Rau hnub tim 31 lub 7 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,


Yog zoo hnub zoo nyoog rau peb sawv daws cov nrhiav sij hawm tuaj pe tuaj teev peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yeej paub, peb yog tib neeg tsis muaj tus tsi pauj tau peb Leej Txiv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb. Vim li, peb zoo siab hlo lauj zias 1 teev hauv 7 hnub 168 teev sij hawm, los pauj peb Leej Txiv Tswv Ntuj txiaj ntsim txhawb peb luag dej luag num kom tau noj tau haus ua hnub thiab pw so kom los siav ua hmo. Hnub no, peb tsuas hais txog Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub peb. Tiam sis, ua ntej peb yuav xub xub piav ob peb los txog peb tib neeg kev sib hlub hauv lub cuab lub yig. Tas ntawd, peb mam los mloog Tswv Ntuj cov lus Tswv Ntuj hlub peb npaum li ntawd hauv cov zaj nyeem, saib peb puas ris siab txij li no los npuab peb Leej Txiv Tswv Ntuj.

Peb tib neeg yug los yeej tsis muaj tug paub tau Tswv Ntuj, yuav cia li txawj teev Tswv Ntuj. Tsuas muaj leej puav tib neeg xwb thiaj paub Tswv Ntuj, dua li cov coob yeej tsis paub qab hau txog. Qhov neeg tsis paub kuj los ntawm neeg nyias muaj nyias txuj ci thiab kab lis kev cai coj nyias ua raws nyias keeb kwm, raws nyias poj yawm kev qhuab qhia. Ntawm Hmoob, Hmoob yeej paub tias muaj ntuj tiag, yuav tau hwm txhob ua txhaum ntuj. Hmoob tsuas paub hwm ntuj txij li Hmoob poj Hmoob yawm qhia los xwb, Hmoob tsis paub teev. Yam Hmoob teev tiag yog dab niam dab txiv, dab vaj dab tsev. Muaj tej txhia haiv neeg paub Tswv Ntuj zoo dua Hmoob, paub hwm, paub teev, paub tiam Tswv Ntuj raug kab raug kev, muaj hauv paus hauv ntsis zoo li His Xais Lais. Vim lawv tej poj yawm ib txwm ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, ces lawv txawj teev muaj kab muaj ke. Kuj tseem muaj tej txhia neeg twb tsis paub Tswv Ntuj hlo, tsis txawj hwm ntuj kiag, piv li cov neeg ntuj los tsis teev, dab los tsis tiam, neej los tsis quav ntsej txog. Peb tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, muaj ntsuj plig, muaj siab ntsws xav txhij xav txhua thiab paub hais lus. Tsiaj txhu tsis paub lus ces nrog tsis tau tib neeg tham kom qhia tau tias nco tib neeg npaum li ntawd los dhuav tib neeg lub siab phem npaum li cas. Hua ua tib neeg ces sawv daws zoo tib yam txawj mob txawj nqhis, txawj nyiam txawj qias, txawj khuv leej txawj dhuav...Peb paub lus qhia tau rau luag qhov twg mob, piav tawm peb kev tu siab, teev tus raug txom nyem kua muag, hais tej lus qab zib deev siab deev ntsws cog kev nkauj kev nraug. Peb txawj seev suab raj suab ncas, suab kwv txhiaj lus taum hais kev kho siab. Neej paub lus ces neej niam ua txuj ua ci kav ntiaj teb daim av thoob. Txawm tus tsiaj txhu pluag lus npaum li los peb twb pom tus tsiaj kuj ua tau tej yam txaus qhuas thiab txaus ntshai, peb yuav tsum lees. Neej yuav tsum hwm tsiaj, tsis txhob lam taus lam kov, lam taus lam txov tsiaj siav, tshuav kiag tsis paub hais lo lus mob siab tawm xwb.
Kuv nco ntsoov thaum kuv tseem yau, kuv txawj zov vaj zov tsev pab kuv niam kuv txiv pub qaib pub npua. Kuv pom tej poj qaib thaum tseem nteg qe yeej qus kawg tsis muaj neeg lam txav tau ze. Cia thaum ho puag qe daug tas coj ib zag me nyuam no, tej txhia kuj tsiv kawg. Poj qaib mas nthuav tis kheej lam cem yog yus tsis paub qaib lus xwb, yeej ncig pes lees thaiv qaib tub, hos nam zawg zog dhia tuaj tom thiab ncaws tej niag nplawg yus thim tsis yeej rov qab. Yus tseem yau thiab mas ntsia niam qaib ua muaj ceem kawg, ntxaus ntshai nyog : “Hmoob thiaj piv txoj lus tias kov dev tub dev tom, kom npua tub npua ntsw.” Thaum tej lub caij zoo li no, poj qaib los niam npua txawm tsis paub lus, tsis kav luag txawj hlub, txawj mob siab kawg pab luag tub cuag nkaus li neeg thiab. Puas muaj tus poj niam twg yuav tsis txhawj, tsis mob siab rau nws tej me nyuam ? Tas txhua tus tib neeg, nyias yeej hlub hlub nyias tej tub ki, nyias yug mob nyias siab. Ib tug me nyuam yog tsis muaj niam muaj txi hlub, tsis muaj niam pub mis noj, yeej tsis hlob ciaj neeg. Tus me nyuam twg muaj mob dias hau, yeej ua rau leej niam leej txi txhawj xeeb pw tsis tsaug zog. Tus me nyuam twg tsis yog luag yug txhoj puab raug cem tsis khib luag, tseem zoo luag siab. Hos yus ua niam ua txiv lub siab mas mob tsheej zag.
Peb pom tau tias tej tsiaj txhu thiab leej tib neeg twb txawj mob siab hlub nyias tub nyias ki, nej puas ntseeg tias peb Leej Txiv Tswv Ntuj tseem yim huab mob siab hlub peb yog peb leej twg raug txom nyem. Yog tus twg tsis ntseeg, kom nws mloog cov zaj nyeem peb hnov Tswv Ntuj hais hnub no. Peb sim muab xav, tus tsiaj tsis paub lus, tiam sis tsiaj ua tau tej yam rau peb paub tias tsiaj mob siab. Ntawm peb tib neeg paub lus tiag, tiam sis peb tej lus kuj muaj tsis txhij tsis txhua, kuj hais tsis tau pov khawv Tswv Ntuj tej kev hlub neeg. Tsuas kawg Tswv Ntuj lus thiaj qhia tau txhij txhua thiab qhia tau ntau yam rau peb pom tias Tswv Ntuj hlub peb tib neeg npaum li cas. Tswv Ntuj lus muaj nqes tshaj nyiaj thiab kub, tus twg txawj khaws, tus ntawd thiaj yog neeg nplua nuj. Tswv Ntuj lus ntws nto li tej niam dej tsis paub nqhuab nyab peb tej siab ntsws thiab poob si laim yug peb tes dej num li nag ywg daim av tej nroj tsuag thiab qoob loo : “1 Saib yuam, tus nqhis kom mus cuag dej, txawm tsis muaj nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj. 2 Ua cas tshwm nyiaj rau yam mov qhuav, txog siav rau yam tsis pov khawv ? Mloog kuv hais, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj qhuas ntxhias nrog nej ntsuj plig pluas hno.” Tswv Ntuj hlub ntiaj teb neeg mas hlub tiag tiag, hlub dawb paug kom peb nco ntsoov. Tswv Ntuj hlub neeg, tsis yog hlub cov neeg hwm ntuj los teev ntuj xwb, puav leej hlub cov teev dab los cov neeg thuam ntuj rov taw tuam ntuj tib si. Tswv Ntuj hlub neeg mas hlub tag nrho tus phem tus zoo, tus muaj txhaum tus neeg ntshiab dawb huv, tus muaj tus pluag tag nrho. Kom tus pluag, tus txom nyem los nrhiav tau noj daws nws kev nqhis li tus nplua nuj : ntses muaj nyob hauv dej mus nuv, nqaij nyob hav zoov mus plob, zaub tuaj zaub nruab tsuag mus xawb, mus de los noj. Nyob txhua lub kwj ha, muaj dej ntws nto, mus ce los haus dawb tsis poob ib kis nyiaj. Tej poj niam sem mis txhob txhawj, mus nqa nyuj mis los yug nws tub ki ua cas tseem txhawj. Tswv Ntuj pub dawb paug mis, zib ntab zib mu, nqaij thiab zaub yug txhua leej tib neeg. Tsuas yog neeg thiaj muab mis, muab nqaij, muab ntses muab dej los muag noj nqe, vim neeg siv dag zog mus thauj, mus ris los noj. Yog neeg lub luag dej luag num, neeg kuj xav kom tau lub nqe zog rov qab. Yeej yog kev yog cai yuav tsum them neeg lub nqe zog mus khwv tiv tshav tiv nag thiaj muaj mov noj cawm siav. Tiam sis qhov tsis yog kev yog cai, tus muaj mov noj tsis nco faib rau tus tshaib plab, tus pluag, tus txom nyem. Tus muaj mov noj tsis nco tias nws daim liaj teb yog Tswv Ntuj liaj teb muab qiv ua nws npe cog qoob cog loo ib ntus thaum nws tseem ciaj sia xwb. Hnub nws tso ntiaj teb tseg, nws thaj liaj teb yuav poob rau lwm tus neeg khaws mus cog. Vim nws thaj liaj teb yog Tswv Ntuj thaj, muab qiv rau nws cog ua ntej tas, ho yuav muab qiv rau lwm leej. Lub ntiaj teb yog Tswv Ntuj lub Tswv Ntuj muab qiv rau neeg nyob ib ntus xwb. Vim li ntawd, thaum ua neej nyob tseem muaj sia, peb yuav nco ntsoov nrhiav tus hlub peb tshaj plaws : “35 Tus tsi yuav txiav peb tau ntawm Leej Pleev kev hlub ? Kev txob txhawj, kev txhawj xeeb, kev hiam, kev tshaib, kev pluag, xwv txheej los tus hniav ntaj ? 37 Tiam sis peb yeej tag tej ntawd vim tus hlub peb.” Yog peb ntseeg peb Leej Txiv Tswv Ntuj tiag, peb yuav tso siab rau Leej Pleev Yes Xus tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj pab peb. Ua li peb to taub Yes Xus kev pab thiab kev cawm peb zoo li cas ? Peb twb paub ntsoov, txawm peb muaj ib lub vaj lub tsev, peb yuav tsis nyob mus li peb lub vaj lub tsev ; txawm peb muaj ib thaj liaj teb, peb yuav tsis ua peb thaj liaj teb mus li ; peb los nyob ntiaj teb no, peb kuj tsuas nyob ib ntus xwb. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ciaj neeg kom pab tau peb, cawm tau peb, tsis yog pab cawm kom peb nyob twj ntiaj teb no, ua peb thaj liaj teb mus li los nyob peb lub tsev mus li. Yog peb vam tias peb los teev Yes Xus kom peb dim kev txhawj xeeb, kev raug hiam, raug xwv txheej, dim kev txom nyem, kev pluag xwb mas peb yuam kev. Peb tsis ntseeg Leej Pleev Yes Xus raws lis thwj tim Paj Lug qhia. Peb nyias tsuas ntseeg nyias ib tug Yes Xus raws li peb siab xav xwb, peb tsis ntseeg tus tseem Huab Tais Yes Xus tiag. Peb thiaj pom muaj tej txhia neeg teev Yes Xus tsis tsheej, sawv ua tej tus saub cuav, ua tej tus xib hwb cuav qhia tej txoj kev teev hawm txawv txawv tsis tau pom dua, tsis muaj hauv paus hauv ntsis ; los tej txhia thim kev ntseeg Yes Xus mus ua neeb ua yaig, mus tsawv qe ntaus kuam, ua tej yam dab qhuas tsis thooj dab qhuas Hmoob li tej laus ib txwm teev, ib txwm coj. Yes Xus kev pab cawm ntiaj teb neeg yog tuav peb tes kom peb hla kev txhawj xeeb, kev raug hiam, raug xwv txheej kom dhau ntiaj teb no nrog Yes Xus ua ke mus tshwm qaum ntuj. Peb ntseeg tias kawg yog Leej Pleev Yes Xus tib tug thiaj muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj huam pab tau peb xwb. Leej twg khaub zig thiab ntseeg Leej Pleev Yes Xus, tus ntawd yuav txais tau txoj kev cawm hla ntiaj teb no yug ua Leej Txiv Tswv Ntuj tub ki tseeb tiag : “Peb twb muaj tsis tshaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses.” 18 Nws hais tias : “Nqa tib si los rau kuv ntawm no.19 Hais rau npoj neeg kom nrhiav chaw zaum pem teb.” Nthos tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, tsa zoj muag ntsia pem ntuj, foom koob hmoov rau thiab muab ntais muab cov mov pub cov thwj tim thiab lawv muab rau npoj neeg.20 lawv noj tsau npo tas sawv daws. Lawv tseem khaws cov seem puv kaum ob pob tawb.” Yog tej lub cim qhia rau peb kom peb nco ntsoov khaub zig Huab Tais Yes Xus tib leeg. Tus yuav pab tau peb cawm tau peb kom peb muaj qaum ntuj txoj sia kawg Yes Xus tib leeg. Yog peb ntseeg Yes Xus raws lub Koom Txoos qhia, peb txoj kev ntseeg yuav cawm tau peb. Kawg Yes Xus xwb thiaj muaj peev xwm muab tsib lub mov thiab ob tug ntses pub rau tsib txhiab leej noj tsis tag. Dua ntawm Yes Xus, tsis muaj leej twg ua tau.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb pom tias Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb tib neeg txhua leej dawb paug. Leej Txiv thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj pab tuaj cawm peb. Cov neeg teev Yes Xus, tsis phim peb yuav thim peb kev ntseeg Yes Xus mus teev nyuag dab, nyuag mlom ua dab ua mlom qhev. Cov tseem tsis tau paub Yes Xus, peb yuav siv zog nrhiav kom peb ntsib dheev peb tus Huab Tais Yes Xus thiaj tsim nyog lub txiaj ntsim Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb, xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj coj peb kev mus nyob ib txhis saum qaum ntuj.

29.07.2011                     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: