COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 03/04/2011
( Chiv 4 Caij Plaub Caug - Xyoo A ) 
  • Zal nyeem 1 : Ib Xas Muas 16,1b.6-7.10-13a
1 Huab Tais hais rau Xas Muas : “Koj tseem yuav quaj Xas Ws txog thaum twg ? Kuv twb tshem tsis cia nws ua vaj ntxwv kav His Xas Lais ; ntim koj kub roj mus, kuv xa koj mus rau Yi Xais tus Npes Las Mis, vim kuv pom hauv nws cov tub ib tug vaj ntxwv rau kuv.”
6 Thaum lawv tuaj, nws pom Es Lias, tus no ntag Huab Tais tus sawv cev, nws tus pleev”
7 Huab Tais hais rau Xas Muas : “Txhob saib tus yam ntxwv sab nraud thiab lub cev siab ntshuas, vim kuv tshem nws ; tsis txhob pom li tib neeg vim tib neeg pom li qhov muag hos Huab Tais pom li lub siab.”
10 Yi Xais coj nws xya leej tub los hla ntawm Xas Muas xub ntiag, Xas Muas hais rau Yi Xes : “Huab Tais tsis xaiv cov no.”
11 Xas Muas hais rau Yi Xais : “Cov tub nyob txhij tas lawm lod ?” Nws hais tias : “Tseem tshuav tus me dua haj tseem saib tsiaj txhu nog zaub” Xas Muas hais rau Yi Xais : “Mus coj kom tau nws, peb yuav tsis koom tsum mus txog thaum nws los ntawm no.”
12 Tso neeg mus hu los txog, nws ib tug daj hau, qhov muag zoo nkauj rhib, ib tso zoo neeg ; Huab Tais hais tias : “Sawv tsees, pleev nws, tus no ntag.”
13 Xas Muas nthos nkaus kub roj muaj nws pleev nruab nrab nws cov kwv tij ; Huab Tais Ntsuj Plig tam sid nrog Das Vis txij hnub ntawd los mus ;

  • Zal nyeem 2 : Es Fes Xos 5,8-14
8 Yav thaud, nej tsuas tsaus nti, ziag no nej ci ntsa iab hauv Huab Tais, taug txoj kev kaj nrig yam tej me nyuam,
9 Txoj kev kaj nrig lub txiv : Siab zoo heev, ncaj ncees thiab ua tseeb.
10 Xaiv qhov ntxim Huab Tais.
11 Tsis txhob xaiv tes dej num qhuav qhawv dub nyos, muab hais tawm,
12 Tej yam tab meeg ua npog nrees cia, tsis txhob ntshais muab hais tawm,
13 Kev kaj nrig ua tau tawm plaws tej ntawd los ;
14 Vim tas txhua yam tawm plaws los ua nws kev kaj nrig. Luag thiaj hais tias : “Tus tsaug zog, sawv tsees los ! Sawv hauv cov tub tuag los, Leej Pleev yuav ci tuaj saum koj.”


  • Zam Ntawv Moo Zoo 9,1-41
1 Thaum mus ncig, nws pom ib tug neeg dig muag puag nruab thiab los.
2 Nws cov thwj tim nug nws hais tias : “Las Npis, leej twg txhaum : Nws los yog nws niam nws txiv txhaum, nws thiaj yug los dig muag ?”
3 Yes Xus teb : “Tsis yog nws los nws niam nws txiv txhaum, tiam sis kom xwv Tswv Ntuj tes dej num tshwm ntawm nws.
4 Peb yuav tau leg cov dej num tus xa kuv tuaj cov dej num cheem tseem muaj hnub ; tsaus ntuj tuaj tsis muaj leej twg leg tau dej num.
5 Cheem kuv nyob ntiaj teb, kuv pom kev rau ntiaj teb.”
6 Hais li ntawd tas, nws nti aub ncaug hauv av ua ib qho av nkos, muab av nkos pleev tus ntawd qhov muag,
7 Hais rau tus ntawd : “Mus, mus ntxuav koj hauv lub pas dej Xis Los As, txhais tias : Tus luag xa mus. Nws mus lawm, ntxuav nws tas rov los, txawm pom tuaj.
8 Cov neeg ib ncig pom dua nws yav dhau los yeej thov khawv hais tias : “Nws tsis yog tus zaum thiab thov khawv lod ?”
9 Ib txhia hais tias : “Yog nws ntag” Lwm cov hais tias : “Tsis lam, ntshai ib tug zoo li nws” Tus ntawd hais tias : “Yog kuv ntag.”
10 Lawv thiaj hais rau nws : “Ua li cas koj qhov muag thiaj qhib plho ?”
11 Tus ntawd teb : “Tus neeg tus hu ua Yes Xus, ua av nkos muab pleev kuv qhov muag thiab hais rau kuv : Mus lawm tom pas dej Xis Los As ntxuav  koj ; ces mus ntxuav kuv tas, kuv cia li pom dheev xwb.”
12 Lawv hais rau nws : “Tus ntawd nyob twg ?” Nws hais : “Kuv tsis paub.”
13 Lawv coj nws uas thaud dig muag mus rau cov Fas Lis Xais.
14 Yog hnub xas npas tos Yes Xus ua av nkos qhib tus ntawd qhov muag.
15 Cov Fas Lis Xais rov qab nug nws ib yam, ua cas nws ho pom dheev tuaj. Nws hais rau lawv : “Nws pleev av nkos saum kuv qhov muag, kuv mus ntxuav tas ces kuv pom dheev.”
16 Ib txhia Fas Lis Xais hais tias : “Tus tib neeg ntawd tsis lam ze ntawm Tswv Ntuj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos.” Lwm cov hais tias : “Ua cas ib tug neeg txhaum ua tau tej lub cim ntawd ?” Lawv sib tawg zom zaws.
17 Lawv rov hais rau tus dig muag : “Koj ne, koj hais li cas txog nws, vim nws qhib tau koj qhov muag ?” Tus no hais tias : “Nws yog saub.”
18 Cov Yus Das tsis ntseeg txog nws tias thaud nws yeej dig muag thiab nws ho pom dheev tuaj txog txij lawv hu tus pom dheev niam thiab txiv tuaj,
19 Lawv nug nkawd : “Tus no puas yog neb tub uas neb hais tias thaum yug tau yeej dig muag ? Ua cas ziag no nws cia li pom dheev ?”
20 Nws niam thiab txiv teb hais tias : “Wb paub tias tus no yog wb tub, thiab yug tau yeej dig muag ;
21 Ua cas ziag no nws ho pom dheev ? Wb tsis paub ; los leej twg tus qhib nws qhov muag ? Wb kuj tsis paub ; nug nws, muaj hnub nyoog nws tus kheej thiab nws tus kheej txawj hais.”
22 Nws niam thiab txiv hais li ntawd vim nkawd ntshai cov Yus Das ; cov Yus Das twb ntxov tuav xam tias leej twg lees tias tus ntawd yog Leej Pleev, yuav raug ntiab tawm hauv lub tsev txoos.
23 Yog vim li, nws niam thiab txiv thiaj hais tias : Nws muaj hnub nyoog lawm kom nug nws.
24 Lawv hu tus neeg dig muag zaum ob thiab hais rau nws : “Qhuas Tswv Ntuj hwj chim ! Peb paub tias tus neeg no neeg txhaum.”
25 Nws thiaj teb tias : “Nws txawm txhaum, kuv tsis paub. Kuv tsuas paub ib qho tias kuv dig muag, ziag no kuv pom kev.”
26 Lawv hais rau nws : “Nws ua dab tsi rau koj ? Ua cas nws qhib tau koj qhov muag ?”
27 Nws thiaj teb rau lawv : “Kuv twb hais tas rau nej thiab nej tsis mloog ; Tim li cas nej tseem xav hnov ntxiv ? Puas yog nej xav ua nws thwj tim ?”
28 Lawv muab nws thuam hais tias : “Koj ntag, tus ntawd thwj tim ; peb li peb yog Mai Xes thwj tim ;
29 Peb paub tias Tswv Ntuj tau nrog Mai Xes txuas lus, hos tus ntawd, peb tsis paub xyov nws nyob twg !”
30 Tus neeg ntawd teb rau lawv tias : “Yog vim li txaus qhuas, txawm nej tsis paub xyov nws nyob twg, cas nws ho qhib tau kuv qhov muag.
31 Peb paub tias Tswv Ntuj tsis mloog cov neeg txhaum, tab sis yog leej twg nquag teev ntuj thiab ua xis nws siab, Tswv Ntuj mloog nws.
32 Ib txwm, tsis tau hnov dua leej twg yuav qhib tau tus yug los dig muag qhov muag.
33 Yog tus ntawd tsis ze ntawm Tswv Ntuj, nws ua tsis tau dab tsi.”
34 Lawv teb thiab hais rau nws : “Yug tau koj khee kawv neeg txhaum, koj tseem muaj plhu qhia peb ?” Lawv muab nws thawb nraum zoov.
35 Yes Xus hnov lawv muab nws thawb nraum zoov, ntsib dheev thiab hais tias : “Koj puas ntseeg neeg Leej Tub ?”
36 Tus ntawd teb hais tias : “Huab Tais, tus ntawd yog leej twg ? Kom xwm kuv ntseeg nws.”
37 Yes Xus hais rau nws : “Nws koj twb pom, tus nrog koj hais tus ntawd ntag.”
38 Nws thiaj tsa ncauj : “Huab Tais, kuv ntseeg” Txhos caug ntua pe nws.
39 Yes Xus hais tias : “Ntawm kuv, kuv tuaj hauv ntiaj teb no ua chaw txiav txim : kom cov tsis pom pom dheev thiab cov pom dig mus.”
40 Cov Fas Lis Xais thiab cov nrog nws ua ke hnov li ntawd, lawv hais rau nws : “Ua li peb yog cov dig thiab lod ?”
41 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog nej neeg dig muag, nej tsis muaj txhaum ; ziag no nej hais tias : Peb pom kev, nej txhaum tuag nthi.”

0 commentaires: