Rau hnub tim 7 lub 8 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg nquag mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no peb zoo siab rov tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj ua ke. Tus nquag thiab kub siab mloog Tswv Ntuj lus, nws lub neej cog ruaj nreb hauv Tswv Ntuj xub ntiag, nws txoj hmoo zoo. Vim li ntawd, peb yuav hais txog tus neeg khaub zig Tswv Ntuj xwm yeem nkaus, txawm yuav ciaj los yuav tuag, nws tso siab lug rau Tswv Ntuj ib leeg.

Peb ntseeg tias dua li ntawm Huab Tais Yes Xus, tsis muaj leej twg, tsis muaj lwm txoj kev cawm nyob qhov twg yuav coj tau peb mus cuag Leej Txiv Tswv Ntuj : tsiaj txhu, dab thiab saub, los tus xib hwb cuav cawm tsis tau peb. Tsuas kawg nkaus Huab Tais Yes Xus tib leeg peb yuav tuaj vij ua nqaj txoos ua ntxaig, Yes Xus thiaj muaj hwj huam cawm tau txhua tus tib neeg phem thiab zoo, muaj txhaum thiab ntshiab huv, teev dab thiab teev ntuj…Nyias txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj thiaj qhib tau rooj ntug rau nyias txais Huab Tais Tswv Ntuj kev cawm nyias. Vim li ntawd, peb tib neeg yuav cia li sawv saub xev nyias tus kheej zaj tswv yim tias muaj hwj huam li ub, raug dab thawj ua tau hwj huam li no, muaj peev xwm kho neeg raug mob thoob teb chaws ncig pes lees. Tus ua li ntawd, yog lam sawv saub, lam ua xib hwb cuav, tsis yog tseem Huab Tais Tswv Ntuj tus saub thiab tus xib hwb. Cov neeg raug kev txhawj xeeb los ua siab me muag nthas, pheej tuaj vam khom tej saub cuav thiab xib hwb cuav pab, pheej xav tias lawv muaj hwj huam tiag, sim tag tsis leej mam ua ib siab tseg. Qhov ua teeb meem, vim cov saub los xib hwb cuav no tsis thoob tsib txaus. Yog lawv muaj kev thoob tsib, lawv yuav tsis lam lees ua tus muaj hwj huam. Lawv twb paub ntsoov lawv tus kheej no yog nyuag tib neeg dog dig, tsis muaj hwj huam tshaj luag tej, yog Tswv Ntuj tsis muab hwj huam tuaj rau yus. Tab txawm hais tias muaj los tseem yuav ua tus pluag hwj huam ib yam li Yes Xus tus piv txwv, thiaj yog neeg thoob tsib to nrog. Huab Tais Yes Xus, tus muaj hwj huam loj tas nrho, ua dab tsi tau tag tsis txhawj, Yes Xus twb tsis muaj cuab kav khav ib los txog nws lub hwj huam Leej Txiv Tswv Ntuj muab rau nws. Peb tseem nco, thaum Yes Xus tsa Yais Los tus me ntxhais tuag sawv rov muaj sia : “Nws hais rau lawv tsis tseev lawv qhia rau leej twg paub txog qhov ntawv thiab kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj Mk5,43” Hos cov nyuag poj saub thiab saub los xib hwv cuav no, hwj huam ib qho tsis muaj li, tseem muaj ntsej muag piv rau Huab Tais Yes Xus tus muaj hwj huam loj, puas txawj txaj muag rau Yes Xus ? Cas yuav txaj muag ua luaj li. Tsis tas li ntawd, lawv puas txawj txaj muag rau tej kws tshuaj, kws kho mob ? Yog kws tshuaj tsis lav kho tus neeg mob lawm, lawv tseem muaj plhus lav kho thiab no lod ! Peb yuav tsum paub, yeej ib txwm muaj tej neeg tsis leem cai no, txij thaum chiv Koom Txoos Kav Tos Liv los txog niaj hnub no. Tej txhia thaum ntej kuj yog neeg teev Yes Xus, tiam sis puav leej yog cov neeg cav ncauj, cam thawj, cam dhau plaws cov thawj coj lub Koom Txoos. Lawv raug ntiab tawm thiaj tawg mus txia ua ntau pab ntau pawg, ntau hom kev teev hawm qus tsis muaj paus muaj ntsis (Sectes et hérésies). Yeej ib txwm muaj hom neeg thim lus no, zoo li noob nroj paug teb thaum chiv keeb los. His Xais Lais, yog haiv neeg Tswv Ntuj xaiv nyob ntiaj teb los teev Tswv Ntuj, tshaj Tswv Ntuj txoj cai rau lwm haiv neeg, rub kom tau ntiaj teb los pe hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj, tus tsim lub ntuj lub teb. Tsoom His Xais Lais, kuj muaj coob leej cav ncauj tsis mloog Tswv Ntuj lus li tej poj saub yawm saub thiab tej xib hwb cuav sawv daws pom. Lawv tsis yog tso kev teev hawm Tswv Ntuj pov tseg, tseem mus teev dab teev mlom, tua tsiaj txhu txi rau tej pej kum dab : “Cov dab Npas.” Cov neeg tso Tswv Ntuj pov tseg tau yuam kev tuaj mas yuam loj tshaj tej, ua dog dig : “2 Tswv Ntuj hais rau Mai Xes : koj mus hais rau His Xais Lais : kuv yog nej tus Huab Tais Tswv Ntuj. 3 nej tsis txhob ua li luag ua hauv Hais Nkws Tos teb thaum ub nej mus nyob ; nej tsis txhob ua li luag ua hauv Kas Nas Has teb kuv yuav coj nej mus nyob. Nej yuav tsis txhob ua raws lawv tej cai Lv18,2-3 Tom qab vaj ntxwv Das Vis, muaj coob tus vaj ntxwv tau mus yuav cov poj niam teev dab qhuas, mus nrog poj niam teev dab qhuas tso Huab Tais Tswv Ntuj pov tseg. Peb pom ib txhia txiv neej niaj hnub no yeej zoo tib yam li ntawd. Taim sis, Tswv Ntuj tshoj cov neeg ntseeg Tswv Ntuj khov thiab ruaj muaj hwj huam sawv ua saub tiv cov poj vaj His Xais Lais. Saub Es Lais Hu yog ib tug tiv poj vaj Zes Xas Npes kev teev dab qhuas. Vim li ntawd, poj vaj Zes Xas Npes tso neeg nrhiav ntes saub Es Lais Hu tua pov tseg. Ua rau saub ntshai kawg, saub thiaj khiav tsim nrhaim txog saum lub roob Hos Les, mus nkaum hauv qhov tsua. Niaj hnub no, peb tseem muaj tej kwv tij neej tsa teev hawm Tswv Ntuj nyuaj siab ntxhov plawv, vim lawv raug kev cai koom tshaj quab yuam thiab hiam lawv. Kuv paub tej tus xib hwb, niaj hnub no tseem nkaum hav fab hav tsuag tsis tau nrog poj niam tub se nyob hauv vaj hauv tsev xws luag. Tswv Ntuj cov lus peb hnov no, tsis yog hais dab neeg txog txheej laus thaud. Phooj ywg, peb thov Tswv Ntuj pab nej cov raug kev txom nyem ua siab loj. Nej yuav tig mus ntsia saub Es Lais Hu thaum ub raug txom nyem ib yam li nej zim txwv no. Tswv Ntuj tuaj ntsib nws tus tub txib Es Lais Hu, Tswv Ntuj yuav tsis tso nej pov tseg tib yam nkaus : “Tawm mus nyob saum roob ntawm Huab Tais xub ntiag” Ua ciav Huab Tais tuaj mus, ib nthwv pa hlob thiab muaj ceem nphau toj roob phua rhe tej zeb tsua ntawm Huab Tais xub ntiag, Huab Tais tsis nrog nthwv pa, dhau nthwv pa, av qeeg, Huab Tais kuj tsis nrog av qeeg. 12 Dhau av qeeg, hluav taws, Huab Tais tsis nrog hluav taws, dhau hluav taws ib lub suab tuaj ntxuj ntxiag. 13 Thaum Es Lais Hu hnov dheev, nws npog nkaus nws ntsej muag hauv nws lub tsho loj” Tsis tas li ntawd, peb cov neeg ntseeg niaj hnub no ib txhia txawm tsis raug koom tshaj quab yuam los muaj lwm yam kev haub ntxias laum peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj kom yuam kev, peb yuav tsum tiv tas zog thiab khiav nkaum li Es Lais Hu : nkaum kev daj dee txhob cia rhuav yus lub cuab lub yig kom puas tsuaj li cov yim neeg hauv tej teb chaws vam meej, tsiv nraim kev ua luam yeeb txhaum kev txhaum cai, zam tiag, cheem tiag kev ua tub sab tub nyiag kom txhob raug yus…Txhua yam kev haub kev ntxias no yog peb cov yeeb ncuab hiam peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, tam li tej xwv txheej peb yuav nrhiav qhov zeb qhov tsua nkaum li saub Es Lais Hu. Peb cov lus thov Tswv Ntuj, hu Tswv Ntuj pab peb zoo li Es Lais Hu lub tsho npog nws ntsej muag nws tsis pom Tswv Ntuj lub ntsej muag hla tuaj ntawm nws. Txawm peb tsis pom Tswv Ntuj los Tswv Ntuj twb hla los ntawm peb ib sab pab peb.

Hauv Mas Tais zaj ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no, Yes Xus tau kom nws cov thwj tim caij nkoj ua Yes Xus ntej rau sab ntug dej tim ub. Muaj ntau zaus, ua ntej Yes Xus yuav ua ib yam dab tsi, Yes Xus xub xub teev nws Leej Txiv. Ua ntej Yes Xus yuav tawm rooj mus tshaj nws lub Moo Zoo, Yes Xus mus teev ntuj 40 hnub nyob hav suab puam. Ua ntej Yes Xus yuav xaiv nws cov thwj tim nrog nws tshaj lub Moo Zoo, Yes Xus nce mus saum roob teev ntuj ib hmos. Ua ntej Yes Xus raug hiam, Yes Xus coj nws cov thwj tim mus tim vaj txiv ntoo roj nrog nws teev ntuj zov hmo. Hnub no, peb hnov Yes Xus nce mus saum roob teev ntuj. Yuav kaj ntug, Yes Xus taug nplaim dej mus cuag cov thwj tim caij nkoj ua nws ntej sab ntug tim ub. Cov thwj tim tab tom raug xwv txheej tom plawv dej. Cua ntsawj nplaim dej nphau tej twv ua rau cov thwj tim nkoj tshuav tog. Cov thwj tim yeej txhawj xeeb kawg, tuav siav rawv npaum nkaus tej tib neeg ntsia ntsoov xwv txheej yuav tuaj nphav lawv. Thaum ntawd, yuav tau hu niam hu txiv pab, hu lub ntuj tuaj pov kom maim dhau xwv txheej. Cov thwj tim pom ib niag tuaj saum nplaim dej tuaj cuag lawv. Twb yog Yes Xus tuaj npo lawv, tuaj pab lawv los lawv tseem ntshai xav tias yog ib niag poj ntxoog. Muaj ntau zaus, peb hu ntuj tuaj pab peb daws peb tej kev txhawj xeeb, tshem tej xwv txheej ntawm peb txoj xub ke. Thaum peb dim plaws xwv txheej, peb tseem hais tias yog dab pab peb, yuav tau pauj dab. Peb yuav tau cuab ntsej mloog zaj ntawv Moo Zoo hnub no. Peb hnov Yes Xus hais rau nws cov thwj tim : “Tso siab, yog kuv, txhob ntshai” Peb txoj kev teev ntuj yog koob yog hmoov, peb yuav nco ntsoov. Yes Xus kev teev ntuj yog koob hmoov rau Leej Txiv pub rau nws cov thwj tim, pub rau tus neeg nquag teev ntuj. Peb kev teev ntuj tsis yog pab kom peb ua tau siab loj tiv peb tej kev nyuaj siab xwb. Peb kev teev ntuj coj tau peb lawv Yes Xus hneev taug Yes Xus qab, ua Yes Xus thwj tim rau cov neeg ib ncig ntawm peb nyob. Yes Xus kev teev nws Leej Txiv tsa Leej Txiv Tswv Ntuj loj thiab siab. Tej hwj huam Yes Xus ua, yog Leej Txiv Tswv Ntuj ua. Tos cov thwj tim paub Yes Xus tshab, vim Leej Txiv Tswv Ntuj. Yog Leej Txiv ua kom cov thwj tim paub Yes Xus kom tshab : “Cov thwj tim txhos caug ntua pe Yes Xus hais tias : “Koj yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub !” Peb kev teev ntuj tsa Huab Tais Yes Xus loj, tsa Leej Txiv Tswv Ntuj siab. Tus neeg teev ntuj ua tau hwj huam vim Yes Xus pub nws ua tau hwj huam. Vim li ntawd, txhua tus leej ntshiab ua tau hwj huam, tsis muaj ib tug muaj plhus hais tias yog nws tus kheej ua, tsis zoo li cov saub los xib hwb cuav hais los saud. Cov leej ntshiab yog tseem Yes Xus thwj tim lawv Yes Xus qab taug Yes Xus hneev. Yes Xus cov thwj tim pib to taub, pom tias Yes Xus muaj hwj huam loj tshaj txhua yam lawv xav tau hauv lawv tej siab ntsws : Yes Xus muaj hwj huam tshaj dab, kav tau dab. Yes Xus muaj hwj huam saum yaj ceeb no kav tau neej. Yes Xus muaj hwj huam nyob saum qaum ntuj kav txheej ntuj saud. Cov thwj tim leej twg raws Yes Xus qab, muaj Yes Xus hwj huam ua tau li Yes Xus. Pob Zeb lawv Yes Xus qab mus tau saum nplaim dej. Tiam sis thaum Pob Zeb xav zoj tias, ziag no muaj hwj huam cuag Huab Tais lawm tiag, ib pliag ntshis ua rau Pob Zeb pib tog hauv dej :  “Huab Tais, cawm kuv os !” Lub hwj huam Yes Xus pub Pob Zeb mus kev saum nplaim dej qhia Pob Zeb thiab cov thwj tim paub meej meej tias kawg Yes Xus thiaj muaj hwj huam cawm lawv kom txhob poob deg. Tej saub thiab xib hwb cuav xav hauv lawv nruab siab tias lawv no paub kawg, txawj kawg, muaj hwj huam tshaj luag tej, yog qhov yuav ua rau lawv tog hauv qav thu dej. Peb yuav nco ntsoov Hmoob twb niaj txhis piv lus tias : “xav luaj nyug xu luaj ntug” ces yog li ntawd. Ib tug tib neeg no piv tsis nyog rau Huab Tais Tswv Ntuj.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb yuav piav tsis txawj tag lub txiaj ntsim kev teev ntuj, mloog Tswv Ntuj lus. Hnub no, kom peb nco ntsoov lub txiaj ntsim kev teev ntuj loj tas nrho. Yes Xus tus kheej twb tsis sav ib zaug hauv kev fim nws Leej Txiv, teev Leej Txiv. Peb nyuag me nyuam neeg plua av plua tshauv xwb, tseem tsis kub siab teev ntuj thiab puas muaj nuj nqes ua neeg teev Tswv Ntuj ? Peb puas paub tias yog lam muab tau txoj kev teev ntuj piv tau rau ib rooj qav, kev teev ntuj yog pluas qav loj thiab qab tshaj pluas qav qab dua tej huv tib si.


07.08.2011                Cwj Vuam Chiv       

0 commentaires: