Rau hnub tim 03 lub 4 hlis 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Lub lis piam no, lub Koom Txoos caw peb sawv daws mloog Yes Xus cov lus hais txog tus neeg txhaum. Peb yuav los piav ob peb los raws li Yes Xus qhia hauv Zam ntawv Moo Zoo peb hnov no hais txog tus neeg txhaum. Tiam sis, peb yuav xub piav ob peb los hais txog zaj nyeem ib thiab ob ua ntej, yam txoj kev xub tho rau peb taug, peb thiaj yuav to taub tus neeg txhaum raws li Yes Xus qhia rau peb hnub no.
Hauv zaj nyeem ib. Tsis tau muaj leej twg faj txog, muaj ib tug neeg Tswv Ntuj nyiam, Tswv Ntuj xaiv ua vaj ntxwv, kawg Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg thiaj ua tus paub ua tus pom. Thawj tug vaj ntxwv sawv kav His Xais Lais, yog Xas Ws. Tiam sis peb hnov Tswv Ntuj hais rau saub Xas Muas tias Tswv Ntuj tau tshem Xas Ws, tsis yuav Xas Ws ua vaj ntxwv lawm. Thaum saub Xas Muas paub li ntawd, ua rau saub Xas Muas khuv xim Xas Ws tuj toog rau nruab siab. Tswv Ntuj hais rau saub Xas Muas kom txhob poob kua muag rau Xas Ws ntxiv, txhob khuv xim Xas Ws. Tswv Ntuj kom saub muab nws tus kub nyug ntim ib kub roj mus cuag Yi Xais tsev neeg xeem Npis Yam Meej. Saub tseem tsis tau paub, yog tim li cas tiag Tswv Ntuj muaj lus tib, tsis yuav Xas Ws ua vaj ntxwv, muab Xas Ws tso pov tseg. Tswv Ntuj nyob lub chaw siab pom ntiaj teb neeg, pom puag hauv tib neeg nruab siab, paub tus neeg lim hiam los tus neeg siab ncaj. Tswv Ntuj pom Yi Xais ib tug tub Tswv Ntuj nyiam txawj ua ntxim Tswv Ntuj siab. Thaum saub Xas Muas ntim tau nws kub roj mus txog Yi Xais tsev. Xas Muas pom dheev Es Lias, Yi Xais tus tub hlob, neeg loj, siab ntshuas. Xas Muas xav zoj tias nws ntag, yog tus Tswv Ntuj xaiv los ua Tswv Ntuj tus sawv cev, ua Tswv Ntuj tus pleev. Tiam sis Tswv Ntuj tsis pom li neeg pom : “Txhob saib tus yam ntxwv sab nraud thiab lub cev siab ntshuas, vim kuv tshem nws ; tsis txhob pom li tib neeg vim tib neeg pom li qhov muag hos Huab Tais pom hauv lub siab.” Saub Xas Muas pib to taub Tswv Ntuj cov lus, tim li cas Tswv Ntuj tau tshem Xas Ws, xa saub tuaj tsa Yi Xais ib tug tub sawv ua vaj ntxwv los hloov Xas Ws. Thaum saub ntsib tas Yi Xais xya leej tub tib si, tsis pom muaj tus Huab Tais Tswv Ntuj xaiv. Saub thiaj rov nug leej txiv Yi Xais dua saib puas tshuav lwm tus tub nyob qhov twg los tsis tshuav. Leej txiv los kuj tsis nco qab txog nws tus tub tus me dua cov, tus mloog lus, tsuas txawj zov tsiaj xwb, tseem saib tsiaj nog zaub tom tshav : “Tso neeg mus hu los txog, nws ib tug daj hau, qhov muag zoo nkauj rhib, ib tso zoo nraug ; Huab Tais hais tias : “Sawv tsees, pleev nws, tus no ntag.”13 Xas Muas nthos nkaus kub roj muaj nws pleev nruab nrab nws cov kwv tij” Ntawm peb kuj tib yam, peb yuav tau mloog Tswv Ntuj lus li saub Xas Muas kom peb pom yam ntxim Tswv Ntuj siab hauv peb tib neeg lub neej, kom peb ua tau rau Tswv Ntuj qhov Tswv Ntuj tos peb. Peb tshem kom tu qab qhov phem thiab ua rau Tswv Ntuj dhuav thiab meem txom rau peb pov tseg : Lim hiam, khav theeb, ntshaw ua plees ua yis…Qhov tsis zoo hauv peb yuav raug Tswv Ntuj dhuav thiab tshem tawm li muab Xas Ws them tawm. Qhov zoo ntxim Tswv Ntuj nyiam hauv peb : Siab ncaj, siab dawb, neeg nquag teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj, hlub taus leej tib neeg…Piv li tus tub yau rau siab zov tsiaj nog zaub tsis pub tsiaj yoo tshaib. Tswv Ntuj xa saub tuaj tsa tus tub yau ua vaj ntxwv. Tswv Ntuj yuav tsa tus neeg siab dawb siab ncaj, hlub neeg ua Tswv Ntuj tus pleev. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj rub peb me nyuam neeg dog dig los ciaj noob vaj ntxwv saum qaum ntuj ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab.

Zaj nyeem ob. Cov thwj tim lawv Yes Xus qab, taug Yes Xus lwj lwm mus qhuab qhia Yes Xus cov lus rau txhia haiv neeg paub. Leej Txiv Tswv Ntuj txoj kev hlub peb leej tib neeg loj npaum li ntawd, tsis xav kom kev txhoj kev txhaum ua rau peb tib neeg txom nyem. Tos peb txom nyem ua lub neej tsaus ntuj nti, vim peb niaj hnub sib cav sib ceg, tsis txawj sib zam, tsis sib pab, tsis sib hlub. Peb twb tsis paub Tswv Ntuj, peb yuav ua cas ntseeg tias Tswv Ntuj hlub peb. Tswv Ntuj hlub peb ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus npaum li no, peb twb tsis ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav ua cas pom tej txiaj ntsim Tswv Ntuj muab rau ntiaj teb dawb do : Tsim lub ntuj kav peb lub neej ua hnub ua hmo, muab daim av rau peb nyob rau peb ua noj, muab noob qoob noob tsa rau peb nrom yug peb txoj sia, ua tshav thiab ua nag ywg tus neeg phem, neeg lim hiam ib yam tus neeg ncaj neeg zoo tej qoob loo…Tus tsis ntseeg Tswv Ntuj yeej tsis lees paub hwm Tswv Ntuj. Kawg tus ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj thiaj pom, thiaj paub txais Tswv Ntuj tej koob hmoov. Zim txwv no, peb los ntseeg Tswv Ntuj zwm Tswv Ntuj. Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Txiv, niaj hnub peb mus teev, mus hawm nws. Peb tsis txhob ntshaw lub qub neej thaum ub peb tseem teev dab thiab teev mlom. Peb twb ua dab thiab mlom qhev txaus txaus lawm. Dab thiab mlom tsuas txawj ntaim peb noj peb haus. Peb twb khwv ciaj khwv tuag kom tau nyiaj tau txiaj, kom tau tsiaj txhu los tiam los pauj rau dab thiab mlom. Ntau zaus peb raug txob raug txhawj peb twb tsis pom qab mus vam khom thiab khaub zig leej twg. Dab thiab mlom twb tsis muaj hwj huam cawm tau peb kev txhawj xeeb. Tus muaj hwj huam pab peb, tus cawm tau peb, tus daws tau peb lub neej txom nyem, pub kom peb lub siab nyob tiaj tus, ua tau peb lub neej kaj nrig tuaj tsuas kawg nkaus peb tus Huab Tais Yes Xus tib leeg : “Ziag no nej ci ntsa iab hauv Huab Tais, taug txoj kev kaj nrig yam tej me nyuam,9 Txoj kev kaj nrig lub txiv : Siab zoo heev, ncaj ncees thiab ua tseeb.10 Xaiv qhov ntxim Huab Tais” Vim li ntawd, peb yuav nrauj peb lub qub siab kev ntshai dab pov tseg. Tiam sis, peb txhua tus puas ntseeg Yes Xus muaj hwj huam, peb puas nquag thov thiab khaub zig Huab Tais Yes Xus kom nws pab peb ? Yog peb ntseeg Yes Xus muaj hwj huam, peb nquag khaub zig Yes Xus, peb yuav txais Huab Tais Yes Xus cov txiaj ntsim ib yam nws cov thwj tim.

Zaj ntawv Moo Zoo. Cov txiaj ntsim Yes Xus pub rau nws cov thwj tim txais thiab pub rau tus neeg tuaj pe, tuaj khaub zig Yes Xus txais hloov tau lawv lub siab thiab lub neej npaum li cas lawv ras tsis txog. Yes Xus cov txiaj ntsim pab tus neeg ntseeg tso siab rau Tswv Ntuj muaj hwj huam ua dab ntshai nws, pab nws kho tau neeg mob zoo, daws tus neeg txom nyem lub siab kaj nrig. Piv li ntawm peb Hmoob kab lis kev cai, tus loj yog muam phauj loj. Muam phauj lo lus tau hais li cas nws yog li cas. Vim li ntawd, tsev Hmoob Yaj ncuab, tas txhua tus tub puav leej caiv plawv. Vim muam phauj tau tsawm, tau foom lus phem mus pes tsawg tiam, yeej txwv tuag nthi noj tsis tau plawv. Hmoob Yaj thiaj li cawv plawv, hu ua Yaj caiv plawv. Yog leej twg yuam cai noj plawv, nws yeej yuav tsis zoo, yuav dig, yuav khaum raws li muam phauj lo lus. Hmoob yeej ntseeg khov kho muam phauj lo lus yog ib lo lus loj kawg nkaus. Hais ib zaug kav ib txhiab ib txhis. Vim li ntawd, cov kwv tij neej tsa tseem teev dab qhuas, sawv daws yeej ntshai rwg muam phauj lo lus tsawm no. Tsis muaj leej twg muaj cuab kav twv ntxhias hla muam phauj lo lus. Tus twg noj yeej txhaum xwb xwb. Tsis yog Hmoob Yaj thiaj muaj caiv. Lwm xeem Hmoob puav leej muaj caiv. Tiam sis nyias muaj nyias yam caiv. Hmoob Vaj caiv noj tsis tau qaub ntxuag mov. Lwm xeem Hmoob caiv nthab, nce tsis tau nthab…Hais txog kev caiv, tsis yog Hmoob kev teev dab qhuas thiaj muaj caiv xwb. Lwm yam kev teev hawm puav leej nyias muaj nyias yam caiv.
Nyob hauv His Xais Lais kev cai teev Tswv Ntuj kuj muaj kab ke caiv ntau ntau yam : Caiv tus kab lia noj tsis tau. Tus noog liaj noog luv, tus uab laum, tus dav, tus puav, tus plas puav leej caiv noj tsis tau. Tus ntses muaj nplai thiaj noj tau ; tus tsis muaj nplai caiv noj tsis tau. Tus tsiaj luav, tus npua, tus luj, tus nees, tus thauj tus ntxhuav puav leej caiv noj tsis tau. Tsuas noj tau tus nquab, tus w, tus yaj tus tshis thiab tus nyuj xwb. Tseem noj tsis tau ntshav thiab roj, yuav tsum caiv. Dua li kev caiv txhiam xws, tseem muaj caiv tib neeg. Tus His Xais Lais yog neeg huv, neeg ntshiab, yog neeg teev Tswv Ntuj. Tej pej kum neeg teev dab qhuas, teev mlom, teev nyuj teev nees, teev hnub teev hli, teev dab npas (Baal)…puav leej yog neeg tsis huv, paug thiab qias, yuav tau maim txhob chwv, txhob kom. His Xais Lais yuav tsum txhob nyob xyaw tej haiv neeg tsis huv no. Tej tub ntxhais yuav nrhiav cuab yig, tsis txhob mus qaws tej pej kum neeg no los hauv yus. His Xais Lais yuav tsum rov yuav His Xais Lais neeg xwb. Vim li ntawd, tej leej choj, tej thoob xwm, tej xib hwb Fas Lis Xais tawm rooj mus ze mus ntsib, mus phoom tej pej kum neeg rov los hauv vaj hauv tsev yuav tsum yaug tes yaug taw thiaj li huv. Tsis yog caiv txhiam xws, los caiv tib neeg xwb, tseem muaj kev caiv hauv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Hnub xas npas tos, yog hnub ntshiab hnub huv, yog Tswv Ntuj hnub. Tsoom His Xais Lais yuav tsum caiv tsis txhob tawm rooj mus kev deb, tsuas mus kiab khw rov los tsev xwb. Tseem caiv tsis txhob ua num hnub xas npas tos. Yog hnub sawv daws yuav tsum mus teev hawm Tswv Ntuj tom tsev txoos. Cov neeg tsis hwm cov kev caiv no muaj txhaum tas tus. Cov muaj txhaum kuj yog cov tsis caiv hnub xas npas tos, nyiag kev tawm rooj mus ua qav ua num, mus saib kwv saib tij, mus xyuas mob xyuas nkeeg, mus pom tuag…Lawv ua txhaum loj rau Tswv Ntuj, lawv thiaj khaum. Cov neeg muaj txhaum tsis caiv raws txoj cai thiaj raug ntuj nplua lawv. Vim li ntawd, lawv thiaj yug tau me nyuam lag ntseg, dig muag, tuag tes tuag taw : “2 Nws cov thwj tim nug nws hais tias : “Las Npis, leej twg txhaum : Nws los yog nws niam nws txiv txhaum, nws thiaj yug los dig muag ?” Cov thwj tim puav leej xav tib yam li txhua tus His Xais Lais xav. Tus dig muag tos nws dig, vim nws muaj txhaum loj rau Tswv Ntuj, raug Tswv Ntuj nplua thiaj khaum tsis pom kev li luag tej tus tsis muaj txhaum. Tus tu tes, tu taw, mob ruas kuj puav leej muaj txhaum loj raug Tswv Ntuj nplua, neeg khaum, thiaj txom nyem. Tsis tas li ntawd, cov ua thawj, cov coj, cov leej choj tsuas txawj pom neeg muaj txhaum yog cov tsis caiv ncauj, tsis ntxuav tes ntxuav taw tawm rooj los txog tsev, cov tsi caiv tsis hwm hnub xas npas tos, nyiag kev mus ua qav ua num : “16 Ib txhia Fas Lis Xais hais tias : “Tus tib neeg ntawd tsis lam ze ntawm Tswv Ntuj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos.” Lwm cov hais tias : “Ua cas ib tug neeg txhaum ua tau tej lub cim ntawd ?...“Qhuas Tswv Ntuj hwj chim ! Peb paub tias tus neeg no neeg txhaum.” 25 Nws thiaj teb tias : “Nws txawm txhaum, kuv tsis paub. Kuv tsuas paub ib qho tias kuv dig muag, ziag no kuv pom kev.” Raws li Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim thiab qhia rau cov leej choj thiab cov Fas Lis Xais sawv daws paub txog tus neeg txhaum tsis yog tus tsis caiv txhiam xws, tsis caiv hnub xas npas tos. Tus neeg txhaum kuj tsis yog tus neeg raug txom nyem ceg tawv, dig muag los mob ruas li sawv daws hais kam. Tus neeg muaj txhaum, yog tus muab txoj cai los ua qhov khav rau luag thiab qhuas tias nws tus kheej hwm txoj cai. Nws hwm txoj cai, ces nws yog neeg ncaj neeg zoo. Luag tsis hwm txoj cai, luag yog neeg txhaum. Yes Xus qhia tias : Tus neeg ncaj thiab tus neeg zoo, tsis yog txoj cai ua, yog hauv lub siab lub ntsws ncaj thiab zoo. Piv txwv hauv txoj cai tsis pub noj ntshav thiab noj roj. Tus neeg ua cai, nws caiv ntshav thiab roj tsis noj tiag. Tiam sis nws twb noj daim nqaij li tej tib neeg thiab ne. Nyob hauv daim nqaij kib tau, hau tau siav tsis pub muaj ib tee ntshav ib tee roj puas tau tiag ? Tus neeg noj ib daim nqaij yuav ua cas cais tau ntshav thiab roj kom tsis pub muaj ? Tus neeg hais tias caiv ntshav thiab caiv roj ho noj nqaij, nws yog ib tug neeg dag. Tus neeg dag, yog tus muaj txhaum loj. Nws hwm txoj cai tsis tshaj luag tej. Yog nws caiv roj caiv ntshav tsis noj, nws yuav tsum noj zaub tas sim neej, tsis txhob noj ib daig nqaij thiaj tseem tiag. Cov leej choj thiab cov Fas Lis Xais yog cov tuaj cov phuv nqaij zoo coj tuaj txi hauv tsev teev ntuj. Vim li ntawd, cov Fais Lis Xais liam Yes Xus muaj txhaum, vim Yes Xus tsis caiv hnub xas npas tos kho tus neeg dig muag hnub caiv. Tus dig muag thiaj teb rau lawv : “31 Peb paub tias Tswv Ntuj tsis mloog cov neeg txhaum, tab sis yog leej twg nquag teev ntuj thiab ua xis nws siab, Tswv Ntuj mloog nws.” Yes Xus muab tus dig muag thiab cov Fas Lis Xais los sib piv. Tus dig muag tsis muaj txhaum, nws dawb huv, tsis tau ua dab tsi txhaum li tus neeg pom kev. Vim li ntawd, Tswv Ntuj pab tus neeg dawb huv, tus dig muag thiaj pom kev rau sawv daws ntsia ntsoov. Cov Fas Lis Xais muaj qhov muag rua pliav, tiam sis tsis pom kev. Lawv lam khav theeb hwm txoj cai, tiam sis lawv qhov muag rua pliav hwm txoj cai zoo tsis tshaj tus dig muag : “40 Cov Fas Lis Xais thiab cov nrog nws ua ke…hais rau nws : “Ua li peb yog cov dig thiab lod ?”41 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog nej neeg dig muag, nej tsis muaj txhaum ; ziag no nej hais tias : Peb pom kev, nej txhaum tuag nthi.”

Ib tsoom phooj ywg, peb tsis txhob muab txoj cai los ua lub chaw rau peb sib ntsuas zog. Tiam sis, vim muaj txoj cai, peb yuav sib kho kom peb sib haum, txawj sib hlub li Yes Xus qhia, txhob ua li cov xib hwb Fas Lis Xais txoj cai qhia. Yog peb coj li cov Fas Lis Xais khav theeb qhuas tias lawv thiaj hwm txoj cai. Tus dig muag thiab zoo li Yes Xus tsis hwm txoj cai yog neeg txhaum. Peb zoo li cov Fas Lis Xais lam muaj qhov muag rua pliav, hwm txoj cai twb tsis pov khawv npaum tus dig muag li Yes Xus hais. Peb twb ntseeg muam phauj tej lus hais ib los kav ib txhis. Huab Tais Yes Xus cov lus tseem muaj kuab dua muam phauj lus hauv peb qub kev cai. Peb yuav tso siab tuag nthi rau Huab Tais Yes Xus, nws hais ib los cawm tau tib neeg ciaj sia txhiab niag tim puas xyoo. Peb yim huab yuav maj khaws kom zoo peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus nws hais rau peb hnub no. Thov cov zaj nyeem hnub no pab peb txhua tus tig los ua neeg dawb huv ntxim tus neeg teev Tswv Ntuj li Yes Xus nyiam.


31.03.2011    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: