Rau hnub tim 19 lub 6 hli 2011


Tsoom ntseeg mloog Tswv Ntuj lus thiab phooj ywg sawv daws,

Lis piam tas los no, peb ua lub hmoov hwm Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ntxaum peb tsoom ntseeg tej siab ntsws thiab txhawb koob hmoov rau peb lub siab ntseeg kom ruaj khov. Hnub no, yog lis piam 12 hauv nruab xyoo, lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tag peb sawv daws cov ua nws tub ki hwm Huab Tais Tswv Ntuj 3 leeg (Fête de la Trinité, Trinity Sunday). Peb yuav tau piav ob peb los txog lub hmoov hwm Huab Tais 3 leeg nrog cov ntsiab lus hauv cov zaj nyeem peb hnov hnub no.

Lub hmoov hwm Huab Tais 3 leeg, muaj txiaj ntsim zoo li cas ? Tsis muaj lwm txoj kev qhia peb paub Huab Tais Tswv Ntuj dua ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Tsuas kawg lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj qhia nej paub tau Huab Tais Tswv Ntuj yog leej twg, qhia tau rau nej hauv paus mus txog hauv ntsis rau txhua leej paub, nej tus xav ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj, xav ntsib Huab Tais Tswv Ntuj. Peb tsis yog thuam lwm cov me nyuam Koom Txoos ncaim thiab txia ntawm lub Koom Txoos Niam Kav Tos Liv mus qhib nyias lub “Church” pawg lug, sis tsub sis nias raws li nyias tus xib hwb ncauj qab zib nplaig qab ntse sawv daws pom luam taw laws ib ncig. Peb tsuas yog qhia ncaj qhia tseeb raws kab raws ke, raws keeb kwm, raws li Yes Xus tso lus rau nws pab thwj tim thaum chiv keeb Pob Zeb thiab Paj Lug tsa muaj lub Koom Txoos Niam tshwm sawv los txog lub zim txwv no rau sawv daws paub. Peb xav pab nej sawv daws, qhia lub keeb kwm rau cov tsis paub kom nrog paub ; pab cov raug haub raug ntxias khuv xim xav txog lig, kom pom qab khaws tej lus no coj mus xav kom tom thawj cuab nej zog ; cov xav los nrhiav, xav los npuab tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj kom pom kev mus ntsib, mus poo tau lub tseem Koom Txoos Niam hlub taus sawv daws li sawv daws Leej Niam Leej Txi Tswv Ntuj hlub sawv daws tiag. Peb tsis muaj nplooj siab dag leej tib neeg twg, tsis xav ntxias nej leej twg kom nkag los poo lub Koom Txoos Niam Kav Tos Liv yog nej tsis pom zoo. Vim li ntawd, peb kuj tsis cheem cov xav fav xeeb, xav tawg ntawm lub Koom Txoos Niam. Tsis tas li ntawd xwb, tus neeg cav ncauj cam thawj thiab yuam cai tsis mloog lub Koom Txoos cov lus qhia, tseem raug lub Koom Txoos Kav Tos Liv caum khiav (Frapper de l’excommunication) twb muaj coob leej ntau tus hauv liv xwm Koom Txoos, Lus Thes 03.01.1521, tus tsim thawj lub Koom Txoos Protestant, yog ib tug raug ntiab tawm hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Peb tsuas qhia qhov tseeb thiab qhov yog rau nyias mloog, kom nej tau kev khaws coj mus xav kom txaus : “4 Yog ib leej twg tuaj qhia lwm tus Yes Xus txawv tus peb qhia rau nej, los nej txais lwm tus Leej Ntsuj Plig txawv tus nej tau txais, los lwm lub Moo Zoo txawv lub nej txais, nej kuj uv dhau. 5 Kuv xav, kuv kuj tsis me tshaj cov yawg tshaj xo no, 6 Txawm tias kuv tsis txawj hais lus, ntawm kev paub cai, nej twb pom ntsoov peb coj li cas rau nej. 7 Puas txhaum yam kuv tus kheej tau ua neeg me kom tsa nej rau lub chaw siab, vim kuv qhia Tswv Ntuj lub Moo Zoo dawb paug rau nej ? 8 Kuv tau lwg lwm cov Koom Txoos txais lawv thoob nyiaj kom tuaj tiam tau nej 2KLN 11,4-8” Cov tseem Yes Xus thwj tim, tseem tub txib hauv Koom Txoos Niam Kav Tos Liv coj raws li Paj Lug hais no. Vim li ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev txhawj xeeb yog qhuab qhia ib tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj, qhia ntiaj teb neeg txhua leej, kom tas sawv daws tau kev, pom qab khaub zig tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj tiag tiag.
Lis piam tas los no peb twb tau hais ob peb los ua ntej, hais txog Tswv Ntuj yog tib tug Huab Tais Tswv Ntuj 3 leeg : Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntsuj Plig. Tswv Ntuj tsis ua 3 tug Tswv Ntuj zoo li tej dab phem muaj 3 tug, 4 tug los coob tus dab phem : dab vaj dab tsev, dab qhov rooj, dab qhov cub, dab qhov txos…Tswv Ntuj tsuas yog tib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb : Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntsuj Plig yog tib tug Tswv Ntuj xwb. Yuav kom peb nkag siab, to taub Tswv Ntuj, peb yuav siv tej zaj piv txwv los pab nthuav kom yooj yim rau peb nkag siab txog Tswv Ntuj. Piv txwv li ib yig neeg, muaj leej txiv, leej niam thiab tus me nyuam. Lawv 3 leeg no yog tib yig neeg xwb. Vim leej txiv nrog leej niam ua tib lub siab ; leej niam paub leej txiv siab ; nkawd ib leeg tseg tsis taus ib leeg, ib leeg hlub ib leeg, nkawd thiaj ciaj ib yig neeg. Yog hnub twg nkawd tsis ua tib lub siab, nkawd tsis sib ntseeg siab, nkawd yuav fav xeeb, nyias khiav nyias, tsis ciaj ib cuab ib yig. Zaj piv txwv no, txawm yog neeg tsis yog Tswv Ntuj, los kev sib hlub hauv ib yig neeg muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Vim li ntawd, kev sib hlub hauv ib nkawm niam txiv thiab kev sib hlub hauv ib cuab kwv tij, ntawm kev neej kev tsav, kev cog phooj ywg, ntawm tib neeg kev sib hwm tsis sib thuam, tsis hais lus xaiv, tsis ua plaub, tsis sib ntaus sib tua…qhia rau peb to taub hauv Huab Tais Tswv Ntuj 3 leeg : “12 Nej ib leeg yuav tshua ib leeg ntawm kev phooj ywg ntshiab, tas cov ntshiab tshua txog nej.13 Thov kom Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj kev hlub neeg thiab Leej Ntsuj Plig Ntshiab kev raug zoo nrog nraim nej sawv daws.” Huab Tais Tswv Ntuj muaj 3 leeg tiam sis lawv ib leeg vam thiab ntshaw ib leeg. Leej Txiv hlub Leej Tub npaum li ntawd, hauv Leej Txiv hlub nws Leej Tub txawm tshwm sim muaj lub sim ceeb rau Leej Tub. Hmoob thiaj pheej hais tias ntuj tsim teb raug. Leej Tub hlub Leej Txiv npaum li ntawd, hauv Leej Tub kev hlub Leej Txiv, xeeb Leej Tub ua leej tib neeg nrog lub sim ceeb qhuas Leej Txiv nrog Leej Tub. Leej Txiv thiab Leej Tub kev sib hlub tshwm Leej Ntuj Plig ua tus thiv thaiv muaj hwj huam. Tswv Ntuj 3 leeg yog tib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb : “16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj pub nws Leej Tub ib leeg kheej tuaj kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, hos muaj txoj sia nyob ib txhis.17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, hos vim nws ntiaj teb txais tau kev cawm.18 Leej twg ntseeg nws tsis raug txiav txim… Peb txoj kev mloog lub Koom Txoos lus qhuab qhia coj peb los ntsib tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj tiag tiag. Thaum no, peb lub siab kuj hloov tsis zoo li qub. Yav thaum, peb siab me, peb txhawj, peb ntshai dab tom. Nyiam no, Huab Tais Tswv Ntuj nrog peb nraim, tiv thaiv peb, ua peb siab loj. Peb tsis txhawj, tsis muaj ntshai. Tej dab Hmoob, ib puas kaum tsav ntsuj thiab xyw ho tig rov ntshai peb lawm, vim tus mloog Tswv Ntuj lus teev Tswv Ntuj, muaj Tswv Ntuj hwj huam. Vim dab yeej paub ntsoov dab tsis yeej Tswv Ntuj. Tas txhua tus dab puav leej me tag tus, tsis muaj hwj huam ib qho. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus loj, yog peb Leej Niam Leej Txi hlub peb, peb hwm, peb teev, tus roos peb, plhws peb txhua tsav yam kev txhawj xeeb pov tseg hauv peb lub siab thiab hauv peb lub neej : “3 Tus muaj koob hmoo Tswv Ntuj peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, tus foom tas Ntsuj Plig qaum ntuj koob hmoo rau peb hauv Leej Pleev, 4 Tus xaiv peb hauv nws ua ntej lub sim ceeb tsis tau txawm kom ntshiab huv tsis muaj xyeej hlub npaud ntawm nws xub ntiag, 5 Hom peb tseg ua nws tej tub sau vim Yes Xus Pleev raws nraim li nws ntshaw thaib siab xav 6 Rau nws lub hwj chim muaj txiaj ntsim pub peb muaj li hauv tus nws hlub. 7 Ntawm nws peb txais txoj kev cawm vim nws roj ntsha, txhiv peb kev txhoj tam nws koob hmoov nplua mias EFX 1,3-7 Vim li ntawd, peb yuav kub siab txog peb txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj raws caij raws nyoog, mus thawm niaj thawm xyoo tag peb sim neej. Peb yuav tsum paub lub ntsiab thiab qhov loj thiab tseem ceeb hauv txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Tus yuav qhia tau rau peb paub tseeb kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj hauv paus nto ntsis yog lub Koom Txoos Niam thiaj qhia tau qhov tseeb rau nws tej tub ki. Vim li ntawd, cov nyob hauv tej me nyuam Koom Txoos ncaim ntawm lub Koom Txoos Niam puav leej yuam kev tas tus, tsis paub kev teev hawm qhov tseeb. Yog nej teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj li tej xib hwb hauv tej “Church” qhia rau nej xwb, nej sav ntau yam koob hmoov loj thiab tseem ceeb nej tsis tau txais hauv nej kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Tus neeg tub nkeeg yeej pluag dua tus nquag. Tus neeg ua teb nqaim yeej sau tau qoob tsawg dua tus ua teb dav. Lub Koom Txoos Niam teev hawm Tswv Ntuj txhij dua, nws tau koob hmoov ntau zog lwm cov me nyuam Koom Txoos raws kev cai xwb : Tswv Ntuj pub koob hmoov rau cov leej ntshiab ua lawv npe pub rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Cov leej ntshiab thiaj ua tau hwj huam yees ntxwv. Nyob hauv lwm cov me nyuam Koom Txoos nej pluag thiab tsis pom tej koob hmoov no, tsis yog Tswv Ntuj nplua nej, hos yog tim nej txoj kev teev hawm qhov tseem ceeb nej tsis ua. Nej twb tsis hwm cov leej ntshiab, nej yuav ua cas muaj cov leej ntshiab tej koob hmoo ? Zoo li tus neeg ua teb nqaim kuj sau tau qoob tsawg xwb. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis thuam cov neeg ntshiab, niaj xyoo ua lub hmoov nco txog cov leej ntshiab, hwm cov leej ntshiab. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv kuj txais cov leej ntshiab tej koob hmoov, tsuas yog kev cai xwb. Kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yog ib lub caij nyoog muaj nuj nqes tshaj, yuav tsis txhob sav tej caij nyoog. Yog peb leej twg lam sau npe ua neeg ntseeg tiam sis peb tsis quav ntsej kev teev hawm Tswv Ntuj li. Peb tsis hloov lub qub siab, tsis hloov peb lub neej phim tus neeg ntseeg Tswv Ntuj li. Hais tiag, peb twb tseem pauv tsis tau tej neeg teev dab qhuas, rau qhov lawv tsis yog neeg dag li yus. Yus dag lub Koom Txoos Niam ua neeg teev Tswv Ntuj, tiam sis yus tsis quav ntsej kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Tsis txhob xav tias yus dag lub Koom Txoos xwb, yog dag Yes Xus tus kheej. Nej nyias yuav tsum xav nyias, tus neeg dag Huab Tais Tswv Ntuj, puas txhaum : “Ntawm txhua txoj kev teev hawm, hauv Thaj Txi Ntuj thiab hauv tas cov Cim yog Leej Pleev thiab lub Koom Txoos kev sib ntsib. Zeej tsoom neeg tuaj sib txoos nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab, tus hu tas Tswv Ntuj cov tub ki ciaj ua Leej Pleev lub cev. Caté.Eglise.Catho n° 1097  Peb txoj kev teev hawm coj peb ua Yes Xus lub cev. Yog peb twb tsis mus teev hawm Tswv Ntuj li, nej sim xav saib kev teev hawm dab tsi yuav coj tau peb ua Yes Xus lub cev ? Tas txhua tus neeg tseeg peb yuav qhib pob ntseg kom zoo los mloog peb lub Koom Txoos tej lus qhia no. Peb nyias yuav mob siab rau nyias txoj kev teev hawm Tswv Ntuj kom tag siab nrho.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb los ua tus neeg teev Huab Tais Tswv Ntuj 3 leeg, qhov loj Tswv Ntuj tos peb, yog nrog Huab Tais Yes Xus ciaj ua Huab Tais Yes Xus lub cev ua Tswv Ntuj cov tub ki nyob ntiaj teb no. Peb yeej paub ntsoov tias peb tsis muaj zog, tiam sis vim peb ntseeg Tswv Ntuj, peb mloog Huab Tais Yes Xus lus, vam Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog pab thiab cov leej ntshiab tej txiaj ntsim txhawb ces peb kuj yuav rov ceeb xyov tim dab tsi peb ho ua tau tej yam peb tus kheej thiab peb lub zo ua tsis tau ib leeg.

15.06.2011                  Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: