Rau hnub tim 01 lub 5 hlis 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg hmov tshua,

Hnub no yog lis piam tim 2 hauv lub caij nyoog Hmoov Hla. Lub Koom Txoos caw tas tsoom ntseeg sawv daws mloog Yes Xus cov thwj tim, yog cov ua tim khawv pom Yes Xus tuaj ntsib lawv, thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag los. Ua ntej, peb yuav xub hais ob peb los txog tib neeg txoj sia, peb mam los hais txog Huab Tais Yes Xus kev sawv tsees muaj txoj sia tshiab.

Tib neeg txoj sia. Peb leej tib neeg tsuas paub peb kev ciaj sia, tsis paub Huab Tais Tswv Ntuj kev ciaj sia. Yog hnub twg peb tib neeg txoj sia yaj, hnub ntawd yog hnub kawg hauv peb lub neej nyob ntiaj teb no. Muaj ntau txoj kev rhuav tshem, txo tau peb txoj sia kom ploj thiab puas ntsoog : kev mob nkeeg, xwv txheej los kev xwb tim ua, xwb tim txov neeg siav ; tej no yog tej yam nqus tau peb txoj sia kom tu nrho ntawm peb mus. Vim li ntawd, lub mob nkeeg ua tib neeg tuag ; xwv txheej raug phom, poob deg, poob zeb poob tsua, poob qab ke…yog xwv txheej ua neeg tuag ; kev chim siab noj yeeb noj tshuaj txo yus siav, kev ua tub sab muab ntaj muab phom tua neeg, muab tshuaj lom, kev rho me nyuam hauv leej niam plab, ntxub neeg, lim hiam…yog kev xwb tim txov neeg txoj sia, ua neeg ploj tuag. Tib neeg siav tsis tu ib qho, yuav tu ib qho ; tsis tuag mob tuag nkeeg los yuav tuag xwv txheej ; tsis tuag xwv txheej los yuav tuag riam tuag phom, tsov rog, sib ntaus sib tua, huab noj huab haus ; tsis raug neeg hiam tuag los yuav tuag mob nkeeg. Vim li ntawd, Yes Xus yug los ua neeg, Yes Xus raug luag ntxub, raug neeg hiam dai saum ntoo cuam tuag. Kev ploj tuag tsis yog tim dab ntxwj nyoog ua neej thiaj muaj ploj muaj tuag li Hmoob hais kam. Peb Hmoob poj yawm txawm hais tau li ntawd, niaj hnub no peb Hmoob txawm ntseeg li ntawd los tsis txhaum. Tos poj yawm Hmoob hais tau li ntawd, vim yog ib zag lus qhuab qhia piav ntiaj teb tib neeg kev puas ntsoog, kev ploj tuag. Lo lus hais thiab lo lus txhais tsis mus tib yam. Lo lus hais li ntawd, tiam sis txhais lwm yam. Yog peb tsis yuav tsis khaws poj yawm zaj lus qhuab qhia, peb kuj tsis pom qab piav, tsis muaj lus yuav qhia rau tej xeeb leej xeeb ntxwv tim li cas muaj ploj muaj tuag. Lo lus txawm liam dab ntxwg nyoog siab tsis zoo muab lub mob lub tuag khuam tim toj, neej mus khwv noj thiaj mus khaws tau los coj, ua mob qas ntxhia rau neej tej ntshua siab, neej li tau qaij qaug ploj tuag los mus. Yog lus qhuab qhia, lus paj lus xau, piav neej kev ploj kev tuag hauv lub sim ceeb xwb. Tsis tim tus dab ntxwj nyoog twg ua thiaj muaj ploj muaj tuag. Vim li cas ? Vim tas nrho lub sim ceeb ntuj tsim, tsis muaj ib yam yuav hla dhau kev ploj tuag. Lub sim ceeb tsis puas ntsoog ib qho, yeej raug ib qho ua kom lub sim ceeb puas ntsoog. Lub hnub lub hli, ib hnub twg yuav qauj yuav tsaus nti, vim roj hnub roj hli tag tsis muaj sam tau. Tej toj roob hauv pes yuav pob yuav nphau, vim av qeeg, dej kuav ua roob zeb roob tsuas ntxeev thiab nphau. Txawm Hmoob hais tias yog dab nphau toj, tsis yog li Hmoob hais ntawd. Tej kwj ha yuav nqhuab, tej hiav txwv yuav qhuav vim ntuj tshav teb nkig. Vim li ntawd, lub sim ceeb yog Tswv Ntuj tsim, lub sim ceeb txais txoj sia ntawm Tswv Ntuj. Peb tib neeg yog Tswv Ntuj tsim tib yam, peb txais txoj sia ntawm Tswv Ntuj. Yog Tswv Ntuj tib leeg pub txoj sia rau peb tib neeg thiab pub rau lub sim ceeb nyob txog thaum twg, peb muaj txoj sia nyob txog txij ntawd. Peb ntseeg hais tias Leej Txiv Tswv Ntuj yog tus muaj peev xwm pub txoj sia nyob ib txhiab niaj puas xyoo rau nws Leej Tub Yes Xus. Peb ntseeg Yes Xus cov lus cog cia rau peb hais tias hnub kawg, nws yuav tsa peb sawv ciaj sia lawv nws qab mus nrog nws nyob txhiab niaj tim puas xyoo.

Yes Xus kev sawv tsees ciaj sia. Niaj hnub no, peb ntseeg tias peb tus Huab Tais Yes Xus ciaj sia nyob nruab nrab hauv tsoom neeg ntseeg thoob ntiaj teb. Peb ntseeg Yes Xus kev ciaj sia hauv nruab siab. Tiam sis peb piav tsis tau, peb tsis muaj lo lus los qhia tau Yes Xus kev ciaj sia. Peb tsuas piav tau raws li cov tim khawv, Yes Xus cov thwj tim qhia rau peb xwb. Lawv tsis paub piav, tsis muaj lo lus piav Yes Xus kev ciaj sia. Lawv tsuas qhia tau tias Yes Xus tuag tseeb, tuag lawm tiag, tiam sis lawv pom Yes Xus ciaj sia nyob nruab nrab hauv lawv : “25 Lwm cov thwj tim hais rau Tos Mas : “Peb twb pom Huab Tais lawm !” Tus no hais rau lawv : “Yog kuv tsis pom lub qhov ntsia hlau hauv nws tes thiab cev kuv ntiv tes rau lub qhov ntsia hlau thiab muab kuv txhais tes plhws nws phab tav, kuv yuav ntseeg tsis tau.” Peb tib neeg tsuas ntseeg tej yam txaus ntseeg. Ib tug neeg tuag lawm, yeej sawv tsis taus rov los. Tsis muaj leej twg ua tau kom ib tug tuag ciaj sia rov sawv tsees tau. Vim li ntawd, Tos Mas mloog nws cov phooj ywg hais tsis txaus nws ntseeg. Tsis kawg Tos Mas tib leeg thiaj zoo li ntawd. Niaj hnub no, peb tib neeg yeej tsis txawv ntau Tos Mas. Peb muaj pes tsawg leej ntseeg tias cov tuag yuav sawv tsees rov muaj sia ? Peb twb paub ntsoov tib neeg tsis muaj tis, peb ya tsis taus. Peb mus txoj kab twg peb xuas ko taw mus kev. Peb lub cev nyob thaj chaw twg, peb nyob qhov chaw ntawd. Ib tug tib neeg nyob tsis tau ob qho, peb qho chaw thooj txhij : peb nyob tsis tau Suav teb tam sim no thiab nyob Fab Kis teb thooj txhij tam sim no. Peb lub siab nyob tau thoob ntiaj teb los peb lub cev tsuas nyob tau tib qho chaw xwb. Peb yuav qhib qhov rooj, peb thiaj mus tau hauv tsev. Peb tsis yog huab tsis yog cua yuav nkag ntawm qhov tsev mus tau rau sab hauv. Peb nyob qaum zos, peb tsis hnov cov nyob qab zog hais lus. Cov thwj tim lawv pom Yes Xus sawv ciaj sia tsis zoo li tus qub thaum tseem nrog lawv nyob lawm. Txawm lawv qhov muag tsis pom Yes Xus, txawm lawv tes kov tsis tau, txawm lawv tsis hnov Yes Xus ua suab sab, los Yes Xus nyob nruab nrab hauv lawv. Lawv tsis paub yog tim li cas. Muaj ib hnub, lawv tseem nkaum hauv tsev, vim lawv ntshai neeg tuaj ntes lawv mus tua, lawv liaj qhov rooj qhov rai ntom nti, tej phab ntsa tsev tsis to lub qhov, xyov ua cas Yes Xus tshwm plaws nruab nrab ntawm lawv xub ntiag : “26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem rov nyob sab hauv thiab Tos Mas nrog lawv ua ke. Cov qhov rooj puav leej kaw tas, Yes Xus tuaj tshwm sawv hauv nruab nrab, nws hais : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws !” 27 Thiab hais rau Tos Mas : “Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj txhais tes ntawm kuv phab tav thiab txhob ua tus tsis ntseeg, tiam sis ua tus ntseeg.” Thaum Yes Xus tshwm tuaj yim hnub tom qab, Yes Xus teb Tos Mas cov lus Tos Mas hais rau nws pab phooj ywg. Yog ib lub cim qhia peb paub tias Yes Xus nyob nruab nrab hauv nws cov thwj tim, hnov lawv tej lus tham, mloog lawv tej lus hais. Tsis tas li ntawd, Yes Xus sawv rov los tsis zoo li thaum Yes Xus tseem ua neej nyob. Yes Xus sawv rov los nrog peb nyob los peb tsis pom, tsis noj mov tsis haus dej los tsis tshaib tsis nqhis li tej tib neeg lawm. Yes Xus tsis yog nyob ib thaj chaw xwb, nyob thoob qab ntuj plaws, tsis muaj tis los ya taus, tsis yuav taw mus kev lawm, yuav los hauv tsev tsis nkag ntawm qhov rooj yeej los tau tsev, phab ntsa txawm tuab npaum twg tsis txhawj hla los tau sab hauv tawm tau sab nraud. Yes Xus yuav tshwm thaum twg cia li tshwm, nrog lawv noj, nrog lawv nyob, nrog lawv tham, tuav lawv tes. Ib sij huam, Yes Xus yuav yaj ntshis cia li yaj yam txoj sia, lawv yeej vuag tsis tau ib qho phuas tuav ntawm tes. Vim li ntawd, peb ntseeg hais tias ziag no, Leej Txiv Tswv Ntuj pub txoj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo rau Yes Xus. Txij hnub Yes Xus sawv tsees muaj Tswv Ntuj txoj sia, nws tsis tshaib, tsis nqhis, tsis muaj mob dia hau, tsis txawj tuag ib zaug ntxiv lawm. Leej twg mloog Yes Xus lus, ua li Yes Xus qhia kom ua, muaj Yes Xus koob hmoov. Tus muaj Yes Xus koob hmoov, ntseeg Yes Xus, kuj yuav ua tau Yes Xus cov dej num. Hnub kawg, nws kuj yuav sawv lis tsees ciaj sia lawv Yes Xus qab,  tsis txawj tshaib, tsis txawj mob, tsis txawj tuag ntxiv.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb nco ntsoov peb cov yawg koob, Yes Xus cov thwj tim tej lus qhuab qhia rau peb. Peb tsis txhob thuam cov tub txib sawv los taj cov thwj tim chaw qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg, kom sawv daws tig los ua ib tse neeg, ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj : “31 Cov no muab sau tseg kom xwv nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub kom xwv tus ntseeg muaj txoj sia vim nws lub npe” Yog peb tsis mloog cov sawv los taj cov thwj tim tej lus qhuab qhia, peb ua caj hlav ces ncau ncaim ntawm cov thwj tim. Yog peb ncaim ntawm cov thwj tim, peb kuj cam thawj ncaim ntawm Yes Xus. Peb ncaim ntawm Yes Xus lub Koom Txoos Niam mus ua peb ib pab lawm. Peb tsis koom vaj qhia, tus sawv Pob Zeb lub chaw, peb kuj ncaim ntawm Pob Zeb tus tuav cov yawm sij Yes Xus tso rau qhib rooj ntug. Vim li ntawd, peb yuav vam cov neeg ncaj qhia kev rau peb taug. Peb yuav thov cov leej ntshiab tej koob hmoov roos peb ua neej, khaws kom tag cov thwj tim tej lus qhuab qhia tsis pov tseg ib los.

28.04.2011                      Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: