COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 17/04/2011
( Chiv nqaum nplooj - Xyoo A ) 

  • Nyeem ntawm tshav puam
Mas Tais Ntawv Moo Zoo 21,1-11

1 Thaum lawv tuaj txog ze ntawm Yes Los Xos Lws Mas, tuaj txog Npes Fas Zes saum lub roob txiv ntoo roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim,
2 Nws hais rau nkawd : “Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej, neb yuav ntsib dheev khi ib tug maum luj thiab nrog nws tus me nyuam, muab daws coj los rau kuv.
3 Yog muaj neeg hais dab tsi, neb hais rau tias : “Lawv tus Huab Tais xav tau, ib pliag nws yuav xa rov los.”
4 Muaj li ntawd kom xwv tshwm sim raws li saub tau hais tseg :
5 Hais rau Xis Yoos me ntxhais : Saib, koj tus vaj ntxwv tuaj cuag koj, me nyuam neeg caij tus maum luj thiab ib tug me nyuam, tus me nyuam luj.
6 Ob tug thwj tim sawv kev mus ua raws li Yes Xus tau kom nkawd ua.
7 Coj tau tus maum luj thiab tus me nyuam, muab lawv cov tsoos puas nrob qaum, nws zaum saud.
8 Npoj neeg coob kawg muab lawv cov tsoos tsho pua kev, ib txhia txiav nplooj ntoos los pua kev.
9 Npoj neeg ua nws ntej thiab lawv qab qw qog qees : “Das Vis Leej Tub, tus muaj hwj chim ; tus sawv Huab Tais npe tuaj, nto moo lug ! Txheej ntuj saum ub muaj hwj chim !”
10 Nws chaws los hauv Yes Los Xos Lws Mas, tas lub nroog ntshee na hais tias : “Yog leej twg, tus ntawd ?”
11 Npoj neeg hais tias : “Tus ntawd yog Saub Yes Xus, tus ntawm Nas Xas Les ntawm Nkas Lis Lais teb.”

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 50,4-7
4 Huab Tais Tswv Ntuj pub rau kuv muaj nplaig thwj tim kom txawj, kom pab tus muag luav ib lo lus ; sawv ntxov qhib, nws qhib kuv pob ntseg sawv ntxov kom mloog lus li cov thwj tim.
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis npau dhi, kuv tsis thim rov qab.
6 Kuv thws kuv nrob qaum rau cov ntaus thiab cug kuv ob sab plhu rau cov dob plaub. Kuv tsis zais kuv ntsej muag rau lawv tsawm thiab lawv nto.
7 Huab Tais Tswv Ntuj tuaj cawm kuv, vim li ntawd, yuav muaj tus saib taus kuv, yim ua kuv ntsej muag tawv tam zeb tawv. Kuv paub tias kuv yuav tsis poob ntsej muag.
 
  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Fis Lis Pos 2, 6-11
6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis liam tseev kom tau nrog Tswv Ntuj sib luag.
7 Nws tus kheej qee tas du lug coj li tus qhev, tshwm sim thooj nkaus li tib neeg : Nws tus yam ntxwv yog kiag tus tib neeg.
8 Nws tus kheej txo nws qi ua tus mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Yog vim li Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob hmoov rau nws lub npe loj dua tas tib si tej npe,
10 Kom xwv hauv Yes Xus npe, txhua lub hauv caug nyo pe tas cov nyob txheej ntuj saud, saum ntiaj teb no thiab puag nruab yeeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais rau Leej Txiv Tswv Ntuj lub koob meej.
 

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 26,14-27,66
14 Ib tug hauv pab kaum ob, tus hu ua Yus Das Is Kas Lis Yaus, mus cuag cov thawj leej choj,
15 Nws hais tias : “Nej muab dab tsi pub kuv, kuv yuav muab nws rau nej ?” Lawv sau peb caug lub txiaj nyiag rau nws.
16 Txij ntawd los, nws nrhiav ib lub zoo sij hawm kom tau txhob rau lawv.
17 Thawj hnub noj mov tsis rau xab, cov thwj tim txav los ntawm Yes Xus hais tias : “Qhov twg koj xav kom peb npaj pluas Hla rau koj noj ?”
18 Nws hais tias : “Nej mus hauv nroog, hauv ib tug neeg tsev, hais rau nws : Xib hwb hais tias : Ze kuv lub caij nyoog lawm, kuv yuav ua pluas Hla nrog kuv cov thwj hauv koj tsev.”
19 Cov thwj tim ua raws li Yes Xus tau kom, lawv npaj pluas Hla.
20 Thaum tsaus ntuj, nws nyob ntawm rooj nrog pab kaum ob.
21 Lawv tseem noj mov, nws hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tus muab kuv rau luag yog nej ib tug hauv nej.
22 Chim heev, lawv ib leeg zuj zus pib hais rau nws : “Puas yog kuv, Huab Tais ?”
23 Nws teb hais tias : “Tus nrog kuv raus tes hauv phaj, nws ntag muag kuv!
24 Neeg Leej Tub yuav mus raws li muaj sau tseg txog nws, tab sis tus tib neeg tim nws neeg Leej Tub raug ntes yuav tu siab nrho ; zoo dua rau nws yog tus tib neeg ntawd tsis txhob yug los.”
25 Yus Das, tus muab nws muag teb tias : “Puas yog kuv, xib hwb ?” Nws teb tias : “Koj ntag, tus hais.”
26 Lawv tseem noj, Yes Xus nthos lub ncuav mov thiab foom hmoov rau, muab pub cov thwj tim, nws hais tias : “Txais mus nej noj, qhov no yog kuv lub cev.”
27 Nthos lub ntim thiab cev lus ua tsaug, pub rau lawv hais tias : “Nej sawv daws haus nws,
28 Qhov no yog kuv roj ntsha ntws rau ib zeej tsoom ntawm kev cog lus zam  txhaum.
29 Kuv hais rau nej : Txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no mus txog hnub kuv yuav nrog nej haus dua tshiab nyob hauv kuv Txiv lub teb chaws.”
30 Seev cov zaj nkauj tas, lawv tawm mus saum lub roob txiv ntoo roj.
31 Yes Xus hais rau lawv tias : “Hmo no, tas nej sawv daws yuav poob ntsej muag vim kuv, muaj lus sau tseg : Kuv yuav ntaus tus tswv, cov yaj yuav ncaim npoj tas.
32 Dhau ntawd, kuv sawv rov los, kuv yuav ua nej ntej rau Nkas Lis Lais.”
33 Pob Zeb teb hais rau nws : “Tab sawv daws poob ntsej muag vim koj, kuv li kuv yuav tsis poob.”
34 Yes Xus tsa ncauj hais rau nws : “Kuv hais tseeb rau koj tias hmo no kiag, ua ntej qaib qua, koj yuav tsis lees kuv peb zaug.”
35 Pob Zeb hais rau nws : “Txawm kuv yuav tsum tuag nrog koj, kuv tsis lam ntxeev lus.” Tas cov thwj tim puav leej hais tib yam.
36 Yes Xus nrog lawv mus txog ib thaj chaw hu ua Nkes Xes Mas Nis, nws hais rau cov hwj tim : “Nej zaum ntawm no, kuv mus teev ntuj nyob tod.”
37 Nws coj nrog nws Pob Zeb thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub, nws pib txhawj thiab ntshai.
38 Nws hais rau lawv : “Kuv ntsuj plig chim tas npaud, nej nyob ntawm no nrog kuv zov hmo.”
39 Nws txav mus deb zog, nws nyo ntsej muag ti av teev ntuj hais tias : “Kuv Txiv, yog lam tau, cia lub ntim no hla mus deb ntawm kuv ! Tab sis, tsis ua raws li kuv xav, hos raws li koj xav.”
40 Nws rov los ntawm cov thwj tim, ntsib lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb : “Ua li, nej thev tsis taus ib teev nrog kuv zov hmo ?
41 Zov hmo thiab teev ntuj kom xwv nej txhob poob hauv kev haub ntxias, ntsuj plig heev diam, tab sis cev nqaij mas muag luav.”
42 Rov txav mus zaum ob, nws teev ntuj hais tias : “Kuv Txiv, yog pes tsawg hla tsis tau kuv yuav tsum hau, kom muaj raws li koj siab xav.”
43 Rov qab los pom lawv tsaug zog, lawv qhov muag rua tsis taus.
44 Tso plhuav lawv tseg rov mus teev ntuj zaum peb hais cov lus li qub.
45 Nws rov los ntawm cov thwj tim hais rau lawv : “Kav tsij tsaug zog thiab so ; sij hawm los txog, neeg Leej Tub raug ntes hauv cov neeg txhaum tes.
46 Sawv los ! Peb mus. Tus muab kuv rau luag tuaj ze lawm.”
47 Nws tseem hais li ntawd, Yus Das ib tug hauv pab kaum ob tuaj tshwm nrog ib npoj neeg coob nqa ntaj thiab qws sawv cov thawj leej choj thiab pej xeem cov txwj laus chaw.
48 Tus muab nws rau lawv hais lub cim no rau lawv : “Tus kuv yuav nwj, nws ntag, nej tsawv nws.”
49 Txav zoj tam sid ntawm Yes Xus, nws hais : “Nyob zoo, xib hwb !” khoov zoj nwj kiag.
50 Yes Xus hais rau nws : “Phooj ywg, vim li no koj thiaj tuaj.” Lawv nam zog cev tes rau Yes Xus, tsawv nkaus nws.
51 Muaj ib leeg hauv cov nrog Yes Xus cev loo tes rho hlo nws rab ntaj, tib ntag tus thawj Leej Choj ib tug tub txib pob ntseg yaws hlo.
52 Yes Xus hais rau nws : “Thim koj rab ntaj rau hauv hnab, vim tas cov siv ntaj, yuav this ploj hniav ntaj.
53 Koj xav tias ntshai kuv thov tsis tau kuv Txiv muab kaum ob txheej tshiab ib ncig ntawm kuv tam sid ?
54 Ua li no cov Ntawv Ntshiab yuav ua cas tsheej xeeb yog yuav tsum muaj li no ?
55 Lub sij hawm ntawd, Yes Xus hais rau npoj neeg : “Tam zoj tus tub sab, nej nqa ntaj nqa qws tuaj txhom kuv. Niaj hnub, kuv qhia nej hauv tsev txoos, nej ho tsis ntes kuv.
56 Tos li, tshwm li no tuaj kom xwv cov saub tej ntawv sau tseg tsheej xeeb.” Tas cov thwj tim tso plhuav nws tseg tuam yas lawm.
57 Cov no tsawv nkaus tau Yes Xus coj nws mus cuag tus thawj leej choj Kais Fas, ntawm cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus tuaj sib sau.
58 Pob Zeb tuaj deb raws nws qab txog hauv tus thawj leej choj lub loog. Nkag rau sab hauv, nws nrog cov tub qhe zaum tos saib yuav mus kawg li cas.
59 Cov thawj leej choj thiab cov Xas Nes Nrees sib koom nrhiav ib zag los liam Yes Xus kom lawv tau kev muab nws tua,
60 Muaj coob leej txav los liam, tab sis nrhiav tsis muaj ib zag. Tom qab muaj ob leeg,
61 Txav los hais tias : “Tus neeg ntawd tsa ncauj hais tias : Kuv muaj peev xwm rhuav Tswv Ntuj lub tuam tsev, peb hnub rov txhim tau.”
62 Tus thawj leej choj sawv los hais rau nws : “Koj tsis teb dab tsi rau cov neeg no ua pov thawj liam koj ?”
63 Yes Xus ua twj ywm. Tus thawj leej choj hais rau nws : “Kuv tuav Tswv Ntuj tus ciaj sia hais koj, qhia rau peb saib koj puas yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub.”
64 Yes Xus teb rau nws : “Koj ntag, tus hais. Kuv tseem hais rau nej : Dua li, nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj Hwj Huam sab xis tuaj saum twv huab saum ntuj.”
65 Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho hais tias : “Nws thuam ntuj ; peb tseem yuav nrhiav tim khawv ua dab tsi ? Nej nyuam qhuav hnov cov lus thuam ntuj,
66 Nej xav li cas ?” Cov no teb hais tias : “Nws tsim nyog tuag.”
67 Lawv nto aub ncaug rau nws ntsej muag thiab ntaus nws ncuav pias, ib txhia ntaus tej niag teg rau nws,
68  Hais tias : “Leej Pleev ! Ua saub rau peb, leej twg tus ntau koj ?”
69 Pob Zeb zaum nraum zoov, ntawm tshav puam. Ib tug ntxhais txib txav los ze nws hais tias : “Koj thiab, koj nrog tus Yes Xus Nkas Lis Lais ntawd !”
70 Nws tsis lees paub ntawm sawv daws xub ntiag : “Kuv tsis paub koj hais dab tsi.”
71 Nws tawm txog ntawm rooj vag, muaj dua lwm tus pog hais rau sawv daws : “Tus no, tau nrog Yes Xus tus Nas Xos Les thiab !”
72 Nws rov cog lus dua tsis lees paub : “Kuv yeej tsis paub tus neeg ntawd !”
73 Ib pliag tom qab, cov neeg nyob ntawd txav los hais rau Pob Zeb : “Tiag li, koj nrog lawv pab ntawd, mloog koj lub suab ces paub koj lawm.”
74 Nws pib twv ntuj twv teb tuaj : “Kuv yeej tsis paub tus tib neeg ntawd.” Tam sis ntawd, ib tug qaib qua rhe.
75 Pob Zeb nco dheev Yes Xus lo lus nws tau hais : “Ua ntej qaib qua, koj twb tsis lees paub kuv peb zaug.” Tawm sab nraud, nws quaj dhi tu siab.
1 Kaj ntug lawm, tas cov thawj leej choj thiab pej xeem cov txwj laus sab laj yuav ua cas muab tau Yes Xus tua.
2 Lawv khi nws tas, lawv coj nws mus rau Pis Las Tos, tus xeev laus.
3 Yus Das, tus muab nws muag pom nws raug txim hnyav, thim xav nqa peb caug lub txiaj nyiag mus cuag cov thawj leej choj thiab cov txwj laus,
4 Hais tias : “Kuv txhaum, tau muag tus ncaj ncees roj ntsha.” Lawv hais tias : “Tuaj cuag peb tus tsi ? Koj mam pom.”
5 Pov rhees cov txiaj nyiag hauv tsev txoos, tawm plaws txav kev deb mus dai tuag.
6 Cov thawj leej choj khaws cov nyiaj los hais tias: “Tso tsis tau thooj no hauv lub nas nyiaj, vim yog nqe taub hau.”
7 Lawv sab laj tas, lawv muab tus nqe muas tus puab lauj kaub daim teb ua toj ntxas rau cov pej kum neeg.
8 Vim li, daim teb ntawd thiaj hu ua “Teb nqe taub hau” txog niaj hnub no.
9 Muaj tshwm sim raws li saub Yes Les Mias lo lus tau hais : Lawv khaws peb caug lub txiaj, raug tus nqe li His Xas Lais cov tub ki pom zoo,
10 Lawv muab tus nqe ntawd rau tus puab lauj kaub daim teb, raws li Huab Tais tau kom rau kuv.
11 Lawv coj Yes Xus mus cuag xeev laus. Tus xeev laus thiaj nug nws : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?” Yes Xus tsa ncauj hais : “Koj ntag, tus hais.”
12 Cov thawj leej choj thiab cov txwj laus liam nws npaud tab sis nws tsis teb ib los.
13 Pis Las Tos thiaj hais : “Koj tsis hnov npaum li cas lawv liam rau koj ?”
14 Nws tsis teb tsis hais ib los, ua rau xeev laus pom txawv tshaj.
15 Niaj lub hmoov, raws li ua kam xeev laus tso dim ib tug neeg raug txim raws npoj neeg lawv xaiv.
16 Ib tug neeg raug txim luag cav, hu ua Npas Las Npas.
17 Lawv sau ua nthwv, Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej xav kom kuv tso nkawd leej twg rau nej, Npas Las Npas los Yes Xus tus hu ua Leej Pleev ?”
18 Nws paub zoo, vim kev khib nkaus lawv coj tus ntawd tuaj.
19 Zaum ntawm lub rooj txiav txim, nws poj niam fi xov rau nws hais tias : “Koj txhob raus tes dab tsi rau tus neeg ncaj ntawd. Hnub no, kuv npau suav txog nws, ua rau kuv txhawj kawg.”
20 Cov thawj leej choj thiab cov txwj laus cob npoj neeg kom taij Npas Las Npas kom Yes Xus ploj mus.
21 Xeev laus teb hais rau lawv : “Nkawd leej twg, nej xav kom kuv tso rau nej ?” Lawv teb tias : “Npas Las Npas.”
22 Pis Las Tos hais rau lawv : “Kuv yuav ua li cas rau Yes Xus, tus hu ua Leej Pleev ?” Tas sawv daws hais tias : “Muab dai saum ntoo cuam !”
23 Nws tsa ncauj : “Dab tsi nws tau ua phem ?” Lawv nthe muaj ceev : “Muab dai saum ntoo cuam !”
24 Pis Las Tos pom tias ua tsis tau li cas, yim huab ntxhov tuaj, nws  muab dej los ntxuav tes ntawm lawv xub ntiag hais tias : “Kuv tsis ris tus ntawd roj ntsha, yog nej, nej yuav pom !”
25 Tas tsoom pej xeem hais tias : “Cia nws roj ntshav ntws saum peb thiab saum peb cov me nyuam !”
26 Nws tso Npas Las Npas rau lawv ; muab Yes Xus nplawm tas, tso nws rau lawv dai saum ntoo cuam.
27 Xeev laus cov peeb coj Yes Xus rau hauv chav tsev txiav txim, tas npoj peeb zeej los hnyos nws,
28 Muab nws hle ris tsho, muab lub tsho tshaj sab liab ploog npua nws,
29 Ntxias tau ib lub kauj pos, lawv muab tso saum nws taub hau thiab muab ib tug kav tauj rau nws sab xis, lawv txhos caug ntawm nws xub ntiag thuam nws : “Peb hawm koj, Yus Das tus vaj ntxwv !”
30 Nto aub ncaug rau nws, lawv muab tus tauj khob nws taub hau.
31 Lawv rhuav nws li ntawd tas, lawv hle nws lub tsho tshaj sab, lawv rov muab nws hnav nws cev ris tsho thiab coj nws mus dai saum ntoo cuam.
32 Tawm taug kev, lawv ntsib ib tug tib neeg Kws Les Nais hu ua Xis Moos, lawv muab yuam kwv nws tus ntoo cuam.
33 Mus txog thaj chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais tias Khauj Khaum Taub Hau,
34 Lawv muab cawv qaub rau nws haus ; saj tas nws tsis kam haus.
35 Muab nws dai saum ntoo cuam tas, lawv muab nws cov ris tso los twv faib,
36 Lawv zaum ntawd ntsia nws.
37 Lawv lo saum toj nws taub hau cov lus tim li cas : “Tus no yog Yes Xus, cov Yus Das tus vaj ntxwv.”
38 Lawv dai ob tug tub sab saum ntoo cuam nrog nws sab xis thiab sab laug
39 Cov neeg dua kev co hau hnyos nws,
40 Hais tias : “Tus rhuav lub tsev txoos, peb hnub rov txhim rau, koj cawm koj tus kheej ! Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, nqes nroos saum ntoo cuam”
41 Cov thawj leej choj nrog cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus hnyos tias :
42 “Nws cawm tau luag tej, cas ho cawm tsis tau nws tus kheej ; yog His Xas Lais tus vaj ntxwv, kom nws nqes saum ntoo cuam tam sis no ces peb ntseeg nws,
43 Nws tso siab rau Tswv Ntuj, kom nws tuaj tso tam sis no yog nws kam, nws twb pom xeeb hais : “Kuv yog Tswv Ntuj Leej Tub ! ”
44 Cov tub sab dai saum ntoo cuam nrog nws kuj hnyos nws tib yam.
45 Txij tav su tas lub ntiaj teb tsaus nti mus txog peb teev.
46 Ze ntawm peb teev, Yes Xus tsa ncauj qw ib suab muaj ceem : “Es Lis, Es Lis, les mas xas npas thas nis ?” Txhais tias : “Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg ?”
47 Ib txhia nyob ntawd hnov, lawv hais tias : “Saib, nws hu txog Es Lias !”
48 Tam sis ntawd muaj ib tug cov nyob ntawd rag ntws mus nthos ib lub xwb kuab tub dej qaub, chob rau tus pas tauj cev rau nws haus.
49 Ib txhia hais tias : “Tos me ntsis saib peb puas pom Es Lias tuaj cawm nws !”
50 Yes Xus rov qw ib suab muaj ceev ces nws siav tu.
51 Daim ntaub hauv lub tsev txoos ntuag rhe ob sab, saum toj thoob plaws hauv taw ua av qeeg thiab tej zeb phua rhe,
52 Tej rooj ntxas qhib plho, ntau lub cev cov neeg ntshiab tsaug zog sawv tsees los,
53 Lawv tawm hauv qhov ntxa, tom qab Yes Xus sawv rov los, lawv chaws mus hauv lub nroog ntshiab ua rau coob leej pom.
54 Tus xab txheeb thiab cov nrog nws zov Yes Xus pom av qeeg thiab pom tej xwm tshwm ntawd, lawv ntshai kawg hais tias : Tus no yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub tiag !”
55 Muaj coob leej poj niam tuaj deb ntawd ntsia, lawv yog cov nrog Yes Xus tuaj puag Nkas Lis Lais tuaj thiab lawv tiam nws.
56 Hauv lawv muaj Mab Liab Mas Ntas Les Nes, tus Mab Liab Yas Kos thiab Yos Xes nkawd niam thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub leej niam.
57 Thaum tsaus ntuj, muaj ib tug neeg nplua nuj nyob As Lis Mas Tias tuaj, npe hu ua Yos Xes, nws kuj yog Yes Xus ib tug thwj tim thiab.
58 Nws mus cuag Pis Las Tos, thov Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso lus muab rau nws.
59 Nqa tau Yes Xus lub cev, Yos Xes muab qhwv hauv ib chaws ntaub huv,
60 Nws muab tso hauv ib lub ntxa yog nws tug uas nws kom txaug hauv phab zeb ; nws dov ib daim txiag zeb kaw rooj ntxas rau mam rov qab lawm.
61 Muaj Mab Liab Mas Ntas Les Nes thiab lwm tus Mab Liab zaum ntawm rooj ntxas.
62 Tag kis, tom qab hnub npaj hmoov Hla, cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais sib sau mus cuag Pis Las Tos,
63 Hais tias : “Huab tais, peb nco ntsoov tus neeg yuam kev no thaum tseem nyob tau hais : “Peb hnub tom qab, kuv yuav sawv tsees los.
64 Txhij neeg zov lub ntxa mus txog hnub peb, tsam nws cov thwj tim tuaj nyiag nws lub cev thiab hais rau tsoom pej xeem tias : Nws sawv tsees hauv cov tub tuag lawm ! Yuav yog qhov yuam kev kawg loj dua thawj zaug.”
65 Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej twb muaj ib pab zov keeb, cia li mus zov raws li nej paub.”
66 Cov ntawd mus zov lub ntxa, daim txiag zeb txim nkaus nrog rau pab zov keeb.


0 commentaires: