Rau hnub tim 18 lub 9 hli 2011

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,


Twb rov txog hnub peb tuaj sib fim ua ke teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Cov zaj nyeem peb hnov hnub no qhia rau peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj pom npaum li cas peb tib neeg lub siab thiab Tswv Ntuj lub siab sib txawv. Peb yuav los nthuav ob peb los lus hais txog cov zaj nyeem hnub no txhawb peb lub siab ntseeg, kom muaj zog npuab Tswv Ntuj khov thiab ruaj, kom tsis muaj tus tsi rhuav tau peb lub siab ntshaw ua Tswv Ntuj tub ki hauv peb lub neej plam plaws qhuav. Yam li kev ploj kev tuag txawm yuav ua kom peb plam tag peb sim neej nyob ntiaj teb los tshuav Tswv Ntuj peb yuav tsis plam ; Huab Tais Yes Xus peb tus cawm seej yuav npo peb dim txoj kev tuag, muab Tswv Ntuj txoj sia tuaj cog rau peb ciaj nrog Tswv Ntuj nyob txhiab niaj tim puas xyoo.

Kev ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum qhia peb ua neej kom tseem neej. Tib neeg kev ua neej tsis yog npau suav. Tus tib neeg tsis nrhiav num ua, nws kawg tshaib plab. Tus neeg tshaib plab kawg mus ua tub sab. Tus neeg mob nkeeg, yuav tsum muaj dej muaj tshuaj los pleev, los qhwv thiab noj haus mus lom, mus tua tus kab mob, nws thiaj nquag. Yog peb lub cev mob nkeeg, peb tua qaib, tua npua tsuas zoo peb lub siab, tsis kho peb lub cev. Peb yuav tsum paub, tsim los, feeb kom meej, kev ua neej tsis yog npau suav. Yam twg tsis meej, nrhiav kom paub ; qhov twg tsis yog, nrhiav kom pom, tso tseg tsis txhob kov, txhob ua ntxiv. Zoo li kev xam phaj, kev suav caij suav nyoog, ib tiam xam txawv ib tiam peb yuav tsum paub li ntawd. Txheej laus thaum ub thiab peb txheej no xam caij xam nyoog sib txawv ntau. Txheej no, peb hais tias ib hnub muaj 24 sij hawm los 24 teev ; ib lis piam muaj 7 hnub ; ib hlis muaj 30 hnub ; ib xyoos muaj 12 lub hlis los puas 365 hnub thiab ib tiam yog 100 xyoo. Peb hais tias txij ib tag hmo rov yav chiv dua ib hnub tshiab. Peb suav sij hawm 1 teev, 2 teev, 3 teev…rov mus txog ib tag hmo yog 24 teev, sij hawm xaus hnub.
Txheej laus thaum ub haiv neeg Npas Npis Los Nias, cov As Xis Lias thiab cov His Xais Lais lawv xam caij nyoog txawv peb txheej no xam. Lawv xam txij thaum hnub sawv mus txog thaum hnub poob qho muaj 12 teev. Yog thaum hnub tuaj muaj 2 teev lawm ces lawv hais tias yog 2 teev, los hnub tuaj ntev li 3 teev ces yog 3 teev…Yog hnub tsis tau tshwm, ces lawv tseem tsis tau paub suav. Lawv tseem ua li peb hmoob hais qaib qua los kaj ntug txoog. Hos txheej no, thaum kaj ntug txoog twb yog 6 teev tej lawm. Vim li ntawd, thaum peb hnov nyob hauv ntawv Moo Zoo hais txog cov sij hawm caij nyoog, peb yuav tsum paub tig kom haum rau peb cov caij nyoog txheej no : piv li 6 teev txheej thaud yog 12 teev tav su txheej no : “33 Thaum txog rau teev, tas nrho ntiaj teb tsaus nti mus txog cuaj teev MK 15,33.” Thaum lawv ntes tau Yes Xus, coj Yes Xus mus tua, lawv dai Yes Xus saum ntoo cuam, lub ntiaj teb tsaus nti txij 12 teev tav su mus txog yav hnub qaij 3 teev. Nyob hauv Mas Tais zaj Ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no kuj hais txog cov sij hawm 3 teev los 6 teev, tus tswv tawm mus nrhiav tub zog ua nws teb, yog raug 9 teev los 12 teev rau peb txheej no.

Dua li ntawm cov caij nyoog, peb txheej no thiab txheej laus thaud twb sib txawv heev. Cov zaj nyeem hnub no, hais txog Huab Tais Tswv Ntuj siab ntsws thiab peb leej tib neeg siab ntsws sib txawv loj npaum lub ntuj loj thiab siab npaum li cas ntawm daim av : “9 Vim lub ntuj siab dua daim av, li ntawd, kuv xub ke siab tshaj nej xub ke thiab kuv tswv yim tshaj nej tswv yim.” Yog peb pom li ntawd, peb paub Tswv Ntuj muaj hwj huam, peb yuav tsum maj nroos los yoog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj lub siab. Kev yoog Tswv Ntuj lub siab yog tso plhuav lwm txoj kev teev hawm pov tseg, tig los ntseeg, los teev hawm Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj haiv neeg, tiam Tswv Ntuj tib leeg nyob ntiaj teb no. Kev yoog Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj thiab tiam Tswv Ntuj yog kev hloov siab tshiab, coj lub neej tshiab. Lub neej tshiab yog zoo li cas ? Peb twb paub Huab Tais Tswv Ntuj siab zoo, siab loj. Tswv Ntuj zam npaum li cas peb tej txhaum peb ua tub qaug Tswv Ntuj, twm Tswv Ntuj tus tsim lub ntuj roos peb hau, daim av tiag peb taw. Kev twm, kev ua tub qaug Tswv Ntuj yog tej yam zoo li no : Tej toj roob hauv pes Tswv Ntuj tsim txawm tau lub zoo xws lub, phim peb yuav qhuas Tswv Ntuj. Tiam sis, peb muaj cuab kav hais tias toj roob hauv pes yog niam dab niam tso lub chaw nyob chaw nkaum. Peb tsis pom roob zeb roob tsuas nuj nqes, roob zoov, txhawv dej, yuav lauj zias sij hawm nqa tes txaum yim ua Tswv Ntuj ib los tsaug. Peb sim xav, ua cas peb tsis ris luag txiaj, tus muaj hwj huam tsim lub ntuj thiab daim av, muaj ntsuj kav saum huab, tsiaj loj tsiaj me mus los nkag pem teb, ntse nuj ntses niag khiav hauv dej…Npaum li ntawd, los Tswv Ntuj tsis cib nyeej leej tib neeg. Tswv Ntuj tsis yog zam peb tej txhaum rau peb xwb. Tswv Ntuj tseem hlub peb tsis muaj caij tag : “6 Nrhiav tiag Huab Tais, cheem yuav ntsib tau, cheem nws tseem nyob ze.” Peb txawm yuam kev tas npaum li txoj xub ke mus pe, mus teev tej dab qhuas tsis muaj hwj huam. Tswv Ntuj cia peb tib neeg mus kom kawg peb siab. Thaum peb txom nyem txaus, peb mam li pom tias tsis muaj lwm txoj kev, kawg nkaus Tswv Ntuj tus pab tau peb daws peb kev txom nyem. Yog peb los npuab Tswv Ntuj tag siab nrho, Tswv Ntuj yuav pab peb hloov tau peb lub siab phem, muab peb lub qub siab lim hiam, siab muaj khib, siab nqaim siab ti nrauj pov tseg. Peb kev ntseeg Tswv Ntuj, yog los coj lub siab tshiab xis Tswv Ntuj siab nyiam. Lub siab Tswv Ntuj nyiam, yog lub siab hlub neeg, ua neeg mloog Tswv Ntuj lus, tsis ntshai muab yus txoj sia pauv Tswv Ntuj tej koob hmoov : “7 Kom tus siab phem nrauj nws txoj xub kev, tus lim hiam nws zaj tswv yim ; kom nws tuaj cuag Huab Tais tus khuv leej nws thiab tuaj cuag peb tus Tswv Ntuj tus kheev zam tsis tag.” Yog peb leej twg thov thiab pe Tswv Ntuj pab qee peb lub siab nkhaus, txhob ua neeg yuam cai, nrauj peb lub siab tub sab, xyaum ua neeg ncaj ncees ; yog peb txiav siab nrauj peb txoj kev plees kev yis pov tseg, los hlub yus tus txij nkawm raws li cov lus yus hais lub ntuj hnov ib tug yuav hlub ib tug mus txog hnub av luaj quas…koob hmoov Tswv Ntuj yuav pub peb txais nplua mias, Tswv Ntuj kev zam peb yuav pom yuav ntsib dheev ntawm qhov muag. Muaj coob tus neeg muab lawv lub siab los npuab Tswv Ntuj tas siab nrho, Tswv Ntuj pub koob haum loj rau lawv . Peb sim xav, tim li cas muaj tej txhia tib neeg pub tau lawv txoj sia los cawm luag lwm tus : “20 Raws li qhov kuv vam ntsoov thiab ntshaw, dab tsi kuv tsis txhawj, tsuas muaj tseeb zim txwv no thiab ib txhis, txawm yuav ciaj los tuag, Leej Pleev yuav zoo siab hlo tshwm sim ntawm kuv lub cev. 21 Rau kuv ciaj nrog Leej Pleev, tuag los tsam peev.” Peb muaj hmoo, peb nrog lub Koom Txoos niam koom kev ntseeg thiab kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia. Cov neeg qhia Yes Xus rau peb paub yog cov thwj tim thiab cov sawv los taj cov thwj tim chaw, yog cov neeg ntseeg txhua tus txais lub cim ntxuav hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, yog yus niam yus txiv, yog cov xib hwb, cov txiv plig, cov tswv qhia thiab vaj qhia. Vim li ntawd, tus neeg nyiam Yes Xus tas siab nrho, tau Yes Xus cov koob haum. Thaum Yes Xus tseem nyob, Yes Xus kho cov tuag tes taw rov mus taus kev, kho cov dig pom kev tuaj thiab kho cov mob ruas huv tuaj…Leej ntshiab François d’Assise yog ib tug neeg nyiam Yes Xus tas siab nrho. Vim li ntawd, muaj ntau lub cim tshwm tuaj hauv François lub neej rau neeg pom. Tej lus nws hais, tej dej num nws ua thiab nws lub cev muaj Yes Xus tej koob haum. Muaj ib hnub, François cov kwv luag nqa mov mus pub cov mob ruas noj thiab mus muab tshuaj rau lawv. Tiam sis, muaj ib tug mob ruas tsiv kawg, muab lawv cem, tsawm lawv phem kawg, tsis muaj leej twg xav mus ze. Lawv los tham qhia François paub, nws thiaj taug kev mus ntsib tus mob ruas ntawd : “Thov Tswv Ntuj pub koj nyob thaj yeeb…kuv lub cev mob npaum li no, lwj dhi, kuv yuav ua cas muaj Tswv Ntuj kev thaj yeej…Tswv Ntuj cia peb lub cev txom nyem kom cawm tau peb tus ntsuj plig yog peb uv dhau txoj kev txom nyem…kuv no mob tas hnub tas hmo npaum li no, koj cov kwv luag twb tsis ua zoo pab kuv kiag…” François thov Tswv Ntuj rau nws tas : “cia kuv mam pab koj…” François rhaub tau dej muab nws ntxuav cev txog twg, nws lub cev nqawm thiab zoo txij twg. François muab nws ntxuav tag, ruas kuj ploj tag.

Cov zaj nyeem hnub no qhia peb paub tias tsis hais tiam neej twg, cov neeg nyiam Yes Xus puav leej txais koob haum ua Yes Xus tes qav num. Kev ua Yes Xus tes qav num yog zoo li cov tub zog tus tswv ntiav mus ua tus tswv teb ib co mus thaum 6 teev, ib co thaum 9 teev thiab ib co thaum 11 teev (17 h) tsaus ntuj raws li nyob hauv Mas Tais zaj Ntawv Moo Zoo hnub no. Rau peb leej tib neeg, kev ua dag ua zog, kev khwv nyiaj hnub nyiaj hli yuav tsum them nqe raws sij hawm caij nyoog thiaj ncaj, haum neeg siab. Vim li ntawd, rau peb tib neeg tus nquag, tus ua hauj lwm ntau, tus neeg khwv yuav tsum muaj noj thiab tau nyiaj ntau dua tus ua tsawg thiab tus neeg tub nkeeg. Yes Xus cov lus ua teeb meem rau peb vim tus ua ib hnub teb thiab tus ua ib teev teb tau nqe sib npaug zos. Vim peb muab Yes Xus cov lus los piv rau peb tib neeg lub caij nyoog, kev ua ua qav ua num, kev ntiav zog, kev them nyiaj hnub nyiaj hli, ces muaj teeb meem rau peb. Vim lub neej nyob ntiaj teb muaj sij hawm, muaj caij nyoog, muaj hli, muaj xyoo. Hmoob hais tias kom ua neej nyob puv 120 xyoo. Tiam sis, Tswv Ntuj ciaj sia nyob txhiab niaj tim puas xyoo. Tswv Ntuj lub caij lub nyoog txawv peb tib neeg lub caij lub nyoog. Los puas peb yuav tsum hais tias saum qaum ntuj tsis muaj caij nyoog li nyob ntiaj teb lawm. Vim li ntawd, rau Yes Xus, ib teev los ib hnub tsuas yog tib yam xwb ces tsis muaj teeb meem rau Yes Xus. Yog li, saum qaum ntuj yuav ua li cas suav caij nyoog ? Vim tsis muaj caij nyoog ces tsawg hauj lwm sij hawm tsis muaj suav. Vim li ntawd, peb yuav nyiam Yes Xus thiab nyiam leej tib neeg, yuav ua neeg mloog Yes Xus lus yog nyob ntiaj teb no. Hnub peb hla lub ntiaj teb, tas caij nyoog peb ua tsis tau lawm. Nej puas nco, tus nplua nuj xav txog lig, mam xav ua neeg zoo tias sis tag caij lawm ua tsis tau. Tiam sis, yuav kom peb to taub qaum ntuj caij nyoog, peb yuav tsum mloog Yes Xus tham txog ntiaj teb sij hawm thiab caij nyoog. Rau peb, tus ua ib teev hauj lwm thiab tus ua ib hnub hauj lwm mas sib txawv ntau. Tiam sis, nyob saum qaum ntuj vim tsis muaj sij hawm thiab caij nyoog lawm. Txawm yuav yog ib teev, ib hnub, ib tiam neej los 120 xyoo tsis muaj txawv. Piv txwv lub caij thaum Yes Xus cov thwj tim tseem ua neej nyob, lawv kub siab lug qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau cov pej kum neeg teev dab qhuas, thaum ntawd yog 3 teev (9 h) ; lub caij thaum leej ntshiab François d’Assise tseem ua neej nyob, nws siv zog hlub cov mob ruas cov pluag raws li Yes Xus qhia, thaum ntawd yog 6 teev (12 h) ; peb twb tseem nco txog niam nkauj xwb Tes Les Xas (Mère Teresa) nws muab nws lub neej los cawm cov neeg pluag India nyob Calcutta, nws tau qaij qaug xyoo 1997, thaum ntawd yog 9 teev (15 h) ; yav tom ntej tuaj no, tseem yuav muaj ib tug neeg nyiam Yes Xus tas siab nrho ; cov dej haus nyob ntiaj teb yav tom ntej tuaj yuav nqhuab thiab muaj tshuaj lom tas dej tsis txaus neeg haus. Thaum ntawd, neeg yuav tuag dej coob kawg. Tus neeg nyiam Yes Xus yuav muab nws lub neej los cawm cov neeg tshaib dej, thaum ntawd yog 11 teev (17 h)…Yog peb muab zaj piv txwv no xav li peb tib neeg xav, nyias muaj nyias tiam neeg. Tiam sis rau Huab Tais Yes Xus, sawv daws puav leej yog cov tub zog, peb tus tswv txib peb kom siv zog ua tus tswv thaj teb txiv cawv nyob ntiaj teb no. Sawv daws puav leej yuav tau txais tus nqe zog ntawm tus tswv rau sawv daws : “Cov tuaj lawv qab ua ib nyuag teev, koj ua rau lawv cov no npaum li ua rau peb tiv ib hnub zog tshav kub.” 13 Nws thiaj teb rau lawv ib tug tias : “Phooj ywg, kuv tsis tau liam koj, puas yog koj twb khom ib npib nrog kuv ? 14 Los txais nkaus koj tug mus. Kuv xav pub rau tus lawv qab ib yam koj. 15 Tseem tsis pub kuv tug rau kuv ua li ntawm kuv xav lod ?” Cheem peb tseem muaj txoj sia nyob, Huab Tais Yes Xus tos ntsoov peb txoj kev nyiam nws kom tag peb lub siab thiab nyiam peb leej tib neeg cov txom nyem thiab cov pluag ib yam li nws. Peb tsis txhob qeeb siab, txhob laug caij nyoog. Hnub peb hla lub ntiaj teb, peb yuav khuv xim ciaj khuv xim tuag tsis ntxov ua neeg mloog lus, ua neeg zoo nyob ntiaj teb no.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav rov nyeem ob peb zaug cov tsab ntawv peb hnov hnub no, kom peb txawj nyiam Huab Tais Yes Xus kom tag peb lub siab ntsws. Thov kom cov lus peb hnov hnub no txhawb peb ua ib tug neeg ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus ruaj thiab khov tsis muaj dab tsi txiav tau peb txoj xub ke khaub zig Yes Xus.


15.09.2011         Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: