Xov Xwm Txaus Txhawj


Cob Tsib Qaum Teb hnub tim : 04.05.2011Peb paub tseeb zuj zus txog cov kwv tij neej tsa Hmoob Cob Tsib tam sim no thoj nam :

Thaj Chaw : Nyob ntawm ib lub zos Hmoob hu ua «  Houei  Khane », kwv yees  10 km lav kev ntawm lub nroog « Muang  Nghe », lub xeev teb Dien Bien, Dien Bien Phu pem toj, puas ciam teb Los Tsuas.

Npaum li cas leej : Muaj kws yees ntawm 2 vam leej Hmoob (20 000 leej) tau tuaj ntawm ib cheeb tsam xeev Dien Bien, xeev Lai Chau thiab xeev Song Ma mus sib sau rau thaj chaw lub zos Hmoob Houei Khane, txij hnub chiv xiab 1 lub 5 hlis lawv poob rau thaj chaw ntawd, tshaib  mov noj, tshaib dej haus, muaj neeg mob…

Vim li cas zoo li no : Tsis muaj cov kwv tij Hmoob teev dab qhuas poo zeej tsoom hmoob thoj nam no. Cov coob, yog cov kwv tij neej tsa Hmoob Protestants ua thawj nrog txhiab puav yim Hmoob Kav Tos Liv, lawv yuav nrhiav niam nrhiav txiv hlub lawv pab lawv daws lawv tej teeb meem. Sawv daws tu siab tsis muaj niam muaj txi hlub, tsis muaj neeg pab, luag saib tsis taus lawv, tsis muaj chaw ua noj ua haus, tsis tau kev qhia me tub me nyuam kawm txuj kawm ci, tsis tau kev teev hawm li luag nram tej nroog loj, luag muaj kev teev hawm, muaj kev ua lag ua luam, muaj kev kawm rau luag tej tub ki, yus ua ib qho txhaum, ob qho txhaum, luag saib tsis taus yus Hmoob…

Nom Tswv Cob Tsib : Muaj tub ceev xwm thiab tub rog txog txhiab txhiab leej mus txog txhua lub zos Hmoob tsis pub leej twg nti. Ntawm lub zos Houei Khane, tub rog muaj riam phom, tsheb vij koos tag zeej tsoom. Saum ntuj, dav hlau qav taub yuj lwm tag lub yeej.

Tsis paub kiag li, xyov tag ki mus lwm hnub tuaj yuav txawv txav li cas.

Cob Tsib Qaum Teb hnub tim 03.05.2011 :

Tau 5 hnub los no, muaj ze vam txhiab leej tus Hmoob Cob Tsib tau sib sau mus nyob rau ib koog hav zoov. Lawv yuav tos ib tug vaj Hmoob tuaj pab lawv. Tam sim hnub no kiag, nom tswv Cob Tsib tau kom tub rog ntau txhiab leej coj riam phom, tsheb tua rog tuaj koos vij tag lub yeej hmoob : muaj poj niam, me nyuam, laus thiab hluas. Thaj chaw, nyob ze ciaj ciam Los Tsuas, Province Dien Bien.
Xav hais rau tsoom kwv tij neej tsa Hmoob Cob Tsib, txawm nej muaj kev txom nyem ntau yam, tsis muaj noj muaj haus, tsis tau kev ua liaj ua teb, tsis tau kev rau tej me nyuam kawm ntaub kawm ntawv los nej tsis txhob yuam kev mus qaug quav rau tej saub cuav kom nej rua ncauj, mov yuav poob saum ntuj los yug nej. Cov tseem nyob hauv zos, nej ua siab txias txias, twb txom txom nyem. Tsis txhob mus nrhiav kev txom nyem ntxiv lawm tom ntej. Luag tsis muab dej caw tos yus. Twb paub li ntawd, tsis txhob muab yus lub cev mus tiv luag riam phom thiab mos txwv.
Peb yuav thov Tswv Ntuj rau cov nom tswv, qhib kev ywj pheej rau tej pej xeem huab hwm tau kev dim pa daws tej kev tsaus ntuj pov tseg thiab tej pej xeem Hmoob tsis txhob qaug quav mloog tej saub cuav hawv thiab ntxias sawv daws.
Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: