Rau hnub tim 17 lub 7 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Muaj ntau yam yuav piav tsis txhua hauv cov zaj nyeem hnub no. Peb tsuas khaws ob lub ntsiab lus coj los nthuav tseg txhawb peb kev kub siab ua neeg mloog Tswv Ntuj lus hauv lub lis piam no.
Thaum peb tsis tau hnov tsis tau paub dua kev teev Tswv Ntuj, peb tseem teev hawm peb tej dab qhuas Hmoob raws li poj ua tseg yawm ua cia. Peb yeej tsis tau luag lam mus teev tej dab qhuas txawv caj ces peb tej poj yawm ib txwm coj thiab qhia rau peb teev. Vim sawv daws yeej ntshai tsam mus lob nrab yuav tau nrab daws. Tus tsis mloog tej laus qhia, nws yuav ua puas dab caj dab ces. Leej twg ua puas dab, tus ntawd yuav tsum tau kho dab nws thiaj li tau zoo nyob tsis raug xwv txheej. Hmoob thiaj pheej hwm kev ua dab ua qhua nruj nreem raws poj koob yawm txwv qhuab qhia rau nyias tej tub ki thiab xeeb leej xeeb ntxwv. Tab txawm yog ib tsob Hmoob xwb los nyias muaj nyias dab qhuas sib txawv. Nyias yuav tsum teev nyias dab raws nyias keeb kwm. Ib xeem Hmoob thiaj teev dab qhuas txawv lawm ib xeem. Nyias kev teev dab qhuas yuam nyias ua raws nyias caj ces, nyias poj yawm txwv koob coj thiab qhia. Tus txiv dab txiv muam yuav tsum paub dab. Hmoob kev teev dab qhuas, muaj caiv loj thiab ua nruj kawg nkaus tsis pub yuam kev ib qho. Vim li ntawd, tej txiab nkeeg thiab xwv txheej ua rau cov Hmoob tseem coj dab qhuas ntshai kawg. Hmoob hais tias tej txiab nkeeg thiab xwv txheej yog dab ua rau neej. Muaj ntsuj muaj xyw hla zej zog rau dev tom tsij qees ntuj tag hmo ntaus cim tseg tias yuav muaj txiab nkeeg thiab xwv txheej, tim dab kev looj koov rau neej tos neej kev tom neej. Muaj ntau yam piv txwv Hmoob teev dab qhuas caiv nruj kawg. Piv li thaum tej ntxhais mus ua neej lawm, mus teev luag dab ciaj luag qhua. Tej ntxhais tuaj yug tsis tau me nyuam hauv niam tais yawm txiv tsev, caiv ua tsis tau, yog tsis caiv yeej kawg puas dab caj dab ces, puas dab vaj dab tsev. Kuj tib yam rau ntawm kev ploj tuag muaj caiv loj kawg nkaus. Tsuas kawg tib cuab kwv tij koom dab koom qhua : Hmoob hais tias txheeb thiaj tsis caiv, ib leeg tuag tau ib leeg tsev. Dua li, ib xeem Hmoob yeej tuag tsis tau hauv lwm xeem tsev, yeej caiv hla tsis dhau tus cai dab qhuas. Kev caiv hauv dab qhuas Hmoob, muaj ntau yam caiv.
Txij li thaum peb tso kev teev dab qhuas Hmoob tseg, los teev Huab Tais Tswv Ntuj, tus tsim lub ntuj lub teb, tsim neej thiab dab, tsim tas txhua tsav puas yam. Huab Tais Tswv Ntuj loj tshaj thiab muaj hwj huam tshaj neej thiab dab. Peb nrauj dab los teev Tswv Ntuj tus loj muaj hwj huam, peb dim plaws txoj kev txhawj kev ntshai dab tom, kev nqaim kev ti los taug txoj kev loj kev dav Tswv Ntuj txoj kev. Txawm muaj dab los dab cia li ua tus swb, tus ntshai peb, khiav deb ntawm peb txoj xub ke. Vim li cas dab tsis los tom peb li thaum ub lawm ? Qhov peb pom no tsis yog tim peb dab ntshai, tim dab ntshai Tswv Ntuj dab thiaj hwm peb. Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, peb ntseeg, leej twg los khaub zig txog Huab Tais Tswv Ntuj, vam khom, teev, mloog Tswv Ntuj lus, tus ntawd txais Tswv Ntuj lub hwj huam. Muaj tseeb tiag, tsis yog lam hais. Hnub peb txais lub Cim Ntxuav, peb tau ntiab dab phem tawm khiav ntawm peb lub cev thiab ntsuj plig. Peb tau lees Huab Tais Tswv Ntuj los ua peb Niam peb Txiv hlub peb tiv thaiv peb. Cov lus peb hais los ntiab dab muaj hwj huam, caum tau dab li peb hais vim yog Tswv Ntuj lus. Peb tau txais ib lub npe tshiab, vim peb yug dua tshiab ua tus neeg tshiab nrog tas lub Koom Txoos ntseeg sawv daws ua Tswv Ntuj tub ki. Ua neej sawv daws yog ib tse, ib cuab kwv tij tsis txheeb lub cev thiab roj ntsha los txheeb hwj huam thiab txheeb Leej Ntsuj Plig, vim sawv daws koom Tswv Ntuj Ntsuj Plig Ntshiab. Tuag los ib tug tuag tau ib tug tsev txawm yog qhua thiab mab sua, yeej tsis caiv li thaud. Vim sawv daws nrauj txoj kev nqaim los taug txoj kev dav, ciaj ua sawv daws kwv tij sib hlub, tuag sawv daws cev tes ntso sib pab. Peb kuj tseem vam tseem ntshaw sawv daws tej poj yawm txwv koob saum qaum ntuj tej koob hmoov roos peb. Vim li ntawd, Tswv Ntuj lub hwj huam ua rau dab phem ntshai peb, zam peb kev tsis los thab peb li yav thaum ub lawm : “13 Dua ntawm koj, tsis muaj lwm tus Tswv Ntuj yuav txhawj xeeb sawv daws, kom koj qhia tau rau nws tias koj txiav txim tsis ncaj ncees.16 Qhov tseem ceeb ntawm koj lub zog yog kev ncaj ncees, tswj tas txhua yam, koj thiaj txuag puas tsav yam.” Peb tib neeg tsis muaj hwj huam dab tsi, yog peb tsis los npuab Tswv Ntuj, dab phem yuav tsis ntshai peb. Tsis tas li ntawd, peb twb paub ntsoov peb tsis muaj zog, tsis muaj hwj huam tiv tau dab phem. Peb tseem ua neeg cam thawj tsis mloog tej xib hwb, tej txiv plig, tej tswv qhia thiab vaj qhia lus, mus ua li peb siab nyiam siab xav. Peb ua neeg cam thawj, peb kawg yuam kev ib yam tus me nyuam cam dhau nws niam nws txiv, nws kawg yuam kev. Ua cas peb thiaj tsis yuam kev, vim peb thuam cov neeg ncaj ncees, thuam cov leej ntshiab, thuam peb leej niam Mab Liab. Yus yog tus yau, yus tsa ncauj thuam yus niam yus txiv, thuam yus tej poj koob yawm txwv luag yog hlob, yus puas tseem muaj ntsej muag rov qhuas yus, nej xav li cas ? Yog peb yuam kev, peb kuj yog tus pluag txiaj pluag ntsim. Yog peb twb pluag txiaj ntsim, peb kuj tsis tau koob hmoov ntawm tej poj yawm thiab ntawm tsoom leej ntshiab, peb yim huab pluag tsis tau Tswv Ntuj txiaj ntsim : “Leej twg mloog nej, nws mloog kuv thiab leej twg thuam nej nws thuam kuv ; tus thuam kuv thuam tus xa kuv tuaj Lk10,16” Peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb koom Tswv Ntuj lub cev ua Tswv Ntuj tub ki thiab koom Tswv Ntuj Ntsuj Plig peb thiaj muaj Tswv Ntuj hwj huam. Vim li ntawd, txij peb los teev Tswv Ntuj, dab thiaj ntshai peb tsis los thab peb li yav thaud lawm.
Muaj ib txhia neeg teev Tswv Ntuj txawm xav tias los teev Tswv Ntuj ces muaj ntsej muag nrog Tswv Ntuj hais cai cav kom muaj yeej muaj swb. Lawv pheej tseem xav li thaum tseem teev dab qhuas, twb muab qaib npua thiab nyuj twm ntsuj duab ntsuj plig ntxias tau dab kev looj koov zoo tau los. Twb them ntsuj qaib ntsuj npua ua txim hnyav npaum li ntawd tus rau dab, neej ntsuj plig thiaj rov qab los npuab cev. Yus los teev Tswv Ntuj, yus kuj hais rau xib hwb thiab txiv plig teev ob peb zag ntuj ntxias Tswv Ntuj kom ua li yus siab nyiam, tshem yus tej txiab nkeeg mus pov tseg. Yus thiaj los coj kev cai ntseeg Tswv Ntuj kom dim kev txhawj xeeb. Yus los teev ntuj, los tsis dim, tseem pheej raug qees kev txhawj xeeb, tsam Tswv Ntuj tsis loj txaus. Tseem muaj tej txhia neeg ntseeg Tswv Ntuj txawm xav tias yus twb muaj Tswv Ntuj hwj huam lawm, ho tom thawj ua zaj puav npau suav cuab yus zog sawv saub ces maj zeeg, tsam tos thiab tos ho lig rau yus kev sawv saub, los puas sawv ua xib hwb qus raws li yus nyiam thiab yus txawj. Vim li, thiaj muaj coob leej saub cuav ncig teb ncig chaw kho mob kho nkeeg txhua nrho, teev ntuj tsis tsheej ntuj, teev dab tsis tsheej dab ; cov sawv kws xib hwb qus qhuab qhia thoob teb chaws teev dab teev mlom sib xyaws pes ntxaws. Tsis hais tus saub cuav los tus xib hwb qus los tus neeg cam thawj twg puav leej yuam kev tag nrho. Yog kheev lam lawv tus kheej yuam kev xwb tsis luaj twg. Tiam sis, qhov txhaum Tswv Ntuj loj yog qhov lawv txw thiab pus tau cov neeg ntseeg duj de yuam kev nrog lawv. Peb yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus Yes Xus hais rau tus neeg cav ncauj cam thawj coj sawv daws poob zoo : “Tus ua tub qaug ib tug hauv cov me nyuam ntseeg kuv no, muab lub zeb luj zom dai ntawm nws caj dab tog lawm hauv qab thu hiav txwv yuav zoo tshaj rau nws Mt 18,6” Peb yuav tau ceev faj kawg nkaus rau hom saub cuav thiab hom kws xib hwb qus sawv los qhuab qhia neeg tsis muaj paus muaj ntsis, ntxias neeg yuam kev. Tsis yog txheej tshiab no thiaj muaj cov neeg coj kev teev hawm vwm leg ntsuav li ntawd. Yog nej mus thuav ntawv liv xwm chiv keeb Koom Txoos Kav Tos Liv sawv los txog niaj hnub no muaj 20 tiam neeg, tshaj 2000 xyoo, yeej ib txwm muaj cov saub cuav thiab cov neeg cam thawj, kws xib hwb qus. Tiam sis, lawv tsuas sawv ib vuag dua ntais li tej noob nroj tuaj paug teb hauv zaj txhais Yes Xus qhia rau peb mloog hnub no : Huab Tais, tsis yog koj twb tseb cov noob zoo rau koj thaj teb ? Ua cas ho muaj nroj ?” 28 Nws tsa ncauj hais rau lawv : “Neeg tus yeeb ncuab ua li ntawd.” Cov tub txib hais rau nws : “Koj puas xav kom peb mus xawb rho cuam pov tseg deb?”29 Nws teb : “Txhob ua li. Ntshai tsam nej xawb nroj, nej rho tau nplej nrog 30 Cia ob co hlob ua ke txog caij hlais, thaum ntawd, kuv yuav hais rau cov sau qoob : xub xawb nroj ua ntej, muab khi ua tes coj mus pov hlawv, hos sau cov nplej tso hauv kuv txhab.” Peb los teev Tswv Ntuj, yam zoo peb ua, yog peb mloog Tswv Ntuj lus ua li Tswv Ntuj nyiam. Yam phem, qhov yuam kev yog noob nroj tuaj paug teb, yog dab phem coj kev, peb qaug rau dab phem ua li dab phem zaj. Peb twb pom cov saub cuav, cov kws xib hwb qus, cov neeg cam thawj coj kev teev hawm tsis muaj qab muaj hau, tsis muaj paus muaj ntsis. Peb tsis txhob cia lawv ntxias peb mus yoog li lawv, taug lawv qab. Peb yuav coj kom tau peb lub siab los npuab Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, tso siab rau Tswv Ntuj raws peb tej xib hwb, tej txiv plig, tej tswv qhia lus qhub. Yog nej mloog cov tseem xib hwb thiab tseem txiv plig qhia rau nej, yog nej mloog Huab Tais Yes Xus qhia rau nej. Yog nej mus raws tus saub cuav thiab tus xib hwb qus qhia nej, yog nej mus raws dab phem. Txawm li cas, yog peb teev Yes Xus raws lub Koom Txoos qhia, tso siab tsis txhob txhawj, Yes Xus yog tus yuav txiav txim rau peb txog hnub kawg.
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, lub neej teev Tswv Ntuj ua ntseeg Tswv Ntuj tsis yog ntxuav plig tas ces teem hauv ncoo siab siab pw tsaug zog tom tsev yuav muaj zog thiab ciaj tau neeg ntseeg Tswv Ntuj. Nyias yuav mob siab siv zog ntsos teev Tswv Ntuj, thov koob thov hmoov tsis tseg ntawm Tswv Ntuj tas sim neej twb tseem tsis txaus. Kev mus teev ntuj hnub chiv, yog mus nrog yus cov kwv tij ntseeg pe hawm Tswv Ntuj ciaj Tswv Ntuj tub ki, txais Yes Xus lub cev ua txhiam xws yug yus lub cev thiab ntsuj plig kom muaj zog txhob qaug, txhob poob rau dab phem ntxias. Peb sim tig ntsia cov neeg mloog Tswv Ntuj lus, lawv yeej tsis sav txoj kev teev hawm Tswv Ntuj ib lub caij nyoog li. Tim li cas, tej txhia neeg ntseeg twb tsis mus teev ntuj txog 3 zaug hauv ib lub xyoo, peb yuav ua cas kom Tswv Ntuj pub txiaj ntsim tau rau peb ? Vim li ntawd, cov neeg peb yuav yoog thiab peb yuav tsum mloog yog cov neeg ncaj ncees nyiam Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia rau peb.

13.07.2011                Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: