Nyob zoo cov deacons, cov xib hwb thiab cov ntseeg sd,

Kuv pom tias peb muaj ib co neeg uas mob siab heev rau peb txoj kev ntseeg Kas Tos Liv, kuv zoo siab thiab thov qhuas sawv daws txoj kev kub siab mob siab. Tiam sis kuv xav tias kom peb yuav tsum tsis txhob muaj kev sib thuam, cia lwm pab ntseeg thuam peb xwb twb txaus lawm. Ntawm peb mas peb yuav tsum los sib kho mas thiaj li yog. Tiam sis cas zoo li peb tawg ua ob peb pab los ob peb tog, peb tseem muaj kev sib thuam peb, ib tug twb tsis kam mus koom ib tug  lub txoos teev ntuj li. Kuv xav tias qhov no tseem phem dua zaj qhuab ke los zaj txiv xaiv foom kom lawm no.

Kuv kuj pom tias nej tau tham txog peb Hmoob lub ntees pam tuag tau ntev los lawm, tiam sis kuv tsis tau tuaj hais dab tsi. Hnub no, kuv xav tuaj nrog nej tham thiab, vim yog cov lus uas miva yang (los niam Tsav Xyooj Yaj) tau hais:

“From: miva yang yangmty@hotmail.com
Sent: Fri, April 8, 2011 7:24:27 PM
 peb yeej ib leeg txuas ib leeg lus hais li peb to taub txog peb txoj kev ntseeg. Tab sis, kuv yuav tsis hais ntev; tam sim no cov xub xub los ntseeg txij thaum txiv plig nyiaj pov tuaj, tuag yuav tas lawm. Kuv niam tau txais kev ntseeg nyob Nyab Laj teb. Kuv txiv txais kev ntseeg xyoo 1957, 4 xyoos tos qab txiv plig nyiaj pov tuaj nplog teb.
Tej kev cai dab qhuas, txiv plig yeej kom tso pov tseg tag. Cov ntees ntau lub peb ua nyob nplog teb tsis muaj kev cai dab qhua cuam tshuam li. KOM NEJ TO TAUB HAIS TIAS TXIV PLIG NYIAJ POV TSIS YOG TUS TSIM COV KEV CAI DAB QHUAS NO RAU HMOOB KAS TOS LIS SIV!
Cov xib hwb yog cov tsim. ZAUM NO TXIV PLIG TUAG LAWM, SAWV DAWS YUAV MUAB LIAM RAU TXIV PLIG RIV. Tej kab ke pam tuag no lam tsim tsis muaj kev tso cai ntawm lub koom txoos; peb tso siab tias yog cov xib xwb txawj ces yog; vim peb ruam. Zaum no peb pom tseeb hais tias tsis yog li ntawd lawm.
Txiv Plig Nyiaj Pov khaws Hmoob txuj, nws tsis tau hais tias nws paub Hmoob txuj. Nws khaws Hmoob txuj nws tsis tau kom cov Hmoob Kav Tos Lis ua kab ke pam tuag kev cai dab qhuas los txuam nrog kev cai Ntuj. Vatican II tsis tau hais tias kom muab lwm yam kev ntseeg los txuam rau kev ntseeg ntuj; tsuas hais tias kom hwm luag lwm kev cai teev hawm. Yog muaj tseeb li nej cov xib hwb hais ces cov Luteran yuav tsum koom tau cov Kas Tos liv? vim li cas tsis tau?  peb twb teev ib tug tswv ntuj xwb ne?
Vim li cas cov muslim thiab cov Christian ho koom tsis tau, peb twb ntseeg ib tug Tswv Ntuj xwb ne?
koj muab kuv li ntxeev ua koj li, koj li ntxeev ua kuv li xwb.
Tus me nyuam neeg uas paub kev ntseeg tsis txaus, ua li mas peb tseem to taub hais tias yog ntseeg tsis txaus, paub tsis tas thiaj li yuam kev. TAB SIS, COV UA YOG COV: XIB HWB, DEACONS, TXIV PLIG THIAB COV COJ !
Txiv Plig peb muaj tsawg tus--tab sis tus nyiam zaj no los peb hnov lawm; tsis tau pom xwb. Yog cov no yog cov ua, puas tsim nyog peb ntseeg cov neeg no? Who can we trust that will bring GOD'S TRUTH TO US!!!!!!
Niam Tsav Xyooj”

Kuv xav thov piav me ntsis lub hauv paus tuaj. Kuv xav hais rau sawv daws paub txog hais tias TP NYiaj Pov tuaj poob rau lub zos Roob Nyuj Qus yog xyoo 1950. Nws tuaj kawm lus Hmoob, tuaj nrog Hmoob nyob tau ob peb  xyoos, yeej tsis muaj neeg kam los ntseeg li. Xyoo 1953, mam li pib muaj neeg los txais kev ntseeg thiab txais lub Cim Ntxuav xwb, vim peb cov Hmoob tsis yog ib co neeg uas yuav tso tau lawv txoj kev teev dab teev qhua yooj yim thiab lawv kuj tsis ntseeg lwm haiv neeg txoj kev teev dab teev qhua yooj yim. Lub zos Roob Nyuj Qus ntawd yog neeg ua teb noj xwb, tsis muaj ib tug neeg tau mus kawm ntawv nrog luag nram nroog li. Cov neeg uas los txais lub Cim Ntxuav ntawd yog ib co txiv neeb loj thiab yog ib cov neeg uas saib lawv txoj kev dab qhuas muaj nqes rau lawv heev. Tiam sis thaum lawv tau los ntseeg lawm, mas lawv tsis muaj lub tswv yim hais tias yuav rov mus nyiag ua neeb ua yaig xyaw.  Twb tsis muaj lub tswv yim hais tias kom lwm tus ua neeb saib yus tom nws vaj nws tsev rau yus, vim yus ua tsis tau lawm. Qhov no mas kuv hais tau tseeb li no raws li qhov kuv pom thiab kuv paub, vim kuv tsev neeg yog pab neeg ntawd.  (Hais txog qhov uas yus nyiag ua neeb tom tsev, los yog hais kom lwm tus ua neeb saib yus tom lawv vaj lawv tsev twj ywm, mas kuv mam pom tom qab no, cov Hmoob txawj ua li no, tiam sis thaum peb tseem nyob Nplog teb, mas kuv tsis tau pom dua hauv kuv lub zos li).
Txij li thaum peb los ntseeg ntuj lawm, mas peb lub ntees ploj ntees tuag tsuas ua zaj uas tam sis no muab hu ua “Kab Ke Xa Plig Ntu Ob” xwb, los txog rau xyoo 1971 los 1972 ntawd. Txij thaum ntawd los mas thiaj mam pib muaj Zaj Xa Plig Ntu Ib, uas yog zaj Qhua Ke.
Yog vim li cas thiaj li pib hloov li no? Nej sawv daws cov tuaj sib cav hauv no, phim nej yuav tsum paub txog hais tias Xyoo 1962 lub 10 hli tim 11, vaj qhia Zam XXIII tau qhib lub rooj sab laj loj hu ua Vatican II rau tas cov tswv qhia nyob thoob ntiaj teb tuaj mus sib tham nyob Rome, tham txog hais tias yuav hloov txoj kev coj , thiab txoj kev teev hawm Tswv Ntuj li cas, Koom Txoos Kas Tos Liv thiaj li yuav muaj zog thiab huam vam ntxiv tuaj. (Thov kom peb sawv daws to taub tias Lub Koom Txoos tsis tau hloov dab tsi txog txoj kev ntseeg). Vaj qhia Zam XXIII tau qhib lub rooj sab laj, tiam sis sab laj tsis tau ntev ,  nws tau tas sim neej rau thaum lub 6 hli tim 3 xyoo 1963 lawm. Cov tswv qhia thiaj tau xaiv ib tug vaj qhia tshiab. Lawv xaiv tau vaj qhia Paj Lug VI (Paul VI). Tus kev cai mas thaum zoo li no lawm mas lawv muab lub rooj sab laj tso tseg xwb. Tiam sis tus vaj qhia tshiab xav kom cov tswv qhia yuav tsum sab laj ntxiv kom tas. Ces lawv thiaj ua lub rooj sab laj ntxiv mus xaus rau xyoo 1965 lub 12 hlis tim 8.
Nyob hauv lub rooj sab laj, cov tswv qhia tau txiav ntau yam kev coj noj coj ua tshiab rau lub Koom Txoos. (Nco ntsoov hais tias lawv tsis tau hloov ib qho dab tsi nyob hauv lub ntsiab ntawm txoj kev ntseeg Kas Tos Liv.) Lawv tau txiav ib tug cai txog ntawm kev teev hawm Tswv Ntuj hu ua “Constitution on the Sacred Liturgy - Sacrosanctum Concilium.” Muaj ib nqe nyob hauv hais txog txhua haiv neeg nyob ntiaj teb: lub Koom Txoos pom tias txhua haiv neeg nyias muaj nyias kab lis kev cai, nyias muaj nyias txuj. Lub Koom Txoos tsis txwv cov haiv neeg, yog lawv xav siv lawv li txuj thiab muab “adapt” los yog kho kom zoo siv haum kev ntseeg, lub Koom Txoos tso txoj hauj lwm ntawd rau cov tswv qhia nyob hauv lawv teb chaws, paub lawv txuj zoo, los ua cov txiav rau lawv tias lawv ua tau txij twg. (Mus saib thiab nyeem nyob nram qab)
 Yog vim muaj nqe lus li no, mas TP Nyiaj Pov thiaj li tau pib tshawb nrhiav txog Hmoob tej kab ke pam tuag, kab tshoob kev kos, qeej nruag, thiab lwm yam. TP siv  txog li 6-7 xyoo los tshawb nrhiav. Lub caij ntawd mas TP luam ntawv ntau hais txog Hmoob tej dab neeg, tej kwv txhiaj lus taum, thiab txog Hmoob cov txheej txheem thiab cov zaj hais txog kab ke pam tuag, hais txog kab tshoob kev kos. TP tau qhuas txog hais tias peb Hmoob cov kab ke pam tuag yog ib co kab ke muaj qab muaj hau muaj paus muaj ntsis zoo.
Vim li ntawd mas TP thiaj tso lus hais tias kom xub muab zaj qhuab ke ntawd los kho, pauv cov lus hais txog dab, pauv tej kab ke uas yog ua rau dab pov tseg, muab hloov tig los mus ua rau Tswv Ntuj xwb ces peb siv tau lawm. TP kuj hais tias TP tsis yog ib tug Hmoob, mas kom cov XH ua cov pib kho. Yog li ntawd cov XH thiaj tau pib kho. Thov kom sawv daws yuav tsum to taub tias tsis yog TP thiab cov XH tsim ib co “kev cai dab qhuas los txuam rau kev ntseeg,” TP tsuas ua raws li lub Koom Txoos tau txiav xwb: kom muab peb kev cai Hmoob los kho (“adapt”) tig mus ua kev teev hawm Tswv Ntuj. Raws li kuv paub, thaum nyob Vees Cam, TP luam thawj phau kab ke pam tuag uas muaj zaj qhuab ke, mas TP yeej coj mus rau Tswv Qhia xyuas, coj mus piav rau tswv qhia tag, ces tswv qhia mam tso lus rau Hmoob siv. Raws kuv nco mas peb nyuam qhuav pib siv zaj qhuab ke ntawd txij li xyoo 1971-72 los xwb.  Peb nyuam qhuav siv tau 3-4 xyoos nyob Nplog teb xwb ces teb chaws txawm tawg lawm. Thaum sawv daws tawg tuaj mus rau Thaib teb, As Mes Lis Kas teb thiab Fab Kis teb lawm mas mam li siv ntau zuj zus tuaj.
Hais txog zaj “Txiv Xaiv Foom Kom” mas yog XH Npuag Neeb Yaj mam li tuaj kho nyob rau As Mes Lis Kas, mam pib siv thiab mam luam tawm xyoo 2006 nyob rau La Crosse, WI xwb. Nyob hauv XH Npuag Neeb phau “Txiv Xaiv Foom Kom”  no mas muaj TP Nyiaj Pov npe yog tus Nihil Obstat, thiab muaj tus tswv qhia nyob La Croose npe, tswv qhia  Jerome E. Listecki, yog tus Imprimatur.  Yog vim li no mas XH Npuag Neeb yeej ua raws kev raws cai lawm, nws hais nws cov zaj los yeej tsis txhaum lub Koom Txoos txoj cai lawm. Thiab TP Nyiaj Pov yog tus tau xyuas, tau kho tib si.  Tej zaum yuav muaj tej lo lus los tej lub ntsiab lus uas TP pom tsis txog saib tsis txhua los muaj. Tiam sis yog hais txog ntawm phau ntawv xwb ces yeej tau cai ntawm tswv qhia lawm, ces yog ntawm lub Koom Txoos lawm.
Yog li kuv xav hais txog niam Tsav Xyooj kab lus no:
“KOM NEJ TO TAUB HAIS TIAS TXIV PLIG NYIAJ POV TSIS YOG TUS TSIM COV KEV CAI DAB QHUAS NO RAU HMOOB KAS TOS LIS SIV!”
Muaj tseeb li nws hais, TP tsis tau tsim “kev cai dab qhuas” rau peb siv. Tiam sis TP Nyiaj Pov tau tshawb nrhiav thiab khaws Hmoob tej kev cai tej txuj.  Thiab TP Nyiaj Pov yog tus uas xav kom peb Hmoob muab peb tej kev cai tej txuj ci tig los ua kev teev hawm Tswv Ntuj. Piv li hais tias yog sawv daws tuaj noj ib rooj qav ua ke, mas TP tsis xav kom peb cia li tuaj tes dawb tes npliag, nqa tsis tau ib yam ua yog yus Hmoob tuaj koom luag li. Ces TP tseem zoo li tus neeg tsa tsev, nws pib tso tau ib leej nyuag pob zeb rau hauv taw ntsa xwb, cov uas yuav tsa lub phab ntsa kom sawv thiab kom ruaj khov ces yog peb sawv daws xwb. Yog li peb puas yuav tuaj sib cav sib ceg zom zaws, hais tsis sib haum ces muab leej pob zeb taw ntsa ntawd ua ntia pov tseg kom tas? Kuv xav hais tias peb tsis muaj leej twg yog ib tug theologian es yuav los txiav tau hais tias zaj qhuab ke no tsis haum kev ntseeg los zaj txiv xaiv foom kom no tsis haum kev ntseeg. Peb los yuav tsis ntse tshaj TP Nyiaj Pov thiab. Mas tsis phim kom peb pheej yuav hais lo lus tias “zaj qhuab ke yog ua dab” los “zaj txiv xaiv foom kom yog ua dab.”
Nej yuav hais tias “yog ua dab” vim yog Hmoob ua dab thiaj ua xwb. Yeej yog tseeb li ntawd thaum ub tiag, vim peb Hmoob tsis teev Tswv Ntuj, ces peb Hmoob tej kab ke tsuas kawg ua rau dab xwb. Nyem no, thaum peb los ntseeg ntuj lawm, peb ho muab yam puav hauv peb tej kab ke ntxeev los ua kev teev ntuj no ho txhaum qhov twg? Kuv xav mas tsis phim yuav txhaum li.  Tiam sis peb sawv daws yuav tig los sib pab kho kom zoo tshaj thiab haum peb txoj kev ntseeg Kas Tos Liv tshaj xwb. Muaj ib txhia hauv no kuj pheej hais tias “tsis muaj nyob hauv Canon Law.” Yuav kom muaj kiag lo lus tias “Hmoob siv tau Qhuab Ke thiab txiv xaiv foom kom” no mas yuav tsis muaj.  Thiab yuav kom hais hauv tias “Cov neeg Africans dhia tau qoj cev tau thaum teev ntuj” no mas yuav tsis muaj nyob hauv Canon Law li. Tiam sis lub Koom Txoos Vatican II twb txiav  txoj cai li no:
37. Even in the liturgy, the Church has no wish to impose a rigid uniformity in matters which do not implicate the faith or the good of the whole community; rather does she respect and foster the genius and talents of the various races and peoples. Anything in these peoples' way of life which is not indissolubly bound up with superstition and error she studies with sympathy and, if possible, preserves intact. Sometimes in fact she admits such things into the liturgy itself, so long as they harmonize with its true and authentic spirit.
38. Provisions shall also be made, when revising the liturgical books, for legitimate variations and adaptations to different groups, regions, and peoples, especially in mission lands, provided that the substantial unity of the Roman rite is preserved; and this should be borne in mind when drawing up the rites and devising rubrics.
Vim tej nqe lus li no mas TP Nyiaj Pov thiaj tau pib rhawv txoj kev kom peb Hmoob khaws tau tej yam muaj ntsiab zoo nyob hauv peb lub ntees pam tuag.  Tiam sis yog nej cov XH los deacon coj zaj qhuab ke los zaj txiv xaiv foom kom mus hais rau nej tus Tswv Qhia tias, “Qhov no yog ua dab xwb,” yog nej hais li ntawd mas Tswv Qhia yeej tsis hais tias, “Nej ua tau” no ib zaug li. Vim nej tus tswv qhia twb tsis paub txog lub keeb kwm  tias yog vim li cas thiaj muaj zaj no rau Hmoob siv.

Thiab niam Tsav Xyooj kuj tseem tau hais lo lus no:
“Tej kab ke pam tuag no lam tsim tsis muaj kev tso cai ntawm lub koom txoos…”
Mas xav kom sawv daws to taub tias ua ntej yus hais mas yus yuav tsum xub mus nrhiav hauv paus hauv ntsis tag mam hais thiaj tsis  yuam kev. Vim lub Koom Txoos yeej tso cai raws li nyuam qhuav hais saud, TP Nyiaj Pov uas yog ib tug tseem Hmoob hauv nruab siab tiag thiaj tau nrhiav kev kom Hmoob tau siv Hmoob teej tug ua kev teev hawm Tswv Ntuj.

Kuv xav los txuas ntxiv me ntsis tias, zaj qhuab ke mas raws kuv paub nyuam qhuav kho ob lwm xwb, hos zaj txiv xaiv foom kom mas yog tawm thawj zaug xwb. Muaj ntau yam peb yeej yuav tsum tau rov kho. Yog li xav thov kom peb tsis txhob muab cov Protestants lo lus tias”yog ua dab” rov los siv thuam peb. Yog leej twg yog Protestant  es nws siv, mas kuv xav tias vim nws tsis to taub peb txoj kev cai Kas Tos Liv, tiam sis yog nej twb yog ib tug Kas Tos Liv, nej siv,  mas kuv kuj tu siab loj tias cas nej nrog luag rov rhuav nej pawg ntseeg thiab.  

Yam peb yuav ua yog tig rov los sib pab kho kom haum tshaj kom zoo tshaj xwb thiaj yog, tsis txhob pheej thuam thiab cem tus ub tus no.  Tos sawv daws pheej muaj kev cov nyom li no, vim sawv daws tsis to taub ib yam, thiab yeej muaj tej yam tsis tau zoo txaus tiag, uas peb yuav tsum tau los sib koom  tham txog thiab kho. Kuv xav tias txoj kev sib thuam sib ceg thiab sib cais ib pab tsis koom ib pab ntawd ntshai txhaum loj tshaj zaj qhuab ke los zaj txiv xaiv foom kom lawm, vim peb hla Yes Xus txoj cai uas qhia kom peb muaj kev sib nyiam sib hlub sib hwm thiab sib haum lawm. Thiab vim peb txoj kev ntseeg lub ntsiab tseem ceeb tsis yog peb lub ntees pam tuag, tiam sis ua cas zoo li peb muab lub ntees pam tuag los saib ua lub ntsiab tseem ceeb hauv peb txoj kev ntseeg lawm.  Kuv xav nug tias, tus neeg tuag uas peb ua nws lub ntees siv zaj qhuab ke thiab siv txiv xaiv foom kom no txawm cia li automatically mus dab phem teb xwb xwb li lod?

Lub ntees pam tuag yog kev thov ntuj pab tus tuag thiab yog kev txhawb siab rau tsev xyom cuab xwb. Tus neeg coj lub neej dawb huv haum Tswv Ntuj txoj cai, nws yeej tau mus saum ntuj, tiam sis tus neeg thuam Tswv Ntuj thiab tsis coj Tswv Ntuj txoj cai mus txog thaum kawg, nws yeej tsis tau mus saum ntuj.  Tiam sis vim peb tsis paub hauv neeg nruab siab, txawm tus phem npaum li cas los peb ua kev thov ntuj rau nws, vim tej zaum muaj tej yam uas Tswv Ntuj kuj zam tau rau nws thiab. Qhov no peb tso siab rau Tswv Ntuj ua tus txiav.  Txawm peb zaj thov ntuj yuav pab tau thiab tsis tau kom ib tug neeg tau mus saum ntuj los tsis yog tas dawb, peb zaj thov ntuj yeej pab tau rau lwm tus, vim peb ntseeg txog “the Communion of Saints.”

Ib qho me me ntxiv:  thaum TP Nyiaj Pov tso cai kom peb siv cov kev cai Hmoob no, mas TP yeej xub paub tas lawm hais tias peb muaj ib co Hmoob uas tsis nyiam Hmoob cov kev cai, yog li TP yeej ua tau ib txoj cai rau sawv daws tias, kom tus nyiam mam ua rau xwb, tus tsis nyiam mas tsis yuam.  Thiab zoo li cov kev cai no mas yog ua rau cov laus (adults) ntau xwb. Tiam sis peb cov Hmoob pheej muaj cov tsis zoo siab li, lawv pheej xav yuam kom sawv daws yuav tsum ua ib yam coj ib yam nkaus mas thiaj txaus lawv siab. Thiab vim peb Hmoob muaj lub tswv yim hais tias, “yuav dawb txawm dawb kiag, yuav dub txawm dub kiag, txhob ua ib tug neeg muaj ob lub taub hau…”  Lub tswv yim no, zoo kawg rau qhov tias peb yuav tsum tso plhuav txoj kev ntseeg dab ntseeg  qhua tseg, yuav los ntseeg Tswv Ntuj ib leeg xwb.  Nws txhais tias thaum peb twb los txais lub Cim Ntxuav ua neeg ntseeg tas lawm, mas peb tsis txhob mus ua neeb ua yaig ntxiv, tsis txhob kom lwm tus ua neeb saib yus ntxiv, tsis txhob mus ntseeg tej saub cuav mus saib tes saib hauj sam, tsis txhob siv khawv koob, (txawm yuav ua phem thiab ua zoo los tsis zoo siv khawv koob), thc… Peb tso dab tseg, txiav txoj kev teev dab ntseeg dab, tiam sis peb tsis yog hais tias tsis muaj dab no nawb, dab yeej  muaj, tsuas yog peb tsis yuav nws lawm, tsis tiam nws lawm xwb.  Tiam sis hais txog ntawm peb tej kab ke, peb tsis xav tias yam peb muaj, yam peb ib txwm ua hauv qub kev cai, yog peb muab tej txoj kab ke zoo hloov siv  rau Tswv Ntuj yuav yog ib qho zoo, peb pheej xav tias yog ua li qub txawm yuav muab tej lus hloov txawm yuav muab tej yam tso tseg los yog ua dab xwb, ces ua rau sawv daws tsis muaj kev sib koom siab li.

Kuv tseem xav teb niam Tsav Xyooj lo lus no thiab:
“…Vatican II tsis tau hais tias kom muab lwm yam kev ntseeg los txuam rau kev ntseeg ntuj; tsuas hais tias kom hwm luag lwm kev cai teev hawm. Yog muaj tseeb li nej cov xib hwb hais ces cov Luteran yuav tsum koom tau cov Kas Tos liv? vim li cas tsis tau?  peb twb teev ib tug tswv ntuj xwb ne?
Vim li cas cov muslim thiab cov Christian ho koom tsis tau, peb twb ntseeg ib tug Tswv Ntuj xwb ne?”

Kuv cov lus teb:  Niam Tsav Xyooj, koj tsis yog ib tug neeg ruam, vim li cas koj thiaj tseem nug cov lus no? Yog koj twb tseem nug li no, tej zaum kuj muaj ib co tseem xav ib yam li ko thiab, ces kuv yuav tau los piav me ntsis raws li kuv paub.  Kuv tsis to taub koj xav hais li cas thaum koj siv lo “muab lwm yam kev ntseeg los txuam rau kev ntseeg ntuj”?  Kuv hais raws li kuv to taub, mas yog peb muab peb li kev cai coj los ntxeev ua kev teev ntuj mas tau, peb tsis yog yuav cia li ua nkaus li qub, ua ib toom teev dab, ces mam txuas ib toom teev ntuj.  Yog twb muab kho tas, tsuas hais txog Tswv Ntuj lawm xwb los nej yeej tsis yib li, tseem hais tas zog tias yog ua dab xwb no ces qhov ntawd yog nej xav thiab coj raws li Protestant lub tswv yim xwb. Yog nej nyiam li ntawd los yuav tsis muaj neeg yuav yuam kom nej ua tej yam uas nej tsis nyiam. Tiam sis xav thov kom txhob hais rhuav lwm cov uas twb tau cai ua los ntawm tus tswv qhia lawm. 

Ntawm qhov uas hais tias cov Lutherans, lwm cov Christians thiab cov Muslims los koom tsis tau nrog peb yog vim li cas? Kuv xav teb koj hais tias, peb yeej xav kom lawv los koom nrog peb kawg, tiam sis lawv tsis kam xwb.  Thiab kuv yuav tsis tuaj hais kom txhij txhua, vim kuv los yeej tsis paub txhij txhua thiab, tiam sis kuv yuav hais tej yam uas kuv paub thiab kuv xav tias tseem ceeb xwb. Tej yam ua kom peb sib koom tsis tau mas yog vim peb  ntseeg ntau yam sib txawv uas los ntawm lub ntsiab kev ntseeg kiag los, nws tsis yog tej kab ke me me li peb Hmoob pheej sib cav txog xwb:

1)      Peb ntseeg hais tias Vaj Qhia yog tus los hloov Pob Zeb (Peter), thiab peb ntseeg hais tias Pob Zeb yog tus uas HT Yes Xus tsa los tuav thiab coj nws lub Koom Txoos nyob ntiaj teb no. Vaj Qhia txiav yam twg txog kev ntseeg mas peb yuav tau mloog thiab coj.Tiam sis lwm pab lwm pawg ntseeg mas lawv tsis kam ntseeg qhov no li, lawv tsis kam zwm rau ib tug hau twg li, leej twg hais tsis mus raws lawv kis ces lawv tawg kiag ua lawv ib ceg lawm xwb. Vim li no thiaj muaj ntau caum txhiab lub church protestants nyob thoob qab ntuj.

2)      Peb ntseeg hais tias nyob hauv thaj txi ntuj peb ua kev nco txog HT Yes txoj kev txom nyem, kev tuag thiab kev sawv rov los tib si, thiab peb muab Yes Xus txi rau Ntuj. Nws tsis txhais tias Yes Xus rov qab niaj hnub tuag dua, tiam sis nws txhais tias nyob hauv txhua thaj txi ntuj mas peb muab lub sij hawm tig rov qab mus rau thaum uas HT Yes Xus raug txom nyem ntawd , ces peb muab nws kev txom nyem nws kev tuag thiab kev sawv rov los txi rau ntuj xwb. Nco ntsoov tias lwm pab lwm pawg tsis muaj thaj txi ntuj, lawv muaj mus mloog xib hwb qhuab qhia thiab mus hu nkauj qhuas Vaj Tswv xwb.

3.        Peb ntseeg tias yog Yes Xus nyob hauv lub Cim Yug (Eucharist) tiag, tsis yog lam muab mov los cawv  los ua piv txwv txog Yes Xus noj pluas mov kawg li cov Protestants xwb.

4.       Peb ntseeg tias muaj teb chaws them txim (Purgatory). Thaum ib tug neeg tuag, nws muaj peb qho chaw mus: a) yog nws coj lub neej dawb huv ncaj ncees thiab haum Tswv Ntuj txoj cai, nws yuav  tau ncaj qha mus pem ntuj; b) yog tus neeg muaj tej yam kev txaug kev txhaum nyob hauv nws, tiam sis kuj tsis tsim nyog kom nws yuav tsum poob rau dab phem teb cov hluav taws kub tas mus li, mas nws yuav tsum tau mus them txim txhaum kom tas tso nws mam tau mus saum ntuj; c) yog tus neeg thaum ua neej nyob coj ib lub neej ua neeg phem lim hiam ntxub Tswv Ntuj thiab ntxub lwm tus ua kom nws tsis tsim nyog mus saum ntuj, mas nws yuav poob mus rau dab phem cov hluav taws kub thiab txhiab tas mus ib txhis. Cov Protestants mas lawv tsuas ntseeg tias mus saum ntuj thiab mus dab phem teb xwb.

5.       Peb muaj cai hwm cov leej ntshiab thiab vam khom lawv pab peb. Tus peb tso siab thiab thov heev tshaj mas yog Niam Mab Liab. Nco ntsoov tias peb tsis teev lawv li peb teev Tswv Ntuj. Peb vam kom lawv nrog peb thov ntuj pab peb xwb. Thiab peb yuav kawm kom paub lawv lub neej, ces peb siv lawv txoj kev ua neej nyiam Tswv Ntuj los ua piv txwv rau peb xyaum, peb thiaj yuav tau txais koob hmoov ib yam li lawv.  Cov Protestants thuam hais tias cas peb cov Kas Tos Liv mus thov ib cov niag neeg tuag lawm. Ntawm peb mas peb ntseeg tias cov tuag, tsuas yog lub cev mus nyob hauv av tos lub caij yuav sawv rov los hnub kawg xwb, tiam sis tus ntsuj plig yeej ciaj ciaj sia, thiab yeej tseem hlub txog,  xav pab txog peb cov tseem niaj hnub tawm tsam ntxwj nyoog hauv ntiaj teb no.

6.       Peb ntseeg txog tias tas ib tsoom neeg ntshiab muaj kev sib koom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim (Communion of Saints). Raws kuv to taub me ntsis mas Tswv Ntuj lub txiaj ntsim yog HT Yes xus tej koob hmoov uas nws tsim los ntawm nws lub neej tej kev txom nyem kev tuag kev sawv rov los tib si thiab yog nws lub Cev thiab cov Ntshav nyob hauv lub Cim Yug. Thaum peb mus txais Yes xus lub Cev peb sib koom siab koom ntsws nrog tas ib tsoom ntseeg nyob hauv ntiaj teb uas tuaj noj Yes Xus lub Cev ib yam. Tsis tas li ntawd xwb, peb cov tseem ua neej nyob muaj cai thov ntuj rau cov tuag lawm thiab tseem nyob teb chaws them txim; cov nyob saum ntuj muaj cai thov ntuj rau peb cov tseem ua neej nyob. Yog li txawm cov dua toj lawm cov tseem ciaj nyob los muaj kev sib pab sib koom. Cov protestants li lawv yeej tsis muaj ib lo thov ntuj pab rau tus neeg tuag li.

7.       Peb hwm Niam Mab Liab ua HT Yes Xus niam thiab ua peb sawv daws leej niam.  Peb ntseeg hais tias nws xeeb Yes Xus los ua neeg thiab nws tau yug Yes Xus los, tiam sis nws lub cev tsis tau puas ib qho, nws tseem yog ib tug nkauj xwb dawb huv (a virgin).  Peb vam khom nws pab peb. Peb ntseeg raws  li Vaj Qhia tau tshaj tawm hais tias Niam Mab Liab tau xeeb los tsis lo neeg lub keeb txhaum (Immaculate Conception of Mary),  thiab Niam Mab Liab  lub cev kuj tau nce mus saum ntuj lawm (Assumption of Mary). Tej yam no cov Protestants yeej tsis yuav ib qho li. Cov Muslims mas lawv hwm Niam Mab Liab tias nws yog tus yaj saub Yes Xus leej niam no xwb.

8.       Cov Muslim, lawv twb tsis ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj leej Tub li, lawv saib nws yog ib tug yaj saub xwb. Thiab lawv tsis ntseeg txog leej Txiv, leej Tub, leej Ntuj Plig li peb, lawv tsuas muaj Allah xwb.

Yog li peb pom tau tias qhov ua kom peb sib koom tsis tau, yog muaj kev sib tawg  loj los ntawm tej lub ntsiab tseem ceeb nyob kiag hauv kev ntseeg  lawm, ces nyias saib nyias qhov yog, peb thiaj sib koom tsis tau. Yuav kom sawv daws sib koom tau mas yuav tsum yog sawv daws ntseeg ib yam, tiam sis sawv daws twb tsis kam koom ib txog kev ntseeg li.
Kuv thov nej mus nyeem cov lus uas lub rooj sab laj Vatican II taus txiav hauv no. Kuv tsuas coj cov lus tseem ceeb tuaj tso xwb. Nej xav mus nyeem kom tas txhia yam, nej mus nrhiav nyeem hauv internet, muaj tas nrho nyob hauv. Kuv tsis tau muab txhais ua lus Hmoob, vim tsis yooj yim thiab yuav siv sij hawm. Yog li nej xub mus nyeem ua lus Aas Kiv tso. Cov nyob Fab Kis, nej mus nrhiav nyeem ua lus Fab Kis

0 commentaires: