COV ZAJ NYEEM HNUB 07/08/2011
( Hnub chiv 19 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : 1 Vaj Ntxwv 19, 9a.11-13a
9 Nws tuaj ze ntawm qhov tsua nyob ntawd ib hmos, ua ciav Huab Tais lo lu tuaj rau nws hais nws :
11 “Tawm mus nyob saum roob ntawm Huab Tais xub ntiag” Ua ciav Huab Tais tuaj mus, ib nthwv pa hlob thiab muaj ceem nphau toj roob phua rhe tej zeb tsua ntawm Huab Tais xub ntiag, Huab Tais tsis nrog nthwv pa, dhau nthwv pa, av qeeg, Huab Tais kuj tsis nrog av qeeg.
12 Dhau av qeeg, hluav taws, Huab Tais tsis nrog hluav taws, dhau hluav taws ib lub suab tuaj ntxuj ntxiag.
13 Thaum Es Lais Hu hnov dheev, nws npog nkaus nws ntsej muag hauv nws lub tsho loj, nws tawm plaws nyob ntawm rooj qhov tsua,

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 9, 1-5
1 Kuv hais tseeb hauv Leej Pleev kuv tsis dag, kuv nruab siab ua tim khawv rau kuv hauv Leej Ntuj Plig ntshiab,
2 Kev tu siab loj heev rau kuv thiab kuv lub siab mob tsis zoo.
3 Kuv tuaj yeem khaum cais deb ntawm Leej Pleev kom pab kuv cov kwv tij, koom roj ntsha,
4 His Xais Lais, tub sau thiab hwj chim, lo lus cog cia thiab txoj cai, kev teev hawm thiab koob hmoov yog lawv tug ;
5 Cov yawg koob yog lawv thiab Leej Pleev koom lawv roj ntsha, tus siab dua tej, Tswv Ntuj zoo nyiam mus ib txhis, ua li.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 14, 22-33
22 Nws yuam cov thwj tim tam sid nce hauv nkoj ua nws ntej sab ntug tim ub kom txog thaum nws xa npoj neeg tas.
23 Thaum nws xa npoj neeg tas, nws nce mus saum roob rau ib cag teev ntuj. Thaum tsaus ntuj lawm, tshuav nws tus kheej nyob ntawd.
24 Lub nkoj twb mus ob peb ncua kev deb ntawm ntug, raug nplaim dej ntsawj vim cua nplawm tom hauv ntej tuaj.
25 Yav kaj ntug, nws tuaj cuag lawv mus kev saum nplaim dej.
26 Cov thwj tim pom dheev nws mus kev saum nplaim dej ua rau lawv ceeb tas hais tias nws yog dab, lawv qw thiab ntshai kawg.
27 Nws thiaj hais rau lawv : “Tso siab, yog kuv, txhob ntshai”
28 Pob Zeb teb rau nws : “Huab Tais, yog koj no ua kom kuv tuaj cuag tau koj saum dej”
29 Nws teb tias : “Tuaj las !” Nqes plhuav nkoj, Pob Zeb taug kev saum dej mus ze Yes Xus.
30 Pom tias muaj cua, nws txawm ntshai thiab nws txawm pib tog, nws qw tias : “Huab Tais, cawm kuv os !”
31 Yes Xus cev tes loo nthos nkaus thiab hais rau nws : “Neeg ntseeg tsawg, ua cas koj ua xyem xyav ?”
32 Thaum nkawd nce loo hauv nkoj, cua kuj tu nrho.
33 Lawv cov ntawd txhos caug ntua pe nws hais tias : “Koj yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub !”


0 commentaires: