COV ZAJ NYEEM HNUB 30/10/2011
( Hnub chiv 31  nyob nruab xyoo - Xyoo A )
  • Zaj nyeem 1 : Saub Mas Las Kis 1, 14b; 2, 2b.8-10
14 Kuv, Huab Tais, tus vaj ntxwv Huab Tais loj muaj hwj huam, txhua lub teb chaws hwm kuv lub npe.
8 Nej li, nej tig mus deb ntawm txoj xub ke, vim txoj cai nej ua coob tus ntshaus hlaub, nej rhuav Les Vis txoj lus, Huab Tais muaj hwj huam hais li.
9 Kuv thiab, kuv yuav ua kom nej tsim nyog thuam thiab poob tsim ntawm tsoom pej xeem vim nej tsis taug kuv kev, tsis muab txoj cai tsa neeg.
10 Puas yog nws ua peb sawv daws ib leeg txiv ? Tsis yog nws Tswv Ntuj ib leeg tsim peb ? Tim li cas peb thiaj ntxeev tib neeg tiv lwm tus rhuav peb cov yawg koob txoj lus.
  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ib Tes Xas Los Nis 2,7b-9.13
7 Peb xav kom luag saib taus peb ua Leej Pleev thwj tim yeej tau. Tiam sis peb zoo li me nyuam yaus hauv nruab nrab nej, ib yam tus poj niam hlub mos nyoos nws cov me nyuam,
8 Hlub nej zoo npaum li ntawd, peb pom zoo faib rau nej tsis yog Tswv Ntuj lub Moo Zoo xwb, tag nrho peb ntsuj plig, vim nej yog cov zoo hlub rau peb.
9 Kwv tij, nej yuav nco ntsoov peb txoj kev iab kev khwv ; ua hauj lwm tas hnub tas hmo tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau nej tsis cia nej leej twg yug peb.
13 Yog li ntawd, peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, nej txais tau Tswv Ntuj lus hnov ntawm peb tuaj, tsis yog lus neeg, hos tseem Tswv Ntuj lus, nej txais tau tawg paj hauv nej cov ntseeg.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 23, 1-12
1 Yes Xus hais rau npoj neeg thiab nws cov thwj tim tias :
2 “Cov thoob xwm thiab cov Fas Lis Xais zaum Mos Xes lub rooj.
3 Txhua yam lawv hais rau nej, nej yuav tsum ua thiab hwm ; tshwj zias lawv tej num nej txhob ua. Lawv hais li, tiam sis lawv tsis ua.
4 Lawv soo tej niag pob hnyav ncaws tsuam tib neeg xwb pwg, lawv twb tsis xav pub lawv tus ntiv tes kov tej ntawd.
5 Tas lawv tej num tsuas ua kom tib neeg pom, muab lawv tej hlab ntaub txuas kom dav thiab tej tw tsho kom ntev,
6 Lawv nyiam ua tus muaj hwj chim hauv tej rooj qav thiab nyob cov zoo chaw hauv tsev txoos,
7 Kom luag hwm lawv nraum tej tshav puam thiab kom tib neeg hu lawv ua xib hwb.
8 Nej li, txhob cia luag hu nej ua xib hwb ; tsuas muaj tib tug yog nej tus xib hwb, tas nej sawv daws puav leej yog kwv tij.
9 Txhob hu nej leej twg ua txiv saum ntiaj teb no, tib tug thiab yog nej txiv, tus saum ntuj.
10 Txhob cia luag hu tus coj ntug, nej tus coj ntug yog Leej Pleev tib leeg.
11 Tus loj tshaj ntawm nej yog nej tus tub txib.
12 Leej twg tsa nws tus kheej loj yuav poob ntsej muag, tus tsis txuag nws tus kheej yuav sawv tau loj.

0 commentaires: