Rau hnub tim 10 lub 7 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

Txoj kev fim Tswv Ntuj qhia rau peb nyiam Tswv Ntuj ib hnub zoo zuj zus. Kev mloog Tswv Ntuj lus yog thawj txoj kev pab peb nyiam thiab paub Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Tswv Ntuj lo lus yog dej haus, yog tshuaj noj, yog txhiam xws pab txhawb yug peb txoj kev ntseeg.

Hauv zaj nyeem ib, Tswv Ntuj lo lus zoo li nag thiab daus poob saum ntuj los yug daim av. Tswv Ntuj tus tub tshaj xo, His Xais, qhia rau peb kom peb tig mus ntsia nag thiab daus poob los ywg daim av. Yog peb pom nag thiab daus muaj nuj nqes, peb kuj yuav to taub npaum li cas Huab Tais Tswv Ntuj lo lus muaj nuj nqes. Tos nag thiab daus poob los, vim muaj daim av. Vim muaj av, kab ntsaum, tsiaj txhu, nroj tsuag thiab tib neeg thiaj muaj chaw nkaum, tau chaw nyob ciaj sia. Saub qhia tias ib yam Tswv Ntuj ua zoo, cawm tau puas tsav yam muaj txoj sia. Yog Tswv Ntuj kev nto koob meej muaj hwj huam. Lub dej lub lwg, nag xob nag cua, lub caij lub nyoog, lub niaj lub xyoo muaj nuj nqes txhua nrho. Nyob li xyoo twg xyoo zoo, tib neeg tsis txhawj tsis tshaib. Xyoo twg ntuj qhuav tsis muaj nag, xyoo ntawd, neeg yeej tshaib plab. Tsis kawg neeg thiaj tshaib, toj roob hauv pes qhuav lis qhawv, kwj deg kwj ha qhuav lis qho, liaj teb av nkig nkuav tawg pleb nrib nrees, nroj tsuag tuag ciaj khaub, tsiaj txhu kab ntsaum, mos nkawj mos muv, nas noog tshaib qaug luj luas suab kab tsis saub, suab noog tsis seev ntiaj teb ntsiag moo to. Thaum ntuj dub xob nthe nqes nag xob nag cua nroo qas ntws, ntxaum av, tshwm nroj tsuag mos nyoos ntsais tsias, ua paj hmab paj ntoos ntag yees tiaj nrag, hauv toj hauv pes paj nra pwb paug tsw qab zib liaj dib kab ntsoom, dee mos nkawj mos muv siab yuj ua hnub ua hmo ntsauv tsis khoom so. Peb puas pom nag thiab daus muaj nuj nqes npaum li cas rau daim av, peb puas ntseeg nag ua qoob hlob, pub txhiam xws yug peb txoj sia, peb thiaj ciaj ? Tus ho tseem tsis pom tsis ntseeg dej nag muaj nuj nqes thiab, nws ua neej nyob saum daim av zoo dab tsi rau nws ? Peb yeej ntseeg nag thiab daus muaj nuj nqes yug daim av kom ciaj sia tiag. Peb kuj yuav to taub Tswv Ntuj lo lus muaj nuj nqes yug peb tib neeg kom ciaj sia, muaj Tswv Ntuj hwj huam. Vim nag thiab daus twb tseem ceeb rau daim av, Tswv Ntuj lo lus tseem yim huab muaj nuj nqes rau peb tshaj nag thiab daus rau daim av : “10 Vim nag thiab daus nqes puag saum ntuj los, nws tsis lam thim rov qab yog tsis ntxaum daim av, ua taus num, nthaw taus kaus, pub taus noob rau tus nrom qoob thiab mov rau tus yuav noj. 11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj kuj tib yam, nws tsis rov qhuav nquas los cuag kuv, yog nws tsis ua li kuv xav, tsis ua tsheej li kuv xa mus.” Ua cas peb twb paub ntsoov li ntawd, peb tib neeg ntiaj teb haj tseem saib Tswv Ntuj lo lus nyuag dog dig, tsis rau nuj nqi, tsis quav ntsej Huab Tais Tswv Ntuj thiab no tiag. Peb tib neeg cav muaj plhus tsis teev Tswv Ntuj, yeem mus zwm, mus teev nyuag dab qus, nyuag mlom, mloog nyuag saub cuav dog qas dig txaus txaj muag. Muaj coob leej neeg ntseeg twb tsis mus pe hawm Tswv Ntuj txog 10 zaus hauv 1 lub xyoo, puas phim Tswv Ntuj hlub peb ? Peb sim nrog xav saib yog li cas tiag. Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub neeg, tso nag tso lwg rau peb tej qoob loo ua txhiam xws yug peb tib neeg lub cev ntaj ntsug. Huab Tais hlub peb tib neeg npaum li ntawd, tib neeg ho tsis nrhiav paub Tswv Ntuj, tsis nco Tswv Ntuj txiaj ntsim. Tib neeg yeem muab nyiaj txiag muas tsiaj txhu txi rau nyuag dab qus ntaim neeg noj haus. Puas yog tib neeg yeej tsis sawm zoo, sawm ua dab qhev kom tuag kus ? Twb tsis kawg ua tej dab ntsuj dab xyw qhev xwb, tseem ua tag puas tsav yam dab qhev. Vim tib neeg tsis ris siab, tsis thim xav los npuab Tswv Ntuj ua peb tus Huab Tais. Dab nkauj nraug ntxias peb poob nyiaj ntau rau kev plees kev yis, rhuav peb lub cuab lub yig kom puas tsuaj, rhuav peb lub koob meej ua nkauj feb nraug fav. Dab twv txiaj yuam pov, dab tub sab ntxias peb ua luam yeeb raug txim, raug loj faj, raug ntaus raug nplua. Dab nyiaj dab kub thawb peb muag peb lub cev ua luam, ua dev ua npua poob cev qhev. Peb pom npaum li cas tub ntxhais lub neej liam txwv tsis muaj neej ua vim poob cev qhev. Tas txhua yam, txhua tus dab phem no tsis yog txeem sab nraum zoov los ntxias yus hauv nruab siab xwb. Tej dab phem no ib txwm xeeb txawm zaum caws vos ua hnub ua hmo khub khawv neeg lub cev, nplaum neeg tej siab ntsws xuas dej ntxuav tsis tau kom huv, tes de tsis tau, plhws tsis tawm hauv neeg siab ntsws pov tseg. Tas tej dab phem no yog tib neeg keeb txhoj keeb txhaum. Tsuas kawg Tswv Ntuj lus, yog dej yog tshuaj muaj kuab lom yeej tej dab phem no kom ploj xwb. Kev teev hawm Tswv Ntuj yog yam tshuaj zoo tshaj plaws cawm tau peb. Kev mloog Yes Xus lus npo tau peb dim kev muab hlob, khav theeb, kev poob ua cev qhev. Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog xwb thiaj yuav pub peb tiv yeej tas nrho txhua tus dab phem. Peb yuav tau siv zog nrhiav kev fim Huab Tais Yes Xus raws li cov neeg ncaj, cov leej ntshiab thiab cov thwj tim qhia rau peb hauv Koom Txoos Kav Tos Liv.

Paj Lug yog tus txawj piav Huab Tais Yes Xus cov lus qhia rau peb ua neeg mloog lus. Peb yuav xyiv fab rau Paj Lug cov lus ua peb lub chaw vam khom, chaw cuab zog txhawb peb txoj kev ntseeg thiab tso siab rau Huab Tais Yes Xus. Vim Paj Lug yog peb tus thawj, yog peb tus yawg koob, yawg suab ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus ua peb ntej. Peb yuav hwm nws, mloog nws tej lus yog lus koob lus hmoov qhia peb ua neeg ntseeg Yes Xus li nws, peb thiaj muaj Yes Xus hwj huam li nws. Paj Lug hais tias lub sim ceeb raug txom nyem. Vim neeg tsis sib hlub, tsis sib zam. Cov hlob, tsis hlub cov yau thiab cov yau tsis hwm cov hlob. Tib neeg thiaj ua chawj ua chim, sib txeeb noj, sib txeeb hnav ; tej teb chaws thiaj ua tsov ua rog, ntiaj teb neeg thiaj txom nyem tiam dhau tiam. Yog tib neeg ntseeg Yes Xus cov lus qhia, ib leeg txawj zam, txawj hwm, txawj yoog rau ib leeg, peb yuav tsis muaj plaub muaj ntug hais, yuav tsis sib ntxub, tsis sib pauj. Ntawm txoj kev sib zam, txawm tsis yooj yim zam rau ib tus neeg ua tub qaug yus, ua txhaum yus. Txoj kev zam yus tus yeeb ncuab qhib txoj kev tshiab rau yus taug. Hos txoj kev sib ntxub, kev sib pauj, txoj kev khib yog txoj qub kab qub kev tib neeg txhua tus taug. Peb twb pom tej neeg tub sab, cov neeg siab nyoos, cov neeg lim hiam yeej tsis muaj zam, tsis muaj hlub leej twg, tsis muaj khuv xim, tua neeg tuag puam chawj, hos yog nws tus kheej raug tua tuag los tseg, ciaj los nyob. Txoj kev sib ntxub, sib tua, txoj kev sib pauj yog txoj qub kev neeg ntiaj teb sawv daws taug. Tus neeg ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus, yuav taug Yes Xus tus roj tus hneev lawv Yes Xus qab, mloog Yes Xus lus, mus txoj kev tshiab Yes Xus qhia rau peb taug, peb thiaj mus ntsib Yes Xus saum qaum ntuj. Txoj kev zam yus tus yeeb ncuab yog txoj kev tshiab ntiaj teb neeg tsis tau pom dua thiab lwm txoj kev cai teev hawm tsis paub txog, tsis paub qhia, tsuas kawg Yes Xus tib leeg thiaj qhia txog kev sib zam. Peb cov neeg ntseeg Yes Xus yuav txawj sib zam hauv peb lub cuab lub yig, zam rau peb tus yeeb ncuab vim Yes Xus kom peb zam. Muaj tseeb tseeb, peb pom ntsoov ntawm qhov muag cov neeg mloog Yes Xus lus zam tau rau lawv cov yeeb ncuab. Peb ntseeg thiab peb qhuas Yes Xus cov lus muaj hwj huam pab tus neeg ncaj ncees zam tau rau cov neeg lim hiam. Tus neeg ncaj taug txoj kev tshiab Yes Xus tuaj qhia rau ntiaj teb neeg : “22 Peb paub tas nrho lub sim ceeb txawm tau los ntsaj haws him npaum plab mob yug me nyuam txog niaj hnub no ;23 Tsis tas li ntawd, peb cov neeg tshiab txais Leej Ntsuj Plig, ntsaj peb tus kheej tos ntshi ciaj Tswv Ntuj cov tub sau, peb lub cev li tau kev dim. 24 Kev vam twb cawm tau peb lawm.” Txawm tias txoj kev zam rau tus neeg phem, tsis yooj yim taug, kuj tsis yooj yim zam rau yus tus yeeb ncuab ua rau peb mob siab tsheej zag, ua rau peb npau taws ntsaj tsheej suab npaum poj niam mob plab me nyuam. Vim peb mloog Yes Xus lus, peb ntseeg tias kev zam ua tau peb ciaj Tswv Ntuj cov tub sau.

Hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo, zaj txhais Yes Xus hais rau cov neeg tuaj mloog nws ntawm ntug hiav txwv hais txog cov noob tseb ncaj thaj av phem los av zoo. Peb yog zoo li npoj neeg tuaj ntsauv Yes Xus ntawm ntug dej. Peb los ua neeg ntseeg Yes Xus hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Lub Koom Txoos sawv Yes Xus chaw qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau peb mloog. Peb txoj kev ntseeg Yes Xus zoo li cov noob peb tau txais ntawm Yes Xus, lub Koom Txoos nrom rau hauv peb nruab siab. Lub ntsiab, tej zaum peb yuav rov nug peb tus kheej saib txoj kev ntseeg Tswv Ntuj puas muaj qab hau los tsis muaj rau peb. Peb zoo li thaj suab puam, los zoo li thaj av muaj khaub pos laum qoob, los yog thaj av zoo qoob ? Peb zoo li cov neeg lam ua npe ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, tiam sis, peb coj tus yam ntxwv li cov neeg teev dab qhuas thiab teev mloom, sim neej tsis paub teev ntuj li. Peb coj lub qub neej, tsis hloov siab tshiab phim tus neeg hwm Tswv Ntuj. Peb lam mloog Yes Xus cov lus, peb khaws tsis tau ib los ua tshuaj lom peb lub siab nkhaus kom ploj mus. Peb lub siab tseem dub thiab lim hiam npaum qub los heev zog qub. Peb mloog Yes Xus cov lus tas los tsis nkag siab li. Peb lam muaj pob ntseg, peb twb pauv tsis ntxiv tus neeg lag ntseg, lam muaj qhov muag, pauv tsis ntxiv tug neeg dig muag. Peb twb tsis pe hawm, tsis teev Tswv Ntuj, ua tus neeg dag Tswv Ntuj tsis hwm cov lus peb tau lees ua neeg teev Tswv Ntuj hnub peb txais lub Cim Ntxuav. Peb ua neeg dag, nyob hauv tsev xwb los peb hais tias tsis muaj caij teev ntuj ; vim peb tub nkeeg, txog caij nyoog teev hawm los peb hais tias hnub no tsis tau mus cia tag kis tso mam mus teev ntuj. Tag kis tuaj los tsis mus, ib hlis tuaj los tsis tau mus, ib xyoos los twb tsis tau mus. Thaum peb zoo li no, tej txiaj ntsim Tswv Ntuj muab pub rau peb ua neej yuav plam, yuav qhuav tag ntawm peb tes. Cov neeg nquag saib txoj kev pe hawm thiab teev Tswv Ntuj muaj nqes, ua cas thiaj yuas tsis tau koob hmoov ? Tus twg mloog Yes Xus lus, nco txiaj nco ntsim ua Tswv Ntuj tsaug, siv zog npuab Tswv Ntuj ua hnub ua hmo. Tus neeg ntawd yuav tsum pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hauv nws lub neej xwb. Vim tus nquag teev ntuj txais Leej Ntuj Plig lub zog kav nws. Tas txhua yam kev txhawj xeeb hauv nws lub neej, yuav muaj tus daws tas rau nws : “12 Vim tus muaj, yuav pub tshaj rau nws yim huab ntau tuaj ; hos tus tsis muaj, tshuav pes tsawg yuav raug qee huv si ntawm nws.” Tus muaj kev cia siab rau Yes Xus, Yes Xus yuav daws tau nws dim nws kev txhawj xeeb. Nws yuav pom Yes Xus nrog nws nyob mloog nws lub suab hu. Nws kev cia siab rau Yes Xus yim ruaj khov dua tuaj. Tus tsis muaj kev cia siab rau Yes Xus, tseem yim huab yuav pluag kev cia siab rau Yes Xus, vim nws siab ntsws tsaus ntuj nti, nyuaj siab tsis txawj tag.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb twb los ntseeg Yes Xus teev Yes Xus, peb yuav xyiv fab hloov kom tau peb lub neej phim tus neeg hwm Tswv Ntuj. Tsis tas li ntawd xwb, kev hloov siab tshiab, hloov neej tshiab tsis yog hloov ib zaug yuav ua tau tus neeg zoo. Peb yuav niaj hnub hloov peb lub siab thiab lub neej los npuab Yes Xus kom tag peb sim neej raws kom tau Yes Xus qab : “23 Tus tseb rau qhov av zoo, yog tus hnov lo lus thiab to nrog, tus txi taus txiv ib tau pua, los ib tau rau caum, los ib tau peb caug.” Yog peb txawj ua ib yam zoo ib ncig ntawm peb, twb yog txiaj yog ntsim, peb yuav ua tau ntau yam zoo vim Yes Xus lo lus coj peb kev.


06.07.2011                               Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: