Rau hnub tim 20 lub 3 hlis 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,

Xav kom lub caij 40 no, peb txhua leej txhua tus txhob muab nkim dag li tus neeg luaj thuam nkim nws thooj nyiaj dog dig. Peb yuav muab lub caij 40 no saib muaj nuj nqes, coj los nrhiav Tswv Ntuj txhawb peb txoj kev ntseeg tsis qab tsis tsuag kom loj tuaj, txhim peb lub siab lub ntsws ywj fab ywj fwj kom nyob tiaj tus muaj zog ua Tswv Ntuj cov tub ki, nquag teev Tswv Ntuj dua qub. Peb txhua tus yeej paub ntsoov, Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Txiv hlub peb tsis txawj tag. Txij li hnub peb txiav siab tig los teev, los tiam thiab los pe hawm Huab Tais Tswv Ntuj, peb twb pom xyeem peb lub neej hloov lawm ntau tsav ntau yam thiab zoo dua yav thaum ub lawm pes tsawg npaug. Xyov peb puas pom qhov ntawd. Peb dim plaws txoj kev ntshai dab tom. Peb mus txoj kab, taug txoj ke twg yeej tso siab lug, tsis nco qab ntshai. Dab, yog Hmoob tus yeeb ncuab Hmoob ntshai dua tej : Tsis muaj ntshai npaum ntshai dab. Tiam sis, txij peb los teev Tswv Ntuj, mus qhov twg, dab tsis txawb pob a tuaj, tsis txawb pob zeb thab peb lawm. Txawm peb yuav sawv kev lub caij lub nyoog twg ywj peb, yeej tsis nco qab txhawj, mus dawb paug txog chaw, rov huv si txog tsev. Cav cuag li tsis muaj dab tas lawm. Peb yuav los piav ob peb los txog tej koob hmoov tshem tau peb lub neej kev txhawj xeeb pov tseg vim peb tig los pe hawm thiab teev Tswv Ntuj.

Hnub no, hauv zaj nyeem ib, hais txog koob hmoov. Peb Hmoob, yeej ib txwm hais koob hmoov, peb ntseeg tias muaj koob hmoov. Tus neeg zoo thiab tsim txiaj, yog tus neeg mloog lus, tus hwm niam hwm txiv, tus hlub tej laus, tus neeg ncaj, tsis ua siab phem rau leej twg…tus ntawd tau koob tau hmoov. Nws ua yam twg, muaj koob hmoo pab nws ua tau raws li nws lub siab xav. Hmoob tej laus thiaj ib txwm qhuab qhia tej tub tej ki xyuam ua neeg zoo, nquag, ua neeg tsim txiaj. Huab Tais Tswv Ntuj kuj coj li Hmoob poj Hmoob yawm qhuab qhia Has Nplas. Tswv Ntuj paub Has Nplas muaj kw muaj tig, muaj niam muaj txi, nyob ua zej ua zos. Has Nplas yog neeg mloog lus, ua rau nws niam nws txiv hlub nws kawg thiab ua rau Tswv Ntuj hlub Has Nplas kawg thiab. Tus neeg mloog lus yeej ua rau neej los ntshaw hos Tswv Ntuj los ntshaw. Has Nplas niam thiab txiv hlub Has Nplas kawg, yuav poj yuav sev tsa cuab tsa yim rau Has Nplas. Tiam sis nws niam nws txiv hlub nws npaum twg, yeej tsis muaj lub peev xwm pab tshaj tib neeg lub peev xwm pab tau. Has Nplas thiab nws poj niam ua neej laus qas nkoos 75 xyoos, tsis muaj tub muaj ki li luag tej. Nkawd kuj ntshaw tub ki kom zoo xws luag kawg, los muaj tsis tau tub ki li. Kawg Huab Tais Tswv thiaj paub hlub tshaj pab tau Has Nplas daws nws kev txhawj xeeb, kev ntshaw. Tswv Ntuj tsis yog tsis pom nkawd txoj kev ntshaw thiab tsis yog tsis mloog nkawd tej lus thov Tswv Ntuj tau ntev niaj ntau xyoo los lawm. Yog Tswv Ntuj muab tub ki rau nkawd raws li nkawd thov xwb zoo tsis txaus. Tswv Ntuj tseem xav pub tej yam loj thiab zoo tshaj nkawd tsis tau pom, tsis tau thov rau nkawd. Qhov Tswv Ntuj xav pub rau nkawd, nws zoo tshaj npaum li cas ntxiv qhov nkawd nrog luag ntshaw muaj tub ki xws teb xws chaw. Mus txog hnub Tswv Ntuj pom Has Nplas ua xis Tswv Ntuj siab, peb hnov Tswv Ntuj tshoj cov lus no tuaj rau Has Nplas : “Tawm koj lub teb chaws mus, tso koj tsev neeg, koj txiv vaj tse tseg, mus rau lub teb chaws kuv yuav ua rau koj pom. 2 Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv foom koob hmoov rau koj, ua koj lub npe nto moo loj thiab muaj koob hmoov. 3 Kuv yuav foom koob hmoo rau cov foom koob hmoo rau koj ; tus twg thuam koj yuav raug kuv tsawm nws ; tas txhua haiv neeg saum daim av yuav txais koob hmoo hauv koj npe.” Yog Has Nplas tsis ua neeg mloog lus, nws yuav tsis hnov Tswv Ntuj tshoj cov lus no rau nws hnov. Peb pom qhov zoo nkauj Has Nplas ua xis Tswv Ntuj siab. Nws hnov Tswv Ntuj cov lus, txawm nws tsis to taub tag Tswv Ntuj cov lus, txawm tsis yooj yim ncaim niam txiv kwv tij neej tsa, nws dai thiab ua li Tswv Ntuj hais. Vim li ntawd, Tswv Ntuj cov lus tshwm tuaj hauv Has Nplas lub neej. Nws yug tau tub ki raws li nkawd lub siab ntshaw tau thov Tswv Ntuj. Tas txhua haiv neeg ntseeg saum ntiaj teb muaj koob hmoov, vim nkawd muaj Tswv Ntuj koob hmoo ua ntej.
Niaj hnub no, tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, tus mloog Tswv Ntuj lus muaj koob hmoo vim nws yog Has Nplas tub ki, yoog li yawg koob Has Nplas, tso siab rau Tswv Ntuj. Peb nrauj dab los teev Tswv Ntuj, tsis yog tsis muaj dab lawm hos yog peb muaj Tswv Ntuj cov koob hmoov ua rau dab ntshai thab los zes peb. Huab Tais Tswv Ntuj tsis cuaj khaum nws tej koob hmoov. Tus neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj tuaj khaub zig thov Tswv Ntuj pab, yuav txais tag Tswv Ntuj tej koob hmoov. Has Nplas nkawd tau txais Tswv Ntuj tej koob hmoov li cas, tus neeg thov Tswv Ntuj pab kuj yuav tau txais tag cov koob hmoov ib yam nkaus li nkawd. Txij li peb los zwm Huab Tais Tswv Ntuj, peb muaj Tswv Ntuj cov koob hmoov pov hwm peb. Lub koob hmoov loj yog nws Leej Tub peb tus Huab Tais Yes Xus.

Yog peb tseem txhawj, tso siab tsis tag rau Tswv Ntuj, peb yuav tau qhib pob ntseg mloog kom zoo tus thwj tim Paj Lug cov lus peb hnov hnub no. Paj Lug qhuab qhia tias Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb leej tib neeg npaum li cas. Peb sim muab coj los xav saib, cov lus Paj Lug hais no puas yog tiag. Peb tib neeg twb yog neeg txhaum, ua cas Tswv Ntuj thiaj tis lub npe ntshiab si rau peb ? Tos peb ua tau haiv neeg ntshiab si, tsis yog vim tes dej num peb lub peev xwm ua tau. Peb tib neeg lo lub keeb txhaum. Vim li ntawd, tas txhua tus tib neeg yeej tsis ntshiab tsis huv. Piv li daim ntaub dawb tsuas lawm, peb yuav ua tsis tau kom dawb tuaj yog peb tsis muaj tshuaj los zawv. Kuj zoo li ntawd rau peb tib neeg muaj txhaum, peb yuav ntshiab tuaj yuav yog Tswv Ntuj Leej Tub tus nqes saum ntuj los cawm kom peb ntshiab, zam peb cov txhaum rau peb, muab txoj sia tshiab tsis txawj puas ntsoog li Tswv Ntuj rau peb : “9 Tus cawm tau peb thiab muab lo ntshiab tis peb, tsis vim peb tes dej num hos vim nws tus kheej lub hom phiaj thiab lub txiaj ntsim rub peb ntawm Leej Pleev Yes Xus ua ntej lub niaj lub thaum…” Yog vim Tswv Ntuj ntshiab peb thiaj li ntshiab tau hauv tus tuaj cawm peb Yes Xus Pleev los ua haiv neeg ntshiab ntawm Tswv Ntuj. Txoj kev ntshiab yog lub txiaj ntsim peb txais ntawm Tswv Ntuj hauv nws Leej Tub coj tuaj cog rau peb, kom txog hnub kawg, peb lub cev thiab ntsuj plig nrog nws Leej Tub sawv los ciaj sia nyob ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj.

Hauv zaj Ntawv Moo Zoo, Yes Xus pub peb tug thwj tim nws coj nrog nws ua ke pom cov neeg ciaj sia nyob saum qaum ntuj. Vim muaj Huab Tais Yes Xus, peb thiaj paub lub ntuj. Peb sim tsa muag ntsia, saum ntuj muaj huab. Thaum huab los laum hnub, ua rau lub hnub ploj, ua rau ntiaj teb tsaus. Peb paub tias huab teev tau nag, huab ua tau nag poob, ua tau nag tu. Thaum ntuj dub nciab, huab tseem ua tau xob quab, nthe tej rhem, ua tau xob laim ntiaj teb pom kev nrig. Thaum lub ntuj nthe nqho, yeej ua txaus tib neeg ntshai kawg. Tsis tas li ntawd xwb, saum huab tsis yog dej thiab nag, tsis yog xob thiab taws lub chaw nyob xwb. Yog peb nquag nyeem Tswv Ntuj lus, peb pom muaj ntau zaus Tswv Ntuj nrog huab thiab nrog cua tuaj ntsib Tswv Ntuj cov tub txib li Mai Xes thiab Es Lias : “Tsoom pej xeem sawv tuaj ib cag, Mai Xes txav mus ze twv huab tsaus lub chaw Tswv Ntuj nyob KT 20,21 ; dhau qhov av qeeg, hluav taws, Tswv Ntuj tsis nyob hauv hluav taws ; dhau hluav taws, ib thwv cua tuaj ntxiag…Thaum Es Lias hnov dheev, nws muab nws lub tsho loj npog nws ntsej muag…Muaj ib lub suab hais tias : “Koj ua dab tsi ntawm no, Es Lias ! 1V19,13-13.” Peb tseem nco, thaum Yes Xus pib hu nws cov thwj tim los ua ib pab nrog nws mus tshaj lub Moo Zoo cawm ntiaj teb neeg. Cov hnov Yes Xus hu lawv, lawv tso lawv tej dej num tseg los raws Yes Xus qab, nrog Yes Xus mus txhua txhia lub zos. Hnub no, muaj 3 leeg nrog Yes Xus mus saum roob. Tos lawv nco, cov thwj tim qhov muag qhib plho pom lawv cov yawg koob txheej laus thaud, hnov lawv npe, Mai Xes thiab Es Lias, zim txwv no pom dheev lawv ciaj sia nrog Yes Xus tham tuj taws. Ntawm peb, txij hnub peb txais lub cim txuav, peb los ua Yes Xus thwj tim lawv Yes Xus qab, vim peb ntseeg Yes Xus. Peb to taub, peb txoj kev ntseeg Yes Xus muaj nuj nqes npaum li cas yuav pub kom peb pom xyeem peb tej poj yawm tau ib yam cov thwj tim pom lawv cov poj yawm thiab. Peb yuav ntsib cov neeg siab dawb siab zoo ncaim lub ntiaj teb lawm. Peb yuav pom cov leej ntshiab thiab cov yaj saub tau ua piv txwv ua Yes Xus thwj tim rau peb nyob ntiaj teb no. Sawv daws muaj txoj sia nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Tsis tas li ntawd, cov thwj tim tseem hnov ib lub suab hais hauv twv huab tuaj : “Nws yog kuv Leej Tub ntxim hlub, kuv txaus siab rau nws, nej mloog nws mog !” Lub suab lawv hnov ntawd yog Leej Txiv Tswv Ntuj lub suab txhib lawv. Tos Leej Txiv hlub nws Leej Tub, vim nws Leej Tub Yes Xus mloog Leej Txiv lus tuaj cawm tag peb leej tib neeg muaj txhaum raws li Leej Txiv Tswv Ntuj siab nyiam. Peb nco Yes Xus hais ntau zaus hauv cov zaj txhais, tsis xav pub ib tug neeg txhaum ploj li (Tus tswv mus nrhiav kom tau tus yaj ploj, siab thiaj nqig thiaj zoo siab). Yes Xus ua kom peb ntshiab si mus lawm saum qaum ntuj muaj txoj sia nyob ib txhiab ib txhis. Yog peb ntseeg Yes Xus thiab mloog Yes Xus lus, Leej Txiv Tswv Ntuj kuj yuav txaus siab rau peb npaum li rau nws Leej Tub Yes Xus.
Ib tsoom phooj ywg, peb twb paub ntsoov muaj Huab Tais Tswv Ntuj. Peb muab lub caij 40 no los thov Leej Ntuj Plig Ntshiab pab peb ntaus rog tiv dab phem. Zoo li peb yuav hloov peb lub siab dub siab nkhaus los yuav lub siab dawb siab ncaj ; hloov peb lub siab muaj khib, lub siab ti siab nqaim los yuav lub siab ntev siab dav, txawj zam rau luag, hlub neeg raws li Huab Tais Yes Xus qhia, raws li lub suab hauv twv huab txhib cov thwj tim. Peb yuav ciaj sia txhiab niag tim puas xyoo li Mai Xes, li Es Lias thiab li Yes Xus nce mus saum ntuj ploj dua hauv twv huab lawm. Thaum Yes Xus yuav rov tuaj txiav txim rau lub ntiaj teb, peb yuav pom nws zaum ntawv Leej Txiv sab xis : “Kuv tseem hais rau nej : Dua li, nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj Hwj Huam sab xis tuaj saum twv huab saum ntuj MT 26,64.” Zim txwv no, peb nyob hauv lub caij tos hnub ntiaj teb kawg. Peb nyias yuav npaj kom mus ntsib tau peb tus Huab Tais Yes Xus.

16.03.2011                    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: