COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 10/04/2011
( Chiv 5 Caij Plaub Caug - Xyoo A ) 

 (Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 37,12-14
12 Vim li, ua saub cev lus rau lawv, Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : “Saib, kuv qhib nej cov rooj ntxas, kuv yuav coj nej tawm nej cov ntxa, kuv haiv neeg, kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.
13 Kuv haiv neeg, nej paub kuv, nej tus Huab Tais, thaum kuv qhib nej cov ntxa coj nej tawm nej cov ntxa.
14 Kuv yuav tso kuv tus plig hauv nej, nej yuav ciaj sia, kuv yuav tso nej rau saum nej thaj av, nej yuav paub tias kuv, Huab Tais tus hais, kuv yuav ua li Huab Tais tau tsa ncauj hais.”

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 8,8-11
8 Cov poob cev qhev tsis ntxim Tswv Ntuj.
9 Ntawm nej, tsis txhob poob cev qhev, tiam sis nyob nraim hauv ntsuj plig, vim Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob hauv nej. Tus tsis muaj Leej Pleev Ntsuj Plig yuav nrog tsis tau nws nyob.
10 Yog Leej Pleev nyob hauv nej, txawm lub cev tuag vim txhoj txhaum, ntsuj plig ciaj nyob vim qhov ncaj ncees.
11 Yog tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag tus Ntsuj Plig nyob hauv nej, tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag yuav txhawb siav rau nej lub cev ntaj ntsug tuag nthi muaj nws tus Ntsuj Plig nyob hauv nej.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 11,1-45
1 Muaj ib tug neeg mob, Las Ntxas Los nyob Npes Tas Nias, Mab Liab lub zos thiab nws tus viv ncaus Mas Tas.
2 Mab Liab yog tus pleev tshuaj tsw qab rau Huab Tais thiab muab nws plaub hau los so ko taw, Las Ntxas Los, nkawd tus nus tau mob.
3 Ob tug muam xa xov rau Yes Xus tias : “Huab Tais, tus uas koj nyiam nws mob lawm.”
4 Hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : “Tus mob no tsis ua tuag, tiam sis ua hwj chim rau Tswv Ntuj, kom Tswv Ntuj Leej Tub muaj hwj chim vim nws”
5 Yes Xus hlub Mas Tas, nws tus viv ncaus thiab Las Ntxas Los lawv.
6 Qhov meej, hnov tias nws mob, lawv tseem nyob ntawm chaw ob hnub ntxiv,
7 Tas ntawd, nws hais rau cov thwj tim tias : “Peb rov mus Yus Dais teb.”
8 Cov thwj tim hais rau nws : “Las Npis, niaj hnub no cov Yus Das tseem nrhiav kev cuam zeb rau koj, koj tseem yuav rov mus ntxiv tod ?”
9 Yes Xus teb tias : “Puas yog ib hnub muaj kaum ob teev ? Leej twg mus kev nruab hnub yuav tsis dawm taw, vim nws pom ntiaj teb kev kaj.
10 Hos leej twg mus kev hmo ntuj, yuav dawm taw, vim kev kaj tsis nyob hauv nws.”
11 Nws hais li ntawd tas, nws hais rau lawv : “Peb tus phooj ywg Las Ntxas Los tsaug zog lawm, tab sis kuv mus ua kom nws tsim.”
12 Cov thwj tim hais rau nws : “Huab Tais, yog nws tsaug zog lawm, yuav cawm tau.”
13 Yes Xus hais txog tus ntawd tau ploj tuag, tab sis cov no xav tias nws hais txog kev pw tsaug zog.
14 Nws thiaj hais rau lawv ncaj qha : “Las Ntxas Los tuag lawm,
15 Zoo kuv siab vim nej, kom xwv nej ntseeg qhov kuv tsis nyob ntawm chaw, peb mus ntawm nws.”
16 Tos Mas, tus hu ua Dis Dws Mos caw cov thwj tim : “Peb mus thiab kom xwv peb nrog nws tuag.”
17 Mus txog, Yes Xus xam pom nws twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm.
18 Npes Tas Nias nyob ze ntawm Yes Los Xos Lws Mas kwv yees kaum tsib ncua kev.
19 Coob leej hauv cov Yus Das tuaj ntawm Mas Tas thiab Mab Liab nplij nkawd vim nkawd tus nus.
20 Thaum Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj, nws thiaj tuaj ntsib ; hos Mab Liab zaum hauv tsev.
21 Mas Tas hais rau Yes Xus : “Huab Tais, yog koj lam nyob ntawm no ntshai kuv tus nus yuav tsis tuag ;
22 Thiab ziag no, kuv paub tias koj nug Tswv Ntuj dab tsi, Tswv Ntuj yuav pub rau koj.”
23 Yes Xus hais rau nws : “Koj tus nus yuav sawv rov los.”
24 Mas Tas hais rau nws : “Kuv paub tias thaum txog hnub kawg, lub caij sawv los, nws yuav sawv rov los.”
25 Yes Xus hais rau nws : “Yog kuv ntag kev sawv rov los thiab txoj sia ; tus ntseeg kuv, tab nws txawm tuag lawm, ciaj taus sia ;
26 Tas tus ciaj thiab ntseeg kuv tsis tuag ib txhis. Koj puas ntseeg li ntawd?”
27 Nws hais rau Yes Xus : “Ua li, Huab Tais, kuv li kuv ntseeg tias koj yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub tus tuaj hauv ntiaj teb no.”
28 Hais li ntawd tas, nws txav mus hu nws tus viv ncaus Mab Liab ntxhi hais tias : “Leej xib hwb tuaj ntawd, nws hu koj.”
29 Tus no hnov li ntawd, sawv tsees tam sid tuaj cuag nws.
30 Yes Xus tseem tuaj tsis tau txog hauv zos, tseem nyob ntawm chaw Mas Tas tuaj ntsib nws.
31 Cov Yus Das nrog nws ua ke hauv tsev nplij nws pom Mab Liab sawv tsees tawm lawm, raws nws qab xav tias nws mus tom ntxa mus quaj.
32 Thaum Mab Liab tuaj txog ntawm Yes Xus nyob, pom dheev nws txhos caug ntua ntawm nws taw hais rau nws : “Huab Tais, yog koj lam nyob ntawm no, kuv tus nus yuav tsis tuag.”
33 Thaum Yes Xus pom Mab Liab quaj thiab cov Yus Das nrog nws tuaj quaj, ua rau ntsuj plig nphau nphog thiab tsaug tas nws tus kheej.
34 Nws hais tias : “Nej muab nws tso qhov twg ?” Lawv hais rau nws : “Huab Tais, los xyuas.”
35 Ua Yes Xus kua muag poob.
36 Cov Yus Das hais tias : “Puas pod ! Nws hlub Las Ntxas Los npaud.”
37 Lawv ib txhia hais tias : “Tus no twb qhib tau tus dig qhov muag, ho tsis muaj peev xwm kom tus neeg no txhob tuag ?”
38 Rov ua Yes Xus nphau npog tas hauv nws tus kheej, txav zoj mus ntawm ntxa ; yog ib lub qhov tsua thiab daim zeb tseem khwb rawv,
39 Yes Xus hais tias : “Muab daim zeb tshem.” Tus tuag tus muam Mas Tas hais tias : “Huab Tais, nws twb tsw lawm, twb hnub plaub lawm.”
40 Yes Xus hais rau nws : “Kuv tsis tau hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim lod ?”
41 Lawv muab daim zeb tshem, Yes Xus tsa muag ntsia saud thiab hais tias: “Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv.
42 Kuv yeej paub tias koj mloog nraim kuv, tiam sis vim npoj neeg ib ncig no kuv thiaj hais kom lawv ntseeg tias koj, tus xa kuv tuaj.”
43 Hais li ntawd tas, nws nthe ib suab muaj ceev : “Las Ntxas Los, tuaj nraum no !”
44 Tus tuag tawm plaws los, cov hlab ntaub tseem pav rawv tes taw, daim ntaub npog ncauj tseem vov rawv ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv : “Daws nws cov hlab cia nws mus.”
45 Coob leej hauv cov Yus Das tuaj ntawm Mab Liab ntsia ntsoov qhov nws ua, lawv ntseeg nws.

0 commentaires: