COV ZAJ NYEEM HNUB 04/09/2011
( Hnub chiv 23 nyob nruab xyoo - Xyoo A )

  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 33, 7-9
7 Thiab koj, neeg leej tub, kuv tsa koj ua peeb zov His Xais Lais tsev, koj hnov ib lo lus ntawm kuv ncauj, koj yuav ceeb toom rau lawv ua kuv tug.
8 Thaum kuv hais rau tus neeg phem : « Siab phem, koj yuav tuag, kawg tuag » Yog koj tsis qhia tus siab phem txoj kev rau nws, tus siab phem tuag this nws tej txhaum, kuv yuav nrhiav nws roj ntsha ntawm koj tes.
9 Hos koj twb ntxov qhia tus siab phem kom thim nws txoj kev rau nws, tiam sis nws tsis kam thim nws txoj kev, nws tuag this nws tej txhaum, hos koj cawm tau koj txoj sia.

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 13, 8-10
8 Yuav tsis txhob tshuav leej twg nqe, tsuas tshuav qhov ib leeg hlub ib leeg ; tus hlub luag ua raws nraim txoj cai qhia.
9 Tus tsis thab luag txij nkawm, tsis tua neeg, tsis tub sab, tsis huab luag thiab tas lwm yam puav leej raug lo lus no : koj yuav hlub luag li koj hlub koj tus kheej.
10 Kev hlub neeg ua tsis tau phem : tus ua raws nraim txoj cai, yog hlub neeg.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 18, 15-20
15 “Yog koj ib tug kwv tij ua txhaum, ntxov mus ntuas nws koj thiaj nws tus kheej. Yog nws mloog koj, koj yuav yeej koj tus kwv tij.
16 Yog nws tsis mloog, koj txhij dua ib los ob leeg nrog koj kom xwv tej yam ntawd tiav muaj ob los peb leeg ua pov thawj.
17 Yog nws tseem tsis mloog lawv, hais rau lub koom txoos ; yog nws tseem tsis kam hnov lub koom txoos thiab ces koj yuav saib nws tam li tus pej kum thiab tus sau se.
18 Kuv hais tseeb rau nej : yam twg nej khi saum av kuj raug khi saum ntuj thiab yam twg nej daws saum av kuj raug daws saum ntuj.
19 Kuv tseem hais ntxiv rau nej, yog muaj ob leeg hauv nej sib koom thov yam twg rau nkawd saum av no, yuav mus txog ntawm kuv Txiv saum ntuj.
20 Qhov twg muaj ob los peb leeg sib txoos hauv kuv npe, kuv nyob nruab nrab ntawm lawv.”

0 commentaires: