Rau hnub tim 17 lub 4 hlis 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,

Niaj lub xyoo, lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua lub Hmoov Hla. Cov ntseeg Kav Tos Liv nej cov coob paub lub Hmoov Hla yog lub hmoov dab tsi. Tiam sis tseem tshuav ib txhia tsis nco qab lub Hmoov Hla yog dab tsi, los nco tsis meej lub Hmmov Hla lub ntsiab lawm. Ua li no, lub Hmoov Hla muaj nuj nqes dab tsi hauv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj thiab rau yus tus neeg ntseeg Tswv Ntuj ? Vim li cas lub Koom Txoos thiaj niaj xyoo caw tsoom ntseeg ua lub Hmoov Hla ? Vim li, peb yuav xub piav ob peb los txog lub keeb Hmoov Hla ua ntej, peb mam los nthuav cov zaj nyeem Ntawv Moo Zoo hauv lub hmoov nqaum nplooj peb hnov hnub no.
Lub Hmoov Hla (La fête de Pâques, the Passover) yog ib lo lus los ntawm lus Hes Nplaws “פֶּסַח thiab lus Hes Las “πάσχα”. Lo lus Hes Nplaws “פֶּסַח txhais tias : “Hla plaws.” Vim li ntawd, thaum chiv lub keeb Hmoov Hla, yog pluas hmo tsoom tub ki His Xais Lais noj ua ntej xuas kev khiav tawm ntawm Hais Nkws Tos teb, yam li khiav rog los khiav xwv txheej. His Xais Lais “Hla plaws” xwv txheej thiab “Hla plaws” kev ua Hais Nkws Tos qhev. Tswv Ntuj hais rau Mai Xes kom hais rau His Xais Lais tua ib yig ib tug thav yaj txhiab noj ntxuag cov ncuav mov tsis muaj xab thiab kom muab nyias tus yaj cov ntshav los maim nyias lub qhov rooj ua chaw cim tseg. Hmo ntawd, Tswv Ntuj yuav tso nws tus tshiab tuaj ntaus ib nthwv rog thoob teb chaws Hais Nkws Tos. Yog lub tsev twg tsis muaj ntshav maim, lub tsev ntawd yuav raug xwv txheej. Lub tsev twg pom muaj ntshav cim ntawm qhov rooj, tshiab yuav tuaj “Hla plaws” lub tsev ntawd tsis raug xwv txheej. Tas cov yim neeg tsis noj tus yaj hla thiab tsis muab ntshav ntaus cim ntawm qhov rooj yuav maim tsis dhau xwv txheej, txij tus tsiaj txhu mus rau tus tib neeg thoob tas teb chaws Hais Nkws Tos. Vaj ntxwv Fas Las Oos tus tub hlob thiab txhua yim neeg hais Nkws Tos tus tub hlob puav leej raug xwv txheej tuag hmo ntawd. Tshuav kiag Tswv Ntuj haiv neeg His Xais Lais teev Tswv Ntuj, mloog Mai Xes lus tau muab ntshav yaj ntaus cim ntawm qhov rooj thiaj tsis raug xwv txheej. Lub Hmoov Hla chiv keeb sawv los yog muaj li no.
Txij li Yes Xus los txog lub zim txwv no, lub Hmoov Hla hloov lawm ntau piv rau txheej laus thaum ub. Muaj dab tsi hloov hauv lub Hmoov Hla raws Yes Xus qhia thiab lub qub raws li Mai Xes qhia ? Qhov hloov, yog lub ntsiab hloov. Yes Xus qhia tau lub ntsiab hauv Hmoov Hla meej dua qub thiab tob tshaj qub. Ziag no, peb los ntseeg Huab Tais Yes Xus, peb mloog Yes Xus lus. Yog peb nquag nyeem Yes Xus lub Moo Zoo. Peb yuav nco tau, muaj ntau zaus saub Zam Ntxuav Plig hais txog Yes Xus : “Saib, nws yog Tswv Ntuj Leej Yaj, tus daws tas lub ntiaj teb tej txhaum Z 1, 29” His Xais Lais yeej ib txwm tua tsiaj txhu los txi rau Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj tsaug, thov koob hmoov ntawm Tswv Ntuj. Cov tsiaj lawv nquag tua yog yaj, tshis thiab nyuj ua txim txi Tswv Ntuj. Kuj zoo li peb Hmoob tua qaib, tua npua, nyuj, twm los ua txim txi dab qhuas. Yes Xus cov thwj tim khaws lub ntsiab lus Yes Xus qhia txog lub Hmoov Hla rau lawv cov kwv tij His Xais Lais tig los ntseeg Yes Xus teev Yes Xus kom hloov lawv txoj qub kev cai Mai Xes qhia rau lawv cov poj yawm, tig los mloog Yes Xus qhia, rua muag ntsia Yes Xus yog tus Yaj Ntshiab, muab nws cov ntshav los txhiv los cawm ntiaj teb neeg kev txhaum ua kom neeg ntshiab huv : “13 Yog ntshav tshis, ntshav nyuj thiab tshauv tsiaj txhu nphoo rau neeg txhaum ntshiab tuaj thiab ua tau cev nqaij huv tuaj 14 Leej Pleev cov ntshav yim huab ua tau loj, tus ciaj sia ib txhis dawb huv rov muab nws tus kheej txi rau Tswv Ntuj, yuav ua tau nej tej num tuag zawv huv tshaj kom nej tiam tus Tswv Ntuj ciaj sia HN 9,13-14” Tsis yog His Xais Lais nkaus xwb yuav tsum hloov tej qub siab, lub qub neej thaum ua ntej los teev Yes Xus. Tas cov neeg teev pej kum dab qhuas tig los teev Yes Xus kuj yuav tsum hloov dua siab ntsws tshiab thiab coj dua lub neej tshiab phim kev teev Yes Xus : “18 Kom nej paub, tsis yog nyiaj thiab kub yam txawj ploj txhiv tau nej ntawm kev qias neeg yoog nej tej poj yawm tus yam ntxwv,19 Hos yog Leej Pleev ntshav muaj nqes txhiv nej li tus yaj dawb tsis muaj qhov xyeej thiab tsuas 1P 1,18-19” Tas nrho lub Koom Txoos Kav Tos Liv cov neeg ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus thoob ntiaj teb, tas txhua xeem neeg, txhua xeem lus peb yuav siv zog kom kawg siab kawg ntshws, kawg peev xwm los hawm peb tus Huab Tais Yes Xus. Vim Yes Xus yog tus peb yuav caum kom tau qab taug kom tau lw. Yes Xus yog peb ntiaj teb ib tug tib neeg thiab yog peb tus Tswv Ntuj hlub peb tuag kus rau peb tib neeg muaj txhaum tes pab peb : “9 Lawv thiaj seev zaj nkauj tshiab li no : Koj, tus tsim nyog nthos phau ntawv qhib plho nws cov ntsiab lus tawm ; vim koj raug txi muab koj roj ntsha txhiv txhua haiv neeg, txhua xeem lus thiab ib zeej tsoom pej xeem thiab txhua teb chaws cwb rau Tswv Ntuj QYTN 5,9” Tsoom ntseeg Kav Tos Liv niaj xyoo ua lub Hmoov Hla, yog teev hawm peb tus Huab Tais Yes Xus lub Hmoov Hla. Huab Tais Yes Xus “Hla plaws” txoj kev tuag sawv lis tsees ciaj sia lub cev thiab ntsuj plig nyob ib txhis li Tswv Ntuj. Lub Hmoov Hla hauv peb txoj kev ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus yog ib lub txiaj ntsim muaj nuj nqes cawm tas lub ntiaj teb tsoom ciaj thiab tsoom tuag. Peb ntseeg khov kho Huab Tais Yes Xus ciaj sia lub cev thiab ntsuj plig niaj hnub no nyob nruab nrab hauv txhua tus neeg ntseeg Yes Xus. Ib hnub twg, peb leej tib neeg yuav “Hla plaws” nyias txoj kev tuag sawv lis tsees ciaj sia lub cev thiab ntsuj plig nyob ib txhis li Huab Tais Yes Xus tus xub sawv, xub tsim hauv kev tuag ua peb ntej, peb taug nws kab, peb yuav sawv tsees ciaj sia lawv nws qab.

Hauv cov zaj nyeem hnub no ua lub hmoov nqaum nplooj hais txog Yes Xus tam li tus Yaj Ntshiab, raug cab mus tua ua txim txi rau Tswv Ntuj. Peb yuav khaws cov zaj nyeem no coj los xav kom thoob hauv nyias nruab siab. Tim li cas Yes Xus, neeg muaj koob meej tsis tshaj Yes Xus, muaj hwj huam tsis tshaj Yes Xus, yuav tuag txom nyem qis npaum tus neeg txhaum, neeg raug txim, neeg tub sab. Txawm tias txoj kev tuag, yeej phem tag txhia txoj tsis muaj txoj zoo nkauj. Tiam sis tuag li Yes Xus tuag, yog tuag liam txwv, tuag txom nyem, poob tsim loj dhau. Tus tuag dai saum ntoo cuam yog neeg phem, neeg tub sab, neeg khaum. Txoj kev tuag li Yes Xus tuag no, yog Tswv Ntuj qhib peb tib neeg qhov muag, qhib peb lub siab los xav npaum li cas peb tib neeg kev lim hiam, kev sib ntxub, kev sib pauj, kev khib, kev khav theeb, kev ntshaw nyiaj, kev ntshaw koob meej…Yog ib txoj kev plhom npaum ua npog. Thaum Hmoob hais tias ua npog : Yog ib yam plhom dhau kev dhau cai. Tas txhua yam ntuj tsim los nyob ntiaj teb, txhua tsav yam nyias muaj nyias kab mus, nyias muaj nyias kev taug. Nyuj nees tsis yog tsov thiab hma. Yog nyuj nees mus tom nqaij noj li tsov thiab hma hnub ntawd yog ua npog lawm. Raws kev cai, tej txwj nkawm yog ib leeg tub nrog ib leeg ntxhais thiaj ua taus niam txiv. Tiam sis muaj tej khub txwj nkawm txiv neej deev txiv neej, poj niam deev poj niam. Kuj ho muaj tej txhia leej niam deev leej tub, leej ntxhais deev leej txi yuam dhau txoj cai. Kev yuam cai, yog plhom npaum ua npog. Tos tus Yaj Ntshiab Yes Xus raug tua tuag tam tus tub sab, tam tus raug txim yog vim cov txwj laus kev yuam cai tua Yes Xus. Txoj kev yuam cai ua rau peb txhaum loj. Tus neeg yuam cai yog ib tug yuam kev. Thaum Yes Xus xaiv ib pab thwj tim, kaum ob leeg, qhuab qhia lawv, coj lawv nrog nws ua ke, mus ua npoj xa lub Moo Zoo rau tej zej zog, mus thoob teb chaws. Yes Xus paub zoo cov thwj tim nws xaiv los nrog nws tshaj lub Moo Zoo. Cov thwj tim yog ib co neeg ua noj ua haus, neeg puav ntses xws teb xws chaw. Lawv tuaj raws Yes Xus, vim lawv ntseeg Yes Xus yog Leej Pleev, tus muaj hwj huam, tus Tswv Ntuj xa tuaj cawm ntiaj teb neeg. Lawv paub ntsoov Yes Xus yog Leej Pleev. Ua cas thaum Yes Xus raug cov txwj laus yuam cai ntes. Cov thwj tim puav leej tso tes plau khiav tag, tso Yes Xus pov tseg. Yus Das, ib tug hauv cov thwj tim tseem ntxeev siab coj kev rau neeg tuaj ntes Xib Hwb Yes Xus mus rau cov txwj laus txiav txim. Pob Zeb, hais khov kawg ntawm ncauj rau sawv daws mloog, ciaj nrog tau Yes Xus ciaj, tuag nrog tau Yes Xus tuag. Tiam sis hmo ua Hmoov Hla lawv ntes tau Yes Xus cab lawm, qaib tsis tau qua, peb zaug sib law, Pob Zeb twb tsis kam lees paub Yes Xus.
Cov txwj laus thiab thawj leej choj qhuab qhia kev teev hawm Tswv Ntuj pom ntsoov Yes Xus ua hwj huam kho neeg mob ruas zoo huv si, kho neeg tuag ceg sawv tau mus ua noj ua haus, kho tau neeg dig muag rov pom kev, tsa tau neeg tuag ciaj tawm hauv ntxa los ua neej…Pom li ntawd los lawv tsis kam lees paub Yes Xus thiab tseem ntxub Yes Xus qees : “Tus thawj leej choj hais rau nws : “Kuv tuav Tswv Ntuj tus ciaj sia hais koj, qhia rau peb saib koj puas yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub.”64 Yes Xus teb rau nws : “Koj ntag, tus hais. Kuv tseem hais rau nej : Dua li, nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj Hwj Huam sab xis tuaj saum twv huab saum ntuj.” Rau cov txwj laus, hais li Yes Xus hais, Yes Xus thuam Tswv Ntuj lawm, muaj txhaum loj dhau lawm, pom zoo tsis pub Yes Xus ciaj ua neeg nyob. Puas yog lawv ntxub Yes Xus, yuam cai muab Yes Xus tua.
Tsis yog cov thwj tim tsis muaj cuab kav lees Yes Xus, tsis yog cov txwj laus yuam cai muab Yes Xus tua nkaus xwb. Tsoom pej xeem caum Yes Xus qab tau peb lub xyoo, mloog Yes Xus tej lus qhuab qhia, pom Yes Xus ua hwj huam, tau noj cov mov Yes Xus ua hwj huam sawv daws noj tsis tag, muab lawv tej tsoos tsho los pua kev tos Yes Xus thiab lov nplooj hmab nplooj ntoos seev suab nkauj suab nruas ua qog qees lom vab vab tos Yes Xus nkag los hauv nroog Yes Los Xos Lws Mos : “9 Npoj neeg ua nws ntej thiab lawv qab qw qog qees : “Das Vis Leej Tub, tus muaj hwj chim ; tus sawv Huab Tais npe tuaj, nto moo lug ! Txheej ntuj saum ub muaj hwj chim ! ” Thaum npoj neeg pom Yes Xus raug txim, kuj tsis muaj tug neeg muaj cuab kav pab Yes Xus. Thaum lawv tuaj txog ntawm roob khauj khaum taub hau, roob tua neeg, lawv tseem hnyos Yes Xus : “39 Cov neeg dua kev co hau hnyos nws, 40 Hais tias : “Tus rhuav lub tsev txoos, peb hnub rov txhim rau, koj cawm koj tus kheej ! Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, nqes nroos saum ntoo cuam !

Tab txawm tsis muaj leej twg pab tau Yes Xus, zoo li cov thwj tim ntshai pab Yes Xus, los zoo li cov txwj laus ntxub Yes Xus, yuam cai muab Yes Xus tua dawb dawb thiab zoo li npoj neeg ntxeev siab hnyos Yes Xus raug txom nyem. Peb tib neeg txhob vam tias yuav tas dawb qhov phem peb tau ua dub lus tseg tsis muaj neeg paub. Qaum ntuj muaj qhov muag thiab muaj pob ntseg. Yes Xus tuag lawm ntsiag moo to li tej neeg ncaj raug neeg phem los raug tub sab tua npog nroj ntsuab thiab zoo li tej me nyuam mos hauv leej niam plab tsis qw ib suab raug lom, raug tsuav ua yoj ua yav, raug rho pov tseg…Yes Xus kev raug tua tuag tsis tas dawb tas do. Cov neeg ncaj raug neeg phem tua tuag, cov me nyuam mos raug tsuav ua yoj ua yav…kuj tsis tas dawb tas do. Yes Xus kev tuag muaj txiaj muaj ntsig ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj thiab muaj nuj nqes rau ntiaj teb neeg. Yes Xus tuag los cawm cov neeg ncaj raug peb ntiaj teb neeg muaj txhaum txo lawv txoj sia. Tib neeg tau txo Yes Xus txoj sia tuag saum ntoo cuam, ua Yes Xus nqaij ntuag ntshav nrog, tam zoj tus Yaj Ntshiab roj ntsha tsuag laws ntxuav peb tib neeg tej txhaum pov tseg, ua kom peb ntshiab huv si tuaj, kom tus neeg lim hiam zoo rov los, kom tus nkhaus rov ncaj ncees tau. Lub Hmoov Hla yog Yes Xus “Hla plaws” kev tuag sawv tsees ciaj sia yog txiaj ntsim Leej Txiv Tswv Ntuj pauj rau nws Leej Tub thiab rau cov neeg ncaj ncees mloog Yes Xus lus.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, cov zaj nyeem hnub no qhia rau peb paub kom peb tsis txhob muaj plhus khav vim peb los ntseeg Yes Xus ces peb paub txaus txawj txaus tsis vam, tsis yuav leej twg qhia peb pab peb ntxiv. Txawm peb los teev Yes Xus, ua Yes Xus thwj tim, peb tsis muaj cuab kav hais tias peb zoo tshaj cov teev dab qhuas thiab teev mlom. Vim peb zoo los muaj tus zoo dua peb, peb txawj los muaj tus txawj dua peb. Tus thuam neeg yog tus tseem pom tsis tau deb, txawj tsis tau txaus thiaj thuam neeg. Tus neeg ntseeg Yes Xus lub luag hauj lwm yog raws kom tau Yes Xus qab, taug kom tau Yes Xus lw ib yam cov poj niam, ib txwm caum Yes Xus puag Nkas Lis Lais txog Yes Los Xos Lws Mos, nrog rawv Yes Xus tsis nrug, sawv ib cag ntawm Yes Xus ntoo cuam. Peb yuav rua muag pom li cov tub rog zov keeb, xeev laus Pis Las Tos tso ua tub ceev xwm saib pej xeem saum roob : “54 Tus xab txheeb thiab cov nrog nws zov Yes Xus pom av qeeg thiab pom tej xwm tshwm ntawd, lawv ntshai kawg hais tias : Tus no yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub tiag !” Thov kom lub txiaj ntsim Hmoov Hla rua peb qhov muag.
 
13.04.2011                        Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: