Rau hnub tim 24 lub 7 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg Hmoob sawv daws,Hnub no zoo hnub, peb rov tuaj pe hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, vim peb yog nws tub ki nws hlub nyob ntiaj teb no. Peb zoo siab tsis txawj tag rau Tswv Ntuj kev hlub peb, tsis muaj yam dab tsi pauj tau peb tus Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim. Txawm peb tsis muaj tus tsi pauj tau Tswv Ntuj txiaj ntsim, peb tuaj hais ib lo lus nco koob hmoov, thov Huab Tais Tswv Ntuj mloog peb lo lus qhuas thiab teev Huab Tais.

Peb leej twg twb xav muab peb lub neej cog rau Huab Tais Tswv Ntuj ua tus pab nres tiv thaiv peb ntawm tas txhua txoj xub ke. Yog yam loj tshaj thiab yam peb ntshaw tshaj plaws hauv peb txoj kev teev Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li ntawd, peb thiaj zoo siab hlo nrauj dab phem, tsis ua neeg luab tsuab, neeg plhom moj, neeg muab hlob, zoo siab tig los coj ib lub neej tshiab raws li tus neeg hwm Tswv Ntuj. Peb tau taug kev ntsoov thov txais lub Cim Ntxuav hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv yug ua neeg tshiab, ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws lub Koom Txoos kev qhuab qhia. Peb ntseeg tias, peb kev teev hawm thiab kev mloog Tswv Ntuj lus yog qhov loj thiab tseem ceeb Tswv Ntuj nyiam thiab tos ntawm peb haiv neeg teev Tswv Ntuj nyob ntiaj teb no. Yog peb txawj txhawj thiab txawj ntshaw kom peb lub neej thiab peb lub siab ua tau li Tswv Ntuj nyiam, ces peb yuav txawj ua yam dej num loj thiab tseem ceeb Tswv Ntuj ntshaw kom peb ua nyob ntiaj teb no. Tos Tswv Ntuj xaiv ib haiv neeg nyob ntiaj teb no ua Tswv Ntuj tug, vim Tswv Ntuj hlub tag txhua txhia haiv neeg nyob ntiaj teb kom txawj ua neej sib hlub, txhob yuam kev, txhob poob zoo, puav leej mus tshwm qaum ntuj tag nrho sawv daws. Haiv neeg Tswv Ntuj xaiv yuav ua tus coj sawv daws kev mus cuag Tswv Ntuj, ua sawv daws piv txwv sib hlub thiab ua sawv daws piv txwv pe hawm teev Tswv Ntuj, tshaj Tswv Ntuj lo lus raws kev raws cai, raws tej saub Tswv Ntuj tsa tuav Tswv Ntuj lub npe : “Huab Tais kuv tus Tswv Ntuj, yog koj tsa koj tus tub txib sawv kuv txiv Das Vis chaw ; kuv, me nyuam tub hluas, kuv tsis paub mus los. 8 Koj tus tub txib nyob nruab nrab koj haiv neeg koj xaiv tau, ib haiv neeg coob suav tsis txheeb vim coob dhau suav tsis tau. 9 Thov koj pub rau koj tus tub txib ib lub siab txawj xav, txawj txiav txim rau koj haiv neeg, pom tau qhov zoo ntawm qhov phem, vim leej twg yuav txiav txim tau rau koj haiv neeg loj tag npaum no” Saws Los Mos sawv ua vaj ntxwv taj nws txiv Das Vis. Nws pom txoj kev sawv ua vaj ntxwv yog ib txoj dej num hnyav kawg. Nws tus kheej yuav tsis muaj lub peev xwm kav tau thiab tswj hwm tsoom pej xeem. Tiam sis, Tswv Ntuj zoo siab xaiv nws ua Tswv Ntuj tus tub txib, ua Tswv Ntuj txoj dej num pab Tswv Ntuj haiv neeg. Nws thov Tswv Ntuj pub kev txawj ntse thiab kev thoob tsib pab nws ua ib tug tub txib ncaj ncees xaiv txoj kev zoo rau sawv daws taug. Tas nrho peb sawv daws txhua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, tus hlob tus yau, tus poj niam tus txiv neej, peb kuj sawv ua vaj ntxwv li Saws Los Mos. Txawm tias peb tsis kav ib lub teb chaws li Saws Los Mos sawv kav His Xais Lais. Tiam sis peb sawv tswj hwm peb lub cuab lub yig kom ua tsheej ib yig neeg sib hlub, sib pab, ua ib yig neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws li Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia cov yim neeg ; los peb sawv tswj lub zej lub zos, tswj ib lub koom haum, tswj ib lub tsev qhia txuj, tswj ib lub tsev ua qav num, tswj ib pab neeg, ib pawg ntseeg…peb kuj ua Huab Tais Tswv Ntuj ib tug tub ntxhais txib ib yam Saws Los Mos ua Tswv Ntuj tus tub txib. Peb yuav tsis txawj tsis ntse tshaj Saws Los Mos. Peb kev ntseeg Tswv Ntuj yuav tsis loj tshaj nws. Vim li ntawd, peb yuav yoog Saws Los Mos nquag teev ntuj, nquag mloog Tswv Ntuj lus hauv peb lub neej pab txhawb tau peb lub siab ntseeg tsis muaj zog kom loj hlob. Tsis tas li ntawd, tej zaj lus peb hnov no yuav txhawb peb lub tswv yim kom nthuav, qhia peb hais tau tej lo lus ntxim Tswv Ntuj siab thiab txhawb peb cov kwv tij phooj ywg raug kev txhawj xeeb ua tau siab loj. Vim peb khaub zig Huab Tais Tswv Ntuj hauv peb sim neej, lub tswv yim peb muaj thiab lo lus peb hais yog Tswv Ntuj qhia rau peb. Vim li ntawd, peb txoj kev nquag teev Tswv Ntuj muaj koob muaj hmoov pab peb ntau yam xav kom tas txhua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj peb xub txhawj rau nyias txoj kev ntseeg dua nyias lub neej.

 

Hauv Mas Tais zaj ntawv Moo Zoo hnub no, Huab Tais Yes Xus qhia rau peb kom peb txawj txhawj qaum ntuj, nrhiav qaum ntuj ua peb tug, ua peb lub chaw tso siab. Peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj muaj coob leej hnov Yes Xus cov lus tag los tsis nco qab khaws tseg cuag tsis muaj nuj nqes pab rau peb. Vim li ntawd, peb muaj lub Koom Txoos ntaus peb lub thawj tam yus niam yus txiv hlub yus. Peb yuav tau cuab ntsej mloog Yes Xus cov lus, kuj yog mloog cov coj lub Koom Txoos tej lus qhuab qhia txhob ua neeg cav ncauj, thiaj tsis yuam kev. Peb yuav vam cov xib hwb thiab txiv plig, cov tswv qhia thiab vaj qhia ua peb cov thawj coj. Peb yuav vam cov ciaj thiab cov tuag, vam sawv daws tej koob hmoov txhawb peb. Vim li cas peb thiaj yuav tsum nquag teev ntuj tas peb sim neej, zoo dab tsi ? Peb kev nquag tuaj mus sib txoos ua Thaj Txi Ntuj, txais lub Cim Yug txhawb koob hmoov rau peb, xav kom txhua leej to taub lub txiaj ntsim hauv Thaj Txi Ntuj tseem ceeb npaum li cas rau peb. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tuaj koom Thaj Txi Ntuj ib lis piam ib zaug noj qaum ntuj txhiam xws yug nws ntsuj plig kom hlob txhob ploj, txhob tuag ib yam lub cev tsis noj mov puas yuav ciaj nyob ; peb kev nguag mloog Tswv Ntuj lus txhawb tau peb ua neeg tsim txiaj zoo nyiam ; tus mloog Tswv Ntuj lus txais koob txais hmoov loj npaum li cas ntawm Tswv Ntuj nws puas paub li ntawd, puas phim nws yuav ua tus neeg luaj thuam, ua tus neeg xyob txhiaj pluag koob hmoov. Peb tus kheej tsis yog tsis muaj tswv yim txaus, tsis muaj kev ntseeg ruaj khov xwb, peb tus kheej kuj tsis muaj hwj huam qhov twg li. Tiam sis peb twb paub ntsoov, pom dheev ntawm qhov muag, tus muaj Tswv Ntuj lus ciaj sia hauv nws nruab siab, Tswv Ntuj pub tus ntawd sawv Tswv Ntuj lub chaw nyob ntiaj teb no. Tsis lam hais dab neeg txog txheej laus thaum ub, niaj hnub no mus rau lub neej tom ntej, Tswv Ntuj pub Tswv Ntuj lub hwj huam txhawb txhua tus neeg mloog Tswv Ntuj lus ua Tswv Ntuj tub ntxhais txib, sawv Tswv Ntuj lub npe. Kev sawv Tswv Ntuj chaw tsis yog ib txoj num dog dig, hos yog ib txoj kab xwm loj, txaus ntshai txaus qhuas. Peb sim xav, vim li cas muaj tej lub hwj huam loj txaus qhuas tshwm tuaj rau neeg pom xyeem neej thiab dab tsis muaj peev xwm ua tau. Peb leej tib neeg tus tau txais tej lub txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj, yuav nco ntsoov Tswv Ntuj mus tag ib txhis.
Muaj ib tug txiv neej Fab Kis 40 tawm xyoo, nws tau ib lub mob ua rau nws lub duav mob ncus nco ua tsis tau dej num. Tej kws tshuaj tau muab nws duav phais kho tas tsis zoo. Nws tau mus teev ntuj ntau zaus nyob Lourdes, thaj chaw Niam Mab Liab tau tshwm tuaj ntsib Bernadette. Hnub xiab 12 lub 4 hlis 2002 ze 22 h 30 nws tau mus teev ntuj nram qhov tsua, haus dej thiab ntxuav muag tas los muab chaw pw. Los txog ib tog kev, nws hnov mob ib zag nws lub duav thiab nws sab ceg laug, hnov kub lug thoob plaws ib ce. Dhau plaws qhov kub ntawd, nws cia hnov nws qhov mob duav zoo hlo tam sid. Nws kuj ua xyem xyav puas zoo tiag los dag. Tiam sis txij ntawd los nws cia li zoo neej tsis mob duav li lawm. Nws rov qab los txog tsev, nws poj niam kuj nrog nws zoo siab kawg li, pom nws tus txiv dim plaws txoj kev nroo mob duav. Cov kws tshuaj niaj hnub kho nws tau tshuaj xwm xyuas los tau ze 10 xyoo no, lawv pom tias nws zoo neej lawm tiag. Lawv kuj tsis pom qab piav tim li cas nws qhov mob cia li zoo hlo lawm du lug. Nws tus kheej tsis muaj ib yam dab tsi pauj tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Nws tuaj yeem mus ko taw 2 lub hlis mus teev ntuj nyob Saint Jacques de Compostelle ua Tswv Ntuj tsuag. Txiv Tswv Qhia Emmanuel Delmas tau tshaj tawm li no : “Cette guérison peut être considérée comme un don personnel de Dieu pour cet homme, comme un événement de grâce, comme un signe du Christ Sauveur. Qhov nws zoo nws tus mob no yog ib lub txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj ntiag tug pub rau nws txais, yog lub cim ntawm Leej Pleev tus cawm seej. ” Kuj zoo li zaj lus Huab Tais Yes Xus hais hauv tsab ntawv peb mloog hnub no txog nqaum ntuj. Cov neeg lawv tau pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim muaj nuj nqes tshaj nyiaj tshaj kub, muaj nuj nqes tshaj tej pov haum. Tus neeg dim nws tus mob no yuav ua cas nws thiaj yuav tsis zoo siab. Tab txawm yog peb los kuj yuav zoo peb siab tsis txawj tag npaum li nws : 44 Qaum ntuj saum ub kuj zoo li ib thoob nyiaj zais hauv ib daim teb, ib tug neeg mus ntsib, nws rov muab zais dua, zoo nws siab dhau, nws mus muab nws teej tug muag tas nws tuaj yuav thaj teb ntawd. 45 Tsis tas li, qaum ntuj saum ub tseem zoo li ib tug los pav nrhiav tej pov haum zoo nkauj ; 46 Thaum nrhiav tau ib lub pov haum muaj nqes, nws maj zeeg muag nws teej nws tug los yuav lub pov haum. 47 Tsis tas li, qaum ntuj saum ub tseem zoo li lub vas cuam rau hauv hiav txwv mus sua tau txhua yam ; 48 Thaum puv tas rub los rau tim ntug, xaiv cov zoo rauv hauv tawb, muab cov qias pov tseg.” Peb twb pom li ntawd, muaj li ntawd, ntseeg li ntawd, peb yuav siv zog mloog Tswv Ntuj lus kom zoo dua qub.
Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb tsis txhob tos kom Tswv Ntuj pub koob hmoov rau peb pom xyeem peb mam siv zog ua neeg teev Tswv Ntuj. Peb tsis txhob tos kom Tswv Ntuj pab tuaj raws peb lo luv thov Tswv Ntuj, peb mam lees hais tias muaj Tswv Ntuj. Tiam sis Yes Xus qhia hais tias peb xub nrhiav qaum ntuj ces peb yuav txais, peb yuav pom qaum ntuj txiaj ntsim. Tus txiv neej saum no, nws niaj xyoo mus teev ntuj nyob Lourdes thov Tswv Ntuj daws nws tus mob pov tseg. Xyoo ntawd, ces txawm muaj tuaj rau nws pom li nws txoj kev teev Tswv Ntuj. Peb yuav tsum ua siab ntev ntev nrhiav Tswv Ntuj kom tag peb sim neej ces ib hnub twg, peb thiab, peb yuav txais qaum ntuj los ua peb tug, qaum ntuj yuav yog lub pov haum peb ntshaw.

20.07.2011                   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: