COV ZAJ NYEEM HNUB 15/05/2011
( Lub Caij Hla Hnub Chiv 4 - Xyoo A ) 
 
(Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,14.36-41
14 Pob Zeb nrog lawv kaum ib leej xa lus sawv ntsug tsa suab hais rau lawv : “Neeg Yus Dais thiab cov nyob Yes Lus Xas Les sawv daws, cuab ntsej mloog kuv cov lus, kom nej paub muaj li no :
36 Kom His Xais Lais lub tsev paub meej tias Tswv Ntuj tau muab nws ua Huab Tais thiab Leej Pleev, tus Yes Xus ua nej tau muab dai ntoo cuam.”
37 Hnov li ntawd ua ntob nkaus lawv siab, lawv hais rau Pob Zeb thiab lwm cov xa lus : “Cov kwv tij, peb yuav ua li cas ?”
38 Pob Zeb hais lawv : “Nej yuav thim xav thiab nej txhua tus yuav los txais lub cim ntxuav ntawm Yes Xus Pleev npe kom thim nej tej txhaum, nej yuav txais Leej Ntsuj Plig Ntshiab txiaj ntsim.
39 Lo lus cog cia yog rau nej thiab rau nej cov me nyuam thiab rau cov nyob deb, rau tag cov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav hu lawv.”
40 Nws tseem tsa ncauj hais meej ntau lo lus ntxiv rau lawv thiab caw lawv : “Kom nej dim ntawm txheej yuam kev no.”
41 Cov khaws tau nws tej lus qhia los ntxuav plig coob tuaj hauv hnub ntawd kws yees peb txhiab tus ntsuj plig ntxiv.
  • Zaj nyeem 2 :  Pob Zeb 2,20b-25
20 Tau ntsej muag dab tsi, raug luag ntaus vim nej tau ua txhaum nej txawm uv luaj twg ? Tiam sis qhov zoo nej txawm raug hiam los ua siab uv tiag, ntawd yog txiaj ntsim rau ntawm Tswv Ntuj.
21 Li ntawd, nej thiaj raug xaiv vim Leej Pleev raug tsim txom rau nej thiab ua qauv rau nej kom nej taug nws lw,
22 Nws tus tsis ua txhaum, tsis muaj dag hauv nws lub ncauj kiag ;
23 Nws tus raug tsawm los tsis cav, raug tsim txom los tsis tsa suab nyooj, vim nws tso siab rau tus txiav txim ncaj ncees;
24 Nws tus muab nws lub cev ris peb tej txhaum saum tus ntoo, kom xwv peb tuag nyog kev txhaum hos ciaj nyob kom ncaj ncees, vim nws nqaij ntuag nej thiaj zoo hlo.
25 Vim nej zoo li tej yaj poob zoo, tiam sis ziag no, nej rov muaj tswv saib nej ntsuj plig.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 10,1-10
1 “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, tus tsis nkag ntawm qhov rooj mus hauv lub nkuaj yaj, hos nce lwm qhov chaw mus, tus ntawd tub sab txhav khem.
2 Tus nkag ntawm lub qhov rooj yog tus tswv zov yaj.
3 Tus zov rooj vag qhib rooj rau nws thiab cov yaj hnov nws lub suab, nws tuav cov yaj ib tug zus npe thiab coj lawv tawm sab nraud.
4 Thaum nws coj nws cov yaj tawm, nws mus ua lawv ntej, cov yaj lawv nws qab vim lawv paub nws lub suab.
5 Lawv yuav tsis raws tus qhua, lawv yuav khiav deb ntawm nws, vim lawv tsis paub tus qhua lub suab.”
6 Yes Xus hais zaj lus no rau lawv tiam sis lawv tsis to taub yam nws hais txog rau lawv.
7 Yes Xus rov hais dua tshiab : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej tias kuv yog cov yaj lub qhov rooj.
8 Cov tuaj dua lawm yog tub sab txhav khem, cov yaj tsis mloog lawv.
9 Kuv li kuv yog lub qhov rooj : Leej twg nkag ntawm kuv, nws yuav tau kev dim thiab nkag mus thiab tawm los nrhiav tau tshav zaub.
10 Tus tub sab tsuas tuaj kom tau nyiag, kem caj pas thiab ua kom piam sij; kuv li kuv tuaj kom lawv muaj sia kom muaj loj li loj.”
 

0 commentaires: