Rau hnub tim 3 lub 7 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg nrhiav Huab Tais Tswv Ntuj,

 

 

Tsis muaj npaum li cas sij hawm, peb twb mus dhau lub caij nyog Hla. Hnub no, peb nyob hauv hnub chiv 14 lub caij nruab xyoo. Peb khaws 3 lub ntsiab lus hauv 3 zaj nyeem no los nthuav saib puas pab rub tau peb lub siab los npuab Huab Tais Tswv Ntuj zoo dua tuaj.

 

Hauv zaj nyeem 1, saub Ntxas Kas Lis hais txog lub zog tab thiab lub zog txooj. Tsis hais leej tib neeg twg, peb puav leej ntshaw lub zog loj, zog txooj. Nyob li ntawd tib neeg, thaum ib tug neeg hlob tuaj nto plaws hluas, nkauj hlob tiav niam, tub hlob tiav txiv : Hmoob hais tias ncej puab puv ceg ris caj npab puv tes tsho. Thaum ntawd, neeg lub cev thiab tej roj ntsha tseem tshiab tshiab zoo zoo, tsis muaj mob, qab los noj mov, ua rau neeg lub cev tab tom muaj zog mloog tsis txawj tag. Yog lub caij ntawd, nyob hauv cov teb chaws vam meej, muaj kev sib ntsuas zog (Compétition sportive) sib lwv ntaus pob, ncaws pob, sib qhau, sib mos, kom tes taw ntaus nrig, sib tw dhia, sib tw khiav nrawm…yog lub caij neeg tab tom muaj muaj zog sib lwv, sib ntsuas zog. Tus yuav nrog luag sib tw, nws yuav tau npaj txhij txhua kom zoo tshaj plaws yam txuj nws txawj, nws thiaj mus phim tau nrog luag sib tw yuav ntsej muag, muaj feem yeej luag. Thaum ntawd, yeej mloog zog tsis txhawj ntaug, yog sab tsuav tau so tib pliag yeej los siav lawm, zog rov muaj puv cev npo npaum li qub. Dhau plaws lub caij ntawd, neeg zog ntaug kiag lawm. Tus neeg txawm yuav qab los noj mov npaum twg, mov tsis mus ntxiv zog ua lub cev sib kha li thaum hluas hos noj mov mus ua roj ua rau cev peem las tuaj lawm xwb. Neeg lub zog tab zuj zus, tsis yog zog txooj li thaum hluas. Vim li ntawd, ntiaj teb tib neeg nyiam kev txawj ntse, tso siab rau lub zog loj, zog txooj. Neeg nyiam sib ntsuas zog, sib tw ua kev lom zem thaum tseem yog caij yog nyoog.

Ntawm tej tsiaj txhu kuj tib yam li ntawd. Nej yug tau tus heev nyuj los heev nees hlob tiav pwj, caj dab ntug ntoob, ncej puab kheej lam. Thaum no, tus tsiaj ha kawg, tawm plaws nkuaj xwb yeej nyob tsis tswm, hee tsheej suab nchos hau rag rhi tuam phov ncig pes lees puv tiaj nrag tsis sab luag kiag. Txheej laus thaum ub ua tsov ua rog caij nees tua hneev thiab thav ntaj. Luj muaj luj zog, nees muaj nees zog, luj zog tab, nees zog txooj. Luag tsis lam caij tus luj mus tsuj teb tsuj chaw. Tsis muaj neeg yuav tso siab rau tus luj,  vim luj tsis yog tsav nrawm thiab tau hauj lwm. Leej twg los puav leej ntshaw tus nees loj muaj zog rag rhi thiaj li muaj cuab kav mus tiv tog yeeb ncuab. Leej twg puas tso taus siab rau tus luj khiav cuj caws, zog me zog tab, tsis txaus nees ob tuam phov tsuag taw luj caj dab lov : “Saib, koj tus vaj ntxwv tuaj cuag koj, tus ncaj ncees muaj peev xwm, yog nws, tus pluag caij luj, tus thav luj maum, me nyuam luj.10 Kuv yuav rhuav lub tsheb tawm ntawm Es Faws Lis thiab tus nees tawm ntawm Yes Lus Xas Les thiab tsov rog tus ntaj hnee ; nws yuav qhia kev thaj yeeb rau cov teb chaws thiab tswj kav hiav txwv txog ntug hiav txwv” Tiam sis, vim peb yog neeg ntseeg, peb los ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj, peb yuav mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus. Kev mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus, yog qee peb lub siab ntsws thiab qee peb lub tswv yim los txais tej yam peb tsis pom peb tus kheej Tswv Ntuj taw rau peb pom, kom peb ras txog tej yam peb xav tsis txog. Tswv Ntuj qhia dab tsi, Tswv Ntuj nyiam li cas thiab xav li cas ? Puas yog Tswv Ntuj muab tib neeg lub neej nyob ntiaj teb hais rau peb mloog, qhia kom peb ras tsis txhob ntshaw, tsis txhob xaiv lub zog loj, zog nchav li neeg siab nyiam siab xav ; lub neej tsis kawg rau peb tib neeg kev txawj kev ntse, zog loj zog nchav. Lub neej muaj nuj nqes tsis yog vim kev txawj ntse los kev muaj zog, muaj nyiaj txiag nkaus xwb. Lub neej muaj nuj nqes yog tag yam peb pom thiab xav tau ntxiv yam peb tsis pom, peb xav tsis txog khee los ua ke. Peb tsuas pom li neeg pom xwb, yog vim li ntawd, ntau zaus peb ua dab tsi, peb ua raws li peb lub siab xav thiab raws li peb nyiam xwb, peb twb tsis tshua mloog peb tus txij nkawm hais, peb twb tsis yuav peb cov kwv tij neej tsa lus, lub zej zog thiaj ntxhov, lub teb lub chaw thiaj tsis thaj yeeb. Lwm yam peb tsis pom, xav tsis txog ntawd, peb twb paub ntsoov, peb tsis muaj hwj huam, tsis muaj lub peev xwm cuag Tswv Ntuj. Tiam sis peb nyiam ua neeg muaj, ua neeg khav theeb. Peb tso siab rau peb lub zog, muab peb kev txawj ntse los khav, muab nyiaj txiag los sib twv nyuag nyob li ntawd. Nyob li Tswv Ntuj tus muaj hwj huam, ua tus pluag, caij tus maum luj tuaj ntsib peb, tso siab rau peb, ywj peb, vam peb nrog Tswv Ntuj tus ncaj ncees kho ntiaj teb neeg nkhaus kom ncaj ncees li Tswv Ntuj. Ntawm peb, peb yog me nyuam neeg muaj plhus caij nees khav ntawm luag xub ntiag txib tub mab tub qhe nthe nqho. Tswv Ntuj hais tias tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj yuav rhuav tus nees ua rog thiab muab cov nta hneev tsov rog lov pov tseg. Peb pom Huab Tais Yes Xus tus muaj hwj huam, ib los cheem tau dej hiav txwv nphau nyob tus yees, txwv cua moj zeeg ntsiag tu lis nrho…Huab Tais Yes Xus tsis kav caij nees, tsis kav sia ntaj thiab hneev nrog ncig. Yes Xus tuaj yeem caij maum luj chaws los hauv nroog Yes Lus Xas Les tes dawb tes npliag tim ncauj tim lus tiv cov thawj leej choj kev ntxub kev hiam nws, muab dab phem tus cwj mob cwj tuag lov ntho pov tseg, sawv tsees ciaj sia rooj ntxas qhib lug ciaj ua vaj ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb mus ib sid. Peb tsis pom Leej Pleev lub peev xwm no, muab pub peb txhua tus mloog nws lus. Peb kev ntseeg Leej Pleev Yes Xus, yog npaj txais kev ncaj ncees ntawm Yes Xus hauv peb lub neej, muaj Leej Pleev hwj chim tiv dab phem kev ntxub peb thiab maim dhau tib neeg kev haub kev ntxias.

 

Tsis txhob poob cev qhev. Peb lub cev tshaib thiab nqhis ntshaw lub ntiaj teb ua peb tug. Peb thiaj li nrog ntiaj teb sib tw, sib ntsuas zog kom muaj npe, nto koob meej, muaj noj muaj hnav tsis tag, muaj nyiaj txiag puv nas…Peb leej tib neeg siab hlob hlob, muaj npaum ub npaum no los yeej tsis txaus peb lub cev ntshaw, tsis kum yees rau peb lub cev. Peb muaj ntau, yim xav kom peb muaj ntxiv, Hmoob thiaj pheej hais tias qhov muag loj dua plab. Yus twb paub ntsoov lub plab ntim tsis tag, los yus nqa phaj mus daus zaub daus mov, daus niag phaj nco laws txaus ob leeg peb leeg noj. Thaum noj tsis tag, muab laim fias pov tseg, luaj thuam dag. Luag tus zam kev rau yus tus siab hlob muab zaub daus nqig tas, tsis noj nkim pov tseg, mam yaim tais yaim diav puam chawj. Peb tib neeg lam laus cev tsis laus siab, tseem tsis tau paub kev cai txaus. Peb yuav tsum kawm tiag tiag kom paub ua neeg thoob tsib ; yus neeg siab nqaim los yuav xyaum ua siab dav ; yus neeg nkhaus yuav xyaum ua neeg ncaj. Kev xyaum ua neeg zoo, tsis kawm yeej tsis lam txawj, tsis yog kawm ib zaug yuav xyaum tau, ua tau. Kev ua neeg zoo, yuav tau kawm tag yus sim neej, kom hnub no zoo tsis txaus los tag kis tuaj kom zoo dua, khees dua hnub no. Peb yuav tsum kawm kom paub tib neeg lub cev li paub tib neeg lub siab. Tib neeg lub cev tsis yog ntshaw qhov noj xwb. Lub cev tseem ntshaw muaj teej muaj tug. Neeg ntshaw ib tug los hlub yus ua yus teej yus tug. Tus poj niam, tus txiv neej kuj tib yam puav leej ntshaw muaj ib tug los hlub yus. Neeg thiaj li nrhiav txij nkawm los sib hlub thiaj tag siab. Yog noob neej kev sib qawg ua txij nkawm. Tiam sis muaj ib txhia neeg, twb zoo siab sib hlub thaum hluas. Tsis hais tias laus zuj zus, txhim yus txij nkawm kev sib hlub kom ruaj li zeb khov li tsua, zoo li daim nplooj laus daj xyov hnub twg yuav zeeg mus, zoo li lub hnub twb qaij tim npoo roob xyov tsis ntev twb yuav poob qho, paub hnub nyob tsis paub hnub ncaim. Ib txhia haj tseem tseg ib nploog siab zais dub nyos tsis qhia nws tus txij nkawm paub. Daim nplooj siab dub no yeej tam zoj lub mob ntxhia pheeb tas zog phab kev ua nkauj ua nraug, ua plees ua yis. Yus tus txij nkawm hlub yus hauv tsev npaum li ntawd los yeej tsis tag siab li, tseem pheej ntshaw tos tus nkauj mog nraug xwb tseem mog tshaj yus tus ntxhais ntxawm thiab tub ntxawg yus yug. Cav tseem muaj ntsej muag tham rhuav plhu tsawv tau nkauj mog puag kav liam pog laus ua ntsuag ciaj zov txaj chaw pw txias qas to. Lam puag nkauj mog xwb yawg laus lub siab yeej tsis kaj ; lam luag ntxi hniav, vim tub sab dee nkauj mog siab. Nkauj mog cev lam npuab yawg laus xwb yeej tsis sov siab, ncauj tsis hais siab yeej tos tav twg yawg laus li qaij qaug ; ncauj lam dib lus qab zib tsuav vos tau yawg laus tes nyiaj dai yawg laus plaw : “9 Ntawm nej, tsis txhob poob cev qhev, hos mloog nraim ntsuj plig, vim Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob hauv nej12 Vim li, kwv tij, tsis yog peb tshuav nuj nqes ntawm lub cev ciaj qaug raws lub cev. 13 Yog nej ciaj qaug raws lub cev, nej kawg tuag ; tiam sis yog nej tiv tuag nthi nej lub cev vim ntsuj plig, nej thiaj yuav ciaj sia Poj niam, txiv neej los xij, hnub peb tsis mloog peb tus txij nkawm lus, muaj nuj nqes dab tsi ua neej nyob ? Hnub peb tsis yuav tus hlub peb lo lus, peb kawg tuag. Tsis yog peb nrog peb nplooj siab dub qaug peb lub cev ntshaw ces yuav zoo rau peb. Yeej tsis ntxiv dab tsi zoo rau peb. Ua cas ho tsis zoo ? Vim kev txob kev txhawj tsuas ntxhov loj zuj zus rhuav yus tus txij nkawm thiab tej me nyuam lub neej kom puas tsuaj. Yus yog niam yog txiv lawm, yus tej me nyuam tsis zoo cem tsis zoo ntaus yus xwb. Vim luag tsis phem kom phim yus, luag tseem txuag hwm yus lub ntsej muag xwb. Tu luag siab loj npaum cas los luag tsis pom qab hais zaj twg. Kheev lam yus siv zog hlub yus lub cuab yig npaum yus nplooj siab plees, muab tag yus thooj nyiaj txhawb yus zag niam tub ntshai yus lub cuab lub yig twb ntxov zoo npaum li cas lawm. Vim li ntawd, peb txhob lam yuav lub npe ua neeg ntseeg Yes Xus tsis hloov siab tshiab, tsis teev Yes Xus, peb tsis yog ua puas peb lub neej xwb, peb tseem rhuav Yes Xus lub npe. Peb twb los ntseeg Yes Xus, peb yuav siv zog teev Yes Xus, los npuab Yes Xus ua hnub ua hmo tag siab nrho mus tag sim neej, peb nplooj siab nkhaus kuj yuav rov ncaj, rov zoo tsis txawj tag : “11 Yog tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag tus Ntsuj Plig nyob hauv nej, tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag yuav txhawb sia rau nej lub cev txawj tuag kom muaj nws tus Ntsuj Plig nyob hauv nej.” Peb tej txhaum txawm loj, Huab Tais Yes Xus yuav zam tau peb tej txhaum rau peb.

Yeem kwv Huab Tais Yes Xus tus quab. Peb twb pom ntiaj teb tib neeg sawv daws nyiam tus neeg muaj zog, ntshaw tus neeg txawj ntse, ntshaw kev ua nom ua tswv, kev muaj koob nto npe, muaj nyiaj muaj txiaj. Neeg ntiaj teb tsuas ntshaw tib txoj kev no rau lub neej thiaj yog lub neej muaj nuj nqes. Ntiaj teb tsis hwm cov neeg me, neeg ntshai txoj kev pluag, tsis xav nrog cov neeg dog dig txuas lus. Vim tsis muaj qab hau fim tej noob qhev. Tus neeg fim noob qhev yuav pluag yuav poob tsim nrog lawv. Tej noob nom thiaj tsis xav nrog tej noob qhev koom tsum tham ua ke. Cov nom tsuas vam noj cov qhev xwb. Tib neeg thiaj sib txeeb kev muaj koob meej, sib txeeb ua nom ua tswv, sib txeeb lag luam, khwv ciaj khwv tuag kom muaj nyiaj neeg thiaj saib taus, kom tsis tshaib tsis nqhis, neeg thiaj hwm, neeg thiaj qhuas : “28 Tas nej cov muaj khwv txog siav qhi, tuaj cuag kuv mas, kuv yuav pub rau nej so. 29 Nej tuaj kuv tus quab tsuam nej thiab kawm ntawm kuv, vim kuv siab zoo tsis muab hlob, nej tus plig yuav tau chaw so. 30 Kuv tus quab nws yooj yim thiab kuv lub nra sib kha.” Peb txoj kev teev hawm Yes Xus, mloog Yes Xus lus, zam txhaum rau tus ua tub qaug yus, hlub yus tus yeeb ncuab, thov Tswv Ntuj rau cov neeg ntxub yus, hiam yus yog Yes Xus tus quab peb kwv lawv Yes Xus qab. Yes Xus lub nra hlub neeg piv rau peb tib neeg kev sib ntxub, sib tua, sib tshom ua lub neej puas tsuaj, lam ua neej nyob nplooj siab nplooj ntsws mob ncus nco, yog ib lub nra sib dua peb tib neeg lub. Vim lub nra Yes Xus muab rau peb ris, Yes Xus nrog peb ris. Hos peb lub nra khwv ciaj khwv tuag tsis khoom teev hawm Tswv Ntuj, kev sib ntxub, sib tshom ua peb nplooj siab nplooj ntsws mob nkig nkuav, noj tsis qab, pw tsis tsaug yog peb tus kheej lub nra hnyav dua Yes Xus lub.

Ib tsoom phooj ywg, yog peb lam ntxov paub, peb yuav siv zog teev hawm Yes Xus, mloog Yes Xus lus, peb yuav ntxov tsis raug txom nyem. Txawm li cas, ziag no peb paub, tus yuav pab tau peb kho peb lub siab mob kom zoo, pub peb muaj kev kaj siab, txawm peb yog neeg muaj txhaum, yof Yes Xus tib leeg. Peb yuav nco ntsoov mus pe, mus thov Huab Tais Yes Xus nws tau cog lus yuav pub rau peb cov muaj khwv txog siav kom peb tau so kom los siav. Peb leej twg ntseeg Yes Xus, tus ntawd yuav txais Yes Xus cov txiaj ntsim pab nws.

29.06.2011               Cwj Vuam Chiv

 


0 commentaires: