COV ZAJ NYEEM HNUB 17/07/2011
( Hnub chiv 16 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
(Hais lus Hmoob - En Français)


  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Thoob Tsib 12, 13.16-19
13 Dua ntawm koj, tsis muaj lwm tus Tswv Ntuj yuav txhawj xeeb sawv daws, kom koj qhia tau rau nws tias koj txiav txim tsis ncaj ncees.
16 Qhov tseem ceeb ntawm koj lub zog yog kev ncaj ncees, tswj tas txhua yam, koj thiaj txuag puas tsav yam.
17 Koj pub rau cov tsis lees koj lub hwj huam pom koj lub zog, hauv cov paub koj, koj nplua tus muab hlob.
18 Koj li, zog loj zog heev, koj maj mam txiav txim thiab tswj hwm saib taus neeg, tsuav thaum twg koj xav xwb koj hwj huam twb tshwm los,
19 Ua li koj ua, yog qhia rau koj haiv neeg tias tus neeg ncaj yuav ua tas tib neeg phooj ywg ; koj pub koj cov tub ki muaj chaw vam txawm muaj txhaum koj zam tau kom lawv hloov siab tshiab;
  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 8, 26-27
26 Kuj tib yam Leej Ntsuj Plig tuaj pab peb neeg muag luav, vim peb tsis paub teev ntuj raws li kev cai. Tiam sis Leej Ntsuj Plig txhawb tau tej zag tsis muaj lus piav.
27 Tus pom hauv peb nruab siab paub Leej Ntsuj Plig xav dab tsi, nws thov raws li Tswv Ntuj siab txhawb tsoom ntshiab.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 13, 24-43
24 Nws rov hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud kuj zoo tam ib tug tib neeg tseb ib yam noob zoo hauv nws thaj teb.
25 Thaum tib neeg tsaug zog lawm, nws tus yeeb ncuab tuaj tseb cov noob nroj txhab nruab nrab cov noob nplej tas khiav lawm.
26 Thaum cov noob nthaw kaus thiab txi txiv, nroj kuj tshwm tuaj thiab.
27 Cov tub txib txav los hais rau lawv tus tswv tsev tias : “Huab Tais, tsis yog koj twb tseb cov noob zoo rau koj thaj teb ? Ua cas ho muaj nroj ?”
28 Nws tsa ncauj hais rau lawv : “Neeg tus yeeb ncuab ua li ntawd.” Cov tub txib hais rau nws : “Koj puas xav kom peb mus xawb rho cuam pov tseg deb?”
29 Nws teb : “Txhob ua li. Ntshai tsam nej xawb nroj, nej rho tau nplej nrog.
30 Cia ob co hlob ua ke txog caij hlais, thaum ntawd, kuv yuav hais rau cov sau qoob : xub xawb nroj ua ntej, muab khi ua tes coj mus pov hlawv, hos sau cov nplej tso hauv kuv txhab.”
31 Nws rov hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud kuj zoo tam ib lub noob zaub, ib tug neeg khaws mus tseb hauv nws thaj teb ;
32 Yog lub noob me tshaj tas txhua yam noob, tiam sis thaum nws hlob tuaj, ua ib tsob loj tshaj dua tej hauv nws lub vaj ciaj tsob ntoo, ua rau tej noog saum ntuj tuaj ua zes rau nws tej ceg.”
33 Nws tseem hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud zoo tam li tej poov xab ib tug poj niam muab ntsaws hauv peb yeem hmoov nplej mus txog thaum sawv tag.”
34 Yes Xus ua zaj txhais hais li ntawd rau npoj neeg, nws tsis hais dab tsi dua ntawm cov zaj txhais los hais rau lawv,
35 Muaj tshwm raws li saub tau hais tseg : “Kuv yuav qhib kuv lub ncauj los ua zaj txhais, qhub txog yam tsis tau muaj dua txij thaum tsim lub ntiaj teb.”
36 Tso npoj neeg tseg, nws mus tom tsev. Nws cov thwj tim txav los ntawm nws hais tias : “Piav rau peb zaj txhais hais txog cov noob nroj hauv teb.”
37 Nws thiaj teb tias : “Tus tseb lub noob zoo yog neeg Leej Tub,
38 Daim teb yog lub ntiaj teb, lub noob zoo, yog qaum ntuj tej tub ki, cov nroj yog tus phem cov tub ki,
39 Tus yeeb ncuab tseb noob yog dab phem, lub caij sau qoob yog lub caij kawg, cov tub sau qoob yog tsoom tshiab.
40 Thaum xawb cov nroj muab pov hlawv hauv hluav taws, thaum lub caij kawg yuav zoo li ntawd ;
41 Neeg Leej Tub yuav xa nws cov tshiab tuaj, lawv yuav xaiv cov txhaum luag thiab cov neeg nkhaus pov sab nraum nws qaum ntuj,
42 Muab cov ntawd pov hauv cub tawg ; thaum ntawd yuav muaj quaj thiab tom hniav nkawv.
43 Cov neeg ncaj ncees yuav ci ntsa     iab li lub hnub hauv Leej Txiv qaum ntuj. Leej twg muaj ntsej yeej meem mloog.”


0 commentaires: