Rau hnb tim 15 lub 5 hlis 2011,
 
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg hwm Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus,


Hauv cov zaj nyeem hnub no muaj ntau lub ntsiab lus tseem ceeb peb tus Huab Tais Yes Xus xav qhuab qhia rau peb tus ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus kom peb yoog tau nws lawv nws qab taug nws hneev. Peb yuav tsis khoom los piav kom txhij hais kom txhua tas cov ntsiab lus peb hnov hnub no. Peb tsuas khaws Huab Tais Yes Xus ib lub ntsiab lus los nthuav rau sawv daws raws li nram no. Nej ho cuab ntsej mloog thiab saib puas mus li ntawd tiag.

Hais txog tus tub sab txhav khem raws li Huab Tais Yes Xus qhia. Peb yuav tau xyuam xim peb tus kheej tas zog tsis txhob cia peb poob rau kev ua tub sab tub nyiag. Vim muaj ntau txoj kev yus tsis nco qab txog, twb hawv tau yus, pus yus mus poob rau kev ua neeg tub sab : Kev cuab yej cuab ntxiab, kev twv txiaj yuam pov, kev quav dej quav cawv, kev loj leeb, kev tub nkeeg, kev ua lag ua luam, kev ua dej ua num, kev ua txij nkawm, kev ua nom ua tswv, kev ua xib hwb qhia kev tshaj ntuj lus…Tas txhua txoj kev hais los no tos nco txawj ntxeev peb txhua leej neeg xws teb xws chaw los ua neeg tub sab.
-Muab piv li kev tub nkeeg. Tsis txhob xav tias kev tub nkeeg tsuas ua puas niag neeg tub nkeeg tus kheej xwb, tsis puas lwm tus. Tus neeg tub nkeeg raug txom nyem tsuas sawm nws nkees, puam chawj nws. Vim nws lub plab cav tsis qhuab qhia nws kom ua neeg nquag ces raug txom nyem los xij peem nws. Tsis yooj yim li hais ntawd. Peb pom tias nyob hauv ib tse neeg, tsuav muaj ib niag tub nkeeg yeej ua teeb meem rau lub tsev ntawd ; los hauv zos muaj ib ob yig tub nkeeg thiab hauv ib lub teb chaws muaj ib npoj neeg tub nkeeg…Yeej ua teeb meem rau lub teb chaws, ua ntxhov lub zej zog muaj lus xaiv lus ncua. Vim li cas ? Vim ua neej nyob tsis hais haiv neeg twg, tsis hais leej tib neeg twg peb yeej nyiam thiab qhuas tus neeg nquag : “Yog leej twg tsis xav ua hauj lwm kom nws tsis txhob noj mov 2 TXLN 3,9” Yog ib tug neeg nkees tsis muaj noj, tsis muaj hnav, nws lam nyob ncaj ncaj nws vaj nws tsev, tsis ua txhaum leej twg, luag txawm saib tsis taus nws los luag tsis muaj cai kiam nws. Tiam sis tib neeg ces thaum tshaib tuaj lawm, yeej tsis leem cai, ua neeg thov khawv, thov noj thov haus ncig zej ncig zos, ncig kiab khw puv nroog. Ua neej nyob, tsis muaj leej twg yuav haus cua xwb plab tsau. Tib neeg yuav tsum khwv, yuav tsum siv zog thiaj muaj noj, muaj hnav : “Cov ntawd, peb caw lawv thiab taij lawv ntawm Huab Tais Yes Xus Pleev tug kom cia li rau siab ntso ua num twj ywm, noj tej mov ntawm lawv tes mus khwv tau los 2 TXLN 3,12” Tus neeg nquag, yeej tsis nco txhawj txog kev tshaib nqhis. Tus neeg nkees plab tshaib tuaj lawm, yeej tsis lam nkaum twj ywm hauv lub vaj lub tsev yoo tshaib raws nws kev tub nkeeg. Nws kawg yuav tawm rooj mus nrhiav noj nrhiav haus. Thaum luag pom nws tawm rooj, luag lub ncauj tsis hais los siab ntsws yeej xeeb txob pes hnyo xav twj ywm tsam mus xawb luag qoob loo, mus nyiag luag tsiaj txhu los tua noj. Tos luag pheej piv txoj lug tias : “Ua neeg nyob leej twg ua tub sab, luag pom ces luag ntshais nws cuag ntshai dab.” Yeej muaj tseeb tiag, tus neeg tub sab txhav khem yeej ua tej hom zais ntshis tsis pub leej twg paub nws lub siab dub lim hiam. Neeg tub sab yeej tsom rawv lub caij lub nyoog luag tsis nco faj kiag mam nyiag luag tsiaj, thauj luag qoob, huab luag nyiaj txiag nqa khiav. Tos tib neeg ntshai tub sab, vim tub sab lim hiam npaum li cas tsis muaj tug paub tau. Yog tub sab pom muaj neeg ua pov thawj, tub sab yeej muab luag tua kom tuag kom txhob muaj tug paub, txhob muaj neeg hais nws lub qe tawm. Peb pom tias tus tub sab peb tham no, thaum ntej, nws yog neeg tub nkeeg xwb. Tiam sis, kov thiab kov, nws ua tsheej tub sab thiab haj tseem tua neeg thiab. Vim li ntawd, yog hais tas hauv cov neeg tub sab, muaj ntau tsav ntau yam neeg tub sab, muaj txhij muaj txhua. Yog nej xyuas neeg tub sab lub neej los mus, nej pom thaum ntej lawv kuj yog neeg xws teb xws chaw, yog nej kwv nej tig, nej tej neej tsa : yog neeg cuab yej cuab ntxiab rau tej hauv toj hauv hav, neeg twv txiaj yuam pov laug caij laug nyoog, neeg quav dej quav cawv nej pom dua ntsib dua los lawm, neeg loj leeb ncig ntuj ncig teb, neeg ua lag ua luam hauv tej kiab khw, neeg ntiav zog ntawm nej zos los hauv tej nroog, neeg muaj cuab muaj yig niam tsev txiv tsev li nej, qee leej kuj yog neeg muaj hwj chim nto koob meej thoob teb thoob chaw ua nom ua tswv…ua rau nej ceeb loj, poob siab tag, uag ! Tub sab tseem yog yus tej swm neeg !!!
-Muab piv li tus neeg qhuab qhia kev ntseeg ntuj ua tub sab txhav khem raws li Yes Xus qhia. Tus xib hwb los tus txiv plig, kuj tib yam, yuav tau ceev faj tas zog txhob yuam kev mus ua tub sab. Tej zaum nws yuav tsis lam taug kev mus tub sab ris luag qoob tom txhab, zais luag nyiaj txiag noj, txeeb luag av, nam luag ciam...Tiam sis tus xib hwb los tus txiv plig yuav tsis txhob npaj siab muag Yes Xus lub Moo Zoo los pauv nyiaj pauv txiaj, tsis txhob muab Yes Xus lub Moo Zoo pauv koob meej, txhob muab Yes Xus lub Moo Zoo ua lub chaw nta hwj chim rau nws tus kheej kav tsoom ntseeg, yuam thiab khoo sawv daws. Tus xib hwb los tus txiv plig coj li ntawd yog tub sab txhav khem li Yes Xus qhia. Nej twb pom ntsoov niaj hnub no, nyob hauv tej lub teb chaws neeg cav ntsuag qees tias vam meej, nplua nuj, muaj kev ywj pheej “Freedom, liberté” loj. Nej puas xav txog, vim li cas muaj ntau lub me nyuam koom txoos cam thawj “Une profusion des Eglises Protestantes” nyias ua nyias lub “Church” luam taw laws npaum li ntawd ? Tawm rooj plaws ntawm nej taw rooj mus ti tom nej tus phooj ywg tsev, nej xam qab ke qaum kev saib muaj pes tsawg hom “Church” npaum nkaus nej nkag hav zoov pes tsawg hom nceb luam nej ko taw nej pom tag. Yog tim li cas tiag yuav muaj ntau hom “Church” npaum li ntawd ? Teeb meem qhov ua ntau pab ntau pawg ntseeg lub ntsiab yog li no : Vim tej xib hwb nyias kav nyias lub “Church”, tsis yog mus kawm Yes Xus lub Moo Zoo los ua Yes Xus tub txib qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg. Tej xib hwb no, yog tej neeg mus kawm yuav npe xib hwb kom tau cai los muab kev ntseeg Yes Xus cais pab cais pawg. Lawv tsis quav ntsej, tsis mob siab qhov tseeb ntawm kev teev hawm Yes Xus. Hmoob thiaj pheej hais tias : “Ntau tus ua cuav poov xab, ntau txiv muam ua puas dab” yog tej xib hwb ntawd. Hom xib hwb no, luag tsis nrog nrhiav kev ntseeg Yes Xus kom pab tau tib neeg los ntseeg Yes Xus. Luag muab Yes Xus lub npe lo ntawm “Church” ua lag ua luam. Luag muab luag zaj tswv yim los coj neeg, kav neeg thiab khoo neeg. Luag tsis muab Yes Xus lub Moo Zoo los qhuab qhia neeg, luag tsis yog mus kawm los coj tib neeg ntiaj teb kom haum pheej, tsis qhia neeg ua phooj ua ywg, ua kwv ua tij txhob sib thuam, txhob sib cais. Luag tseem yuav tsum nyias cais nyias pab muaj nyias pawg, koj tsis txhob tuaj ntawm kuv “Church”, kuv tsis xav mus koj “Church”. Txawm qhia tsis raug Yes Xus lub Moo Zoo kav liam, tsuav muaj ib pab niag neeg caum luag qab, sawv ua luag xib hwb ces xam tau. Lub ntsiab, cov xib hwb no tsis yog kawm los qhia kom neeg paub Yes Xus, qhia neeg teev hawm Yes Xus, coj neeg raws li Yes Xus cov thwj tim kev qhuab qhia raws keeb kwm, yoog caj yoog ces muaj hauv paus nto hauv ntsis qhia ncaj qhia tseeb li lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Tej xib hwb no mas ncauj qab zib, nplaig qab ntse kawg, ntxias zeej tsoom noj thiab tsuav nws tau qhe : “7 Yes Xus rov hais dua tshiab : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej tias kuv yog cov yaj lub qhov rooj. 8 Cov tuaj dua lawm yog tub sab txhav khem, cov yaj tsis mloog lawv. 9 Kuv li kuv yog lub qhov rooj : Leej twg nkag ntawm kuv, nws yuav tau kev dim thiab nkag mus thiab tawm los nrhiav tau tshav zaub. 10 Tus tub sab tsuas tuaj kom tau nyiag, kem caj pas thiab ua kom piam sij; kuv li kuv tuaj kom lawv muaj sia kom muaj loj li loj.” Peb yuav tig nsej mloog kom zoo Yes Xus cov lus no thiab mloog cov xib hwb no tej lus, rua muag ntsia lawv tes dej num, peb thiaj li yuav pom qhov lawv yuam kev. Lawv muag Yes Xus lub npe los nrhiav nyiaj thiab koob meej, lawv ua li cas thiaj muaj cai yuam tau neeg :
-Ntawm kev tso nyiaj hauv “Church”. Yeej muaj tseeb, tsoom ntseeg yuav tsum tso nyiaj rau lub tsev teev ntuj. Vim kev tso nyiaj yog txiaj ntsim ua Huab Tais Tswv Ntuj tsaug. Yus mus teev Tswv Ntuj, mus ua Tswv Ntuj tsaug rau tej txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau yus. Yus tsis mus tes dawb tes npliag, yus npaj paj tshab mus ua txim cev rau Tswv Ntuj : mus faib yus tej qoob loo, los tsiaj txhu, los nyiaj txiag…muab yus qhov paj tshab cob rau cov tub txib tuav lub tsev teev ntuj, xib hwb los txiv plig. Nyias muab raws li nyias kev khwv tau noj tau haus. Tus neeg paub cai yuav tsis txhob hla tus ntugtus cai no. Qhov no, yog kev yog cai. Tiam sis, qhov ua teeb meem, yog cov xib hwb nyias saib nyias lub “Church” yuam qhi neeg tso nyiaj npaum li ub, npaum li no, vim muaj sau tseg nyob hauv phau Ntawv Ntshiab. Tiam sis, hauv phau Ntawv Ntshiab tsis yog hais txog kev tso nyiaj xwb. Tseem muaj ntau yam : yog tim tes ua tub sab, muab tes txiav ; yog tim taw, muab taw txiav ; yog tim qhov muag muab qhov muag kaus pov tseg…Muaj ntau yam lus qhuab qhia li no neeg ua tsis txog npaum li ntawd. Cov xib hwb li hais no yuam qhi tseev kom tau ntawm kev tso nyiaj. Cov yim neeg nplua nuj, kuj tsis luaj twg. Yog yim neeg twg pluag, tsis muaj nyiaj tso xwm yeem hauv “Church” ces xib hwb txawm qhuab qhia hnyav zuj zus rau tsev neeg ntawd. Thaum kawg, yog lawv tso tsis taus nyiaj li ces raug xib hwb caum tawm “Church”. Ua li, puas yog hom xib hwb no muab Yes Xus lub Moo Zoo ua lag ua luam, nrhiav nyiaj txiag ? Vim li cas lawv muaj cuab kav txiav txim rau neeg : “Koj neeg nplua nuj, peb yuav koj tas zog tsis txhob khiav ov ; koj thiaj yuav mus ntuj ceeb tsheej ; hos koj li neeg pluag tas li, peb ntiab koj tawm “Church”, koj yuav mus dab ntxwg nyoog teb ov.”
-Rhuav Yes Xus lub Moo Zoo thiab ua puas Yes Xus lub npe. Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub nqes saum ntuj los cawm tag lub ntiaj teb neeg, tus muaj tus pluag, tus phem tus zoo, tus muaj txhaum tus neeg ntshiab huv…Yes Xus tsis txiav txim rau tus neeg txhaum kom mus lawm dab teb : “Kuv tsis tuaj hu cov neeg ncaj, tiam sis cov neeg txhaum Mt 9,13” Hom xib hwb no tsis yog lawv muaj cai txiav txim rau tib neeg xwb, lawv tseem rhuav Yes Xus lub Moo Zoo thiab ua puas Yes Xus lub npe, vim lawv kev thuam neeg thiab cais tib neeg. Yes Xus twb tsis thuam tej neeg teev dab qhuas kom khiav deb ntawm Yes Xus. Tseem yog Yes Xus mus thawj cov neeg teev dab qhuas caum dab phem khiav ntawm tej neeg raug dab, mus cawm kom lawv dim kev txom nyem : “1 Lawv hla dej hiav txwv mus sab ntug tim ub, rau cov Nkes Las Xes Nos teb 2 Tawm plaws hauv nkoj, tam sim ntawd, ib tug neeg paug ib tug ntsuj plig tuaj tom toj ntxas tuaj ntsib nws Mk 5,1-2” Tej xib hwb hauv tej “Church” no tsis qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo kom nkag kab nkag kis. Lawv ces zoo tam ntua tej tub sab Yes Xus hais los saud. Lawv lam ua xib hwb txeeb kom tau ib pab neeg ntseeg, lawv tsis yog tus tswv zov yaj. Lawv tsis nkag ntawm Yes Xus los ua xib hwb qhia Yes Xus lub Moo Zoo. Vim lawv kiag, lawv twb tsis mloog Yes Xus lus. Lawv yuav ua li cas muab tau Yes Xus cov lus los qhuab qhia luag tej. Lawv thiaj zoo li tus tub sab tuaj kom tau nyiag, kem caj pas ua kom piam sij. Hmoob thiaj li piv lus tias : “Yuav cem kom cem dab, yuav thuam kom thuam neeg tub sab.” Lawv lam muab Yes Xus lub npe ua ib pawg ntseeg, tiam sis yog qhib ib lub koom haum “Une assurence mutelle” koj pab kuv, kuv pab koj. Leej twg them tsis taus assurance, lawv tsis yuav tus ntawd, nws tsis haum kev teev Yes Xus.
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb los teev Yes Xus thiab los ntseeg Yes Xus, peb tsis yog ua li peb siab nyiam, yog xyaum ua li Yes Xus. Peb lawv Yes Xus qab taug Yes Xus hneev, peb yuav mloog Yes Xus lus qhub ua raws Yes Xus lus qhia. Yog peb thuam Yes Xus cov thwj tim, kuj yog peb thuam Yes Xus. Yog peb thuam Yes Xus, peb kuj thuam Tswv Ntuj. Nco ntsoov, peb yuav tsis txhob cais ib tug tib neeg twg hauv ntiaj teb no, peb thiaj tsis ua neeg tub sab txeeb txoj kev ntseeg Yes Xus los ua peb tug. Peb teev Yes Xus raws caj ces raws keeb kwm, raws cov thwj tim, lawv yog cov qhia Yes Xus rau peb teev hawm, yog peb mloog lawv lus, ces peb tsis yuam kev.

12.05.2011                        Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: