Rau hnub tim 10 lub 4 hlis 2011

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,


Hnub no zoo hnub, peb rov tuaj sij fim ua ke, teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb tau hnov Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo hauv Zam tsab ntawv no. Yes Xus mus tsa nws tus phooj ywg Las Ntxas Los tuag zwm av tau plaub hnub sawv rov los. Peb yuav khaws peb lub ntsiab lus hauv zaj nyeem no tseg, hais txog : Peb tib neeg kev ciaj sia, npaum li cas Yes Xus tseem ceeb rau leej tib neeg thiab txiaj ntsim kev ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg.

Kev ciaj sia. Txawm tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, tus tsis ntseeg Tswv Ntuj, sawv daws puav leej pom tias txoj sia loj tshaj thiab tseem ceeb dua tej, tsis muaj leej twg ua tau txoj sia. Txawm Hmoob tsis paub Tswv Ntuj, los Hmoob poj Hmoob yawm yeej qhia Hmoob tias muaj lub ntuj ib txheej qhia dhau ib txheej. Vim muaj ntuj tsim, lub teb thiaj txawm los nyob. Hmoob ntseeg tias muaj ntuj. Tas txhua yam nyob saum ntuj, huab cua, lub hnub, lub hli, tej hnub qub puav leej ntuj tsim. Nyob ntiaj teb, daim av, dej, nroj tsuag, tsiaj txhu, tib neeg puav leej ntuj tsim thiaj txawm tau los nyob. Tas txhua yam muaj txoj sia, yog ntuj muab thiaj muaj txoj sia nyob. Tus kab lws, kab npauj siav txawm los nyob hnub puav, tus nroj tus tsuag nyob hli puav, lub hnub lub hli tej hnub qub muaj siav nyob txhiab pua tiam. Tas txhua yam ntuj tsim los, tsis muaj ib yam yuav plhis tau txoj sia tshiab. Peb leej tib neeg txoj sia nyob ib tiam xwb. Muaj ib hnub, peb txoj sia yuav yaj, yuav ploj saum daim av li tus dej tu saum ciav, ib yam tus nroj tsuag yuav qhuav yuav nkig mus, li tus nyuj tuag tsuas tshuav nyuj kub, txog hnub kawg, hmo xaus, lub hnub yuav qauj yuav tsaus ci tsis taus ntxiv. Peb tij neeg cev ntaj ntsug tuag tas nrho, nqaij yuav ciab zib, txha yuav ua plaub mag. Vim txoj sia yaj lis nrho ceev tsis cuag, txuag tsis tau cia. Hmoob hais tias yus daim ntawv ua neej txog txij twg, yus nyob txij ntawd. Yog li, peb leej tib neeg twg twb ntshaw, twb khuv xim txoj sia. Vim txoj sia muaj nuj nqe dua tib si, txoj sia thiaj ua leej tib neeg muaj kev tu siab, chim, ua kua muag poob kua muag ntws. Txoj sia ua leej tib neeg quaj kev mob siab vim txoj sia tu plam ntawm yus tes ; tshuav lub suab quab suab nyiav tus ploj cas yuav ploj yuav tuag nthi lawm tiag tiag tsis pom ntxiv, ntsej yuav tsis hnov nws lub ncauj suab lus lawm tiag. Xav zaj twg los chim siab, tam tseeb txoj sia yuas txoj sia, peb txawm yuav cheem tsis tau koj nyob ntxiv li ntag. Ua rau peb tib neeg tu siab kua muag poob kev ntsoj kev ntsuag.

Npaum li cas Yes Xus tseem ceeb rau peb tib neeg. Thaum peb tseem tsis tau paub Tswv Ntuj, peb txoj kev vam tsis ntxiv dab tsi rau peb. Kev ploj tuag, kev tu siab kev chim tsuas ua rau peb khaws quaj pos muag nti. Rau peb tib neeg ntiaj teb, kev txom nyem, ntuj qhuav teb nkig, kev tshaib plab, kev txhawj xeeb muaj mob muaj nkeeg, ua rau peb txhawj thiab ntshai. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, nws pom tias Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb leej tib neeg, Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub tuaj nrog peb nyob pab peb, cawm kom tau peb. Yes Xus kev cawm neeg yog mus tshaj nws lub Moo Zoo qhia qaum ntuj rau ntiaj teb neeg paub, yog mus pab cov neeg raug dab, ntiab dab khiav, kho neeg tuag ceg, qhib cov dig qhov muag, kho cov neeg mob ruas, pab cov poj ntsuam, cov ntsuag no, zam txhaum rau cov neeg muaj txhaum…Piv txwv li zaj nyeem hauv tsab ntawv no. Thaum Yes Xus paub tias nws tus phooj ywg Las Ntxas Los mob heev. Las Ntxas Los ob tug muam txhawj xeeb kawg, tso xo tuaj rau Yes Xus paub. Tiam sis zoo li Yes Xus tsis nco qab txhawj : “hnov tias nws mob, lawv tseem nyob ntawm chaw ob hnub ntxiv…” Tsis yog Yes Xus tsis txhawj nws tus phooj ywg raug mob. Qhov peb pom zoo li Yes Xus tsis txhawj, yog Yes Xus xav qhia rau nws cov thwj tim thiab rau ob tug muam thiab rau cov neeg caum Yes Xus, tuaj mloog Yes Xus kom lawv paub Yes Xus zoo dua qub. Txoj kev paub Yes Xus, nrog Yes Xus ua phooj ywg, tsis yog zoo li ntiaj teb kev ua phooj ua ywg. Kev nrog Yes Xus ua phooj ywg, yog nrog qaum ntuj ntaus kev phooj ywg mus noj tshoob noj kos, mus fim tej pej kum neeg teev dab qhuas thiab mus nrog cov thawj coj noj mov, haus dej. Kev nrog qaum ntuj ua phooj ywg, yog nrog Yes Xus coj ntiaj teb neeg mus ua qaum ntuj neeg, yog qhia qaum ntuj kev hlub rau ntiaj teb kom tib neeg txawj sib haum, sib hlub, sib pab, li qaum ntuj pab ntiaj teb : “Peb tus phooj ywg Las Ntxas Los tsaug zog lawm, tab sis kuv mus ua kom nws tsim.” Tsis yog peb nrog Yes Xus ua phooj ywg, ces Yes Xus yuav khiav khuav tuaj pab peb li peb tib neeg kev phooj ywg. Kuj tsis yog peb nrog Yes Xus ua phooj ywg kom peb txhob muaj mob dias hau, tsis raug ntiaj teb kev txhawj xeeb, tsis yug tub yug ki, tsis tshaib tsis nqhis, tsis noj tsis haus, tsis ploj tsis tuag. Peb sim xav saib, puas yog Yes Xus qhia rau cov thwj tim, qhia rau Mas Tas thiab Mab Liab, qhia rau cov neeg tuaj mloog nws…Peb nrog Yes Xus ntaus phooj ywg kom peb to taub ntiaj teb kev txhawj xeeb, to taub kev ploj tuag li Yes Xus tus nqes saum ntuj los ua ntiaj teb neeg. Peb neeg ntiaj teb thiaj ntaus tau kev phooj ywg nrog qaum ntuj, mus ua qaum ntuj neeg nrog tau Yes Xus li Yes Xus tuaj nrog tau peb neeg ntiaj teb. Zoo li peb yuav xyaum tsis ntshai kev ploj tuag li Yes Xus. Rau peb neeg ntiaj teb, Las Ntxas Los tau mob tuag, muab zwm av tau plaub hnub, lub cev nqaij lwj lawm. Tiam sis rau Yes Xus, peb tib neeg kev ploj tuag, txawm peb tib neeg lub cev ntaj ntsug lwj yaj ua av tag los tsis txhawj, txoj kev tsis tws rau Yes Xus. Tsuav Yes Xus hu peb ib suab, peb yuav sawv lis tsees rov muaj sia. Vim li ntawd, Yes Xus muaj nuj nqes npaum li cas rau peb, peb nco ntsoov khaws Yes Xus lus, tuav Yes Xus npe ua koob ua hmoov pov peb. Yog peb nrog Yes Xus ua phooj ua ywg ib yam Las Ntxas Los, txawm peb raug mob raug ntsaj, tau ploj tau tuag, txawm peb lub cev ntaj ntsug lwj tas ua av los tsuav Yes Xus tuav peb npe, hu peb ib suab ces txaus tsa tau peb tsim dheev ntawm kev ploj kev tuag rov los. Peb yuav nco ntsoov Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo yog koob yog hmoov pab peb.

Txiaj ntsim ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav tsum nco ntsoov, Huab Tais Tswv Ntuj pom tag peb leej tib neeg txhua txhia tus nyob saum daim av lub siab lub ntsws : Tus neeg nkaus, tus neeg phem, tus lim hiam thiab tus neeg ncaj, tus neeg zoo, tus neeg hwm ntuj, Huab Tais Tswv Ntuj paub tag. Muab piv li Hmoob yeej ib txwv hwm ntuj, txawm Hmoob tsis paub teev ntuj. Tus Hmoob hwm Tswv Ntuj kuj tau txais Tswv Ntuj tej koob hmoov ib yam tus neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj. Tiam sis, yog peb pom thiab raug hnyav txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tag peb lub siab lub ntsws. Peb tso tag peb tej kab ke teev dab qhuas, tso tag peb txoj kev teev nyiaj txiag ua peb tus huab tais, tso tag peb lub siab nqaim siab ti pov tseg los mus teev thiab hwm Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg raws li Yes Xus qhia rau peb. Peb yuav pom lub koob hmoov loj Yes Xus cog lus muab pub rau tus neeg ntseeg Yes Xus : “21 Mas Tas hais rau Yes Xus : “Huab Tais, yog koj lam nyob ntawm no ntshai kuv tus nus yuav tsis tuag ;22 Thiab ziag no, kuv paub tias koj nug Tswv Ntuj dab tsi, Tswv Ntuj yuav pub rau koj.” 23 Yes Xus hais rau nws : “Koj tus nus yuav sawv rov los.”24 Mas Tas hais rau nws : “Kuv paub tias thaum txog hnub kawg, lub caij sawv los, nws yuav sawv rov los.”25 Yes Xus hais rau nws : “Yog kuv ntag kev sawv rov los thiab txoj sia ; tus ntseeg kuv, tab nws txawm tuag lawm, ciaj taus sia ; 26 Tas tus ciaj thiab ntseeg kuv tsis tuag ib txhis. Koj puas ntseeg li ntawd ?” Mas Tas, Mab Liab thiab Las Ntxas Los lawv yog neeg His Xais Lais. Cov His Xais Lais yog neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai. Tiam sis Yes Xus hais rau Mas Tas thiab Mab Liab nkawd hais tias yog nkawd ntseeg Yes Xus, tab nkawd txawm tuag los nkawd yuav ciaj taus sia. Kuj tib yam rau peb tig los ntseeg Yes Xus. Vim tus ntseeg Yes Xus muaj lub txiaj ntsim ciaj sia ua koob ua hmoov pub tus ntawd. Tus ntseeg Yes Xus lub Moo Zoo, yog tus khaws Yes Xus tej lus. Tus khaws Yes Xus tej lus, nws ua lub neej ntxim Yes Xus nyiam, nws muaj Yes Xus nyob hauv nws. Vim Yes Xus yog kev sawv rov los thiab txoj sia. Tus muaj Yes Xus nyob hauv nws muaj kev sawv rov los thiab txoj sia li qaum ntuj txoj sia nyob ib txhis.

Ib tsoom phooj ywg, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia yog koob yog hmoov loj tshaj tej, loj tshaj lwm txoj kab ke teev dab qhuas, teev mlom, los mus ntseeg tus saub ub tus saub no. Peb yuav txuag kom zoo txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj, nws yog lub koob lub hmoo loj tshaj plaws rau peb. Vim li ntawd, peb yuav kub siab daws txhawm. Thov cov leej choj ua Thaj Txi Ntuj thov Huab Tais Yes Xus zam peb tej txhaum rau peb.

07.04.2011                    Cwj Vuam Chiv
0 commentaires: