Rau hnub tim 21 lub 8 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Nej muaj coob tus xav paub tim li cas muaj ntau pab ntau pawg neeg teev Yes Xus nyob ntiaj teb no. Pab ntseeg twg yog tus cag, yog lub hauv paus, mloog Yes Xus lus zoo dua tej ? Peb xav nrog nej tham kom tag lus, qhia txoj kev ncaj rau nej xaiv, qhia qhov tseeb rau nej pom thiab qhia kev nej taug. Nej mam xaiv nej txoj kev teev hawm Tswv Ntuj, xaiv lub Koom Txoos cag ua nej tug, nws yuav muaj nqes rau nej dua qhov peb hais rau nej. Vim tsis yog tej kev coj hauv tej pawg ntseeg xwb yuav ua kom Huab Tais Tswv Ntuj tseem ceeb los tsis tseem ceeb. Kuj tsis vim yus kev txiav txim rau luag tias pawg no phem los pawg no zoo, ces yus tej lus txawm yuav ua npaum li yus lo lus hais. Kuj tsis yog tej kev coj hauv yus pawg ntseeg yuav txaus ntaus tus nqe ntawm Tswv Ntuj tias yus zoo tshaj luag. Tus neeg twg xav li ntawd, nws tseem pom kev tsis tau deb, tsis tau paub kev thoob tsib, tseem zoo li tus Fas Lis Xais muab hlob, khav tias nws txawj dua Yes Xus tsis tas yuav mloog Yes Xus lus qhia. Tiam sis, qhov peb xav nrog nej tham kom tas lus, yog qhia lub Koom Txoos zoo ua tau xis Tswv Ntuj siab, muaj txiaj ntsim, tau koob tau hmoov. Tus neeg nyob hauv lub tseem Koom Txoos ua txoj num twg muaj txiaj ntsim tau koob hmoov vim muaj Tswv Ntuj pab. Tus twg Tswv Ntuj pab, vim nws mloog Tswv Ntuj lus. Peb xav caw sawv daws mloog Huab Tais Yes Xus cov lus nws qhia rau nws tus thwj tim Pob Zeb hauv Mas Tais zaj Ntawv Moo Zoo hnub no. Pob Zeb yog tus muaj txiaj ntsim tau koob hmoov zov Yes Xus lub Koom Txoos, coj cov neeg mloog Yes Xus lus.
Ua ntej, kuv yuav xub piav ob peb los txog tej yam kuv pom hauv tej lub teb chaws kuv mus ncig txog. Nej muaj coob leej paub Mes Kas teb, yog ib lub teb chaws dav, nplua nuj thiab vam meej heev. Kuv yuav tsis piav kev vam meej nyob Mes Kas rau sawv mloog vim sawv daws paub lawm. Qhov kuv xav nrog sawv daws tham, yog hais txog kev txom nyem kuv pom nyob Mes Kas ib txhia tsis nco qab pom. Tiam sis kuv kuj yuav piav tsis tag txhua yam kev txom nyem. Kuv tsuas piav fab kev txom nyem teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Vim zaj ntawv Moo Zoo hnub no caw peb txhua tus tig mus pom peb txoj kev txom nyem teev hawm Tswv Ntuj. Thaum kuv mus txog Mes Kas teb, muaj ib co kwv tij Hmoob Kav Tos Liv tos kuv mus xyuas lawv, vim lawv txom nyem kev teev Tswv Ntuj tiag. Kuv ib tug txiv ntxawm thiaj coj peb caij tsheb tawm rooj mus deb li 10 ncua kev (km) thiaj txog lawv zos. Qhov kuv pom ntawm tej qab ke qaum kev yog cov tsev teev ntuj ntau lub kawg, zoo li tshaj ntawm 10 lub tsev teev ntuj. Tiam sis, tsis pom muaj 2 lub tsev teev ntuj hais tias yog tib tse neeg koom tib lub koom txoos teev Yes Xus li. Xyov tim li cas 10 tawm lub tsev teev ntuj no, txia ua 10 tawm hom neeg teev Yes Xus, lub txawv lub tsis sib saib sib xyuas, tsis sib fim. Sawv daws lam yuav lub npe teev Yes Xus xwb, nyias ua ywj nyias siab, tug tsis ntshaw tug, koj saib tsis taus kuv thiab kuv tsis hwm koj. Tseem muab qhov cais npoj cais pawg kem koj nyob koj “church” kuv nyob kuv “church” txhob sib poo ua ke. Yog ib qho yuam kev loj hauv txoj kev teev ntuj thiab hwm ntuj : “20 Kuv tsis thov ntuj rau cov no xwb, tiam sis rau cov los ntseeg kuv vim lawv lo lus 21 Kom xwm sawv daws koom ua tib tug hauv wb tam li koj, Leej Txiv, hauv kuv thiab kuv hauv koj, kom lub sim ceeb ntseeg tias koj xa kuv tuaj. 22 Lub koob meej koj muab rau kuv, kuv tau muab rau lawv, kom xwv lawv ua tib tug tam li wb yog tib tug Zm 17,20-22” Txoj kev twm xeeb txom nyem kev teev hawm no ua rau kuv tu siab. Tsis hais tias lub teb chaws loj, koom kom tau npoj ua rau neeg ntshaw kev phooj ywg. Tseem yog yim ncaim npoj loj yuam kev deb Huab Tais Yes Xus cov lus qhia : “sawv daws koom ua tib tug hauv wb tam li koj, Leej Txiv, hauv kuv thiab kuv hauv koj ” Nej sawv daws ho nrog xav thiab saib, tim li cas, nej twb pom muaj ntau pab ntau pawg ntau hom kev teev Yes Xus luam taw npaum li ntawd nyob Mes Kas. Phim ib pab txawm tsis tau koob hmoov los ib pab yuav tsum tau koob hmoov. Xyov muaj ntau txhiab pawg neeg teev Yes Xus npaum li ntawd, ntau txhiab lub me nyuam koom txoos sis tsub sis nias, pab twg pawg twg los twb hais tais yog pab txawj sib hlub, txawj teev Yes Xus zoo tshaj tej. Ua cas tsis pom muaj ib lub “church” twg hauv cov me nyuam koom txoos ncau ntau ceg npaum no txais tau Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab koob hmoov, yog li cas ne ? Nej twb pom ntsoov muaj tseeb li ntawd, nej tseem ua tus ntsej lag muag dig mus poo, mus raws tej nyuag xib hwb cuav niaj hnub sawv tsim dua tej hom kev teev Yes Xus tshiab niaj hnub no. Nej tseem tsis txawj ras nej tus kheej thiab, yeej yog nej tsis sawm zoo nkaus xwb, nej tsuas phim nkaus li ntawd thiab. Hos yog nej tseem muaj tswv yim txawj nyiam zoo, xav paub Huab Tais Yes Xus kom tseeb, ua li puas muaj kev dim tau peb txoj kev yuam kev ? Yuav ua li cas peb txoj kev teev hawm Huab Tais Yes Xus thiaj muaj txiaj muaj ntsig, tau koob tau hmoov ? Yog peb nyob hauv cov “church” caj ces yuam kev thiab cam thawj, peb yuav tsum tawm khiav los poo rau Huab Tais Yes Xus lub Koom Txoos muaj Pob Zeb ua thawj, Yes Xus tsa ua tus rhawv kab rhawv kev thiab vaj qhia tus sawv taj Pob Zeb chaw thiaj yog tseem cag thiab tseem hauv paus kev ntseeg. Thaum peb nyob hauv lub hauv paus, peb kev teev hawm Tswv Ntuj thiab muaj txiaj muaj ntsig tau koob tau hmoov : “Kuv hais rau koj, koj yog Pob Zeb, saum lub pob zeb no, kuv yuav txhim kuv lub koom txoos ; dab teb cov rooj vag yuav tiv tsis taus nws.19 Kuv cia qaum ntuj cov yawm sij rau koj, yam koj khi saum av yuav raug khi saum qaum ntuj thiab yam twg koj daws saum av kuj yuav raug daws saum qaum ntuj.” Yes Xus yog tus tsa muaj lub tseem Koom Txoos tuav Yes Xus lub npe thiab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo mus rau plaub ceg kaum ntuj. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv hwm Yes Xus cov lus qhia tsis nrauj tsis txhem ib los pov tseg. Ib txwm thaum chiv keeb Yes Xus tsa Pob Zeb tuav lub Koom Txoos thiab txiv vaj qhia sawv Pob Zeb lub chaw saib lub Koom Txoos Kav Tos Liv mloog nraim Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj thiab coj kev los txog lub zim txwv no. Koom Txoos Kav Tos Liv txuag zias Yes Xus lub Moo Zoo thiab cob qhia Yes Xus cov lus rau txhua tus neeg ntseeg. Yog nej tig ntsej mloog Koom Txoos cov lus qhia ces nej txoj hmoo zoo, nej tsis yuam kev. Cov neeg ntseeg muaj hmoo hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yog cov mloog lus, cov neeg ncaj thiab siab dawb. Cov leej ntshiab yog cov teeb pom kev muaj txiaj ntsim Tswv Ntuj tshoj sawv los txhawb lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Vim Koom Txoos Kav Tos Liv muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim, cov neeg ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb sim xav saib, tej kev teev hawm hauv Koom Txoos Kav Tos Liv thiab hauv lwm cov me nyuam koom txoos teev Yes Xus sib txawv li cas, ib lub tau txiaj ntsim thiab koob hmoov, lwm cov nyob qhuav nquas tsis tau dab tsi, yog vim li cas ? Kuj zoo li Hmoob hais kam : tus me nyuam mloog niam mloog txiv lus thiab nquag yeej tau koob tau hmoov tshaj tus me nyuam cam thawj, tawv ncauj thiab tub nkeeg. Koom Txoos Kav Tos Liv hwm cov leej ntshiab, tau cov leej ntshiab tej koob hmoov pab. Leej Ntshiab Mab Liab yog lub Koom Txoos leej niam nres lub Koom Txoos. Tas txhua yam kev teev hawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhuab qhia rau nws cov me nyuam puav leej muaj txiaj ntsim thiab tau koob hmoov tag nrho. Koom Txoos Kav Tos Liv kev teev Saw Mab Liab pab nws cov me tub me nyuam daws lawv tej kev nyuaj siab thiab quaj ntsuag nyob ntiaj teb no. Tus me nyuam ntsuag khaub zig Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim, nws txais peb leej niam Nkauj Xwb Mab Liab kev hlub. Peb leej tib neeg twg thov txog cov leej ntshiab tej txiaj ntsim pab, tus ntawd tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim tuaj ntawd tus leej ntshiab tuaj. Huab Tais Yes Xus tsis muaj khib, hwj huam Yes Xus pub rau tus leej ntshiab ua koob hmoov rau peb, yim qhia peb hwm Huab Tais Yes Xus loj dua ntxiv. Hos tej me nyuam koom txoos teev Yes Xus twm xeeb nyias tsuas nco txog nyias pawg, cais pab cais pawg, cais neej, tsis hwm niam hwm txiv, tsis hwm poj yawm, thuam cov neeg ntshiab tej txiaj ntsim, thuam Nkauj Xwb Mab Liab tej txiaj ntsim ces thaum kawg yim pluag txiaj ntsim vim yus twb yog tus txom nyem tus pluag los tseem thuam luag tus muaj txiaj ntsim. Tej nyuag me nyuam koom txoos lam yuav npe teev Yes Xus tiam sias siab ntsws twb tsis hwm Yes Xus cov tub txib, twb yog Yes Xus tus kheej lawv tsis hwm thiab. Thaum zoo li no, yus tus pluag txiaj ntsim, tseem kaw qhov ncauj tsis thov luag tus muaj txiaj ntsim ces yus tej kev teev hawm thiaj tsis tau koob hmoov. Tus neeg mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia, yog mloog Yes Xus lus qhia, nws txais Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim. Vim li ntawd, txiv vaj qhia Zam Paj Lug 2, tus sawv Pob Zeb lub chaw yog ib tug neeg ncaj thiab siab dawb thaum tseem ua neej nyob. Niam nkauj xwb Marie-Pierre tau kev nyuaj siab, vim nws muaj mob tshee li vaj qhia Zam Paj Lug 2. Nws tau tsa ncauj thov vaj qhia Zam Paj Lug 2 nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag pab hlub nws. Thaum kawg, vaj qhia Zam Paj Lug 2 pub txiaj ntsim rau nws ua nws tus mob zoo hlo. Tej lub cim no, yog Tswv Ntuj ua tsa vaj qhia Zam Paj Lug 2 lub npe muaj hwj huam rau neeg pom. Tswv Ntuj kuj nco txog Koom Txoos Kav Tos Liv kev teev hawm muaj txiaj muaj ntsig, tau koob tau hmoov nyob ntiaj teb no.

Ua li, ib tsoom phooj ywg sawv daws, nej twb pom cov ntseeg muaj ntau pab ntau pawg kev teev hawm thiab kev coj. Peb xav nrog nej tham kom tas lus tsis muaj zais ib los dab tsi, pab neeg teev Yes Xus hauv lub Koom Txoos twg yog pab ua raws li Yes Xus qhia hnub no ? Sawv daws puav leej yog cov xav ua raws Yes Xus lus qhia. Tiam sis vim sawv daws tsis txawj ua kom xis Yes Xus siab nyiam. Muaj tej txhia txawj ua ntxim Yes Xus siab dua tej txhia. Vim li ntawd, cov ntseeg hauv tej lub Koom Txoos kuj tau txais txiaj ntsim thiab koob hmoov ntau dua tej txhia hauv lwm cov koom txoos. Peb tsis xav khav tias peb zoo tshaj luag tej ; peb kuj tsis xav thuam neeg li tej txhia neeg teev Yes Xus thuam peb. Tiam sis, vim peb xav qhia qhov tseeb, qhia lub ntsiab rau ib tsoom neeg teev Yes Xus thiab phooj ywg nej txhua leej kom paub meej txog tus cag thiab lub keeb chiv txoj kev teev Yes Xus sawv los mus txog lub zim txwv no. Peb xav tias tsim nyog tas txhua leej yuav tsum paub qhov tseeb. Peb xav pab tus neeg ntseeg Yes Xus tiag tiag thiab teev Yes Xus kom nws txoj kev teev hawm tau koob hmoov. Peb xav hais kom tas lus qhia qhov tseeb rau sawv daws mloog, nyias mam coj mus xav nyias. Thov kom peb leej niam Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim pab peb txhua tus.

17.08.2011      Cwj Vuam Chiv 

0 commentaires: