Rau hnub tim 05 lub 6 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Cov Ntawv Ntshiab (Les Saintes Ecritures) hnub no lub Koom Txoos muab rau peb mloog, hais txog koob hmoov. Peb sim muab xav kom txaus saib cov koob hmoov Yes Xus muab pub rau tus neeg teev Yes Xus ho txawv li cas tej koob hmoov peb xav tau, peb taij kom Yes Xus pub rau peb. Vim li ntawd, peb yuav los piav ob peb los txog yam koob hmoov Yes Xus muab pub rau peb, thov sawv daws sim nrog xav saib puas mus li ntawd tiag.

Ua ntej, peb yuav xub hais txog tej koob hmoov peb taij ntawm Yes Xus. Tsis hais leej tib neeg twg, peb puav leej ntshaw, puav leej nyiam koob hmoov, tsis muaj leej twg yuav thuam tsis ntshaw koob hmoo. Tab tus neeg phem, neeg tub sab, neeg nkhaus twb ntshaw koob hmoo. Txawm yog tus neeg tsis muaj kev teev hawm, los tus teev dab, teev mlom thiab coj lwm yam kev teev hawm twb puav leej ntshaw muaj koob hmoo tib yam. Vim li ntawd, hais txog ntawm yus Hmoob, peb Hmoob ib txwm hais txog koob hmoov. Kev muaj koob hmoov, los ntawm lo lus hwm niam hwm txiv, mloog niam mloog txiv lus. Me nyuam hlob tiav neeg mus ua neej khaws nkaus niam txiv tej lus koob lus hmoov qhuab qhia nws tej tub ki nws yug tau, txheej ua dhau txheej. Hmoob coj kam li ntawd. Tsis tas li xwb, Hmoob poj yawm dua nra tas, txoj kev hwm hauv Hmoob rais ua Hmoob kev teev hawm, teev dab caj dab ces, rais ua dab qhuas Hmoob. Tos Hmoob teev dab qhuas, puas yog vim Hmoob ntseeg thiab vam txog tej poj yawm ntsuj duab ntsuj plig tso koob tso hmoov pov hwm pov yawm tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv tseem ua neej. Hmoob yeej vam ntsoov poj yawm tej koob hmoov roos Hmoob. Vim li, Hmoob nco ntsoov fiv, nco ntsoov tiam tsiaj txhu, xyab ntaw tsis pub poj yawm tshaib nqhis, tub ki thiaj tau koob hmoov. Kev muaj koob hmoo yog kev noj qab nyob zoo, tsis txob tsis txhawj, khwv tau noj tau haus, muaj nyiaj muaj txiaj siv. Peb ntseeg khov ntseeg ruaj li ntawd. Txawm peb los teev Yes Xus, peb kuj vam ntsoov, tos ntsoov ib qho koob hmoov ntawm Yes Xus. Peb kuj tos ntsoov tej koob hmoov ntawm Yes Xus tib yam li tos ntawm peb tej poj yawm : kom peb muaj neej nrog luag ua, tsis muaj kev txhawj xeeb, muaj ntsej muag luag ntxhi, tau nyob nyab xeeb, tau zoo nyob kaj siab lug. Yog muab hais los mus, txawm peb los teev Yes Xus, peb kuj tseem vam ntsoov tej koob hmoov pub peb tau noj qab nyob zoo, muaj lub neej nrog luag ua, tsis raug tshaib raug nqhis. Tiam sis raws li Yes Xus qhia, tus neeg ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus sawm cov koob hmoov loj dua kev noj qab nyob zoo. Yog peb tsis paub xwb, Yes Xus muaj kev nplua nuj koob hmoov loj tshaj qhov peb pom thiab xav tau hauv nruab siab. Yog peb leej twg ntseeg thiab thov txog, tus ntawd sawm zoo dua kev noj qab nyob zoo.

Koob hmoov Yes Xus pub rau tus neeg teev Yes Xus. Yuav tsis tshua yooj yim hais txog cov koob hmoov Yes Xus muab pub rau tus neeg teev Yes Xus. Txawm hais tias Yes Xus pub koob hmoov dawb paub rau peb tas txhua leej, yog peb tsis ntseeg, peb yuav tsis pom cov koob hmoov ntawd ; yog peb muaj ib pluaj siab ua xyem xyav tso siab tsis tag, peb kuj yuav tsis tau txais cov koob hmoov tuaj ntawm Yes Xus tuaj. Peb puas paub, peb puas ntseeg, tos peb los teev Yes Xus, vim twb yog Yes Xus xub xaiv tau peb. Yes Xus xub nyiam raug peb ntawm peb tsoom kwv tij. Peb thiaj li txiav tau siab los caum Yes Xus ua peb tus Huab Tais, ua peb tus Vaj Ntxwv, mloog Yes Xus lus, ua neej lawv Yes Xus qab. Peb cov kwv tij tsis los teev Yes Xus. Peb txawm los ib leeg, txawm los pes tsawg leej, peb tsis txhob txhawj. Leej twg lawv Yes Xus qab, tus ntawd yuav tsis yuam kev ib zaug. Nws yuav txais cov koob hmoov Yes Xus pub rau tus neeg teev Yes Xus. Yog tus tsis los teev Yes Xus thiab tus twg thim lus, thaub qab, hloov kev, tus ntawd yog tus yuam kev. Tus txais cov koob hmoov Yes Xus pub, yog tus khaws Yes Xus lus, ua li Yes Xus qhia. Peb sim xav saib, dab phem yog tus ntxias peb, coj peb mus yuam kev, yog tus peb ntxub. Vim li cas peb thiaj tseem ntshai dab phem, muas tsiaj txhu tiam rau, txi rau dab phem. Yes Xus yog tus hlub peb, tiv thaiv peb, muab nws roj ntsha cawm peb. Txawm tias peb tsis sawm zoo, tsis sawm kom Yes Xus tuaj npo kom peb ntshiab li Tswv Ntuj Ntshiab, tsis sawm huv li Tswv Ntuj huv. Yes Xus tsis tso peb tseg, tsis puam chawj peb. Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, nto koob meej saum qaum ntuj. Yes Xus tuaj yeem poob ib theem koob meej yug ua neeg li peb, yuav tib neeg koob meej. Hauv ntiaj teb neeg, muaj noob nom, noob vaj ntxwv thiab noob qhev. Peb tib neeg noob qhe thiaj li ntshaw ua npau suav toog ciaj noob nom, noob vaj ntxwv. Tsis muaj noob vaj ntxwv yuav ntshaw ciaj noob qhev. Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus yug ua neeg tsis xaiv los ciaj noob vaj ntxwv, pw vaj ntxwv txaj chaw pua ntaub tsuj ntaub npuag taug pes leev, thaiv kaus kub kaus ntxhw daj rhob txaj chaw nyob, zaum rooj nom rooj tsw, ntoo mom nyiaj mom kub. Yes Xus yug ntawm Mab Liab thiab Yos Xes neeg pej xeem xws teb xws chaw, neeg ua vaj ua tsev, txua rooj txua tog. Thaum kawg, Yes Xus tseem raug neeg xyeeb poob qis dua tej tib si theem kawg, theem tw hauv tib neeg ntiaj teb nrog neeg khaum, neeg raug txim ua tib nqag dai tib phiaj saum ntoo cuam, raug neeg thuam, raug neeg nto, neeg hnyos : “13 Tiam sis yog nej muaj feem nrog Leej Pleev kev raug txom nyem, nej yuav zoo siab, vim thaum txog hnub tshwm sim nws lub hwj chim, nej yuav zoo siab luag ntxhi.14 Yog nej raug tsawm vim Leej Pleev Npe, nej hmoov zoo, vim Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig hwj chim tsaws saum nej.” Tas txhua tus neeg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus tsis raug txom nyem tas tus npaum Yes Xus, tsuas yog leej puav. Tus neeg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus yuav nco ntsoov, tos ntsoov lub koob hmoov Yes Xus muab rau nyias. Tus neeg teev Yes Xus yuav tsis txhob txwm mus ua tub sab kom raug luag muab nws tsim txom. Peb tsis txhob mus thab plaub muab peb caj dab rau luag hlais thiaj tau koob tau hmoov : “15 Tsis txhob muaj hauv nej leej twg raug txom nyem vim tua neeg los tub sab los neeg phem los txob plaub.” Tiam sis, leej puav neeg teev Yes Xus ntseeg Yes Xus, mloog Yes Xus lus thiab nyiam Yes Xus tas siab nrho. Ciaj thiab tuag, nws tsis thim lus, zoo siab muab tag nws lub siab thiab lub neej cog rau Huab Tais Yes Xus txhais xib teg lawv Yes Xus qab. Tus neeg teev Yes Xus no txawm raug neeg ntxub nws, muab nws ntaus, muab nws tua ntsoog tas, raug neeg thuam raug neeg hnyos npaum li cas. Tus neeg teev Yes Xus no yog koob hmoov Yes Xus pub rau ntiaj teb neeg txhaum. Nws sawm nrog Yes Xus ua Leej Txiv Tswv Ntuj tes qav num saum daim av : “9 Kuv thov ntuj rau lawv, tsis thov rau lub ntiaj teb, tiam sis rau cov koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug; 10 Vim kuv tug puav leej koj tug thiab koj tug puav leej kuv tug, kuv nto koob meej hauv lawv.” Tej koob hmoov Yes Xus pub rau tus neeg teev Yes Xus no, yog peb tsis thov, peb yuav tsis tau. Tej tus neeg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus no tam tau Yes Xus nyob ntiaj teb no : hlub ntiaj teb neeg, nrog Yes Xus txhim lub ntiaj teb kom sib haum ua kwv tij sib hlub, sib pab, coj cov neeg raug txom nyem mus cuag Leej Txiv Tswv Ntuj. Tej koob hmoov Yes Xus pub no loj tshaj kev tau noj qab nyob zoo.

Ib tsoom phooj ywg, cov koob hmoov Yes Xus pub rau tas txhua tus neeg teev Yes Xus, yog peb leej twg tsis zoo siab txais, peb kuj yuav tsis pom. Vim li ntawd, nyob hauv peb lub siab, tsuav yog muaj ib lo lus peb lub siab tsis xis, Yes Xus paub tag. Peb yuav siv zog thov Yes Xus cov koob hmoov peb thiaj li yuav pom hauv peb lub neej.


01.06.2011                            Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: