Rau hnub tim 26 lub 6 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Tsis muaj pes tsawg hnub, rov txog caij nyoog peb tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Hnub no yog ib hnub ntshiab hnub huv, lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tag peb txhua leej hwm lub “Cim Yug” Huab Tais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav. Lub “Cim Yug” (Corps et Sang de Jésus) muaj ntau yam tseem ceeb peb yuav hais tsis txhij tsis txhua kom tag hnub no. Lub “Cim Yug” muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus yug txhua tus neeg ntseeg thiab yug lub Koom Txoos. Peb yuav los tham lub “Cim Yug” raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv, lub Koom Txoos Niam txoj kab txoj kev ntseeg.

Peb yuav xub hais txog cov txiaj ntsim Huab Tais Yes Xus pub rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv txais los ntawm lub “Cim Yug”. Peb twb paub qas ntsoov, lub Koom Txoos Kav Tos Liv muab lub xyoo teev hawm Tswv Ntuj faib muaj caij muaj nyoog raws kev cai : Lub Hmoov Tsuj Xeeb, nco txog Yes Xus yug ua tib neeg ; lub Hmoov Hla, nco txog Yes Xus raug hiam tuag thiab sawv rov ciaj sia ; lub Hmoov hwm Huab Tais 3 Leeg, nco txog Tswv Ntuj Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab, yog tib tug Huab Tais Tswv Ntuj…Hnub no, peb ua lub Hmoov hwm lub “Cim Yug”. Peb nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yuav tsum paub lub “Cim Yug” tej txiaj ntsim : “Tsoom kwv tij nkauj muam hmov tshua, kuv xav hais rau nej tag kis no, hais txog ib tug poj niam, tsis tshua muaj neeg paub, tiam sis lub Koom Txoos tshuav nws txiaj ntsim loj kawg, nws tsis coj lub neej ntshiab huv xwb, tiam sis vim nws kev kub siab, nws pab txhim tau ib lub caij nyoog teev hawm loj hauv nruab xyoo, hwm Huab Tais lub cev « Corpus Domini ». Leej ntshiab Julienne de Cornillon…17.11.2010 Benoît XVI Audience générale” Koom Txoos Kav Tos Liv kev hwm lub “Cim Yug” no muaj keeb ua rau cov coj lub Koom Txoos, txiv vaj qhia, tau rhawv kab tho kev rau tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv teev hawm : “Yog xyoo 1263, ib lub cim tshwm tuaj zoo li no hauv lub nroog Bolsena, nyob Italie teb. Muaj ib tug txiv plig, Pierre de Prague, tuaj sau siab txog Italie, nws ua xyem xyav hauv nruab siab txog lub “Cim Yug” xyov puas yog Leej Pleev lub cev tseeb tiag. Nws tseem tab tom ua Thaj Txij Ntuj, lub ncuav mov cia li liab zuj zus ua nqaij, muaj ob peb tee ntshav nrog lo daim ntaub dawb txheem mus lo lub Thaj. Txiv Plig cia li nqa khiav dua tom chaw hloov khaub ncaws. Txiv Vaj Qhia Urbain 4 tuaj mus saib, nws pom muaj tseeb tiag. Hnub xiab 11 lub 8 hli 1264, txiv vaj qhia ua ib tsab ntawv “Transiturus de hoc mundo” Tej yam no, yog tej lub cim tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj tshoj lub Koom Txoos, qhia lub Koom Txoos paub tsa muaj kev hwm Huab Tais lub cev “Corpus Domini”. Tus neeg ntseeg Kav Tos Liv tsis nquag mus Thaj Txi Ntuj, yuav tsis to taub lub “Cim Yug” muaj txiaj ntsim dab tsi. Tus neeg tsis nyob hauv Koom Txcoos Kav Tos Liv yim huab tsis paub qab hau dab tsi txog lub “Cim Yug”. Lub Koom Txoos yeej ntseeg puag thaum ntej thaum ntxov, txij thaum cov thwj tim los mus lawm. Sawv daws yeej hwm thiab ntseeg lub “Cim Yug” hauv Koom Txoos, yog tsis tau tsa kom muaj caij muaj nyoog los teev hawm xwb. Leej ntshiab Julienne de Cornillon, yog ib tug qhia rau Koom Txoos nqa txiaj ntsim hwm lub “Cim Yug”. Txij thaum ntawd los, txiv vaj qhia thiaj txhib kom muaj kev hwm lub “Cim Yug” hnub 5 (jeudi après dimanche de Sainte Trinité) hauv Koom Txoos. Tom qab no, mam hloov rau hnub chiv.
Leej twg nkag los ua ib tug tub ki hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, nws tsis paub qab tog hauv nchav Koom Txoos kev coj, kev teev hawm. Nws yuav tsum los kawm Koom Txoos kev ntseeg kom thoob hauv paus txog hauv ntsis. Lwm cov Koom Txoos me nyuam txia thiab ncaim ntawm lub Koom Txoos Niam mus tsim ib co neeg ntseeg qus tsis muaj paus muaj ntsis, tsis xyaw npoj tam tej tub ki ncaim kwv ncaim tij, mus raws neej tsa poob dab poob qhua, thaum kawg ua dab tu caj tu ces. Vim li ntawd, nej pom tej Koom Txoos me nyuam luam taw no tsis paub qab tog hauv nchav txog kev teev hawm qhov loj thiab tseem ceeb hlo, tsis muaj hwm lub “Cim Yug” li. Peb nyias yuav tau xav kom ti txha nyias tus kheej, txhob ua neeg yuam kev li hom neeg ntseeg qus no. Tus tsis ntseeg, tsis hwm lub “Cim Yug”, puas yuav txais lub “Cim Yug” tej txiaj ntsim ? Los nej yuav ib siab ua hom neeg ntseeg tsis leem cai no zaj, tsis tau txais koob hmoov ntawm Tswv Ntuj los puam chawj ? Tus txiav txim ua taus li ntawd hauv nws siab, nws puas tseem muaj ntsej muag hais tias yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv thiab no ? Ib tug me nyuam, thaum niam txiv ciaj sia twb tsis hlub, tsis hwm niam txiv, txog hnub niam txiv qaij qaug ho quaj hmluj hmlav tua tsiaj txhu rau niam txiv yuav ntsej muag, thaum ntawd muaj txiaj ntsim dab tsi ? Kuj zoo li ntawd rau cov tsis muaj hwm lub “Cim Yug”.  Tus tsis saib lub “Cim Yug” muaj nuj nqes, puas phim, puas tseem muaj ntsej muag hais tias teev Yes Xus, hwm Yes Xus raws kev raws cai ? Vim li ntawd, nej nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, lub Koom Txoos Niam, nej yuav xyiv fab mloog nej lub Koom Txoos lus qhuab qhia, nej thiaj yuav tsis sav Tswv Ntuj tej koob hmoov hauv lub Koom Txoos. Vim nej mloog, nej ua li Koom Txoos qhia rau nej ua. Lub “Cim Yug” tsis yog ua piv txwv nco txog thaum ub Yes Xus raug hiam raws li tej txhia xib hwb cuav sawv los qhia rau nej hauv nej tej “Church”. Lub “Cim Yug” yog tseem Yes Xus lub cev thiab cov ntshav tiag. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv yeej ib txwm ntseeg lub “Cim Yug” yog tseem Yes Xus cev thiab roj ntsha, vim muaj keeb, muaj pov thawj rau lub Koom Txoos. Peb kev mus teev hawm Tswv Ntuj tsis nkim dag, tau koob tau hmoov, muaj txiaj muaj ntsig vim peb ua raws kab raws kev teev Tswv Ntuj : “Tos nws ua tau yam num loj, vim Leej Pleev nrog nraim nws lub Koom Txoos thiab nyob hauv tej kev teev hawm. Leej Pleev nyob nruab nrab Thaj Txi Ntuj thiab hauv tus leej choj “Ntawm cov txim zim txwv no, leej choj cev los mus txi rau ntuj, yog nws tus kheej raug hiam saum ntoo cuam” hauv cov mov thiab cawv. Nws nyob nruab nrab hauv cov Cim, vim li ntawd, thaum ib leej twg ntxuav plig, yog Leej Pleev tus kheej ntxuav plig. Sacro.Concilium n° 7 ” Lub Koom Txoos qhia kom peb nco ntsoov lub Thaj Txi Ntuj rau nruab siab, tsis txhob sav, peb tuaj mus txais lub “Cim Yug” yog noj Yes Xus lub cev thiab haus nws ntshav, peb nrog lub Koom Txoos ciaj Yes Xus lub cev nyob ntiaj teb no : “Hauv lub Thaj Txi Ntuj, Leej Pleev nrog peb nyob tseeb tiag tiag. Nws tsis nyob dub lus yam lub pob ntoos, hos tuaj tshoj kom zaws tau peb nrog nws ciaj ua ib ke. Leej Pleev tuaj nqus kom tau peb nrog nws, thiab nws ua kom peb tawm ntawm peb tus kheej mus koom tas sawv daws ua tau tib nqag nrog nws. Li ntawd, nws coj sawv daws lo ua tib tsob phooj ywg, yog peb koom nrog Huab Tais peb thiaj koom tau nrog peb tej kwv tij tej nkauj muam. Peb pom lub Thaj Txi Ntuj txiaj ntsim ua tau qhov ntawd…Leej Pleev tus peb ntsib hauv cov Cim kuj yog tus peb ntsib nyob Bari, nyob Rome, nyob Europe, nyob As Mes Kas, nyob As Fis Kas, nyob As Xias, nyob Os Xes As Nias. Yog tib tug Pleev hauv lub ncuav mov thaj txi ntuj thoob tas ntiaj teb. Txhais tias, peb ntsib tau nws yog peb nrog tag sawv daws tib nqag ( Nous ne pouvons le recevoir que dans l'unité ) : “17 Tsuas tib lub mov, tib lub cev txawm peb yog ob peb leeg, vim sawv daws koom lub ncuav mov tib lub xwb 1 KLN 10,17” Benoît XVI homélie à Bari, 29.05.2005” Txiv Vaj Qhia hais meej peb hnov, tus tsis nrog lub Koom Txoos, yuav ntsib tsis tau Leej Pleev. Yog peb lam sau npe hauv Koom Txoos, peb tsis mus teev hawm Tswv Ntuj, tsis mus Thaj Txi Ntuj sim neej li, peb kuj tsis ntsib tau Leej Pleev tib yam nkaus cov neeg thuam lub “Cim Yug”.
Cov neeg ntseeg kub siab rau kev teev hawm Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Liv kuj muaj coob leej. Rau lawv, lub “Cim Yug” yog ib lub Cim loj tas nrho hauv peb kev teev hawm, vim yog Yes Xus lub cev thiab roj ntsha. Tus txiv plig Emilien Tardif, neeg Canadien, yog ib tug txiv plig ua tau hwj huam kho neeg raug mob zoo ntau leej. TP Emilien piav txog lub “Cim Yug” nws hais li no : “Hmo no, peb yuav ua Thaj Txi Ntuj, kom nej nco tias Thaj Txi Ntuj tseem ceeb npaum li cas. Vim Thaj Txi Ntuj yog tus ua lub Koom Txoos loj hlob taus. Vim Thaj Txi Ntuj yog Yes Xus Nas Xas Les sawv ciaj sia, tseeb tseeb tsis yog lwm yam dab tsi. Tsis yog ua piv txwv txog Yes Xus hauv lub “Cim Yug” ntshiab peb cav txog thaum ub, hos yog Yes Xus tseeb tseeb. Leej ntshiab Augustin hais tias : Tswv Ntuj hwj huam loj tas nrho, nws xav tsim ib txhiab lub ntiaj teb loj tshaj thiab zoo nkauj tshaj peb lub ntiaj teb yeej tau. Txawm nws muaj hwj huam loj npaum li ntawd, los nws ua tsis tau loj tshaj Thaj Txi Ntuj, vim Thaj Txi Ntuj yog Yes Xus sawv ciaj sia” Peb nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yuav tsum paub kom thoob peb lub Koom Txoos kev ntseeg hauv paus nto ntsis. Yog peb tsis paub, peb yuav tsum nug kom paub thiab nrhiav kawm kom txawj, yus lub siab ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj thiaj ruaj khov, tsis yuam kem.
Hauv cov zaj nyeem hnub no, mas nas, yog mov txhiam xws ntiaj teb poob los yug tsoom His Xais Lais tsiv teb tsaws chaw hla hav suab puam 40 xyoo. Mas nas yog ib hom mov daws His Xais Lais kev tshaib nqhis lub caij txom nyem hla suab puam. Ua ntej 40 xyoo, tsis tau pom dua mas nas thiab tom qab 40 xyoo, mas nas kuj tu lawm. Yog li ntawd, mas nas yog mov ntiaj teb poob saum qaum ntuj los cawm His Xais Lais siav kom hla dhau hav suab puam. Dej txhawv ntawm phab zeb phab tsua los cawm His Xais Lais kev nqhis. Mas nas His Xais Lais tau noj thiab dej lawv tau haus lub caij lawv hla hav suab puam yog txhiam xws ntiaj teb xws li lwm tej txhiam laj txhiam xws Tswv Ntuj pub tuaj cawm Tswv Ntuj haiv neeg : “2 Koj yuav cim ntsoov Huab Tais koj tus Tswv Ntuj txoj kev nws coj koj plaub caug xyoo hauv suab puam kom koj pluag, nws  sim koj kom paub koj lub siab saib koj puas khaws los tsis khaws nws tej lus txib.3 Nws ua koj pluag, ua koj tshaib, pub koj noj mas nas yam koj tsis tau pom dua thiab koj cov yawg tsis tau paub, kom koj paub tias tsis tim mov nkaus ua tib neeg yuav ciaj neej, hos tas txhua yam tawm ntawm Huab Tais lub ncauj ua tib neeg ciaj neej. Cov mas nas thiab cov dej no tsuas poob muaj caij thiab txhawv muaj thaum txawj tu ncua thiab nqhuab tas lawm. Cov His Xais Lais noj cov mas nas no kuj tuag tas lawm. Tiam sis cov mov mas nas no, ntaus cim tseg qhia rau peb pom ua ntej txog cov mov ciaj sia nyob ib txhis nqes saum qaum ntuj los yug haiv neeg teev Tswv Ntuj kom ciaj sia nyob ib txhis thiab : “53 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv hais tseeb rau nej, yog nej tsis noj neeg Leej Tub nqaij thiab tsis haus nws ntshav, nej tsis muaj sia hauv nej kheej. 54 Leej twg noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav muaj sia nyob ib txhis, hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv ciaj sia. 55 Vim kuv nqaij yog tseem txhiam xws, kuv ntshav yog tseem kua. 56 Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav nyob txawm tau hauv kuv thiab kuv hauv nws.” Yes Xus cov lus no muaj nuj qes thiab tseem ceeb kawg rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Lub Koom Txoos Niam tsis xav kom nws cov tub ki ploj qab thiab yuam kev mus tsis tshwm qaum ntuj. Vim li ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv mob siab ua zaj ua ntxeev qhia tsoom ntseeg sawv daws kom xyiv fab lauj zias lub caij nyoog mus koom kom tau Thaj Txi Ntuj tsawg kawg 7 hnub ib zaug, mus noj Yes Xus lub cev thiab haus nws ntshav. Cov txaus txhawj, tsis yog cov mloog lus, hos yog cov neeg cav ncauj thiab cam thawj tsis mloog Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhia, pluag txiaj pluag ntsim txais tsis tau Tswv Ntuj koob hmoo vim txoj kev thuam tsis hwm lub “Cim yug”, yam num loj thiab tseem ceeb tsis ua. Yus ho yeem ua yus zaj xu das hu nkauj taug pob ntseg nkim caij nyoog tsheej qas tag hnub. Peb qhov muag pom ntsoov muaj cov neeg mloog lus, ua raws Koom Txoos kev ntseeg, poj niam thiab txiv neej muaj coob leej txais Tswv Ntuj tej koob hmoo ib txhiab ib txhis ntawm Tswv Ntuj xub ntiag li Yes Xus cov lus hais tseg. Hmoob twb niaj txhis piv txoj lug tias : “ Nplij niam nplij txiv thiaj tau ntuj ntoo, nplij tub nplij roog thiaj tau zoo.” Cov leej ntshiab yog cov pov thawj nto koob meej Tswv Ntuj pub rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhov muag pom xyeem muaj coob leej ntau tus thoob ntiaj teb.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, ziag no, peb paub tseeb tias mus koom Thaj Txi Ntuj yog ib lub zoo caij nyoog loj tshaj plaws nrog Yes Xus ciaj nws lub cev nyob ntiaj teb no. Vim li ntawd, peb tseem yuav nquag mus daws txhaum ntawm txiv plig tsis tseg, vim txiv plig sawv Yes Xus npe zam txhaum rau peb. Thaum peb leej twg ua txhaum loj thiab hnyav, tseem yog tswv qhia los vaj qhia xwb thiaj yuav zam txhaum tau rau peb. Yog peb tsis mus thov daws txhaum ntawm txiv plig li, vim peb txaj muag lees peb tej txhaum rau txiv plig hnov, kuj yog peb tsis kam lees peb tej txhaum rau Yes Xus, tsis xav tsa ncauj thov thiab pe Yes Xus zam peb tej txhaum rau peb. Vim li, tsis tsim nyog peb mus txais lub “Cim Yug”, txais Yes Xus tuaj hauv peb. Lub “Cim Daws Txhaum” yog zoo tshuaj kho tau peb qhov mob kom zoo, kom peb rov los nrog Yes Xus ciaj nws lub cev nrog ib tsoom ntseeg hauv Koom Txoos ciaj Yes Xus lub cev txais tau lub “Cim Yug”.


21.06.2011           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: