COV ZAJ NYEEM HNUB 10/07/2011
( Hnub chiv 15 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
  

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 55, 10-11
10 Vim nag thiab daus nqes puag saum ntuj los, nws tsis lam thim rov qab yog tsis ntxaum daim av, ua taus num, nthaw taus kaus, pub taus noob rau tus nrom qoob thiab mov rau tus yuav noj.
11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj kuj tib yam, nws tsis rov qhuav nquas los cuag kuv, yog nws tsis ua li kuv xav, tsis ua tsheej li kuv xa mus.
  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ntawv Los Mas 8, 18-23
18 Kuv pom kev raug txom nyem tiam neej no twb pauv tsis tau lub hwj chim yuav tshwm sim tuaj pub rau peb.
19 Lub sim ceeb txawm tau los ceeb laj tos txog hnub Tswv Ntuj cov tub maj zeeg yuav tshwm sim los.
20 Lub sim ceeb txawm tau los raug thuam dog dig, tsis tim nws hos tim tus quab yuam, thiaj vam ntsoov,
21 Lub sim ceeb txawm tau los tus kheej yuav dim plaws txoj kev puas ntsoog qhev ciaj Tswv Ntuj me nyuam muaj hwj chim kev twj li. 
22 Peb paub tas nrho lub sim ceeb txawm tau los ntsaj haws him npaum plab mob yug me nyuam txog niaj hnub no ;
23 Tsis tas li ntawd, peb cov neeg tshiab txais Leej Ntsuj Plig, ntsaj peb tus kheej tos ntshi ciaj Tswv Ntuj cov tub sau, peb lub cev li tau kev dim.
24 Kev vam twb cawm tau peb lawm ; kev vam tsis yog kev vam lawm hnub nws tshwm sim plaws ; yam yus twb pom dheev leej twg tseem yuav vam ?
25 Yam peb tsis pom peb thiaj li vam ntsoov ceeb laj tos txog.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 13, 1-23
1 Lub hnub nyoog ntawd, Yes Xus tawm ntawm tsev mus zaum ze ntug hiav txwv ;
2 Tej npoj neeg coob tuaj ntsauv ze nws, ces nws thiaj nce mus zaum hauv nkoj ; tas npoj neeg sawv nyob tim ntug nqhuab.
3 Nws hais ntau zaj txhais rau lawv : “Tus neeg tseb tawm tuaj tseb noob.
4 Thaum tseb, ib txhia noob poob ze ntawm kev, noog tuaj muab thos tas.
5 Lwm cov poob rau hauv suab zeb tsis muaj av ntau, tuaj kaus sai kawg vim tsis muaj av txaus ;
6 Hnub sawv tuaj ziab, ua nkig nkuav vim tsis muaj cag ces lawv qhuav tag.
7 Lwm cov noob, poob hauv tej tauv pos, pos hlob tuaj muab lawv laum tag.
8 Lwm cov, poob rau hauv qhov av zoo thiab txi tau txiv, tej lub tau ib puas, tej lub tau rau caum, tej lub ho tau peb caug.
9 Leej twg muaj ntsej yeej meem mloog.”
10 Cov thwj tim txav zoj los ze hais rau nws : “Tim li cas koj thiaj ua zaj txhais hais rau lawv ?”
11 Nws thiaj teb lawv li no : “Vim ntawm nej, pub nej paub qaum ntuj nruab nrog, pub tsis tau rau luag.
12 Vim tus muaj, yuav pub tshaj rau nws yim huab ntau tuaj ; hos tus tsis muaj, tshuav pes tsawg yuav raug qee huv si ntawm nws ;
13 Yog li ntawd, kuv thiaj ua zaj txhais hais rau lawv, txawm lawv pom los zoo li tsis pom thiab lawv hnov los zoo li tsis hnov thiab tsis to nrog,
14 Thiaj tshwm muaj raws His Xais ua saub hais txog lawv : “Lub suab nej hnov los nej cav tsis nkag siab thiab nej txawm pom los nej cav tsis ntsia.
15 Haiv neeg no lub siab qhwv nrees, tej pob ntseg tsis hnov thiab lawv tej qhov muag plooj tag ntshai tsam lawv qhov muag lam pom, tsam lawv pob ntseg lam hnov thiab tsam lawv siab lam to nrog, hloov dua siab tshiab, kuv yuav tsum tau kho lawv.”
16 Ntawm nej, zoo siab rau nej cov qhov muag txawj pom thiab nej pob ntseg txawj hnov.
17 Kuv hais tseeb rau nej tias coob leej saub thiab neeg ncaj ncees xav pom yam nej ntsia ntsoov no tiam sis lawv tsis tau pom thiab xav hnov yam nej hnov no tiam sis tsis tau hnov.
18 Nej yuav mloog kom zoo zaj txhais tus tseb noob no.
19 Tus mloog qaum ntuj lus thiab tsis nkag siab, tus phem tuaj nkaus hlo yam noob hauv nws siab ; tus ntawd yog tus tseb raws kev.
20 Lub tseb hauv hav suab zeb, yog tus hnov lo lus ua nws zoo siab tam sis ntawd txais lo lus ;
21 Ho tsis muaj cag hauv nws tus kheej, tsuas tib vuag xwb, thaum muaj kev txhawj xeeb, kev raug hiam vim lo lus, nws cia li sav hlo lawm.
22 Tus tseb hauv tauv pos, yog tus hnov lo lus, tiam sis ntiaj teb kev txob txhawj thiab nyiaj txiag kev ntshaw laum lo lus ua tsis taus noob.
23 Tus tseb rau qhov av zoo, yog tus hnov lo lus thiab to nrog, tus txi taus txiv ib tau pua, los ib tau rau caum, los ib tau peb caug.

0 commentaires: