Rau hnub tim 22 lub 5 hlis 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Hnub no, peb nyob hauv lis piam 5 lub caij Hmoov Hla. Hauv cov zaj nyeem peb mloog hnub no muaj ntau lub ntsiab lus tseem ceeb peb yuav hais tsis txhua, peb tsuas khaws ob lub ntsiab coj los nthuav tseg xws li nram no : Sib pab kho teeb meem hauv Koom Txoos thiab Yes Xus yog peb txoj kab ke mus lawm qaum ntuj.
Sib pab kho teeb meem hauv Koom Txoos. Peb lub Koom Txoos Niam kuj zoo tam zoj lub cuab lub yig, ib nkawm niam txiv sawv ua neej. Hmoob twb niaj txhis piv lug tias : “Yug tub yug kiv los npaj laug, npaj qoob npaj loo tseg thiaj tau noj tau haus.” Ua ib zaug neej yug tsis muaj tub ki los tu siab. Thaum yug muaj tub ki tsis cob, tsis qhia tiag kuj tsis tsheej tsis ntseg ho yuav tu siab ib zaug thiab : “Paub tias phem li ntawd, tsis txhob yug los zoo dua !” Ib tug me nyuam yeej tsis lam yuav to taub niam txiv tej lus qhuab qhia tuaj thaum yau. Thaum raug niam txiv cem, me nyuam pheej xav tias ntshai yog niam txiv tsis hlub. Tiam sis ntev xyoo puag tom qab, tub hlob tiav txiv, ntxhais hlob tiav niam, mam to taub nws niam nws txiv tej lus qhub lus qhia thaum tseem yau. Peb los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv kuj zoo tam ntua peb yug los ua me nyuam yuav tau mloog peb lub Koom Txoos Niam tej lus qhub lus qhia tam yus niam yus txiv. Vim li ntawd, peb yuav nco ntsoov peb lub Koom Txoos tej lus koob lus hmoov, tej kab ke nws ua thiab qhia rau peb coj. Tag nrho ib tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj nyob thoob ntiaj teb, tag cov xib hwb, cov txiv plig, cov tswv qhia thiab txiv vaj qhia, tag peb sawv daws yog ib tse neeg, yog ib cuab ib yig, yog kwv tij. Peb sawv daws yog Yes Xus lub cev, tes taw, qhov muag, pob ntseg, qhov ntswg, qhov ncauj…Yes Xus yog peb lub taub hau. Tag tsoom neeg ntseeg peb yog Yes Xus lub cev. Tiam sis, txij Yes Xus rov mus dua qaum ntuj lawm, tus sawv Yes Xus npe hauv ntiaj teb no, yog vaj qhia, vim vaj qhia yog tus sawv los taj Pob Zeb chaw. Pob Zeb yog Yes Xus tsa tuav lub Koom Txoos Niam mloog Yes Xus lus : “Kuv hais rau koj tias koj yog Pob Zeb, saum lub zeb no kuv yuav txhim kuv lub Koom Txoos Mt 16,18.” Thaum Yes Xus sawv ciaj sia hauv tsoom tub tuag los, Yes Xus xa Pob Zeb thiab tas cov thwj tim mus thoob qab ntuj mus tshaj nws lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg paub ; leej twg muaj siab tig los ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus, muab tus ntawd ntxuav plig hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab npe kom yug ua Tswv Ntuj haiv neeg, ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj. Muaj cov pej kum neeg coob zuj zus tig los ntseeg Yes Xus, ua rau Yes Xus lub Koom Txoos huam vam sai kawg. Cov pej kum neeg tig los teev Yes Xus nyias muaj nyias kab ke, nyias muaj nyias xeem lus. Cov neeg ntseeg Yes Xus muaj coob zuj zus nyob ntau lub teb chaws. Thaum ntawd, nws tsis yooj yim li thaum sawv daws tseem tsawg tsawg nyob koom zej koom zos hais tib xeem lus Hes Nplaws. Pib muaj cov kwv tij ntseeg hais xeem lus Hes Las, xeem lus Lis Dias, xeem lus Lis Kaus Nias, xeem lus Fus Nkias, xeem lus Pas Fus Lias, Xis Lias… Cov thwj tim zoo siab kawg. Tswv Ntuj haiv neeg huam vam, tiam sis teeb meem, kev txhawj xeeb kuj loj zuj zus tuaj thiab : “1 Thaum lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam nroo ntws, ib sij huam cov neeg Hes Las ywm rau cov neeg Hes Nplaws, vim niaj hnub thaum leg dej num tsis muaj neeg quav ntsej pab poj ntsuam hauv lawv pawg.” Cov hais xeem lus Hes Nplaws yog cov coob, cov hais lus Hes Las tseem tsawg. Cov coob saib xyuas lawv cov poj ntsuam zoo dua cov tsawg. Sawv daws pom tias cov poj ntsuam Hes Las txom nyem dua cov poj ntsuam Hes Nplaws. Lawv tsis muaj noj muaj haus txaus. Lawv tsis muaj vaj muaj tsev zoo, tsis muaj hauj lwm ua. Tej teeb meem sawv tuaj no ua ntxhov rau cov thwj tim. Lawv yog cov coj Yes Xus lub Koom Txoos, lawv yuav tau kho tej teeb meem no kom ncaj, kom haum rau. Cov thwj tim thiaj tau sib sau sab laj, tsa cov tsob hwb (Tub Txib) los pab lawv leg qav leg num : “3 Kwv tij, nej nrhiav cov txiv neej xya leej hauv nej ua tim khawv zoo neeg qhuas, muaj ntsuj plig thoob tsib, peb tsa lawv rau txoj num ntawd ;4 Ntawm peb, peb yuav siv zog ntsos teev ntuj thiab tiam Leej Lo Lus.” Lawv tau tsa 7 leej tsob hwb los pab lawv tiam cov neeg ntseeg sawv daws. Hos lawv tsis tso lawv txoj num qhuab qhia Tswv Ntuj lus pov tseg.
Niaj hnub no, Yes Xus lub Koom Txoos huam vam thoob plaws ntiaj teb. Tas tsoom ntseeg sawv daws tseem yim huab muaj ntau haiv neeg sib xyaws. Peb kuj nyias muaj nyias kab ke, nyias hais nyias xeem lus, ib txhia coob dua ib txhia. Tsoom ntseeg kuj muaj tej teeb meem ntau yam nyob hauv lub Koom Txoos niaj hnub no. Muaj tej txhia neeg ntseeg Yes Xus yeej raug txom nyem thiab raug tshaib raug nqhis dua lwm cov neeg ntseeg. Peb yuav cev tes sib pab. Tas tsoom ntseeg txhua leej thoob ntiaj teb, peb pom tshuav deb npaum li cas peb tseem ua tsis tau txog qhib yuav coj tau sawv dawv los sib hlub ua kwv ua tij sib pab sib nres, vim peb yog tib tse neeg xwb. Tsis yog ib leeg xwb yuav ua tau, tag txhua leej txhua tus yuav siv zog mloog Yes Xus lus. Tsis yog tus niam nkauj xwb los tus txiv plig xwb yuav tsum mloog Yes Xus lus.

Yes Xus yog peb txoj kab ke mus lawm qaum ntuj. Peb yog neeg muaj qhov muag pom kev. Txawm peb caij tsheb taug kev, txawm peb mus yos hav zoov, peb tsis poob zoo vim peb nrhiav tau kev mus txog chaw, rov qab los txog vaj txog tsev. Muaj ib hnub twg peb rov mus ntsib txoj qub kev peb taug dua los lawm. Peb pom tias peb nco tau tej yam, kuj muaj tej yam tshiab peb tsis nco pom yav tag los. Cov thwj tim nrog Yes Xus nyob ntev li ntawd. Lawv kuj tseem pom tsis tag, tsis tau paub Yes Xus kom txaus. Cov thwj tim pom tus neeg Yes Xus, mas lawv pom. Tiam sis, yam nyob puag nruab nrog ntawm Yes Xus, cov thwj tim tsis pom : “6 Yes Xus hais rau nws : “Kuv li kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab txoj sia ; tsis muaj neeg mus tau ntawm Leej txiv yog tsis los ntawm kuv. 7 Nej twb paub kuv, nej kuj paub kuv Txiv thiab. Zim txwv no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm.” Yog tsis muaj neeg pab peb, qhia peb, txawm peb qhov muag pom tag ib tug tib neeg los peb paub tsis tag tus neeg peb pom ntawd. Yes Xus qhia li ntawd rau nws cov thwj tim, yog hais dab tsi ? Yog vim lawv tsis paub Leej Txiv, lawv pom Leej Txiv lawm los lawv tsis paub nws. Cov thwj tim pom Yes Xus mas muaj hwj huam loj kawg : ua tau tej hub dej txia ua cawv neeg haus tsis tag ; ua tau mov txaus txhiab leej neeg noj seem noj so…Cov thwj tim thiab tej tib neeg pom li ntawd, lawv qhuas Yes Xus kawg. Tiam sis, Yes Xus hais rau lawv tias tej hwj huam ntawd yog Leej Txiv ua. Vim li cas Yes Xus hais li ntawd ? Vim peb twb hnov Yes Xus hais ntau zaus : “34 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv cov txhiam xws yog kom kuv ua raws tus xa kuv tuaj lub siab, kom ua tiav nws dej num. Z4,34” Cov lus Yes Xus hais, cov dej num Yes Xus ua, tsis yog Yes Xus tuaj ua Yes Xus ntiag tug dej num, yog ua Leej Txiv dej num ua Leej Txiv ntiag tug. Tab txawm yog Yes Xus qhib ncauj hais lus, txawm yog Yes Xus tsa tes foom koob hmoov rau dej thiab rau mov, hwj huam yog Leej Txiv pub kom muaj. Tus thwj tim mloog Yes Xus lus, mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo tsis yog mus ua thwj tim ntiag tug dej num, yog ua Yes Xus tub txib, leg Yes Xus ntiag tug dej num. Yog peb to taub li ntawd, peb ntseeg tias peb qhib ncauj nrog Yes Xus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg. Peb tsis muaj cuab kav ua tau hwj huam. Tiam sis, peb ua kom tag peb lub peev xwm lis Yes Xus qhia. Ces peb kuj yuav pom tej lub cim ua rau peb ceeb, vim peb tus kheej ua tsis tau. Tiam sis, vim Yes Xus yog tus ua. Muaj ntau tus poj niam thiab txiv neej mloog Yes Xus lus ua tau tej yam hwj huam, tsis yog lawv tus kheej ua, Yes Xus yog tus ua : “12 Kuv hais tseeb tseeb rau nej : leej twg ntseeg kuv, nws yuav ua tau tes qav num kuv ua tib yam thiab tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.”
Ib tsoom phooj ywg, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj loj thiab zoo heev. Tsis muaj leej twg luaj tau Tswv Ntuj. Tiam sis, tus mloog Yes Xus lus, kuj yog mloog Leej Txiv lus. Vim li ntawd, Leej Txiv Tswv Ntuj tsis khuv xim tej hwj huam. Leej twg mloog Yes Xus lus, tus ntawd tseem yuav ua tau tej yam loj dua Yes Xus ua. Peb ntseeg tias, Yes Xus tib leeg yog txoj kev coj peb mus tshwm plaws qaum ntuj. Xav kom peb txhua leej tso siab tag nrho coj lub neej lawv peb tus Huab Tais Yes Xus qab.

20.05.2011                                  Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: