COV ZAJ NYEEM HNUB 22/05/2011
( Lub Caij Hla Hnub Chiv 5 - Xyoo A )

(Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 6,1-7
1 Thaum lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam nroo ntws, ib sij huam cov neeg Hes Las ywm rau cov neeg Hes Nplaws, vim niaj hnub thaum leg dej num tsis muaj neeg quav ntsej pab poj ntsuam hauv lawv pawg.
2 Hu cov thwj tim sab laj, pab kaum ob hais tias : “Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg vim ntawm kev rau rooj.
3 Kwv tij, nej nrhiav cov txiv neej xya leej hauv nej ua tim khawv zoo neeg qhuas, muaj ntsuj plig thoob tsib, peb tsa lawv rau txoj num ntawd ;
4 Ntawm peb, peb yuav siv zog ntsos teev ntuj thiab tiam Leej Lo Lus.
5 Cov lus hais ntawm npoj neeg raug sawv daws siab, lawv xaiv tau Tes Fas Nos, ib tug txiv neej muaj kev ntseeg thiab Leej Ntuj plig Ntshiab, Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Mos, Pas Mes Nas thiab Nis Kos Las tus ntseeg tshiab tuaj As Nthias Kias tuaj,
6 Lawv coj cov no los ntawm npoj xa lus, thaum lawv teev ntuj, lawv tsa tes rau saum cov no.
7 Tswv Ntuj lo lus hlob ib thawj ua rau cov thwj tim nyob Yes Lus Xas Les yim huam vam muaj zog thiab coob heev, ib npoj leej choj tig los npuab kev ntseeg.


  • Zaj nyeem 2: Pob Zeb 2,4-9
4 Txav los ze lub pob zeb ciaj sia tib neeg muab thawb pov tseg, tiam sis muaj nqes Tswv Ntuj khaws cia,
5 Nej thiab nej zoo li cov pob zeb ciaj sia txhim lub tsev ntsuj plig, leej choj ntshiab txi cov txim ntsuj plig ntxim Leej Pleev siab rau Tswv Ntuj.
6 Vim li ntawd, thiaj muaj nyob hauv ntawv tseg : Kuv xaiv tus ncej zeb muaj nqes tso rau Xis Yoos, leej twg cia nws txoj kev ntseeg tiag saud, yuav tsis txob txhawj.
7 Cov neeg ntseeg, nej yuav tau koob meej ; cov tsis ntseeg, lub pob zeb uas cov txhim tsev muab xaiv pov tseg rais ua taub hau ruv,
8 Thiab ua lub zeb dawm kev thiab lub tsua txhoj ; kawg cov no yuav qaug vim xwb tim npaj tos qhov tawd, vim lawv tsis ntseeg Leej Lo Lus.
9 Hos nej yog haiv raug xaiv, haiv vaj ntxwv, haiv leej choj, teb chaws ntshiab, haiv neeg raug txhiv, kom xwv nej qhuas kev tsim txiaj ntawm tus hu nej hauv kev tsaus ntuj los rau nws kev kaj lug.


  • Zam Ntawv Moo Zoo 14,1-12
1 “Kom nej tsis txhob ntxhov siab ; nej ntseeg Tswv Ntuj, nej ntseeg kuv tib yam.
2 Hauv kuv txiv tsev tshuav chaw nyob ; tsis li, kuv puas yuav hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej ?
3 Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej, kuv yuav rov tuaj, kuv yuav tuaj coj nej los nyob ze ntawm kuv tus kheej, kom kuv nyob qhov twg, nej nyob ntawd.
4 Qhov kuv mus, nej twb paub txoj kev.”
5 Tos Mas hais rau nws : “Huab Tais, peb tsis paub xyov koj mus qhov twg, peb yuav ua cas paub txoj kev ?”
6 Yes Xus hais rau nws : “Kuv li kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab txoj sia ; tsis muaj neeg mus tau ntawm Leej txiv yog tsis los ntawm kuv.
7 Nej twb paub kuv, nej kuj paub kuv Txiv thiab. Zim txwv no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm.”
8 Fis Lis Pos hais tias : “Huab Tais, muab Leej Txiv rau peb pom, ces txaus peb siab lawm.”
9 Yes Xus teb tias : “Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj haj tseem tsis paub kuv thiab lod ? Tus twg pom kuv, nws pom Leej Txiv. Ua cas koj yuav hais tias : muab Leej Txiv rau peb pom ?
10 Koj tsis ntseeg tias kuv nyob ntawm Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob ntawm kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv tus kheej hais ; yog Leej Txiv tus nyob txawm ntawm kuv ua nws tes qav num.
11 Nej ntseeg kuv tias kuv nyob ntawm Leej Txiv thiab Leej Txiv nyob ntawm kuv ; tsis li nawd, vim tes qav num nej yuav tau ntseeg.
12 Kuv hais tseeb tseeb rau nej : leej twg ntseeg kuv, nws yuav ua tau tes qav num kuv ua tib yam thiab tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.”


0 commentaires: