COV ZAJ NYEEM HNUB 01/05/2011
( Lub Caij Hla Hnub Chiv 2 - Xyoo A )
 
 (Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,42-47
42 Lawv tuaj zog rau npoj xa lus cov lus qhuab qhia thiab muaj koom siab, ua kab ke lov mov thiab nquag teev ntuj.
43 Tas txhua tus ntsuj plig muaj kev hwm zoo, vim muaj ntau yam txawv heev thiab ntau lub cim tshwm ntawm npoj xa lus tuaj.
44 Tas cov ntseeg sawv daws nyob ua ke thiab ua dab tsi sib koom ua,
45 Lawv muab lawv tej cuab yeej cuab tam muag coj tus nqe los faib sawv daws li nyias kev ntshaw.
46 Niaj hnub, lawv kub siab lug ua tib nqag ua kab ke lov mov hauv tsev txoos thiab hauv tej vaj tse, noj haus sib ce, nyob luag ntxhi tso siab lug,
47 Qhuas Tswv Ntuj thiab zeej tsoom neeg raug lawv hnyav. Huab Tais niaj hnub txhab cov taug txoj kev cawm neeg ntxiv rau lawv.  • Zaj nyeem 2 : 1 Pob Zeb 1,3-9
1 Pob Zeb, Yes Xus Pleev tus tshaj xo rau cov raug xaiv nyob pej kum teb ncaim kev mus rau Pos Tus, Nkas Las Tias, Kas Pas Dos Xias, As Xias thiab Npis Tus Nias,
2 Raws li Leej Txiv Tswv Ntuj xub pom kom ntshiab si mloog lus hauv Leej Ntsuj Plig thiab Yes Xus Pleev cov ntshav roos tau, txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb puv npo rau nej.
3 Muaj Lus qhuas peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv Tswv Ntuj, raws li nws txoj kev khuv leej peb loj tas nrho, ua peb yug dua tshiab kom muaj kev vam ciaj sia vim Yes Xus Pleev kev sawv tsees hauv tsoom tub tuag
4 Los txais lub cuab tam tsis lwj, tsis po thiab tsis tsuas hom tseg rau peb nyob saum ntuj,
5 Cov Tswv Ntuj lub hwj huam tau txuag cia vim muaj kev ntseeg tos txoj kev cawm neeg yuav tshwm tuaj thaum txog caij kawg.
6 Nej cia siab kaj nrig hauv nws, txawm nej tseem yuav raug tej kev txhawj xeeb ntau tsav yuav tuaj,
7 Kom xwv nej txoj kev ntseeg no thev kais muaj nuj nqes tshaj kub muab sim hluav taws yuav yaj tas, nej thiaj yuav raug qhuas, muaj koob meej thiab txiaj ntsim thaum Leej Pleev Yes Xus yuav rov tshwm los,
8 Ntawm nws, nej tsis pom tsis kav tau hlub nws, ziag no txawm tsis pom nws los nej ntseeg lawm, ua nej siab kaj lug zoo siab hom khaj luag ntxhi tsis muaj lus piav tau,
9 Tuav rawv tau txoj kev ntseeg lub hom phiaj : Cawm tau tej ntsuj plig.


  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,19-31
19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, yog thawj hnub hauv lis piam, cov qhov rooj hauv lub chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das ; Yes Xus tuaj, sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws”
20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim pom Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho.
21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws ; ib yam Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus.”
22 Hais li tas, nws tshuab zoj ib pas, nws hais rau lawv : “Txais Leej Ntsuj Plig Ntshiab ;
23 Yog nej zam txhaum rau tej txhia, lawv txhaum kuj yuav zam, yog nej tseg tej txhia, lawv kuj yuav nyob rawv.”
24 Tos Mas yog ib tug hauv pab kaum ob, muaj npe ua Dis Dws Mos, nws tsis nrog lawv nyob thaum Yes Xus tuaj.
25 Lwm cov thwj tim hais rau nws : “Peb twb pom Huab Tais lawm !” Tus no hais rau lawv : “Yog kuv tsis pom lub qhov ntsia hlau hauv nws tes thiab cev kuv ntiv tes rau lub qhov ntsia hlau thiab muab kuv txhais tes plhws nws phab tav, kuv yuav ntseeg tsis tau.”
26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem rov nyob sab hauv thiab Tos Mas nrog lawv ua ke. Cov qhov rooj puav leej kaw tas, Yes Xus tuaj tshwm sawv hauv nruab nrab, nws hais : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws !”
27 Thiab hais rau Tos Mas : “Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj txhais tes ntawm kuv phab tav thiab txhob ua tus tsis ntseeg, tiam sis ua tus ntseeg.”
28 Tos Mas teb rau nws : “Kuv tus Huab Tais thiab kuv tus Tswv Ntuj.”
29 Yes Xus hais rau nws : “Koj ntseeg vim koj pom kuv ; cov tsis tau pom lawv ntseeg, hmoov zoo.”
30 Yes Xus tseem ua ntau lub cim ntxiv ntawm cov thwj tim xub ntiag tsis muab sau tas rau hauv phau ntawv no.
31 Cov no muab sau tseg kom xwv nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub kom xwv tus ntseeg muaj txoj sia vim nws lub npe.

0 commentaires: