Rau hnub tim 12 lub 6 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg,


Hnub no, yog zoo hnub zoo nyoog rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiab rau peb cov neeg ntseeg txhua leej. Yog lub hmoov Leej Ntuj Plig nqes los txhawb txhim thiab tiv thaiv tus neeg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus. Vim li ntawd, peb yuav tau piav ob peb los txog Leej Ntuj Plig Ntshiab txuas ntxiv no mus.

Ua ntej peb yuav txais lub cim ntxuav hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb tau kawm kev ntseeg. Peb txoj kev kawm coj peb kev, tuav peb tes ib nqes zuj zus rau ib nqes, ib theem nce rau ib theem. Vim xib hwb thiab txiv plig tau qhia Huab Tais Tswv Ntuj rau peb, nyeem Tswv Ntuj lus hauv phau Ntawv Ntshiab rau peb mloog, qhia peb teev Tswv Ntuj raws keeb kwm cov thwj tim qhia rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv, thaum chiv keeb los. Kev paub Tswv Ntuj yog peb txoj kev teev hawm lub ntsiab. Yuav kom peb coj txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws kab raws kev cai txhob yuam kev, peb yuav tsum kawm kom paub tseeb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Thaum peb hais lus rau Leej Txiv, hais rau Leej Tub, los hais rau Leej Ntuj Plig, peb yuav tsum paub rau leej twg peb tsa ncauj thov. Thaum peb paub meej Huab Tais Tswv Ntuj hauv peb nruab siab, peb pom qab hu Huab Tais Tswv Ntuj muaj kab muaj kev tsis sib chab sib chaws. Kuj tib yam li peb paub leej txiv tsis yog leej niam, leej tub leej ntxhais tsis yog leej niam leej txi. Huab Tais Leej Txiv Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Tas txhua yam nyob saum ntuj hnub thiab hli thiab txhua yam nyob ntiaj teb, suab puam, av, dej, nroj tsuag, tsiaj txhu thiab tib neeg puav leej yog Huab Tais Leej Txiv Tswv Ntuj tsim tas nrho. Tej ntsuj muaj hwj huam saum qaum ntuj, tej dab tej xyw txhua yam tsav puav leej yog Leej Txiv Tswv Ntuj tsim. Dab thiab xyw ntxeev ncaim tawg ntawm Tswv Ntuj mus rau ntuj txias teb tsaus. Cov ntsuj muaj hwj huam saum qaum ntuj npuab Tswv Ntuj ruaj nreb tiam Tswv Ntuj. Peb ntseeg thiab peb paub Huab Tais Tswv Ntuj tib tug thiaj yog tseem Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, tsis muaj dua lwm tus ntxiv. Huab Tais Tswv Ntuj yog tib tug Huab Tais 3 leeg : Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntsuj Plig. Tswv Ntuj tsis ua 3 tug Tswv Ntuj zoo li tej dab phem muaj 3 tug, 4 tug los ntau tus dab phem. Tsuas muaj tib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb : Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntsuj Plig yog tib tug Tswv Ntuj xwb. Kev sib hlub, sib pab, sib haum ntawm Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntsuj Plig ua tau Haub Tais 3 leeg lawv ciaj tib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb. Leej Txiv tsim muaj lub sim ceeb vim Leej Tub lub sim ceeb thiaj txawm tau los nyob. Lub sim ceeb raug ntxias poob rau dab phem tes. Leej Tub tuaj txhiv tuaj cawm lub sim ceeb, vim Leej Tub paub ntsoov Leej Txiv hlub thiab khuv xim peb npaum li cas. Yug ua tib neeg, Leej Tub hlub peb npaum Leej Txiv. Leej Ntsuj Plig nqes los nrog peb ua ke, yog Leej Txiv thiab Leej Tub kev hlub peb xa tuaj pub kom peb yug ua Huab Tais Tswv Ntuj tub ki vim Leej Tub.

Leej Ntsuj Plig nqes los txhawb txhim tus neeg ntseeg. Peb tsa ncauj thov los txais kev ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb txoj hmoov zoo. Peb muaj hmoo vim Tswv Ntuj hlub peb xaiv raug peb los ua Tswv Ntuj cov tub ki ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws keeb kwm, raws kev raws cai li Tswv Ntuj nyiam. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv txoj dej num yog qhuab qhia ntiaj teb neeg tsis paub Tswv Ntuj kom paub meej, paub tseeb Huab Tais Tswv Ntuj. Koom Txoos Kav Tos Liv txoj dej num yog lis Yes Xus dej num nyob ntiaj teb no kom tiav hnub Yes Xus rov tuaj hnub kawg. Koom Txoos Kav Tos Liv yog lub Koom Txoos Niam saib ntsoov Yes Xus dej num raws li cov thwj tim qhia puag thaum chiv keeb, tam ib leej niam qhuab qhia nws cov me nyuam kom tsheej neeg, ua neeg paub kev paub cai, nquag thiab txawj xwb fab. Vim li ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhuab qhia tsoom ntseeg, nws cov tub cov ki kom ua neeg paub kev paub cai, hwm neeg thiab hwm ntuj, tsis txhob ua neeg luab tsuab thiab mom txheej : txawj nco tib neeg txiaj ntsim thiab txawj nco Tswv Ntuj txiaj ntsim. Tus tsis hwm neeg, kuj yog tsis hwm Tswv Ntuj. Tus thuam neeg, kuj yog thuam Tswv Ntuj tib yam. Piv li peb Hmoob kev mloog lus, kev hwm niam hwm txiv, hwm kwv hwm tij, hwm neej hwm tsav raws yus Hmoob kev cai yog kev nco txiaj ntsim ntawm tib neeg. Vim Tswv Ntuj xaiv raug peb, peb los ua Tswv Ntuj tub ki, teev Tswv Ntuj. Peb muab yus xeem lus Hmoob ua zaj seev, ua kwv txhiaj lus taum hais qhuas Tswv Ntuj tej txiaj ntsim nrog suab raj, suab qeej teev Tswv Ntuj, nco Tswv Ntuj tej koob hmoov kuj tau tib yam li luag siv luag xeem lus los ua nkauj seev nrog thaj cheej thiab paj nruag. Koom Txoos Kav Tos Liv tseem qhia txhij qhia txhua, qhia dav qhia tob tshaj npaum li cas rau peb txhua haiv neeg ntseeg kom tsis txhob ua neeg siab nqaim siab ti li tej txhia me nyuam Koom Txoos cam thawj, hlav thiab ncau mus ua ntau caj ces sis tsub sis nias. Koom Txoos Kav Tos Liv cob qhia muaj qab muaj hau rau peb yog nws tub ki kom paub kev cai hauv paus nto hauv ntsis raws keeb kwm. Peb yuav ceev faj ua neeg mloog lus, tsis txhob hla ntug hla cai, cav ncauj thiab cam thawj li luag. Peb yuav paub teev ntuj raws caij nyoog, raws niaj raws xyoo, yuav coj thiab ua li Koom Txoos Kav Tos Liv coj qhia. Peb tsis txhob lam xav lam ua tsis muaj paus muaj ntsis li tej “Church” ua nroj paug teb sawv daws pom puv qab ke qaum kev ib ncig ntawm peb. Vim txoj kev thuam niam thuam txiv, thuam vaj qhia, thuam cov leej ntshiab, tsis mloog tsis nco cov thwj tim tej txiaj ntsim, kuj yog thuam Yes Xus. Vim li ntawd, lub ncauj lam teev ntuj tom “Church” los tsis muaj Thaj Txi Ntuj. Yes Xus yog tus hais kom ua Thaj Txi Ntuj nco txog Yes Xus kev raug hiam. Txog lub caij nyoog teev hawm, qhov loj thiab tseem ceeb lub Thaj Txi Ntuj  tsis kam ua, yeem mus lob yam ub yam no laug sij hawm. Nej sim xav cov neeg cav ncauj, cam thawj lub neej teev hawm yam tej me nyuam yaus tsis mloog niam mloog txiv txib txoj tseem ceeb tsis ua, khiav tawm nraum zoov mus kov ub kov no, tej suab nkauj suab nruas ua ncha qog qees kom tas caij nyoog teev hawm, cav muaj ntsej muag hais tias teev hawm vaj tswv, Thaj Txi Ntuj tseem ceeb ho tsis ua. Tsis tas li ntawd, hauv ib lub xyoo, muaj hnub ntshiab hnub huv ntau hnub, muaj kab ke ua hmoov ntau txoj, vim ua neeg cav ncauj tsis pom qab pib tog twg ces ib lub hmoov nco Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim tsis muaj ua li. Vim li ntawd, peb yuav tau ceev faj nyias tus kheej tsis txhob yoog cov neeg cam thawj, tsis txhob poob hauv tej me nyuam Koom Txoos li tej nroj paug teb no. Yog peb lam ua neeg ntseeg yuav lub npe, tsis mob siab teev ntuj, tsis mus tshwm tsev teev ntuj ib taws li, peb kuj zoo li ntawd, pauv tsis tshaj cov neeg hais los saum no. Txawm muaj tej txhia neeg lawv xwb tim xaiv lawv kev taug, tsis dua ntawm lawv, Hmoob thiaj piv txoj lug tias : “Dev yeem kaws txha, npua yeem lib a ; dev yeem noj quav, npua yeem noj xua” Tiam sis, yog nej tsim dheev, hnub twg nej paub keeb kwm hauv paus kev ntseeg, paub cais txoj tseeb thiab txoj cuav, nej pom nej qhov yuam kev, nej yuav ceeb laj ua neeg ntseeg kom kawg nej sim neej.
Ntawm nej, nej muaj hmoo, yog nej nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Tas tsoom ntseeg Kav Tos Liv, txij hnub tuaj txog hnub poob, sawv daws sib yoog ua tib tse neeg sib koom siab teev ntuj sib pab sib txhawb, nrog txiv vaj qhia ua sawv daws leej txiv taj Pob Zeb, sawv Yes Xus lub chaw nyob ntiaj teb no : “Nej yuav ceev faj nej tus kheej thiab saib xyuas cov Leej Ntuj Plig Ntshiab tso rau nej, ua Tswv Ntuj lub Koom Txoos cov tswv, nws Leej Tub cov ntshav txhiv los ua nws tug…HL20,28” Lub Koom Txoos qhia peb coj, qhia peb teev hawm, muaj ntau lub hnub nyoog ntau lub hmoov hauv ib lub xyoos : Hmoov Tsuj Xeeb Yes Xus, Hmoov Hla, Hmoov Huab Tais nce pem ntuj, Hmoov hwm lub Cim Yug, Hmoov Huab Tais Peb Leeg, Hmoov Nkauj Xwb Mab Liab nce pem ntuj…Hnub no peb ua lub Hmoov Leej Ntuj Plig nqes los. Yog ib lub zoo sij hawm rau txhua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Muaj coob leej txais lub Cim Txhab Zog rau hnub no. Vim tus neeg ntseeg Yes Xus ua Yes Xus thwj tim nyob ntiaj teb no. Kev ua Yes Xus thwj tim yuav tau tiv ntiaj teb kev cuav kev dag, tiv dab phem xas tas kev haub kev ntxias, tsis yooj yim. Peb tsis muaj zog ntaus rog ib leeg tiv dab phem. Tiam sis peb ntseeg peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus. Nws mus dua qaum ntuj lawm los nws yuav xa Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj pab peb, ua tus tiv thaiv peb. Hnub peb txais lub Cim Txhab Zog ntawm tswv qhia, yog txais Leej Ntuj Plig Ntshiab Yes Xus pub tuaj rau peb. Vim tas cov tswv qhia hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv yog cov sawv Yes Xus pab thwj tim chaw nyob ntiaj teb no. Cov thwj tim tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab Yes Xus xa tuaj rau lawv : “2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam li ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev; 3 Tshwm plaws tej ntshua lus tam li nplaim taws faib zoj rau lawv ib leeg ib ntshuas tsaws ntua saum lawv,4 Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo tag sawv daws, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais ” Tsis tas li ntawd, hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los yog ib lub caij nyoog zoo rau tsoom tub ntxhais hluas zoo siab muab lawv lub neej cog rau Huab Tais Yes Xus txhais xib teg ua Huab Tais Yes Xus thwj tim : Cov niam nkauj xwb thiab cov leej choj…Peb ntseeg hais tias lub txiaj ntsim Leej Ntuj Plig nqes los loj kawg thiab pab tau tsoom neeg ntseeg tiv txoj kev iab kev daw nyob ntiaj teb no. Zoo li thaum ub, cov thwj tim ntshai kawg thaum lawv ntes Yes Xus mus tua lawm. Lawv nkaum hauv tsev, liaj qhov rooj qhov rai tsis tawm nraum zoov. Txij li hnub lawv txais Leej Ntuj Plig Ntshiab, lawv cia li hloov tshiab tas, siab ntsws muaj zog, tsis ntshai tuag. Ua rau lawv muaj lub peev xwm tawm mus hauv tej nroog, tshaj Yes Xus lub npe qhia ntiaj nrag qaum pes, txawj hais txhua xeem lus, tsis kawm los paub hais : “21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : “Thaj yeeb nej sawv daws ; xws  li Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus.”22 Hais li tas, nws tshuab zoj ib pas, nws hais rau lawv : “Txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ;23 Yog nej zam txhaum rau tej txhia, lawv txhaum yuav muaj zam mus, yog nej tseg rau tej txhia, lawv txhaum yuav nyob nraim.” Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem ua tau tej yam loj rau peb qhov muag ntsia ntsoov, tib neeg ntiaj teb ua tsis tau. Txoj kev zam txhaum, neeg ntiaj teb zam tsis tau. Leej twg ua tub qaug, ua txhaum peb, peb yeej kawg coj nce txwj laus, yuam tseev kom kho peb thiaj tag, muab nplua yuav nyiaj pauj rau peb. Tiam sis, tus neeg teev Yes Xus mloog Yes Xus Lus, ua tau raws li Yes Xus cov lus qhia. Peb tseem nco, tim 13 lub 5 hlis 1981, Txiv Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 rau Mehmet Ali Agca tua 2 phom nyob place Saint Pierre. Zoo rov los, TVQ JP 2 tau mus xyuas tus neeg tua nws hauv nkuaj thiab zam txhaum rau nws. Peb pom, JP 2 ua tau raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim pub rau peb tib neeg muaj txhaum.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav thov Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nrog nraim peb tas txhua lub sij hawm. Peb thiaj li yuav muaj lub peev xwm ua tau lub siab loj siab tawv li cov thwj tim ; thov Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia peb ua neej xws li TVQ JP 2 haum xeeb nrog lub ntiaj teb neeg thiab nrog peb tus yeeb ncuab ua phem rau peb. Leej Ntuj Plig Ntshiab, koj los mas, los nyob hauv pev cov ntseeg txog koj.

07.06.20011                          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: