj Tswv Ntuj cov lus, muab Tswv Ntuj lus ua lawv tus txhooj tus cai. Tas teb chaws cov nom tswv yuav khiav tsis dhau txoj kev txom nyem, sawv daws kev yuav tws tsis pom qab daws tau txoj kev tshaib thiab nqhis pab tsoom pej xeem txom nyem nyob thoob tas ntiaj teb.

Lub luag dej num tus neeg teev Yes Xus yuav tau nqes tes ua. Lub luag dej num Yes Xus tso rau nws cov thwj tim ua, yog ib lub luag dej num loj thiab dav heev. Tas txhua tus thwj tim yuav tau nqes tes sib pab leg ua tsis txawj tag. Yog peb tsis quav ntsej sib pab, los yog peb tseem sib khib thiab sib txeeb tib txoj hauj lwm ua xwb. Puas yog peb lam muaj qhov muag, peb zoo li tus dig muag tsis pom kev ; peb lam muaj pob ntseg, peb zoo li tus ntsej lag ; peb lam muaj tes taw, peb zoo li tus piab cuj xaiv hauj lwm…Sim neej, Yes Xus cov thwj tim ua tsis tag lub luag dej num. Yes Xus tau hais rau nws cov thwj tim kom coj tas lub ntiaj teb neeg los ua kwv ua tij, ua phooj ua ywg, noj sib hlub haus sib ce, sib pab sib nres, ib leeg zam txhaum rau ib leeg. Cov thwj tim txhua leej yuav sib pab leg tej dej num no mus kom txog hnub kawg. Hauv zaj ntawv Moo Zoo peb hnov no, hais txog Yes Xus cob qhia nws cov thwj tim nrog nws sau qoob. Yes Xus coj nws cov thwj tim tuaj ntawm Yus Das tuaj txog Xas Mas Lias teb. Cov Xas Mas Lias thiab cov Yus Das puav leej yog neeg His Xais Lais, koom tib haiv neeg. Tiam sis lawv tau tawg ua ob lub teb chaws, vim lawv cov yawg koob sib txeeb ua vaj (-933 xyoo ua Yes Xus ntej, qaum teb His Xais Lais, Yas Las As ua vaj ntxwv, lub tuam ceeb yog Xas Mas Lias ; qab teb Yus Das, Laws Has As ua vaj ntxwv, tuam ceeb yog Yes Los Xos Lws Mas.) Txij ntawd los txog thaum Yes Xus yug los, cov Xas Mas Lias thiab cov Yus Das tsis muaj kev sib raug, ib leeg thuam ib leeg. Kuj zoo li cov neeg ntseeg Yes Xus zim txwv no tawg ua ntau lub Koom Txoos tsis sib raug, nyias qhuas nyias zoo. Yes Xus coj nws cov thwj tim taug kev tuaj txog ntawm Yos Kos lub qhov dej, lawv so noj sus. Yes Xus zaum so ntawm lub qhov dej, cov thwj tim tseem mus nrhiav su noj hauv nroog lawm. Zaj lus Yes Xus nrog tus poj Xas Mas Lias tham no, muaj peb lub ntsiab lus tseem ceeb :

1-Yes Xus tshaib kev sib fim. Txij thaum His Xais Lais tawg ua ob lub teb chaws, lawv ua ob haiv neeg sib cav sib ceg, ua plaub ua ntug txaus. Ib leeg txiav npawv tsis vam, tsis ntshaw txog ib leeg. Lawv sib cais nyias nyob nyias teb nyias chaw, nyob nyias vaj nyias tsev, txiav tu nrho kev kwv kev tij, kev neej kev tsav, kev phooj kev ywg tseg ncua tsis sib khiav lawm. Yam txoj kev nkauj kev nraug tu lis nrho tsis ntoj tsis thuv ib zaug ntxiv. Yes Xus thiab nws cov thwj tim yog neeg Yus Das, lawv taug kev tuaj poob rau cov Xas Mas Lias thaj av. Lawv tuaj dab tsi ? Puas yog Yes Xus nrog nws cov thwj tim tuaj fim cov Xas Lias Lias. Yes Xus ua txuj thov dej haus ntawm tus poj Xas Mas Lias. Tiam sis lub ntsiab, yog nrhiav kev hais lus nrog ib co neeg yus paub tias luag ntxub yus. Thaum Yes Xus thov dej haus thiaj ua rau tus poj Xas Mas Lias ceeb tas. Vim txhia niaj txhia zaus, ob tog sib ntsib, nyias yeej nyob nyias dub muag txig tsis xav hais lus. Ib tug hais lus ib tug yeej tsis xav teb. Hos fij no, tus poj Xas Mas Lias pom ib niag yawg Yus Das cav muaj plhus taij dej haus. Ua rau tus poj Xas Mas Lias xav tsis tag : “Ua cas koj neeg Yus Das, nug kuv dej haus ntawm ib tug poj niam Xas Mas Lias ? ” Tsis yog tus poj Xas Mas Lias thiaj ceeb rau Yes Xus xwb. Cov thwj tim kuj tsis to taub Yes Xus. Lawv lub ncauj tsis kav hais, tiam sis lawv lub siab kuj xav twj ywm tias : Ua cas xib hwb tseem quav ntsej tham nrog tej poj Xas Mas Lias ntawd thiab : “nws cov thwj tim los txog, ua lawv ceeb vim nws nrog ib tug poj niam tham ; tiam sis tsis muaj tus hais : “Koj xav tau dab tsi ? Koj nrog nws hais dab tsi ?” Twb txog caij noj su lawm, tseem pheej tham ntev tham ntau tsis txawj los noj mov : “31 Thaum ntawd, cov thwj tim nug nws : “Las Npis, noj mov.”32 Nws teb rau lawv : “Kuv muaj ib cov txhiam xws noj nej tsis paub.”33 Cov thwj tim sib hais zom zaws : “Puas yog leej twg nqa txhiam xws rau nws lawm?” Peb pom Yes Xus txoj kev tshaib, tsis yog tshaib dej los thov tus poj Xais Mas Lias dej haus ; kuj tsis yog tshaib plab yuav nrog cov thwj tim noj sus. Cov Xas Mas Lias thiab cov Yus Das kev sib cais npoj, cais pab cais pawg, kev sib tawg nyias fee nyias, sib ntxub sib thuam ua rau Yes Xus tshaib thiab nqhis. Yes Xus tshaib txoj kev sib haum xeeb, tshaib kev phooj kev ywg, tshaib kev sib pab sib nres. Yes Xus muab kev tshaib dej li tus poj Xas Mas Lias tuaj kwv dej thiab tshaib mov li cov thwj tim tshaib plab coj los tham txog qhov teeb meem ua rau Xas Mas Lias thiab Yus Das txom nyem npaum li lawv tshaib dej thiab tshaib plab. Yes Xus tshaib dej tiam sis tsis pom Yes Xus haus ib pas dej. Yes Xus tshaib plab tiam sis Yes Xus tsis nrog cov thwj tim noj ib khaw mov : “40 Thaum cov Xas Mas Lias mus cuag nws, lawv taij nws kom nrog lawv nyob ; nws thiaj nyob ob hnub ntawd.” Yes Xus tuaj tho txoj kev sib fim thiab sib haum xeeb rau cov Xas Mas Lias thiab cov Yus Das taug.

2-Tus tseem neeg teev ntuj hwm ntuj yog hauv siab ntsws. Peb tseem hnov Yes Xus nrog tus poj Xas Mas Lias tham txog txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Cov Xas Mas Lias thiab cov Yus Das puav leej teev Tswv Ntuj pe Tswv Ntuj. Lawv tsis yog tawg ua pab ua pawg, faib teb faib chaw, cais zej cais zos nyias nyob nyias xwb. Tiam sis lawv tseem dua siab dua ntsws ntuag nyias yuav nyias siab ; faib txoj kev teev hawm Tswv Ntuj nyias tsuas khav nyias pab ntseeg thiaj txawj coj, nyias tsuas khav nyias lub tsev teev ntuj thiaj yog qhov chaw Tswv Ntuj nyob, qhov chaw sawv daws yuav tsum tuaj sib txoos ua pab ua pawg pe Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Cov His Xais Lais thaum ub kuj tsis txawv ntau txheej no cov neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab. Peb cov neeg teev Yes Xus kuj tawg ua ntau pab ntau pawg tas npaum li no. Tsis tas li ntawd xwb, sawv daws tsuas muaj sib thuam tsis tseg. Nyias tsuas khav nyias zoo, ua yog. Yuav tsum teev ntuj li peb thiaj yog teev ntuj. Nej teev ntuj li nej yog tseem ua dab xyaw. Tseem muaj ib txhia neeg twb nyob hauv tib lub Koom Txoos xwb los tseem sib cav sib ceg npaum nkaus tsis tau paub qab hau dab tsi : “Huab Tais, kuv pom tias saub yog koj.20 Peb cov yawg koob teev hawm saum lub roob no, hos nej, nej hais tias Yes Los Xos Lws Mas yog qhov chaw yuav tsum teev hawm.”21 Yes Xus hais rau nws : “Leej muam, ntseeg kuv mog, lub caij los txog, tsis yog saum lub roob no los nyob Yes Los Xos Lws Mas nej yuav hawm Leej Txiv…23 Tab sis lub caij ntawd tuaj yog ziag no, cov tseem neeg hawm yuav hawm Leej Txiv hauv ntsuj plig thiab kev tseeb ; vim Leej Txiv nrhiav cov neeg hawm ntawd. 24 Tswv Ntuj yog Ntsuj Plig, cov neeg hawm nws yuav tsum hawm hauv ntsuj plig thiab kev tseeb” Yes Xus qhia tias tus tseem neeg teev ntuj thiab hwm ntuj, nws tsis cais cov neeg pluag thiab cov neeg muaj, tsis cais cov neeg ncaj thiab cov neeg txhaum, tsis cais cov teev ntuj thiab cov teev dab. Yes Xus, tseem tus Mes Xias, tus Pleev, tus Ntshiab, Leej Txiv xa tuaj yug los ua neeg, tsis cais peb neeg txhaum rau ntiaj teb thiab Tswv Ntuj Ntshiab rau qaum ntuj. Yes Xus tuaj coj kom tau peb neeg txhaum ntiaj teb no mus lawm qaum ntuj koom Huab Tais Tswv Ntuj tus Ntshia Si. Yes Xus, neeg Yus Das taug kev tuaj fim cov neeg Xas Mas Lias nrog lawv nyob ob hnub hauv lawv zos. Yes Xus tuaj nrhiav cov tseem neeg teev ntuj hawm ntuj hauv nruab siab thiab ntsuj plig li tus poj niam thiab cov Xas Mas Lias thiab cov thwj tim : “peb ntseeg, vim peb kheej tau hnov kiag, peb paub tias nws yog tus cawm lub ntiaj teb neeg tiag”
3- Txoj kev ua neeg teev Yes Xus. Txij hnub Yes Xus nce mus dua qaum ntuj lawm. Yes Xus tau kib hlo nws txoj dej num rau nws cov thwj tim ua cov nres nroos. Dhau cov thwj tim, yog cov sawv los taj cov thwj tim. Vim li ntawd, peb txhua tus cov tau txais lub cim ntxuav peb yog cov sawv los taj cov thwj tim. Yes Xus nrog peb nyob thoob ntiaj teb. Yes Xus tos peb leg nws tes dej num qhuab qhia lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg paub Yes Xus lub npe kom tig los teev Yes Xus. Txoj kev ua Yes Xus thwj tim, nrog Yes Xus mus sau qoob. Lub ntiaj teb neeg yog Leej Txiv Tswv Ntuj tsim, yog Leej Txiv thaj qoob loo. Leej Txiv thaj qoob siav daj vog zoo hlais. Leej Txiv thiaj xa nws Leej Tub los ua tus sau qoob. Leej Tub tau nrhiav cov tub zog nrog nws sau qoob rau hauv txhab. Peb yog cov tub zog sau qoob. Yog peb tsis paub Yes Xus, peb yuav qhuab qhia tsis tau ntiaj teb neeg kom los ntseeg Yes Xus, los teev Yes Xus. Peb kuj yuav nyob twj ywm nkaum tes nkaum taw tsis tau. Peb twb hnov Yes Xus cov lus poob rau hauv peb tej siab ntsws. Yes Xus tuaj nqus kom tau tag leej tib neeg muaj txhaum, yuam kev, cam thawj, poob hauv dab phem tes, siab phem li xas tas, twm xeeb, khav theeb, muab hlob, haub ntxias, dag yeej…Peb nrog Yes Xus muab Leej Txiv Tswv Ntuj kev zam, kev khuv leej neeg, kev haum xeeb, ke tshua…Cog rau tib neeg ntsuj plig thiab siab ntsws kom ciaj sia tiv dab xas tas kev khib, kev pauj, kev rhuav kom puas, kom yaj thiab kom ploj mus : “34 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv cov txhiam xws yog kom kuv ua raws tus xa kuv tuaj lub siab, kom ua tiav nws dej num...Hos kuv hais rau nej, tsa nej qhov muag ntsia tej nras daj vog zoo muab qoob…Kuv xa nej mus sau yam nej tsis tau txog siav ; luag tau txog siav hos nej, nej khaws xyeem lawv kev khwv.” Tus neeg teev Yes Xus, yog tus tuav rawv Yes Xus cov lus tsis thim ib los thiab ua raws li cov thwj tim qhia thiab coj li cov neeg siab dawb siab ntshaib coj.

Ib tshoom phooj ywg, peb txawm zoo li tus poj Xas Mas Lias, neeg muaj txhaum los peb tus Huab Tais Yes Xus nws tuaj fim, tuaj rub peb tes tawm hauv peb lub neej txhaum. Peb yuav tig los hloov siab tshaib hauv lub caij 40 no nrog tus poj Xas Mas Lias pom Yes Xus yog tus Mes Xias, tus Pleev, tus tuaj cawm peb, tuaj tso peb dim ntawm peb cov txhaum los ua neeg zoo nyiam. Peb yuav nrauj peb lub siab ti, siab nqaim, siab khib los coj lub siab dav, siab ntev txawj zam txhaum. Thov kom Leej Ntuj Plig lub zog pab peb sawv daws.

24.03.2011                            Cwj Vuam Chiv
 

0 commentaires: