Rau hnub tim 14 lub 8 hli 2011

Tsoom ntseeg sawv daws thiab phooj ywg txhua leej,Tib pliag ntshis, twb txog hnub peb rov tuaj sib txoos ua ke teev Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus vim peb yog nws tub ki nws hlub tshaj tsis muaj yam dab tsi pauv tau. Tswv Ntuj txuag peb tib neeg tshaj plaws tsis xav pub peb leej twg yuam kev, poob zoo thiab ploj tuag. Hnub no, peb yuav hais txog Tswv Ntuj kev hlub peb tib neeg tsis muaj thim tau.

Peb yuav xub piav ob peb los txog peb noob neej kev sib hlub ua ntej yuav hais Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub peb. Peb noob neej kev sib hlub yog yam loj tshaj thiab peb ntshaw dua tej tib si. Vim li ntawd, thaum ib tug ntxhais hlob tiav nkauj, tsis muaj txwm yuav tsis tsheej ib yig ; ib tug tub hlob tiav nraug tsis muaj nkawm yuav tsis ciaj ib cuab. Thaum ib tug ntxhais thiab ib tug tub sib qaws ua neej, nkawd tej lus sib cog mas khov tam zeb tam tsua. Xav kom nyias nco nyias cov lus, ib leeg tau cog rau ib leeg : txawm ntuj ntxeev los tseev kom txheem tau, txawm teb nphau tseev nres kom kawg, tsis pub kev sib hlub tu. Ntawm lub ncauj hais mas tam tseeb, sim neej no, tsis muaj yam zoo tshaj plaws. Tiam sis, koj tau kuv kuv tau koj lawm, ntuj tiag teb tus, ntuj tsis tau ntxee, teb tsis tau nphau twb muab tej lus cog thaum ub hais lub ntuj hnov, seev lub teb mloog ntawd rhuav tas pov tseg. Twb tseem ciaj los xyov siab ntsws twb lwj tag, ua rau tej me tub me nyuam ceeb laj ua ntsuag ciaj, mus raws niam los nco txiv, mus nrog txiv los tshuav niam tsis pom qab ua neej. Tsis yog hauv kev txij nkawm tib neeg thiaj thim lus, rhuav tej lus cog cia pov tseg xwb. Huav kev ua qav ua num, nrhiav noj nrhiav haus kuj zoo li ntawd. Hauv cov teb chaws vam meej, kev nrhiav noj nrhiav haus, ntiav dag ntiav zog tseem haj yam muaj teeb meem ntxhov. Muaj ntau yam teeb meem ua rau tus tswv cuab thiab tus tub zog dhuav siab. Qhov kawg, poob mus rau kab rhuav tshem tej lus tau cog cia hauv ntaub ntawv pov tseg nyias mus nyias. Tej teeb meem pob caus loj hauv lub neej tshuav ntau yam teeb meem : Kev sib ntaus sib tua, tsov rog, sib cav sib ceg, txeeb lag luam, koj dag kuv, kuv ntxias koj. Tib neeg peb koom ib lub ntiaj tev, tiam sis, nyias muaj nyias ciam dej ciam av. Kuv teb chaws neeg pluag, txom nyem los hmoov muaj, kuv teb chaws txawm qhov nyiaj qhov kub, muaj qhov tooj qhov hlau, muaj qhov roj a txhawv yaws nruab nrog av. Koj teb chaws nplua nuj, vam meej, txawj tsim toob xib cuab yeej tuam txeem, txawj txua riam phom mos txwv, tiam sis koj pluag roj a taws, yuav tsum rho nyiaj muas. Cia koj thiab kuv no cog lus qhib kev lag luam, cog kev phooj ywg. Kuv muab kuv tej riam phom tiv thaiv koj teb chaws pauv koj roj a los rau kuv taws ; los puas koj muab koj tej qhov nyiaj qhov kub rau kuv tuaj khawb nqa mus nyoj pauv kuv zog nrau kev tsheb rau koj khiav, txhim vaj tse, kho zej zog, qhia kawm txuj kawm ci…Hauv daim ntawv, wb cog lus qhib kev lag luam, nthuav kev phooj ywg. Tiam sis, hauv wb nruab siab nyias npaj nyias ib zag nkhaus vos tseg : “Tsov txaij nraum daim tawv, neeg txaij hauv lub plawv” Peb leej tib neeg lub ncauj hais kev sib pab, cog kev phooj ywg, cog lus sib qaws ua txij nkawm sib hlub mus ib txhis, thaum hais ntawm ncauj mas zoo nkauj, khov thiab ruaj tas nrho. Tiam sis, tib neeg lub siab tsis dawb, txaij thiab kuas tsis muaj tug paub.

Peb tib neeg kev hlub piv tsis nyog Huab Taus Tswv Ntuj kev hlub peb.  Huab Tais Tswv Ntuj lub siab hlub neeg dawb paug tsis khuv xim, tsis muaj thim kev hlub neeg rov qab. Tswv Ntuj hlub tas txhua haiv neeg ib yam nej hlub tag nej me nyuam txhua tus. Npaum li no haiv neeg nyob ntiaj teb, Tswv Ntuj xaiv raug His Xais Lais ua Tswv Ntuj haiv neeg hwm Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Lwm haiv neeg teev tej pej kum dab : teev dab qhuas, teev mlom, teev hnub, teev hli…sawv daws nyias teev nyias dab qhuas. Kawg His Xais Lais thiaj hwm thiab teev tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj raws li qub kev cai Mai Xes qhia. Txoj qub kev cai Mai Xes qhia His Xais Lais npaj tos Leej Pleev, yuav tuaj ib hnub twg. Thaum Leej Pleev tuaj, Leej Pleev yuav cawm tag lub qab ntuj neeg, coj tag txhia haiv neeg mus lawm qaum ntuj nrog nws nyob ib txhiab ib txhis ntawm Leej Txiv xub ntiag. Caij nyoog txog, Yes Xus yug los hauv haiv His Xais Lais. Yes Xus yog Leej Pleev tus yuav tuaj cawm lub qab ntuj neeg, Mai Xes thiab cov yaj saub hais tseg. Thaum no, His Xais Lais kwv hlo tsis mloog Yes Xus lus qhia, muab Yes Xus tua, tsis teev Yes Xus. His Xais Lais kev tawv ncauj tsis teev Yes Xus cais His Xais Lais ntawm cov neeg teev pej kum dab qhuas, tig los teev Yes Xus. Thaum ub, cov neeg teev pej kum dab yog cov tawv ncauj. Ziag no, His Xais Lais ua cov tawv ncauj. Cov haiv neeg teev pej kum dab tig los ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus, yog ib lub txiaj ntsim zoo rau lawv : “30 Yam li thaum ub nej tawv ncauj rau Tswv Ntuj, ziag no kev hlub tsam nej vim lawv no tawv ncauj 31 Ziag no lawv yog cov tawv ncauj vim kev hlub tsam nej kom xwv lawv txais kev hlub thiab.” Paj Lug qhia rau peb kom peb nco ntsoov : vim ib txwm los Tswv Ntuj yeej hlub peb leej tib neeg. Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm peb. Leej twg thim dab qhuas los ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus, tus ntawd yuav dim plaws txoj kev tuag. Tus dim txoj kev tuag, hnub ntiaj teb kawg, nws lub cev thiab ntsuj plig yuav sawv lis tsees lub lav tuag lawv Yes Xus qab mus saum qaum ntuj. Yog thaum ub peb tawv ncauj, ziag no peb los teev Yes Xus peb txais Tswv Ntuj kev hlub peb. Txawm ziag no His Xais Lais ua tus tawv ncauj tsis teev Yes Xus, Tswv Ntuj kuj yuav tsis thim Tswv Ntuj kev hlub His Xais Lais rov qab.

Peb hnov Yes Xus coj nws cov thwj tim nrog nws mus fim cov neeg teev pej kum dab nyob cheeb tsam Tws Lus thiab Xis Dos Nos. Yog Yes Xus tsis nyiam cov neeg teev pej kum dab qhuas, Yes Xus puas coj nws cov thwj tim nrog nws ua ke mus cheeb tsam neeg teev pej kum dab qhuas zej zog ? Yog Yes Xus coj cov thwj tim nrog nws ua ke txog twg, vim Yes Xus xav qhuab qhia tas txhua yam rau cov thwj tim : qhia teev ntuj, qhia ntiab dab, qhia hwj huam, qhia fim luag tej…kom cov thwj tim pom Yes Xus kev hlub neeg. Peb los ua neeg teev Yes Xus, ntseeg Yes Xus, peb yuav mloog Yes Xus lus ib yam li cov thwj tim. Yes Xus yog peb tus Xib Hwb, peb tus Huab Tais. Peb yog Yes Xus cov tub txib tub txuas. Peb twb pom Yes Xus mus fim cov neeg teev dab qhuas, hlub cov neeg teev dab qhuas ib yam cov His Xais Lais neeg teev Tswv Ntuj. Nej sim xav saib, vim li cas peb pom muaj ib co neeg teev Yes Xus caiv tsis kam mus fim cov neeg teev dab qhuas. Lawv muab lawv niam lawv txiv, lawv kwv tij neej tsa teev dab qhuas txiav tu rho, cais meej tsis mus saib, tsis mus xyuas, tsis mus noj, vim lawv hais tias : “Peb los teev vaj tswv lawm, nej pheej ua ua dab peb tsis xav tuaj fim nej ntxiv.” Nej xav li cas ? Hom neeg teev Yes Xus no, pob ntseg puas to qhov, puas tau hnov dua Yes Xus cov lus Yes Xus hais ? Lawv puas teev tus tseem Huab Tais Yes Xus tiag ? Yog peb mus raws tus tseem Huab Tais Yes Xus qab thiab ua nws tub txib tiag, peb yuav mloog Huab Tais Yes Xus lus thiab ua raws li Huab Tais Yes Xus qhia kom ua, zoo dua mloog nyuag xib hwb cuav zaj. Twb yog Yes Xus coj nws cov thwj tim tuaj fim cov neeg teev dab qhuas Kas Nas Nais. Vim li cas, Yes Xus ua tus tsis hnov tsis mloog tus poj niam lub suab qw tsis tseg raws lawv ? Cov thwj tim siab tsis kheev, lawv kuj hlub tus poj niam Kas Nas Nais no. Tseem yog cov thwj tim los taij kom Yes Xus pab hlub tus poj niam teev dab qhuas, qw tas zog lawv lawv qab. Peb kuj yuav tau hlub peb cov niam txiv kwv tij neej tsa tseem teev dab qhuas li cov thwj tim thiab. Peb yuav khiav khuav saib lawv li qub, tsis txhob txiav, tsis txhob cais lawv. Qhov yuam kev tsis txhob ua yog li no : Yuav tsum txiav hauv yus nruab siab kom meej tsis txhob rov ntshaw ua neeb kho yus, tsis txhob vam tej khawv koob pov yus, tsis txhob ntseeg tej kuam tej yaig, txhob teev txhob txi thaj xwm kab, txhob mus thawj saub los mus saib tes…vim peb cov zaj teev ntuj, peb lo lus hu Tswv Ntuj muaj nqes tshaj tag tej kev cai ntawd ua ke. Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam tshaj tej saub cuav thiab tej txiv neeb sau tag ua ke. Peb twb vam Huab Tais Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub tus muaj hwj huam tshaj cawm peb, tsis phim peb rov mus vam khom thiab tso siab ntxiv rau nyuag txiv neeb txiv muam thiab saub cuav tsis muaj hwj huam cawm peb. Yog tus nyiag kev rov mus ua li ntawd, nws thim lus thiab yuam kev. Tus neeg yuam kev, nws txhaum. Yog txhaum, yuav tsis txhob ua. Hos kev sib fim, sib khiav sib xyuas, sib pab, tsis yog phem, tsis yuam kev, tsis txhaum. Tus txhaum yog tus thuam nws niam nws txiv, thuam nws tej kwv tij neej tsa teev dab, muab lawv txiav cais thiab nrauj pov tseg. Tus ua li ntawd, nws ua tub qaug neeg, siab neeg, txhaum neeg. Tus ua txhaum neeg kuj ua txhaum Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li ntawd, twb yog Yes Xus kiag tseem mus fim tau cov teev dab. Cov nyuag neeg teev Yes Xus ua txoj caiv ntshai mus fim yus cov neeg tseem teev dab, puas loj dua Yes Xus lawm ? Lawv puas pom lawv yog nyuag neeg dog dig li sawv daws thiab xwb sad ! Peb thiaj li yuav tsum ceev faj peb tus kheej, tsis txhob lam mloog tej xib hwb qus sawv ua xib hwb, ua saub, tsis paub qhia txoj kev teev Yes Xus tseeb raws kab raws kev rau sawv daws coj. Yog sawv daws lam ntxov paub, nej yuav muaj coob leej ntau tus xav txog lig, khuv xim mus raws yuam kev tej nyuag xib hwb cuav pus nej rau txoj kev teev hawm cuav, tsis tau koob hmoov. Yuav kom peb kev teev hawm tau koob hmoov, peb yuav tsum paub Huab Tais Yes Xus kom zoo tiag tiag. Puas muaj neeg qhia tau rau peb paub qhov tseeb ? Muaj, tiam sis saib peb puas mloog thiab ov ! Peb yuav tsum nrhiav kom tau lub Koom Txoos Cag thiaj txawj qhia tau Yes Xus kom tseeb. Yog peb nyob hauv tej nyuag koom txoos ceg, kav thiab nplooj xwb ces peb yuav daj yuav qhuav thiab kawg yuav zeeg xwb. Yog peb siv zog nrhiav Yes Xus qw tas zog lawv Yes Xus thiab cov thwj tim qab li tus poj niam Kas Nas Nais no ces peb yeej yuav ntsib yuav pom Yes Xus xwb. Nej yug tau cooj tus me nyuam, nej yeej hlub txhua. Tiam sis tsis yog nej hlub nej cov me nyuam yuav cia lawv ua ywj lawv siab do dig. Nej yeej cob, yeej qhia, txaus nplawm yeej nplawm thiab, puas yog ? Qhov Yes Xus ua tus tsis mloog tsis hnov tus poj niam Kas Nas Nais tsa suab thov, kuj zoo li ntawd, yog Yes Xus cob qhia tus poj niam xwb. Yes Xus tos saib tus poj niam teev dab qhua no puas muaj siab hwm ntuj tiag los tsis muaj thiab qhia rau nws cov thwj tim kom saib taus cov neeg teev dab qhuas, txawj hlub lawv npaum li Yes Xus thiab : “Tsis nyog muab cov me nyuam tej mov pov rau tej nyuam dev !” 27 Tus poj niam no thiaj teb : “Tiag Huab Tais, vim cov nyuam dev noj cov tsig poob ntawm lawv cov huab tais rooj” 28 Yes Xus thiaj teb rau nws : “Aib poj niam, koj ntseeg loj tas npaud ! Kom tshwm tau rau koj li koj ntshaw” Nws txawm kho tus ntxhais zoo hlo tam sid.” Yes Xus paub zoo leej tib neeg sawv daws. Vim li ntawd, Yes Xus xav cawm kom tau tag ntiaj teb neeg, hnub kawg kom tag sawv daws dim plaws txoj kev tuag, txais Tswv Ntuj txoj sia ciaj nyob ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj. Yes Xus xav qhia rau peb paub tias muaj cov neeg teev dab qhuas kuj ntseeg ntuj thiab hwm ntuj loj tas npaum li ntawd. Tus poj niam no kev ntseeg ntuj pab tau nws kho nws tus ntxhais raug dab zoo hlo. Yes Xus cov thwj tim yuav tsum nco ntsoov lub cim lawv pom Yes Xus kho tus poj niam no tus ntxhais. Cov thwj tim, yog cov tuav lub Koom Txoos Cag, lawv yuav tsum txawj qhia ntiaj teb neeg kom paub tseeb Yes Xus kev hlub ntiaj teb neeg txhua tus dawb paug tsis muaj thim.


Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb paub tias Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus txawm teev dab qhuas thiab teev ntuj los tsis muaj teev hawm tus tsi. Peb paub Tswv Ntuj siab zoo npaum li ntawd, ua rau peb zoo siab tsis txawj tag ua Tswv Ntuj tsaug. Tiam sis ceev faj, tsis vim Tswv Ntuj hlub peb tas npaud, peb yuav ua neeg luab tsuab dog dig ywj peb siab. Peb yuav tsis txhob tos Tswv Ntuj rho nplawm rau peb, peb mam npaj ua neeg nquag teev ntuj. Thov Leej Ntuj Plig coj peb kev maj zeeg ua neeg ntseeg ntuj thiab hwm ntuj li tus poj niam Kas Nas Nais. Thov peb leej Niam Mab Liab lub txiaj ntsim pab peb txhua tus.

09.08.2011                    Cwj Vuam Chiv
 

0 commentaires: