Rau hnub tim 25 lub 9 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Peb zoo siab ua Huab Tais Tswv Ntuj tsaug, hnub no peb tseem muaj txoj sia tuaj txais peb tus Huab Tais tej lus ua koob ua hmoov pab peb, txhim kho peb lub neej ua neeg nyiam zoo hla kev iab kev daw hauv ntiaj teb no mus lawm qaum ntuj. Peb yuav vam txog ib tug coj kab qhia kev rau peb taug, peb thiaj pom qab ua tau neeg zoo. Tus yuav coj tau peb mus cuag Tswv Ntuj, yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. Dua li ntawm Huab Tais Yes Xus Pleev, tsis muaj lwm leej lwm tus huab tais, tsis yog lwm leej lwm tus dab los tus tib neeg twg muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg kom ciaj ua Tswv Ntuj haiv neeg, ua Tswv Ntuj tub ki. Kawg nkaus Huab Tais Yes Xus tib tug, Tswv Ntuj Leej Tub, tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, muaj Tswv Ntuj hwj huam cawm tau peb ntawm kem phem los ua neeg zoo, ntawm kev txhaum los ua neeg ntshiab huv thiab ntawm kev tuag los ciaj sia nyob txhiab niaj tim puas xyoo nrog Tswv Ntuj koom siav. Yog Huab Tais Yes Xus peb yuav los teev los hawm.

Sawv daws paub, tas ntiaj teb tib neeg txhua tus puav leej nyiam zoo, nyiam qhov yog kev yog cai, qhov ncaj ncees. Tsis kawg rau cov neeg teev Tswv Ntuj thiaj nyiam zoo ; tas txhua tus tib neeg nyob ntiaj teb, tus teev ntuj, tus teev dab qhuas, tus teev mlom, tus tsis coj tsis ntseeg kev teev hawm dab tsi, tas tus puav leej nyiam zoo. Tiam sis, txhua tus tib neeg ua tsis tau zoo raws kev raws cai, tsis ncaj ncees. Peb thiaj pom muaj teeb meem, neeg hais tsis sib haum, sib cav sib ceg ua ntxhov hnyo, sib ntxub tsis xav sib pom. Neeg yeej muaj keeb sib ntxub tiam ua dhau tiam txog niaj hnub no thiab yuav ua li ntawd mus txog hnub kawg. Peb ntsia ntsoov txawm yog ib tse neeg, hauv ib cuab kwv tij, hauv ib lub zos, hauv ib lub teb chaws, hauv ib haiv neeg…sawv daws yeej muaj kev sib tshom, sib khib, sib chim, sib tawg thiab tseem sib ntaus sib tua, ua tsov rog tsis txawj tag. Vim li ntawd, yog nyias tseem muaj nyias xeem neeg hais nyias xeem lus, kev sib ntxub sib thuam tseem yim loj. Tsis yog yus haiv neeg phem, thiaj muaj sib ceg, muaj lus xaiv ; tsis yog yus ob niam txiv phem, thiaj niaj hnub hais kev khib kev mob siab. Neeg ntiaj teb nyiam zoo tas tus, tiam sis tsis txawj ua zoo ; neeg ntshaw kev thaj yeeb los niaj hnub muab kev khib kev chim los hais txiav npluav : kuv tsis vam koj los koj yeej tsis ntshaw kuv tib yam. Thaum neeg npau thiab chim tuaj, neeg lam taus lam hais tej lo lus loj loj tawm : kuv tsis vam koj, koj tsis vam kuv. Tiam sis, neeg ncauj loj ncauj ntaw lam hais tau kom siab nqig, neeg ua tsis tau li lo lus hais ntawm ncauj. Txawm wb lub ncauj hais tias wb tsis sib vam los wb nyob tsis tau wb tus kheej. Wb twb vam twb ntshaw lwm leej lwm tus tib neeg nrog wb ua neej thiaj sov siab, ciaj taus neeg. Vim li ntawd, neeg lub ncauj lam hais lus, neeg ua tsis tau li neeg lub ncauj hais. Hmoob hais tias : hais tau ua tsis tau. Thiaj li hais tias : peb tib neeg tsis txawj ua zoo, tsis txawj hais lus. Tib neeg yuav tsum vam txog Tswv Ntuj tus tsim tib neeg thiab lub sim ceeb pab tib neeg. Yog tib neeg vam Tswv Ntuj pab xwb, tib neeg tsis teev hawm thiab tsis tiam tsis ntseeg Tswv Ntuj, ces tib neeg lub mob tsis yaj tsis ploj. Kev teev hawm Tswv Ntuj raws kab raws kev, raws li Huab Tais Yes Xus coj qhia tau txiaj ntsim, ua dej tshuaj kho tau neeg lub mob zoo, daws tau neeg kev txhoj txhaum kom huv.

Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub yug los ua neeg yog lub cim Tswv Ntuj hlub ntiaj teb tib neeg txhua leej txhua tus. Yes Xus tuaj pab peb tib neeg sib ntxub, ua yeeb ncuab kom rov sib haum xeeb, ib tug txawj zam rau tug. Yes Xus hais ntsees kom peb sib hlub, yus hlub yus tus yeeb ncuab li Tswv Ntuj hlub peb yog Tswv Ntuj yeeb ncuab. Vim peb tawv ncauj, thuam ntuj, rov taw tuam ntuj, tsis teev, tsis hwm Tswv Ntuj yog peb Txiv, tus tsim peb, tsis kav Tswv Ntuj ua kawm to qab tsis cib nyeej, tsis chim, ua ntsej muag luag ntxhi rau peb, tso nag ywg tus ncaj tus nkhaus txooj qoob kom nws tau noj, ua hnub sawv kaj tus tub sab thiab tus neeg zoo txoj xub ke kom txhob mus kev dawm taw. Peb pom Yes Xus muab tag Yes Xus hwj huam rau cov neeg thim xav los teev los hwm Tswv Ntuj lawv Yes Xus qab, mloog Yes Xus lus : “27 Thaum tus neeg phem thim nws txoj phem nws ua tig los ua txoj yog thiab ncaj ncees, nws yuav ua nws tus ntsuj ciaj.” Cov neeg teev thiab hwm Tswv Ntuj sawv tau los ua Yes Xus thwj tim. Kev muaj Yes Xus hwj huam yog txais Yes Xus tes qav num ua : tsis cia dab Xas Tas ntxais yus. Peb tseem nco txog Yes Xus yoo tau 40 hnub Yes Xus tshaib plab. Xas Tas tuaj ntxias Yes Xus kom ua hwj huam rau pob zeb txia ua mov noj. Tiam sis Yes Xus txawm muaj hwj huam, Yes Xus tiv kev tshaib nqhis yoo kom dhau kev tshaib li tus tib neeg. Yes Xus tsis qaug dab Xas Tas ntxias. Tsis tas li ntawd, Yes Xus tsis kam sim Tswv Ntuj dhia saum ruv tuam tsev teev ntuj los rau hauv av yuam Tswv Ntuj pab li dab Xas Tas ntxias. Yes Xus tseem tiv qawv nws cov yeeb ncuab Fas Lis Xais thiab cov txwj laus, cov thawj leej choj, tsis ntshai muab lawv lub qe hais tawm : “8 Haiv neeg no lub ncauj lam hwm kuv tiam sis lawv siab ntsws nyob deb ntawm kuv.9 Lawv lam teev hawm kuv qhuav, tshaj tib neeg kev qhuab qhia xwb.” Kev muaj Yes Xus hwj huam yog ua tus pluag tam li Yes Xus ua tus pluag vam Leej Txiv Tswv Ntuj pab, cia koob meej Leej Txiv muaj, cia hwj huam Leej Txiv ua. Tus neeg teev hawm Yes Xus, nws yuav txhob ua tus neeg plhom moj ua tus muaj hwj huam li tej saub cuav. Tiam sis, nws siab yuav dai dhuam ntseeg khov kho txoj kev teev Yes Xus hwm Yes Xus, ua neeg ncaj neeg tseeb, tsis muaj cuav, tsis muaj dag, lees paub yus yog me nyuam neeg pluag, vam Huab Tais Yes Xus tus muaj hwj huam loj pab yus. Peb yuav nrhiav kom tau kev khaub zig Yes Xus hauv cov caij nyoog teev ntuj. Tsis txhob pub peb kev khaub zig Yes Xus sav thiab ncua npaum li peb tsis ncua tsis sav ib pluag noj ib pluag haus hauv peb lub neej. Peb yuav tsum xav kom thoob, yog peb txoj kev teev Yes Xus tsis coj peb los sib haum, tsis rub peb los sib hlub hauv peb lub cuab lub yig, cog kev thaj yeeb hauv peb tsoom kwv tij neeg tsa, nrog ntiaj teb tib neeg tus phem tus zoo ua kwv ua tij li Yes Xus hlub ntiaj teb neeg txhua tus, peb txoj kev teev Yes Xus yog qauj thiab tov lawm, yuav tsis tau koob hmoov dab tsi. Thaum zoo li no, peb pauv tsis ntxiv cov Fas Lis Xais ntsej muag cuav ntsej muag dag Yes Xus cem li hais saum no. Vim li ntawd, tus neeg teev Yes Xus hloov siab tshiab ib zaug tsis txaus, nws yuav niaj hnub vam txog lub Koom Txoos kev teev hawm thiab cov leej ntshiab tej txiaj ntsim, tej lus koob lus hmoov pab nws. Tsis txhob cia peb lub siab coj peb ua neej li peb pom thiab peb xav. Tus neeg teev Yes Xus yuav nco ntsoov Paj Lug thiab cov thwj tim tej lus qhia : “5 Nej yuav coj kom zoo hauv nej ib yam hauv Leej Pleev, 6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam tseev kom nrog tau Tswv Ntuj sib txig.7 Yug los thooj li tib neeg, nws cia nws tus kheej tam zoj tus qhev : nws tus yam ntxwv tam tus tib neeg, 8 Nws txo nws tus kheej qis yug ua neeg mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.9 Yog vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum rau nws lub npe loj dua tas tej npe tib si” Cia Yes Xus lub Moo Zoo coj peb kev ua neej tsis txhob ntaus siab me. Zim txwv no, nyob ib ncig ntawm yus, txawm muaj coob leej ntau tus neeg sawv tiv Yes Xus, tsis lees paub, tsis thim xav los teev Yes Xus. Tiam sis kuj muaj cov neeg me thim xav tig los ua neeg zoo. Yog peb xav ua neeg teev Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus, tsis muaj lwm txoj kev rau peb taug dua ntawm txoj kev lawv Yes Xus qab ua neeg me, lees paub tej txhaum peb ua rau Tswv Ntuj thiab rau luag tej. Lub cim daws txhaum, mus thov lees yus tej txhaum ntawm Yes Xus thim yus cov txhaum li tus poj niam deev hluas, muaj txiaj ntsim tau rau tus neeg ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Tos peb los teev Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus, vim peb ntshaw kom Yes Xus hlub peb thiab peb xav ua neeg mloog Yes Xus lus lawv Yes Xus qab hlub ntiaj teb neeg li Yes Xus hais rau peb. Vim li ntawd, txawm peb tsis muaj peev xwm, tsis muaj zog hlub tau ntiaj teb neeg txhua tus, peb txawm tsis muaj peev xwm zam tau rau yus tus yeeb ncuab. Yus paub li ntawd, yus thiaj li yuav tsum khaub zig Yes Xus txhua txhia lub sij hawm txhawb yus lub siab.

Muaj ib yam peb twb paub ntsoov, tsis muaj tus dhia dhau peb tib neeg kev ploj tuag nyob ntiaj teb no. Hnub qaij hmo qaug los txog, nroj tsuag, tsiaj txhu, peb leej tib neeg cev ntaj xib ntsug yuav tuag li nthi. Tos Yes Xus nqes saum ntuj los coj peb kev, vim tsis muaj lwm txoj kev mus, tib neeg lug tsis dhau ntiaj teb kev ploj tuag. Yes Xus nqes los ciaj neeg, yog nrog peb leej tib neeg qaij thiab qaug, ploj thiab tuag. Yes Xus tsis ua hwj huam tiv thiav kev raug ntxub raug hiam, tsis ua hwj huam tiv thaiv kev ploj kev tuag. Tiam sis, Yes Xus nrog cov neeg tuag dawb tuag do ris ntiaj teb kev lim hiam. Cov neeg raug ntiaj teb kev lim hiam tuag dawb tuag do muaj nyob thoob ntiaj teb, hauv tas txhua haiv neeg, hauv txhua lub teb chaws. Peb tsis txhob xav tias cov tua neeg yog tub sab tas tus, los neeg phem tas tus. Hauv cov tua neeg no ib nrab tseem yog yus cov txheeb cov ze, yog cov neeg zoo muaj koob nto npe, yog cov neeg kawm txuj paub ntaub paub ntawv : “Yes Xus hais rau lawv : “kuv hais tseeb rau nej, cov sau se thiab cov poj dee hluas ua nej ntej mus saum qaum ntuj. 32 Zam tuaj cuag nej hauv kev ncaj ncees, nej tsis ntseeg nws, cov sau se thiab cov poj dee hluas ntseeg nws ; nej twb pom ntsoov li ntawd nej twb tsis thim los ntseeg nws.” Vim li ntawd, cov tua neeg tuag dawb do no ib txhia twb tseem yog neeg teev Yes Xus thiab. Kuj zoo tib yam, cov neeg teev ntuj hwm ntuj tsis yog cov neeg ntseeg Tswv Ntuj nkaus xwb thiaj paub hwm ntuj ; nyob hauv lwm cov kev cai teev hawm, hauv txhua haiv neeg nyob ntiaj teb kuj muaj cov neeg paub hwm ntuj ua xis Tswv Ntuj siab, txawm lawv tsis paub teev ntuj. Tsis tas li, Yes Xus txoj kev raug hiam tuag, Yes Xus tsis teb, tsis hais ib los rau cov muab Yes Xus tua zoo tam zoj cov me nyuam mos hauv leej niam plab tsis nroo, tsis hais ib los rau lawv niam lawv txiv thiab cov kws tshuaj lom lawv tua lawv. Tiam sis, Tswv Ntuj pom Yes Xus tsis muaj txhaum raug hiam tuag dawb tuag do li cov me nyuam mos. Yog Tswv Ntuj rub nws Leej Tub Yes Xus tes sawv hauv tsoom tuag rov muaj sia. Tswv Ntuj kuj yuav rub tag cov neeg tuag dawb do tes sawv rov muaj sia tib yam Yes Xus mus lawm saum ntuj. Vim li ntawd, cov raug tua tuag dawb tuag do, yuav ua cov tua neeg ntej mus lawm saum ntuj.

Ib tsoom phooj ywg, peb yuav mloog Yes Xus cov lus nws hais rau peb hnov hnub no. Peb ua neeg teev Yes Xus, peb ua tsis tau tas txhua yam ywj peb siab, peb tsis muaj cai hais tau tas txhua lo lus raws li peb xav. Tsuas muaj tib txoj kev rau peb tus neeg teev Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus taug, peb yuav kub siab lug coj peb lub neej kom haum Yes Xus lub Moo Zoo raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia. Peb yuav nquag daws txhaum, thov cov leej ntshiab tej koob hmoov txhawb peb lub neej.

21.09.2011          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: