COV ZAJ NYEEM HNUB 25/09/2011
( Hnub chiv 26 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
(Hais lus Hmoob - En Français) 
  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 18, 25-28
25 Nej hais tias Huab Tais txoj kev tsis tsheej, tsev His Xais Lais cuab ntsej mloog ! Kuv txoj kev tsis tsheej los nej txoj, lawv tsis tsheej !
26 Thaum tus neeg ncaj thim nws txoj ncaj mus ua nkhaus, nws tuag tim tej txoj nkhaus ntawd, nws ua nws tuag.
27 Thaum tus neeg phem thim nws txoj phem nws ua tig los ua txoj yog thiab ncaj ncees, nws yuav ua nws tus ntsuj ciaj.
28 Nws pom, nws thim txoj kev npau nws ua, kawg ciaj, nws yuav ciaj, nws yuav tsis tuag.

  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Fis Lis Pos 2, 1-11
1 Lam muaj kev txhawb txhim hauv Leej Pleev, muaj sib pab hauv kev sib hlub, muaj kev koom siab, sib puag npoo,
2 Yuav ua rau kuv zoo siab tsis tag ; kom nej ua tau li ntawd, muaj kev sib hlub, koom ib tug ntsuj plig, ua ib pab ib pawg ;
3 Txhob sib cais, txhob lam sib khav, hos ua tus neeg me saib luag lwm tus loj dua nej tus kheej,
4 Nyias txhob xav txog nyias tus kheej, tiam sis xav txhua nrho sawv daws hauv nej.
5 Nej yuav coj kom zoo hauv nej ib yam hauv Leej Pleev,
6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam tseev kom nrog tau Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj li tib neeg, nws cia nws tus kheej tam zoj tus qhev : nws tus yam ntxwv tam tus tib neeg,
8 Nws txo nws tus kheej qis yug ua neeg mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Yog vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum rau nws lub npe loj dua tas tej npe tib si,
10 Kom xwv hauv Yes Xus npe, txhua lub hauv caug nyo nris pe tas nrho txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag nruab yeeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais tsav Leej Txiv Tswv Ntuj lub hwj chim.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 21, 28-32
28 “Nej xav li cas, ib tug neeg muaj ob tug me nyuam, nws txav mus hais rau thawj tug : me nyuam, hnub no koj mus tom kuv thaj txiv cawv.
29 Nws txawm teb tias : kuv tsis xav mus, ib chim nws thim xav, nws mus lawm.
30 Nws txav mus hais ib yam rau lwm tus. Nws teb tias : Huab Tais, kuv kam, tiam sis nws ho tsis mus.
31 Leej twg ntawm ob tug no ua li leej txiv siab xav ?” Lawv teb tias : “thawj tug.” Yes Xus hais rau lawv : “kuv hais tseeb rau nej, cov sau se thiab cov poj dee hluas ua nej ntej mus saum qaum ntuj.
32 Zam tuaj cuag nej hauv kev ncaj ncees, nej tsis ntseeg nws, cov sau se thiab cov poj dee hluas ntseeg nws ; nej twb pom ntsoov li ntawd nej twb tsis thim los ntseeg nws.” 
0 commentaires: