COV ZAJ NYEEM HNUB 02/10/2011
( Hnub chiv 27 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : His Xais 5, 1-7
1 Kuv seev rau kuv tus phooj ywg, kuv tus phooj ywg zaj seev rau nws thaj txiv cawv, ib thaj txiv nyam zaws saum ntav toj rau kuv tus phooj ywg.
2 Nws mus txhws, mus tshem pob zeb, cog tsob tseem txiv, txhim ib lub sam thiaj hauv nruab nrab txawb ib lub zeb zom vam ib cov txiv zoo tiam sis tib co phem txiv.
3 Ziag no, nej cov nyob Yaws Lus Sas Las thiab Yaws Hus Das, thov txiav txim ntawm kuv thiab kuv thaj txiv cawv.
4 Dab tsi kuv yuav ua ntxiv rau kuv thaj txiv thiab tshuav yam twg kuv tsis tau ua ? Kuv vam ib co txiv cawv ua cas tau tib co txiv phem ?
5 Ziag no, kuv xav kom nej paub yam kuv ua rau kuv thaj txiv cawv, tshem nws laj kab kom nws piam mus, tho nws phaj ntsa kom raug luj taws.
6 Kuv yuav cia kom fab, tsis txhob txo ceg, tsis muaj tug los tu, khaub pos yuav tuaj laum, kuv yuav hais kom huab txhob poob ib lub nag saum nws.
7 Huab Tais muaj hwj huam thaj txiv cawv yog tsev His Xais Lais thiab tus yub qab yog Yaws Hus Das, nws tos qhov ncaj tsuas pom sib ceg, tos qhov yog tsuas muaj suab nthe nqho.


  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv rau cov Fis Lis Pos 4, 6-9
6 Nej txhob txhawj dab tsi, Tswv Ntuj paub nej zaj thov ntuj, zaj lus khaub zig, lus ua tsaug.
7 Tswv Ntuj kev thaj yeeb loj tshaj lub tswv yim nej xav kam thiab lub siab ntsws nej xav hauv Leej Pleev Yes Xus.
8 Dua li ntawd, kwv tij, nej yuav xyiv fab qhov tseeb, ntxim qhuas, ncaj ncees, huv, zoo nyiam, zoo hais muaj txiaj ntsim thiab muaj koob meej ;
9 Yam nej tau kawm, tau txais, tau hnov thiab tau pom ntawm kuv, nej yuav tsum yoog ; Tswv Ntuj tus thaj yeeb yuav nrog nraim nej.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 21, 33-43
33 “Nej mloog dua ib zaj txhais : ib tug txiv neej ua tswv tsev cog tau ib thaj txiv cawv, xov tau laj kab koos, teeb tau zeb zom thiab txhim ib lub sam thiaj ; nws muab ntiav tseg rau cov neeg ua teb nws txawm tawm rooj lawm.
34 Thaum txog lub caij yuav de txiv, nws xa nws cov tub txib tuaj cuag cov neeg ua teb tuaj nqa txiv.
35 Cov neeg ua teb ntes nws cov tub txib ntaus ib tug, tua lwm tus thiab lawg zeb rau lwm tus.
36 Nws rov xa dua ib co tub txib coob dua cov thawj, lawv kuj ua tib yam li qub rau.
37 Thaum kawg, nws xa nws leej tub tuaj cuag lawv hais tias : lawv yuav hwm kuv leej tub.
38 Cov neeg ua teb pom leej tub, lawv hais hauv lawv tias : yog nws tus yuav tau cuab tam ; muab tua kiag, peb thiaj tau nws cuab tam,
39 Ntes tau nws, muab cab tawm nraum teb tua kiag.
40 Thaum thaj teb tus Huab Tais tuaj, nws yuav ua cas rau cov neeg ua teb no ?”
41 Lawv hais rau nws : “Nws yuav ua kom cov phem ploj txom nyem ntsuav, yuav muab cov txiv cawv ntiav rau lwm cov neeg ua teb, thaum txog caij nyoog lawv mam muab txiv rau nws.”
42 Yes Xus hais rau lawv : “Nej puas tau nyeem dua hauv ntawv : lub zeb cov txhim tsev muab xyeeb tseg, los ua taub hau ncej teem kaum ; nws tuaj ntawm Huab Tais tuaj, peb qhov muag ntsia ntsoov txaus qhuas ;
43 Vim li, kuv hais rau nej, yuav muab Tswv Ntuj qaum ntuj thau tawm ntawm nej rau ib haiv neeg txi tau nws tej txiv.”
45 Cov leej choj thiab cov Fas Lis Xais hnov nws zaj txhais, lawv paub tias nws hais lawv ;
46 Lawv nrhiav kev ntes nws, tiam sis lawv ntshai npoj neeg vim rau lawv nws yog saub.

0 commentaires: