Rau hnub tim 29 lub 5 hlis 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Muaj lus zoo siab ntau, peb rov tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev ua ke hnub no. Peb tsuas khaws tib lub ntsiab lus coj los nthuav xws li nram qab no : Txuag zias Yes Xus Pleev lub npe kom tag sim neej. Muaj nuj nqes dab tsi rau peb, vim li cas peb thiaj yuav txuag zias Yes Xus Pleev lub npe kom tag sim neej ? Peb yuav xub piav ob peb los txog cov neeg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus thaum cov thwj tim tseem ua neej nyob, thaum ntawd, lub neej ua neeg ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus puas yooj yim ? Peb mam li piav tus txiaj ntsim qab hau txuag Yes Xus Pleev lub npe kom tag yus sim neej.
Yog muab hais tiag, thaum ub, lub neej ua neeg ntseeg khwv dua, txom nyem dua zim txwv no peb ib txhia neeg ntseeg. Cov thwj tim thiab ntau txhiab leej neeg teev Yes Xus thaum ub raug luag ntxub raug tua tuag coob leej kawg. Muab piv li Tes Fas Nos, thawj tug tub txib tsob hwb raug cov neeg Yus Das tua, vim nws yog lawv ib tug neeg Yus Das tso Mais Xes txoj cai tig los txais kev ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus. Qhov no, ua rau lawv meem txom thiab ntxub nws heev, mus txog qhov xuas zeb txawb tua nws tuag. Ntawv Ntshaib hais txog Tes Fas Nos kev txom nyem. Tiam sis, tsis yog nws tib leeg raug txom nyem, raug luag ntxub. Yuav hais tag sawv daws kuj tsis tau. Txawm hais txog Tes Fas Nos tib leeg, kuj taj tag cov neeg ntseeg Yes Xus sawv daws raug luag ntxub. Luag nrhiav ntes cov neeg tig los teev Yes Xus tua pov tseg kom tag. Vim li ntawd, ua rau lub Koom Txoos ntseeg Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les tawg ua pab ua pawg, nyob khuam ntab khuam ntuv. Cov thwj tim ib txhia tau khiav tsiv nraim nyob ntau thaj chaw deb nroog Yes Lus Xas Les, ib txhia khiav mus txog ntau lub teb chaws : “5 Fis Lis Pos nqes mus nram Xas Mas Lias ib lub nroog, tshaj Leej Pleev rau lawv.6 Npoj neeg sawv tib nqag mloog Fis Lis Pos qhuab qhia, lawv xyiv fab zoo thiab pom cov cim nws tau ua.” Luag cov ntxub cov neeg teev Yes Xus, luag npaj txhom ntes tua kom tu noob cov neeg teev Yes Xus. Tiam sis, luag kuj tsis muaj lub peev xwm ntes tag cov neeg teev Yes Xus raws li lawv kev lim hiam. Cov coob kuj khiav dhau tas. Txoj kev khiav dim no, yog tej lub cim peb ntseeg tias Tswv Ntuj cev tes thaiv cov neeg teev Yes Xus kom txhob raug ntes. Muaj Tswv Ntuj pab, lawv thiaj khiav dim mus txog ntau qhov chaw ua rau lawv yim tuaj zog tseb noob, tseb Yes Xus lub Moo Zoo qhia tib neeg paub Yes Xus lub npe. Lub ntsiab, luag npaj ua kom cov neeg ntseeg tu noob. Tiam sis, Tswv Ntuj tsis pab kom dim txoj sia xwb, ua rau lub Koom Txoos raug txom nyem yim huam vam, neeg yim los coob teev Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Fis Lis Pos mus qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau cov Xas Mas Lias coj lawv los ua neeg ntseeg Yes Xus coob heev tuaj. Tej lub cim no, yog Tswv Ntuj ua rau cov neeg ntseeg Tswv Ntuj pom. Luag cov ntxub yus cov neeg ntseeg, luag tsis paub luag yim ntxub, Tswv Ntuj yim txhawb thiab nres cov neeg ntseeg, ua lub Koom Txoos ntseeg Yes Xus loj hlob thiab muaj zog. Tsis yog txheej thaud xwb, niaj hnub no, tseem muaj tej lub cim zoo li ntawd rau peb qhov muag pom.
Peb cov kwv tij neej tsa ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus hauv cov teb chaws “Koom Tshaj” nyob sab As Xias teb raug tsim txom, raug hiam, raug tua tuag coob kawg txhiab vam leej. Vim kev cai Koom Tshaj ntxub cov neeg ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus tib yam nkaus cov thwj tim thaum ub. Kev cai Koom Tshaj txwv tuag nthi tsis pub neeg sib sau teev ntuj txog peb plaub caug xyoo no. Lawv muab cov coj, xib hwb, txiv plig tua tuag coob npaum li cas. Tsis kav cov neeg ntseeg kuj nyiag teev ntuj hauv nyias tsev, hauv nyias tej txaj chaw pw thiab hauv nyias nruab siab puv peb plaub caug xyoo. Peb pom niaj hnub no, cov neeg ntseeg Yes Xus hauv cov teb chaws Koom Tshaj txom nyem tiag, tiam sis ua cas lawv yuav huam vam coob tag npaud. Puas muaj neeg piav tau yog tim li cas ? Lawv kev ntseeg Tswv Ntuj txaus qhuas, lawv mloog Tswv Ntuj lus, muaj phauj, muaj txiv plig nphoo qas ntxuas tshaj hauv cov teb chaws ywj pheej. Tsis tas li ntawd xwb, kev cai Koom Tshaj tseem niaj hnub kav nruj nreem tej pej xeem huab hwm. Luag tseem nrhiav tswv yim ntes kom tas, tswj kom tau cov ntseeg Yes Xus. Lawv muab nyiaj tuaj ntxias cov coj, cov xib hwb hauv zos Hmoob. Yog tus lawv cob nyiaj rau tsis txais lawv cov nyiaj, raug cov tub ceev xwm nrhiav teeb meem rau tus ntawd. Yog tus txais lawv tej nyiaj, raug cov tub ceev xwv khi tuag nthi tsis muaj kev teev hawm ywj siab, mus pab tsis tau zeej tsoom, raug lawv yuam txib ua dab tsi tsis muaj cav, raug lawv muas tau. Tiam sis cov phooj ywg, nej tsis txhob txhawj, tsis txhob ntshai tej tub ceev xwm, neeg li nej xwb, muab nyiaj ua lawv lub zog. Hos nej li, cov phooj ywg, nej muaj Tswv Ntuj tus tsim lub ntuj lub teb nrog nej nraim. Nej lub zog nyob ntawm Tswv Ntuj. Nej yuav khaub zig Leej Ntuj Plig Ntshiab, nej siab yuav loj txaus. Nej yuav txais Leej Ntuj Plig nrog lawv tim ncauj tim lus, tsis txhob ntshai. Nej tseem yuav pab tau cov neeg ntxub nej daws lawv lub mob.

Vim li ntawd, peb tsis hais dab neeg txog txheej laus thaum ub, tiam sis, peb hais qhov tseeb tiag. Tus neeg ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus yuav tuav rawv Yes Xus lub npe loj tshaj nyiaj tshaj kub kom tag nws sim neej. Nyiaj thiab kub muaj nqes muas dej haus, muas mov noj hnub no, ntxeev tau tib neeg zoo ua phem, khi tau ntsuj plig dawb mus ciaj dab puag ntuj txiag teb tsaus. Tag kis, nyiaj thiab kub yuav yaj, yuav ploj ua plua av, plua tshauv. Peb tsis txhob yuam kev tso peb lub siab rau nyiaj thiab kub. Peb yuav muab peb lub siab lub ntsws tso rau tus muaj hwj huam, muab cog rau tus hlub peb txhais xib teg : Huab Tais Yes Xus. Peb yuav nco ntsoov, Yes Xus Pleev lub npe kho tau neeg lub siab lwj dhi zoo hlo rov huv lis si, kho tau neeg tuag rov ciaj los, mus tso tau ntsuj thiab xyw puag ntuj txiag teb tsaus los lawm qaum ntuj tshiab ntuj ka. Yes Xus Pleev lub npe nyob ntawm peb, nrog peb ua ke tiv thaiv peb. Vim li ntawd, peb yuav nquag teev Yes Xus kom peb tsis txhob plam tes tso Yes Xus lub npe pov tseg : “15 Yog nej hlub kuv, nej yuav mloog kuv cov lus qhia, 16 Kuv yuav thov Leej Txiv, nws yuav muab tus tiv thaiv rau nej kom nws nyob mus li nrog nej, 17 Lub sim ceeb tsis muaj cuab kav txais tus Ntsuj Plig tus tseeb, vim lub sim ceeb pom tsis tau nws thiab paub tsis tau ; nej li, nej paub nws, vim nws txawm ze ntawm nej thiab yog nws nyob hauv nej.” Peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe muaj txiaj ntsim loj. Peb twb paub li ntawd, peb yuav tau nrhiav kev tuav rawv Yes Xus Pleev lub npe txhua txhia lub sij hawm hauv peb lub neej. Tsis txhob tos thaum peb tau kev tws, peb thiaj yuam vam txog Yes Xus Pleev lub npe.

Tsoom phooj ywg, txij hnub peb los ntxuav plig ua haiv neeg teev Yes Xus, peb muaj tag Yes Xus lub hwj huam. Vim li ntawd, sawv daws nco ntsoov tuav Yes Xus Pleev lub npe ua koob ua hmoov pov hwm nyias.


26.05.2011                                 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: