Rau hnub tim 24 lub 4 hlis 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws,

Hnub no, yog ib hnub dawb hnub huv, ib hnub ntshiab tas nrho lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua lub Hmoov Hla, nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus muab nws txoj sia cawm peb leej tib neeg (Cev ntaj ntsug, nkauj qas xi, nraug qas plig) tau tuag li nthi mus zwm av. Tiam sis Leej Txiv Tswv Ntuj txuas tau txoj sia nyob ib txhiab ib txhis rau Yes Xus. Vim li ntawd, hnub no yog ib hnub ntshiab huv, nco txog Yes Xus sawv li tsees ciaj sia li Tswv Ntuj. Leej twg ntseeg Yes Xus tus ntawd muaj txiaj ntsha sawv li tsees lawv Yes Xus qab nyob ib niaj txhiab puas xyoo tsis txawj tag.

Lub lis piam tas los no, peb twb hais ob peb los txog keeb kwm chiv lub Hmoov Hla. Peb yuav tsis rov qab piav txog lub Hmoov Hla lub keeb lawm. Tiam sis, hnub no, peb yuav los piav lub Hmoov Hla, muaj nuj nqes npaum li cas rau peb ntiaj teb neeg thiab rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj. Vim li cas ? Vim lub Hmoov Hla yog peb txoj kev teev hawm thiab ntseeg Yes Xus lub plawv, lub ntsiab los tus txha nqaj qaum. Tsim nyog peb khaws lub txiaj ntsim Hmoov Hla los txhim peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom ruaj thiab khov npaum zeb npaum tsua. Peb ntseeg tias kawg Tswv Ntuj tib leeg thiaj yog tus tseem Huab Tais hlub ntiaj teb neeg. Hnub no, peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj lawm, lub txiaj ntsim Hmoov Hla puas hloov tau peb, ua kom peb hlub peb ntiaj teb neeg npaum li Tswv Ntuj hlub. Peb yog tib neeg ntiaj teb, zoo tib yam txhua leej txhua tus tib neeg txawj yug, txawj laus, txawj mob thiab txawj tuag. Peb tib neeg tsis muaj leej twg yuav plhis hla plaws txoj kev tuag. Tus ntseeg Yes Xus kuj tib yam txhua leej tsis txawj plhis. Tiam sis, muaj lub txiaj ntsha txiaj ntsim ua tus ntseeg Yes Xus txawv lwm tus tib neeg ntiaj teb. Qhov ua rau tus neeg ntseeg Yes Xus txawv luag, tsis tuaj ntawm peb tus kheej tuaj : ntawm peb lub siab zoo, ntawm peb lub cev tes txawj tes nquag, ntawm peb lub tswv yim thoob tsib thiab txawj ntse…Tsis yog tej no ua rau tus neeg ntseeg Yes Xus txawv lwm leej lwm tus neeg ntiaj teb. Vim ib ntiaj teb leej tib neeg cov ntseeg Tswv Ntuj thiab cov teev dab qhuas, teev mlom los teev lwm cov kab ke teev hawm puav leej muaj tej neeg zoo thiab thoob tsib. Qhov ua rau peb txawv no yog tuaj ntawm Yes Xus tuaj, yog lub txiaj ntsha txiaj ntsim Yes Xus muab rau tus ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus, tus mloog Yes Xus lus. Yog lub txiaj ntsim Hmoov Hla ua tau tej yam neeg ua tsis tau. Muaj ob lo lus piav lub txiaj ntsim hauv lub Hmoov Hla :

1-Lub Hmoov Hla cawm tsoom His Xais Lais. Tsoom His Xais Lais raug quab yuam ua qhev nyob Hais Nkws Tos teb. Fas Las Oos yog tus quab yuam, tsim txom His Xais Lais. Tswv Ntuj muab lub Hmoov Hla ua nuj pes saub cim cawm tsoom His Xais Lais ntawm kev raug quab yuam ua qhev thiab dim kev raug xwv txheej thiab cawm vaj ntxwv Fas Las Oos thim nws kev lim hiam tsim txom His Xais Lais. Hmo Hla, yog pluas hmo kawg His Xais Lais noj nyob teb chaws Hais Nkws Tos, teb chaws raug txom nyem dim lub neej ua qhev los tiam Tswv Ntuj ua neeg twj lij. Tsoom His Xais Lais yeej tsis paub lub Hmoov Hla muaj nuj nqes dab tsi rau lawv. Tiam sis hmo Hla, yog hmo lawv yug tshiab ua neeg twj lij. His Xais Lais noj tus yaj hla thiab muab nws cov ntshav los ntaus cim pleev lawv cov qhov rooj tsev. Lawv yeej tsis paub yog tim li cas Mai Xes ho hais kom lawv ua li ntawd. Tos lawv tsis raug xwv txheej, yog tus yaj hla cov ntshav muaj nuj nqes cawm tau lawv cov me nyuam, thaiv tau lawv tsis raug xwv txheej. Hos Fas Las Oos thiab tsoom pej xeem Hais Nkws Tos raug xwv txheej loj thoob teb chaws, lawv mam li paub muaj Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj muaj hwj huam, yog His Xais Lais tus Tswv Ntuj. Fas Las Oos thiab tsoom Hais Nkws Tos mam khuv xim thiab pib txhawj ua cas tsis ntxov paub hwm Huab Tais Tswv Ntuj. Fas Las Oos thiaj muab nyiaj ntiav His Xais Lais tso lawv tawm ntawm nws teb chaws tam sim ntawd kiag.
Vim li no, rau peb ib txhia neeg, lub Hmoov Hla cawm tsoom His Xais Lais thaiv tau lawv tsis raug xwv txheej thiab qhib kev rau lawv dim plaws kev ua Fas Las Oos qhev. Tiam sis, muaj ib txhia yuav xav tias ua li Tswv Ntuj ua puas ncaj nruab nrab, puas haum, vim Tswv Ntuj pab His Xais Lais thiab muab Hais Nkws Tos nplua raug xwv txheej. Yog Tswv Ntuj ncaj tiag, Tswv Ntuj yuav tsis tsa ib tog cai thiab muab xwv txheej nplua lwm tog. Ua li, xav paub lub ntsiab yog li cas tiag. Peb thiaj yuav tau nqes mus kom txog lub ntsiab Hmoov Hla raws li Tswv Ntuj lub siab. Puas yog Tswv Ntuj muab lub Hmoov Hla ua cim qhia ib yam num rau His Xais Lais thiab rau Fas Las Oos ? Vim li ntawd, peb yuav thov Tswv Ntuj qhib peb lub tswv yim tws, tswv yim ntiav no los pom thiab to taub lub txiaj ntsim Hmoov Hla. Tsis yog vim Fas Las Oos quab yuam tsoom His Xais Lais ua nws qhev, muab lawv tsim txom, tsis hlub lawv, thiaj raug Tswv Ntuj nplua, pauj His Xais Lais kev raug txom nyem. Yog peb xav li ntawd, tsis yog lawm, xu kab xu kev lawm. Tsis yog Huab Tais Tswv Ntuj hlub His Xais Lais cov me nyuam thiab ntxub Hais Nkws Tos, Tswv Ntuj thiaj tso xwv txheej, tso aws rau tsoom Hais Nkws Tos cov tub hlob tuag. Yog peb xav li ntawd, peb xav tswv yim li neeg xav. Tsis yog li Tswv Ntuj xav. Nej sim muab xav kom zoo, yog muaj li ntawd tiag, Huab Tais Tswv Ntuj kuj tsis ncaj thiab tsis hlub ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus. Yog Huab Tais Tswv Ntuj tsis hlub ntiaj teb neeg txhua tus, tsis hlub tus phem tus zoo, tus txhaum thiab tus ncaj ncees…Leej Txiv Tswv Ntuj yuav tsis xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm tag lub ntiaj teb neeg, cawm cov teev Tswv Ntuj thiab cov teev dab, cov teev mlom thiab teev lwm yam kev cai tib si. Yes Xus yuav tsis tuaj qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg rau peb. Yes Xus kuj yuav tsis xa nws cov thwj tim kom mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thoob plaub ceg kaum ntuj coj txhua haiv neeg los ua phooj ua ywg, los cog paj tsis txhob cog pos. Tsis tas li ntawd, niaj hnub no, twb muaj ib cov neeg Hais Nkws Tos ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj haiv neeg. Twb yog ib lub cim zeem tseeb tias ib txwm Tswv Ntuj tsis ntxub Hais Nkws Tos ; Tswv Ntuj hlub lawv tib yam ib ntiaj teb leej tib neeg. Niaj hnub no, haiv neeg His Xais Lais cov coob twb tsis teev Yes Xus, tsis ntseeg Yes Xus thiab ne. Ua li, peb puas hais tias thaud, Tswv Ntuj hlub lawv, ziag no Tswv Ntuj hloov siab tsis hlub lawv lawm ? Peb twb paub ntsoov, ib txwm Tswv Ntuj tsis thim lus, kawg tib neeg thiaj thim lus. Vim li ntawd, peb to taub tias Tswv Ntuj muaj lub Hmoov Hla cawm His Xais Lais no ua ib lub cim qhib txoj kev cawm neeg ua ntej rau tus Huab Tais cawm seej yuav lawv qab tuaj. Yes Xus yog tus tseem Yaj Ntshiab Leej Txiv xa tuaj cawm tag ib ntiaj teb leej tib neeg cev ntaj ntsug, nkauj qas xi nraug qas plig mus lawm peb ntuj. Lub Hmoov Hla cawm His Xais Lais no yog nuj pes saub txoj kev qhub txoj kev hlub.

2-Yes Xus lub Hmoov Hla. Peb nyuam qhuav ua Yes Xus lub Hmoov Hla, yog lub txiaj ntsim npo peb ntawm tas puas tsav yam kev ua qhev thiab raug quab yuam. Peb tsis ua vaj ntxwv Fas Las Oos qhev li thaum ub His Xais Lais. Tiam sis cov vaj ntxwv zim txwv no quab yuam peb ua qhev hnyav kawg nkaus, ua rau peb tsis muaj kev twj lij ib yam His Xais Lais thaum ub. Cov vaj ntxwv zim txwv no muaj coob leej thiab ntau tus, peb yuav teev tsis tas lawv tej npe : Muaj vaj ntxwv khav theeb, vaj ntxwv thuam neeg, vaj ntxwv xam khib, vaj ntxwv sib cav sib ceg, vaj ntxwv ua plees ua yis, vaj ntxwv tub sab tub nyiag, vaj ntxwv ntxub neeg tua neeg, vaj ntxwv mob nkeeg thiab vaj ntxwv ploj tuag…Ntiaj teb neeg raug cov vaj ntxwv Fas Las Oos tshiab no quab yuam peb ua qhev. Yog peb tus kheej xwb, peb yuav tsis muaj zog nti tau dim ntawm cov vaj ntxwv no tes quab yuam peb ua qhev. Peb yuav vam Yes Xus tus nqes saum ntuj los coj peb kev tso peb dim mus taug txoj kev twj lij. Yog peb tsis dim kev ua cov vaj ntxwv no qhev, peb tsis muaj kev twj lij, peb sib hlub tsis tau, peb tsis muaj kev sib pab sib haum tau. Tab Yes Xus kiag, raug vaj ntxwv ntxub neeg tua daim ncuv saum ntoo cuam. Qhov kawg, Yes Xus raug vaj ntxwv ploj tuag nyam zaws hauv qhov ntxa ua qhev li ntiaj teb neeg tej tub tuag. Tiam sis, Tswv Ntuj tuaj cawm nws Leej Tub, tso xwv txheej rhuav vaj ntxwv ploj tuag tes plam plhuav Yes Xus sawv lis tsees ciaj sia nyob ib txhis li Tswv Ntuj tam zoj Fas Las Oos raug xwv txheej tso plhuav His Xais Lais dim kev ua qhev tam sid mus ua neeg twj lij. Yes Xus lub Hmoov Hla yog “Hla Plaws” kev ploj tuag sawv tsees ciaj sia. Tag kis ntawd, cov thwj tim tsis pom tus qauv hauv qhov ntxa lawm. Tiam sis, lawv pom tej yam txawv txawv : cov hlab ntaub hle tais rau ntawm chaw, lub ntxa qhuav qhawv khoob vus, txawv ib tsoom tub tuag ntxa. Piv li txoj kab nas du lug, yus txawm tsis pom nas khiav los yus paub ntsoov muaj nas niaj hmo taug nws txoj kab. Txawm cov thwj tim tsis ntsib Yes Xus, ntxa qhuav qhawv khoob vus, tej hlab ntaub ua cim zeem tseeb tias Yes Xus tsis nyob hauv ntxa lawm : “6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws xam pom cov hlab ntaub nyob ntawd 7 Daim ntaub, daim qhwv nws taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub nyob ntawd, tiam sis nyob nws ib cag kauv cia nyob ib lub chaw. 8 Lwm tus thwj tim chaws los thiab, tus xub tuaj txog tom ntxa, nws pom nws ntseeg” Peb ua Yes Xus lub Hmoov Hla vim peb ntseeg tias Yes Xus “Hla Plaws” yeej kiag txoj kev tuag, cev ntaj ntsug, nkauj qas xi nraug qas plig sawv li tsees rov ciaj sia mus ib txhis. Ib ntiaj teb leej tib neeg cev ntaj ntsug nkauj qas xi nraug qas plig yuav sawv li tsees muaj Yes Xus lub txiaj ntsha txais Yes Xus lub txiaj ntsig lawv nws qab los mus nyob ib txhis. Tsis tas li ntawd xwb, niaj hnub no, Yes Xus txiaj ntsha muaj hwj huam roos pab peb tau puas tsav yam, Yes Xus txiaj ntsig npo tau peb dim kev raug txim tas ib sim, yog peb ua li nws qhia, mloog nws hais.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, tos peb pom niaj hnub no, peb hais lus tsis sib to taub, tos peb tsis sib haum, tos peb niaj hnub sib thuam, sib ntxub, sib rhuav vim peb tsuas pom peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb xwb tsis pom nws hlub peb tus yeeb ncuab. Peb tsuas pom peb tus Tswv Ntuj tsa peb cai xwb, tseem xav kom Tswv Ntuj nplua peb tus yeeb ncuab. Yog peb tsis hloov dua lub siab tshiab li Yes Xus qhia, peb puas tseem muaj ntsej muag hais tias peb ntseeg Yes Xus, peb teev Yes Xus, vim Yes Xus twb tsis ua siab nqaim siab tis npaum peb lub siab nqaim siab ti. Yog yus lam txawj pom npaum li cas yus lub cev, yus lub siab thiab lub tswv yim txawj ua phem, txawj thab plaub, ua txhaum, txawj mob, txawj tuag, vim yus raug ua cov vaj ntxwv no qhev, tsis xav txhaum los cas twb yuam kev, tsis xav tuag los siav yaj siav ploj yuav tuag tiag. Peb yuav vam Yes Xus txiaj ntsha coj peb “Hla Plaws” ib ntiaj teb leej tub tuag lub qhov ntxa mus nyob ib txhiab niaj tsis txawj tag li Yes Xus.


20.04.2011                         Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: